| MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informační leták MěÚ č. 25 - prosinec 2007

                                                                               

INFORMAČNÍ LETÁK MĚSTSKÉHO ÚŘADU JANOVICE NAD ÚHLAVOU

č. 25                         

Datum vydání: 18. prosince 2007

 INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Od vydání posledního letáku se zastupitlstvo sešlo třikrát na poradě starosty a jednou na veřejném zasedání.

Z  projednávaných záležitostí uvádíme:

◙ Zastupitelstvo projednalo návrhy na prodeje, směny a odkoupení nemovitostí a rozhodlo takto:

  ► Zamítlo žádost o odkoupení bývalé hasičské zbrojnice v Rozvojové zóně, o jejíž odkoupení měla zájem firma CZE TECHNIKa spol. s r.o.

  ► Zamítlo žádost o odkoupení pozemku nad lokalitou nových rodinných domů „Pod Vodárnou“, kterou podali manželé Dagmar a Jiří Keřlíkovi. Prodej není v souladu se schváleným územním plánem.

  ► Opětovně zamítlo žádost o odkoupení části pozemku na návsi ve Spůli. Žádost podala Ing. Karla Štěpáníková. Zastupitelstvo souhlasilo s prodloužením nájmu na další dva roky.

  ► Zamítlo žádost o odkoupení pozemků v Rohozně, kterou podali manželé Eva a Václav Toušovi.

  ► Zamítlo žádost o odkoupení části pozemku v Hradčanské ulici, kterou podal pan Karel Franěk.

  ► Rozhodlo prodat manželům Vladislavu a Marii Smolíkovým pozemky na výstavbu rodinného domu ve Vacovech.

  ► Rozhodlo doplnit prodej nemovitostí v Rozvojové zóně pro firmu JANOV 01, s.r.o. o další dva pozemky. Jedná se o doplnění prodeje pro firmu, která plánuje zřízení zdravotnického zařízení.

  ► Rozhodlo prodat byt 1+1 v Janovicích.

  ► Rozhodlo směnit pozemky mezi městem a společností Develop-start spol. s r.o. Důvodem je narovnání vlastnických vztahů po zaměření postavených garáží.

 

◙ Zastupitelstvo projednalo a předběžně souhlasilo s podnikatelským záměrem paní Radky Hanzlové, která má zájem zřídit a provozovat v Rozvojové zóně v objektu 22D ubytovací služby.

◙ Zastupitelstvo rozhodlo na základě žádosti vlastníků o zrušení předkupního práva u tří bytů v Janovicích.

◙ Zastupitelstvo města schválilo tři podnájemní smlouvy v Rozvojové zóně. Podnájemci jsou:

- P&P BLOCK, spol. s r.o. – pronajímá si kancelář

- David Opatrný, Bolešiny – pronajímá si garáž

- František Kadlec, Plzeň – pronajímá si sklad.

◙ Zastupitelstvo rozhodlo, že převezme do vlastnictví města sochu sv. Jana Nepomuckého v Dubové Lhotě.

◙ Zastupitelstvo rozhodlo ukončit organizaci JUNÁK smlouvu o výpůjčce skautské klubovny v Janovicích. Důvodem bylo hrubé porušení podmínek smlouvy  ze strany organizace.

◙ Zastupitelstvo rozhodlo vypovědět nájemní smlouvu panu Jaroslavu Vráblíkovi – průmyslové zboží. Důvodem je dluh na nájemném a plánované rozšíření kapacity mateřské školy.

◙ Zastupitelstvo vydalo novou Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích, kde upravilo výši poplatku za komunální odpad. V roce 2008 bude výše poplatku 450,- Kč na osobu.

◙ Zastupitelstvo města vydalo nová Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města na podporu činnosti organizací a sdružení působících ve správním obvodu města. Tato pravidla jsou umístěna na www.janovice.cz

◙ Zastupitelstvo schválilo ceny vodného a stočného na rok 2008.

   ► VODNÉ   = 19,40 Kč + DPH

   ► STOČNÉ =  17,40 Kč + DPH .

◙ Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2008 s celkovými výdaji ve výši 26 765,82 tis. Kč a s celkovými příjmy ve výši 26 765,82 tis. Kč.

 NEJVĚTŠÍ AKCE PLÁNOVANÉ NA ROK 2008

Zastupitelstvo města schválilo do rozpočtu akce, které by se měly realizovat v průběhu roku 2008.

Obytná zóna sídliště – 2. etapa

I přesto, že poslanecká sněmovna nevyhověla žádosti města o dotaci, rozhodlo zastupitelstvo, že je nutné pokračovat v rekonstrukci sídliště. Předpokládáme, že do konce roku 2008 budou hotovy stavební práce na celém sídlišti. 1. etapa včetně parkoviště mezi poštou a SPAREM bude dokončena nejpozději v dubnu 2008.

Komunikace

Oprava místní komunikace vedoucí po parcelách 651, 652/3 a 69/4 v Rohozně.

Oprava dvou místních komunikací na Hvízdalce. Bude realizováno v případě přidělení dotace od Plzeňského kraje.

Chodníky

Přemostění náhonu na Náměstí - zlepšení pohybu chodců směrem ke kostelu a do Podsedek.

Chodník na východní straně Náměstí. Tato akce je vyprojektována a bude realizována pouze v případě, že ČEZ provede pokládku elektřiny do země.

Kanalizace

Dokončení napojení kanalizace na ČOV v oblastech pod kostelem a mezi ulicemi Klenovská a Hradčanská.

Částečná oprava jednotné kanalizace v Petrovicích.

Místní rozhlas

Úprava ústředny místního rozhlasu, pořízení zesilovače pro Vacovy, rozšíření bezdrátového rozhlasu v Janovicích a Veselí.

Sportoviště a zařízení pro děti a mládež

Vysázení zeleně u skateboardového areálu. Zastřešení pískoviště na dětském hřišti na sídlišti. Zahájení rekonstrukce na koupališti – výstavba antukových kurtů a oprava vypouštění.

Veřejná zeleň

Úprava parku za koupalištěm. Výsadba nové zeleně v Rozvojové zóně.

Komunální služby

Pořízení sekačky na údržbu veřejné zeleně.

Nebytové prostory

Dokončení výměny oken ve zdravotním středisku.

Školství

Stavební úpravy za účelem rozšíření kapacity mateřské školy – otevření nového oddělení.

Místní správa.

Stavební úpravy kanceláří městského úřadu – účtárna a stavební archiv.

Požární ochrana

Pořízení cisternové automobilové stříkačky a výstavba hasičské zbrojnice v Janovicích.

 

Schválená projektová dokumentace, která se bude zpracovávat v roce 2008.

Hlavní průtah Janovicemi včetně úprav křižovatek a chodníků kolem Rozvojové zóny.

Úprava dopravního řešení Náměstí a autobusového nádraží.

Obytná zóna Harantova ulice.

Chodníky v Klatovské a Klenovské ulici.

Rekonstrukce bývalé radnice na Náměstí.

Studie dopravního řešení Rozvojové zóny Janovice nad Úhlavou.

Studie úprav návsi ve Spůli.

Studie úprav komunikací v Dolní Lhotě.

 JAK SE „ROZVÍJÍ“ ROZVOJOVÁ ZÓNA

Aktuální informace o rozvoji bývalých kasáren

Nájemce a správce areálu:

DEVELOP – START spol. s r.o.

Podnikatelské subjekty, které provozují činnost v pronajatých prostorách:

ACTI PACK CZ, a.s. – skladovací prostory                        AMD – služby spol. s r.o. – výstavnictví

AUTODOPRAVA – PETR  JAKL – autodoprava             CZE TECHNIKA, spol. s r.o. – výroba ložisek pro speciální účely

DIREKT PROMOTION CZ spol. s r.o. – propagace výrobků, prodej dekorace

ROSTISLAV DOLANSKÝ – elektrikář                             ELKO, spol. s r.o. – velkoobchod nápojů

ELTIS EUROPE spol. s r.o. – sklad potravin                      EVA FIŠEROVÁ – likvidace autovraků, pneuservis

FRANTIŠEK KADLEC – skladování                                 OKULA a.s. – skladovací prostory

HEROS – hračky spol. s r.o. – výroba hraček                     ROYAL J&J spol. s r.o. – ubytovna

MILAN MAJER – provoz motokárové dráhy                      MARTIN URBAN – kovošrot

DAVID OPATRNÝ – garážování                                      LENKA PRESLOVÁ – výroba ponožek

JAMU HANDELS s.r.o. – textilní výroba                           CHARISMA EYEWEAR DISTRIBUTION s.r.o.

LB GROUP s.r.o. – strojírenská výroba                              TATAMI s.r.o. – vyšívací studio

VOGELTANZ s.r.o. - zámečnictví                                     JIŘÍ ŠRÁMEK, TOUR TRANS – autodoprava

PAVEL VALENTA – zámečnictví                                    ROSTISLAV TUČEK – internetová kavárna

POWER COLOR s.r.o. – skladování a půjčování lešení       MIROSLAV PRESSL – provoz kuchyně

JIŘÍ LOKAJ – velkoobchod papírem                                  JOSEF ŠPERER – tesař

Podnikatelské subjekty, které odkoupili pozemky nebo budovy:

OLHO TECHNIK Czech s.r.o. – firma odkoupila pozemky, na kterých vybudovala výrobní halu na výrobu vstřikovaných plastů (zvažuje další výstavbu)

INTERTELL s.r.o. – firma odkoupila pozemky, na kterých vybudovala výrobní halu na výrobu vstřikovaných plastů (výstavba bude pokračovat)

ARBO spol. s r.o. – firma odkoupila dvě budovy a pozemky, kde po rekonstrukci provozuje prodej a opravy zemědělské techniky

D-PERFECT spol. s r.o. – firma odkoupila budovu a výstavěla byty, které prodává (37 bytů obydlených)

GROUDE spol. s r.o. – firma odkoupila budovu a výstavěla byty, které bude prodávat (cca 20 bytů odkoupí Fond ohrožených dětí pro zřízení střediska KLOKÁNEK – náhradní rodiny pro opuštěné děti)

VLASTIMIL LAGRON – odkoupil dvě haly a okolní pozemky za účelem skladování

ACTIMMO spol. s r.o. – firma odkoupila pozemky na výstavbu výrobní haly

ARTXPRESS spol. s r.o. - firma odkoupila pozemky na výstavbu výrobní haly

JANOV 01, s.r.o., JANOV 02, s.r.o., JANOV 03, s.r.o. – společnosti založené MUDr. Viktorem Vrecionem – odkoupil budovy za účelem výstavby zdravotnických zařízení

DEVELOP-START spol. s r.o. – firma odkoupila pozemky, na kterých vystavěla garáže pro vlastníky bytů

MIROSLAV VACEK – odkoupil budovu s pozemkem za účelem přestavby a následného provozování zámečnictví

 

Subjekty, se kterými se v současnosti jedná:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ÚHLAVA – zájemce, se kterým se jedná o prodeji budovy, která by měla být přestavěna na byty s pečovatelskou službou pro seniory

RADKA HANZLOVÁ – zájemce o pronájem budovy v areálu, její přestavbu a následné poskytování ubytování.

 ZAMYŠLENÍ NAD AKCÍ „REKONSTRUKCE SÍDLIŠTĚ“

Jak jste byli průběžně informováni a jak jste jistě zaregistrovali, byla v srpnu letošního roku zahájena 1. etapa rozsáhlé rekonstrukce sídliště v Janovicích nad Úhlavou. V rámci této akce budou vyměněny vodovodní řady včetně přípojek ke všem domům, opravena kanalizace, vyměněno veřejné osvětlení, položeny chráničky pro budoucí zavedení optických kabelů, vybudovány parkovací plochy u všech domů, vybudovány nové komunikace a vysázena zeleň. Z dopravního hlediska bude celé sídliště fungovat jako tzv. obytná zóna, což přispěje zejména k vyšší bezpečnosti pohybu chodců, k celkovému zpomalení dopravy a k parkování vozidel na vymezených místech.

Jsem přesvědčen, že janovické sídliště, kde žije téměř třetina celkového počtu obyvatel, si takovou rekonstrukci určitě zasloužilo.

Dovolte, abych touto cestou velmi poděkoval většině občanů, kterých se dotkla v současné době dokončovaná 1. etapa rekonstrukce, zejména za trpělivost, se kterou překonávali všechna nepříjemná úskalí rozsáhlé stavební akce. Jsem přesvedčen o tom, že to stálo za to a že s výsledkem bude většina spokojena.

A protože jsem se setkal i s takovými, kteří si i přesto, co je vidět, stále myslí, že byla odvedena špatná práce, mohu pouze konstatovat jako babička Boženy Němcové: „Není na světě člověk ten, co by se zalíbil lidem všem !“

                                                                                                                      Mgr. Michal Linhart, starosta města

 

 OBJEKT K VYUŽITÍ

Na základě rozhodnutí zastupitelstva nabízí město Janovice nad Úhlavou k využití

OBJEKT BÝVALÉ SKAUTSKÉ KLUBOVNY

v parku za koupalištěm v Janovicích nad Úhlavou.

Zájemci mohou své písemné nabídky zasílat do 18. ledna 2008 na adresu:

Městský úřad, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou.

Nabídka musí obsahovat:

1) Údaje o zájemci – jméno a příjmení, adresa, příp. název subjektu, IČ a sídlo.

2) Podrobný popis účelu využití klubovny.

3) Nabízenou výši ročního nájemného.

 

 OZNÁMENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU – KONTEJNER NA ODPAD

Od listopadu 2007 je na dvoře za Městkým úřadem Janovice nad Úhlavou natrvalo umístěn kontejner na odpad. Tento kontejner smějí využívat pouze občané s trvalým pobytem nebo vlastníci rekreačních objektů ve správním obvodu města, kteří mají řádně uhrazený místní poplatek za komunální odpad.

Kontejner bude pro občany přístupný takto:

Pondělí                   7:30 – 17:00

Úterý                     7:30 – 16:00

Středa                    7:30 – 17:00

Čtvrtek                   7:30 – 16:00

Pátek                     7:30 – 19:00

Sobota                    7:30 – 12:00

POZOR !! TENTO KONTEJNER NESLOUŽÍ PRO NEBEZPEČNÝ ODPAD !!

 

 AKTUALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA – OPAKOVANÁ VÝZVA

V souladu s platnou legislativou proběhne v roce 2008 aktualizace územního plánu města Janovice nad Úhlavou a územních plánů všech obcí ve správním obvodu města. Městský úřad Janovice nad Úhlavou znovu vyzývá všechny občany, aby své podněty, připomínky, návrhy a požadavky na úpravu územně plánovací dokumentace doručovali v písemné podobě na adresu:

Městský úřad Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou.

 

 PODĚKOVÁNÍ – PŘÍSPĚVEK OBČANŮ

Na žádost několika občanek Janovic nad Úhlavou uveřejňujeme následující příspěvek.“Vánoce, Vánoce přicházejí“. Chtěly bychom touto cestou velmi poděkovat paní Aleně Linhartové, která svým originálním zpracováním a nápaditou režií připravila divákům nevšední zážitek. Uvedla nás do dob našeho mládí se starými zvyky a nezapomenutelnými koledami. Dík patří také všem členům souboru, zejména pak našim nejmenším, kteří velmi mile překvapili. Dík patří všem, kteří obětují svůj volný čas pro to, aby se v Janovicích nad Úhlavou po létech opět dařilo amatérskému divadlu. Vždyť při nádherném živém betlému nezůstalo mnohé oko suché.

Přejeme všem ochotníkům do nastávajícího roku hodně zdraví, chuť a elán do nové tvůrčí práce, aby nám i nadále připravovali takto krásné kulturní zážitky.

                                             Božena Turonyová, Jana Macurová, Jaroslava Kadlecová, Marie Kroupová, Marie Jaklová

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Přejeme hodně zdraví a štěstí „novým občánkům“ našeho města

                                                           Ladislav Prosický                   nar. 05.09.2007

                                                           Tereza Mazancová                nar. 26.10.2007

                                                           Eliška Skálová                       nar. 24.11.2007

 

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům,

kteří v září, říjnu, listopadu a prosinci oslavili nebo oslaví významná životní výročí.

                                                                     Zdeněk Vohralík                         70 let

                                                                     Jana Macurová                                         70 let

                                                                     Vladimíra Kasíková                    70 let

                                                                     Marie Škvárová                          70 let

                                                                     Anna Kellnhoferová                    75 let

                                                                     Anna Krouparová                       75 let

                                                                     Jiřina Fyrbachová                       75 let

                                                                     Josef  Cihlář                               80 let

                                                                     Štefan Krebs                                             80 let

                                                                     Irena Vitáková                           80 let

                                                                     Václav Kroupar                         80 let

 

 

Na základě žádosti paní Jitky Švehlové (roz. Stehnové)

uveřejňujeme ve společenské rubrice také tuto vzpomínku:

Dne 19. února  2008 uplyne již 10 let, co nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička

paní Marie Stehnová z Janovic nad Úhlavou.
Chtěli bychom jí věnovat touto cestou tichou vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jitka, synové Ladislav a Lubomír s rodinami.

 

 


 VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Vážení občané,

jménem města Janovice nad Úhlavou i jménem svým Vám přeji radostné a klidné Vánoce, pohodu mezi Vašimi nejbližšími a v novém roce hodně štěstí, spokojenosti, úspěchů a především zdraví.

Mgr. Michal Linhart, starosta města

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ