| MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informační leták MěÚ č. 28 - červenec 2008

                                                                               

INFORMAČNÍ LETÁK
MĚSTSKÉHO ÚŘADU JANOVICE NAD ÚHLAVOU
číslo 28
               

Datum vydání: 21. červenec 2008

 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Z veřejného zasedání 16. června 2008

Rozhodnutí o převodech majetku:

► Na základě výsledků „obálkové metody“ zastupitelstvo rozhodlo prodat panu Radku Mandákovi byt 3+1 v panelovém domě čp. 357 na sídlišti za nejvyšší nabídnutou cenu 710 tis. Kč.

► Zastupitelstvo rozhodlo prodat panu Janu Horskému st. pozemek, který v současné době užívá na základě nájemní smlouvy jako zahradu.

► Zastupitelstvo zamítlo firmě Develop-start žádost o odkoupení pozemků v Rozvojové zóně, které firma chce využít k výstavbě fotovoltaické elektrárny. O možnosti postavit takové zařízení na pronajatých pozemcích v Rozvojové zóně bude dále s firmou Develop-start jednáno. S pronájmem pozemků za tímto účelem zastupitelstvo souhlasí, bude záležet na dohodě o podmínkách provozu a výši nájemného.

► Zastupitelstvo zamítlo žádost firmy Direkt Promotion CZ  s.r.o. o odkoupení budovy v Rozvojové zóně (budova je užívána nájemci).

► Zastupitelstvo rozhodlo prodat paní Ivetě Krulišové pozemek – jedná se pozemek k rodinnému domku v ul. V Bráně.

► Zastupitelstvo rozhodlo o zpětném odkupu stavební parcely v lokalitě Pod Vodárnou od pana Petra Adámka. Parcela bude znovu nabídnuta k prodeji.

► Zastupitelstvo schválilo směnu pozemků mezi městem a panem Václavem Tauškem. Směna je nutná pro účely výstavby hasičské zbrojnice.

◙ Na základě žádostí vlastníků rozhodlo zastupitelstvo o zrušení předkupních práv u dvou bytů v Janovicích nad Úhlavou.

◙ Zastupitelstvo opětovně nepřijalo 2 žádosti o zařazení do územního plánu, protože byly doručeny po termínu. Zastupitelstvo potvrdilo rozhodnutí ze zasedání 12.5.2008.

               ◙ Zastupitelstvo schválilo jednu podnájemní smlouvu, kterou v Rozvojové zóně uzavřou Develop-start a pan Petr Riška – čalounické práce.

◙ Zastupitelstvo rozhodlo, že koeficient pro výpočet daně z nemovitosti bude pro správní obvod města stanoven podle zákona č. 261/2004 Sb. a nebude nijak upravován obecně závaznou vyhláškou.

◙ Zastupitelstvo schválilo bez výhrad závěrečný účet města a zprávu auditora za rok 2007.

◙ Zastupitelstvo schválilo vstup města do Euroregionu Šumava.          

 

Byly vydány dvě obecně závazné vyhlášky, jedno nařízení obce a jeden provozní řád:

1) Obecně závazná vyhláška č. 03/2008 o odpadech

2) Nařízení obce č. 01/2008 – tržní řád      

3) Obecně závazná vyhláška č. 02/2008 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích

4) Provozní řád autobusové zastávky v Janovicích nad Úhlavou

Uvedené vyhlášky a nařízení vstoupily v platnost od 2.7.2008. Poslední dva uvedené předpisy (vyhlášku č. 02/2008 a provozní řád autobusové zastávky) byly vydány především proto, že se množí případy vandalismu a nevhodného chování na veřejnosti, zejména pak na autobusové zastávce v Janovicích nad Úhlavou). Plné znění těchto předpisů zasíláme jako přílohu tohoto letáku.

Pro informaci uvádíme, že všechny platné předpisy obce jsou k dispozici na městském úřadě nebo na www.janovice.cz

 

Z veřejného zasedání 14. července 2008

► Město Janovice nad Úhlavou vyhlásilo v červnu obchodní veřejnou soutěž, jejímž cílem bylo najít vhodného kupujícího na poslední volný „obytný dům“ v Rozvojové zóně – jednalo se o dům evid.č. 5 na stp.p.č. 630. V rámci této soutěže byly doručeny městu 4 nabídky. Jako nejvhodnější vybralo zastupitelstvo města nabídku plzeňské firmy IMOWEST  s.r.o., která za odkoupení nabídla cenu 1,6 mil. Kč. Budovu kupující přebuduje na bytové jednotky.

► Zastupitelstvo zamítlo žádost firmy Develop-start o rozložení platby nájemného na rok 2008.

► Zastupitelstvo schválilo dvě žádosti o zrušení předkupních práv k bytovým jednotkám.

► V roce 2007 schválilo zastupitelstvo smlouvu o smlouvě budoucí kupní, která zajišťovala firmě SANGRAIL s.r.o. předkupní právo na pozemek sousedící s její nemovitostí (budova bývalé VZK u hlavní brány do Rozvojové zóny). Firma tohoto práva využila a požádala o odkoupení pozemku. Zastupitelstvo tento prodej schválilo.

► Vzhledem k plánovanému nárůstu počtu dětí v Mateřské škole Janovice nad Úhlavou schválilo zastupitelstvo dodatek ke smlouvě o výpůjčce, který umožňuje, aby mateřská škola užívala pro své účely celý objekt. Stavební úpravy byly zahájeny, dvě nová oddělení mateřské školy budou otevřena od září. Mateřskou školu bude navštěvovat celkem 90 dětí.

 

 

 PODĚKOVÁNÍ ZA ORGANIZACI DĚTSKÉHO DNE

Město Janovice nad Úhlavou a Městská knihovna Janovice nad úhlavou děkují

- Fotbalovému klubu Janovice nad Úhlavou za pomoc při organizaci dětského dne,

- ředitelce firmy Direkt Promotion CZ s.r.o. paní Ireně Londové za zapůjčení skákacího hradu pro děti,

- SDH Janovice nad Úhlavou za předvedení ukázky práce mladých hasičů a pěnovou tečku za celým odpolednem,

- Václavu Kozákovi za hudební produkci,

- a všem dětem, které zajišťovaly jednotlivá stanoviště.

 

 

 OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Městská knihovna Janovice nad Úhlavou oznamuje, že bude z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena

od 21. července do 8. srpna 2008.

 

 

 PRODEJ KNIHY

Nabízíme všem zájemcům k zakoupení publikaci „Janovice nad Úhlavou – toulky minulostí města“, jejíž prodej byl zahájen u příležitosti janovické pouti.

Knihu můžete zakoupit v pokladně Městského úřadu Janovice nad Úhlavou u paní Evy Sutté nebo v Městské knihovně Janovice nad Úhlavou u paní Evy Semelové.

Cena jednoho výtisku je 160,- Kč.

 

 

 SBĚRNÝ DVŮR

Vážení občané,

Městský úřad bude bohužel nucen v nejbližší době výrazně omezit vývoz odpadu do kontejneru, který je umístěn na dvoře za úřadem. Důvodem je, že velmi často nejsou respektována pravidla, která byla stanovena při zavedení provozu tohoto kontejneru. Dochází k zakázanému vyvážení nebezpečného odpadu a velmi často využívají kontejner občané, kteří nemají trvalý pobyt ve správním obvodu města a tudíž neplatí místní poplatek. Tím neúměrně narůstají náklady na vyvážení, které byste v dalším období hradili Vy, řádní poplatníci.

 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA ZA MĚSTSKÝM ÚŘADEM JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Středa                  15:00 – 19:00

Pátek                   15:00 – 19:00

Sobota                 08:00 – 12:00

 

Zahájení provozu bude oznámeno místním rozhlasem.

 

Do sběrného dvora se bude přijímat pouze :

- směsný odpad

- objemný odpad (nábytek apod. výhradně rozebraný)

- papír, lepenka, sklo, plasty

- stavební suť

- odpad z údržby zeleně, pokud jej není možno kompostovat nebo pálit.

Příjem odpadu bude řídit obsluha sběrného dvora.

NEBEZPEČNÝ ODPAD BUDE NADÁLE PŘIJÍMÁN POUZE PŘI SVOZECH 2 X ROČNĚ (DUBEN, ŘÍJEN) !!

 

 

 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

 

 

Přejeme hodně zdraví a štěstí „novým občánkům“ našeho města.

                                                   Karolína Soukupová  nar. 14.05.2008

                                               Michaela Soukupová     nar. 14.05.2008

                                               Veronika Bufková         nar. 19.05.2008

                                               Michaela Vaňásková      nar. 15.06.2008

 

 

 

 

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům,

kteří v červnu, červenci a srpnu oslavili nebo oslaví významná životní výročí.

                                                 Růžena Kalivodová, Janovice              90 let

                                                 Jiřina Flosmanová, Janovice                 70 let

                                                 Karel Treml, Dubová Lhota                 85 let

                                                 Václav Rožánek, Janovice                   80 let

                                                 Božena Koflová, Spůle                        75 let

                                                 Alena Smetáková, Janovice                 70 let

                                                 Zdeňka Altmanová, Janovice               80 let

                                                 Anna Burcalová, Spůle                        80 let

                                                 Věra Kratochvílová, Janovice              85 let

                                                 Pavla Pankratzová, Janovice                70 let

                                                 Marie Stoklasová, Veselí                     80 let

                                                 Václav Kratochvíl, Veselí                    70 let

                                                 Josef Irlvek, Dolní Lhota                     85 let

                                                 Jaroslav Rücker, Janovice                    75 let

                                                 Václav Kelnhofer, Dolní Lhota 75 let

                                                 Anna Pachmanová, Janovice               70 let

                                                 Marie Haasová, Petrovice                    85 let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Město Janovice nad Úhlavou

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU

 

Rozhodnutím starosty města č. 24/2008 ze dne 27.6.2008 je vydáván tento

PROVOZNÍ ŘÁD:

 

1. Tento Provozní řád je vydáván pro autobusovou zastávku v Janovicích nad Úhlavou, která se nachází na stavební parcele číslo 74/3 v k.ú. Janovice nad Úhlavou a je ve vlastnictví města Janovice nad Úhlavou.

 

2. Autobusová zastávka slouží výhradně osobám,

·        které zde čekají na příjezd autobusu,

·        které zde nakupují ve stánku s občerstvením,

·        které zde zajišťují údržbu, opravy, úklid nebo jiné činnosti, které nařídil vlastník, tj. město Janovice nad Úhlavou,

a to vždy pouze po dobu nezbytně nutnou.

 

3. Na autobusové zastávce je zakázáno:

  • kouřitzákaz je v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
  • požívat alkoholické nápoje a jiné omamné a psychotropní látkyzákaz je v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 02/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství,
  • ničit zařízení a vybavení autobusové zastávky,
  • zdržovat se zde za jiným účelem, než který je uveden v odst. 2) tohoto provozního řádu.

 

4. Každá osoba, která se v souladu s odst. 2) tohoto provozního řádu zdržuje na autobusové zastávce, je povinna dodržovat zásady slušného chování a obecně platné předpisy, zejména bezpečnostní a protipožární.

 

5. Tento provozní řád stanovuje provozní dobu autobusové zastávky takto:

            Pondělí – pátek                         od 05:00 do 20:00 hodin

            Sobota                                     od 06:30 do 19:00 hodin

            Neděle                                     od 06:30 do 19:00 hodin

Mimo uvedenou provozní dobu je vstup zakázán.

 

6. Porušení tohoto provozního řádu bude postihováno podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění.

 

7. Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Mgr. Michal Linhart, starosta, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

    Město Janovice nad Úhlavou

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

číslo  02 / 2008

o zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek

na veřejném prostranství

 

Zastupitelstvo města Janovice nad Úhlavou rozhodlo usnesením č. 71/2008 ze dne 16.6.2008 vydat v souladu s  § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“)

tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Článek l.

Úvodní ustanovení

1. Cílem této vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje požívat alkoholické nápoje a jiné omamné a psychotropní látky. 

 

Článek II.

 Vymezení pojmů

2. Veřejným prostranstvím jsou náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 1)   

 

Článek III.

 Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

1. Zakazuje se požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na vymezených plochách veřejného prostranství ve městě Janovice nad Úhlavou.

 

2. Vymezení ploch v Janovicích nad Úhlavou, na kterých tato vyhláška zakazuje požívání alkoholu a jiných návykových látek:

a)     autobusové nádraží, včetně části ulice V Bráně sousedící s autobusovým nádražím a k ní přilehlému chodníku

b)     Náměstí

c)     veřejné prostranství kolem kostela Sv. Jana Křtitele

d)     veřejné prostranství před prodejnou Konzum v místní části Podsedky

e)     Harantova ulice včetně veřejného prostranství před Městským úřadem Janovice nad Úhlavou

f)       veřejné prostranství mezi budovami čp. 295 a 296 (prodejna SPAR) a čp. 297 a 298 (Česká pošta)

g)     dětská hřiště na sídlišti

h)     skateboardový areál, streetballové hřiště, bikepark a tréninkové fotbalové hřiště ve Sportovním a rekreačním areálu města Janovice nad Úhlavou

i)       park za koupalištěm

Grafické znázornění uvedených ploch, je uvedeno v Příloze č. 1, která je k dispozici na Městském úřadě Janovice nad Úhlavou.

3. Zákaz požívání alkoholických nápojů stanovený touto vyhláškou se nevztahuje:

a) na „obslužné předzahrádky“ těchto místních restaurací:

·        restaurace Kulatá bába

·        restaurace Jelenka

·        restaurace Sport bar Orpa.

b) na akce pořádané na veřejných prostranstvích v případě, že jsou tyto akce řádně povoleny městem Janovice nad Úhlavou.

Výjimka pvolená tímto článkem se nevztahuje na požívání jiných omamných a psychotropních látek.

 

 Závěrečná ustanovení

 Článek IV.

1. Tato vyhláška se vztahuje pouze na veřejná prostranství vyjmenovaná v článku 3, odst. 2 a vyznačená v grafické Příloze č. 1.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím zveřejnění na úřední desce města.

 

 

1)     § 34 zákona o obcích

 

 

 

 

MVDr. Ladislav Vyskočil, místostarosta, v.r.                                                       Mgr. Michal Linhart, starosta, v.r.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ