| MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informační leták MěÚ č.15 - únor 2006

INFORMACNÍ LETÁK MĚSTSKÉHO ÚŘADU JANOVICE NAD ÚHLAVOU
Číslo 15.

Datum vydání : 22.2. 2006

Vážení občané,

letošní první Informační leták Městského úřadu Janovice nad Úhlavou je vydáván především proto, aby se k Vám dostala informace o mimořádných opatřeních vydaných Státní veterinární správou, kterou je úřad povinen zveřejnit. Protože jsme si vědomi, že ne všichni máte přístup na internet, kde je na www.janovice.cz celá informace zveřejněna, otiskujeme zprávu v tomto letáku. Zprávu najdete také v obecních vývěskách.

Dále využíváme letáku k podání základní informace o projektu „Komunitní plánování sociálních služeb“, kterého se Město Janovice nad Úhlavou účastní jako partnerská obec mikroregionu Úhlava.

V závěru letáku uvádíme to nejdůležitější z rady a zastupitelstva za leden a únor.

Na adresu Městského úřadu Janovice nad Úhlavou byla doručena zpráva o zavedení mimořádných opatření v souvislosti s nebezpečím tzv. „ptačí chřipky“. Prostřednictvím Informačního letáku Vám tuto zprávu předáváme :

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ
Státní veterinární správy České republiky

Státní veterinární správa České republiky jako orgán příslušný podle § 48, odst. 1, písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2, písm. c) a odst. 3 veterinárního zákona z důvodů nebezpečí zavlečení a rozšíření vysoce patogenní aviární influenzy způsobené  

virem typu A, subtypu H5N1 na území České republiky tato

mimořádná veterinární opatření

1) Chovatelům, kteří chovají jako podnikatelé drůbež a nemají povinnost zaregistrovat svá hospodářství a údaje o počtu chované drůbeže podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nařizuje neprodleně nahlásit nejpozději do 28.2.2006 na adresu Mezinárodní testování drůbeže, s.p. Ústrašice, p. Planá nad Lužnicí, PSČ 391 11, údaje o hospodářství prostřednictvím „Registračního lístku chovatele, obchodníka, provozovatele jatek, asanačního podniku, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení, provozovatele

 líhně“ zveřejněného na webové stránce Státní veterinární správy (www.svscr.cz) a uvedeného v příloze č. 6 k vyhlášce MZe č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence

hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, a údaje o chované drůbeži – druhu, kategorii a kapacitě hospodářství.

2) Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., U topíren 2/860, 170 41 Praha 7, jako pověřené osobě k vedení ústřední evidence podle plemenářského zákona, se nařizuje zajistit evidenci chovatelů uvedených v bodě 1, jejich hospodářství a údajů o chované drůbeži.

3) Chovatelům, kteří jako podnikatelé chovají drůbež, se zakazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však od 28.2.2006, chovat drůbež ve volném výběhu. Místně příslušná krajská veterinární správa může chov drůbeže ve volném výběhu povolit za předpokladu, že krmivo a voda se drůbeži dává uvnitř haly nebo pod přístřeškem, který dostatečně odradí volně žijící ptáky a zabrání styku volně žijících ptáků s krmivem nebo vodou určenou pro drůbež.

4) Chovatelé uvedení v bodě 3 musí v souladu s § 2 a § 3  vyhlášky MZe č. 296/2003 o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, v platném znění, zajistit ochranu svých chovů před zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy, zejména zamezení vniknutí volně žijícího ptactva do hal zasíťováním oken a větracích otvorů a zároveň vést řádnou evidenci o chovu drůbeže, úhynech, přesunech a veterinárních zákrocích.

5) Chovatelé uvedení v bodě 3 jsou povinni hlásit příslušné krajské veterinární správě :

pokles v příjmu potravy a vody o více než 20%,

pokles v produkci vajec o více než 5% po dobu delší než 2 dny,

úmrtnost vyšší  než 3 % týdně.

6) Zakazuje se pořádání svodů drůbeže a ostatních ptáků, tj. soustředění drůbeže a ostatních ptáků různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, zejména trhy s drůbeží a ostatními ptáky, výstavy, přehlídky, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže. Místně příslušná krajská veterinární správa může na základě vyhodnocení rizika povolit konání svodu drůbeže a ptactva, které je chováno způsobem vylučujícím jakýkoliv kontakt s volně žijícími ptáky.

7) Pozastavuje se platnost vydaných veterinárních podmínek pro konání svodů drůbeže a ostatních ptáků, vydaných Státní veterinární správou pro svody s mezinárodní účastí a zakazuje se účast drůbeže a ostatních ptáků chovatelů z České republiky na svodech v zahraničí.

8) Pozastavuje se platnost veterinárních podmínek pro konání svodů drůbeže a   ostatních ptáků vydaných příslušnými krajskými veterinárními správami a Městskou veterinární správou v Praze pro svody s účastí drůbeže a ostatních ptáků chovaných v České republice.

9) Zakazuje se pořádání soutěží poštovních holubů s mezinárodní účastí na území České republiky a účast poštovních holubů chovatelů z České republiky na soutěžích v zahraničí.

10) Nařizuje se Ministerstvu vnitra zajistit provádění kontrol dokladů o provedené dezinfekci všech vozidel určených k přepravě zvířat na silničních hraničních přechodech při vstupu na území České republiky a v případě zjištění nedostatků, tj. nepředložení potvrzení o dezinfekci vozidla, neprodleně oznámit tuto skutečnost místně příslušné krajské veterinární správě. Tato informace musí obsahovat název nebo obchodní firmu dopravce, registrační číslo vozidla, druh přepravovaných zvířat a adresu místa určení. 

Odůvodnění :

Uvedená opatření se ukládají k ochraně státního území České republiky před zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy v souvislosti se zhoršením nákazové situace v Evropě a se začátkem jarních tahů migrujícího ptactva z území s nepříznivou, případně neznámou nákazovou situací. Tato mimořádná veterinární opatření nabývají účinnosti dne 16.2.2006 od 0.00 hod. s výjimkou opatření uvedených v bodech 6 - 9,  která nabývají účinnosti dne 21.2.2006 od 0.00 hod.

V Praze dne 14.2.2006  MVDr. Milan Malena, ústřední ředitel SVS ČR

Návod pro odběr vzorků na vyšetření drůbeže a ostatních ptáků pro potřeby monitoringu a v případě podezření na aviární influenzu (AI) – aktualizovaná verze dopisu č.j. 2005/1110/VET ke dni 14.2.2006.

Podezření ohlaste pracovníkům veterinární správy – Inspektorát Klatovy:

MVDr. Josef Soukup               376 310 928, 606 639 728

MVDr. Vlastimil Liška            376 310 705

MVDr. Magdaléna Frouzová   376 310 705

Fax:  376 310 928

E-mail: insp.klatovy.kvsp@svscr.cz

Drůbež v hospodářstvích při - poklesu příjmu potravy a vody o více než 20%

                                                 - poklesu produkce vajec o více než 5% po dobu déle než 2 dny

                                                 - úmrtnosti vyšší než 3% týdně

Množství vzorků

z každého hejna minimálně 5 kusů  uhynulé (utracené) drůbeže nebo kloakálních výtěrů a minimálně 20 vzorků krve.V případě jednoho hejna 10 ks kadáverů a 20 vzorků krve. Při odběru vzorků je potřeba se zaměřit na zvířata s klinickými příznaky nebo poslední úhyny.

Volně žijící ptáci

Při náhlých úhynech většího počtu volně žijících ptáků (tímto počtem se rozumí nad 5 ks ptáků v jedné lokalitě) je třeba odebrat vzorky těchto ptáků k vyšetření.

Odebírají se celá těla (nejméně 5 ks), v případě většího počtu uhynulých kusů se u ostatních provede kloakální výtěr (nejméně 5).

Vybavení pracovníků odebírajících vzorky, jejich balení a transport do NRL je v případě podezření stejný jako u drůbeže, v případě monitoringu je obdobný.

Odběry vzorků, jejich zabalení a transport do NRL zajistí úřední veterinární lékař KVS.

Volně žijící vodní ptáci

Při náhlých úhynech volně žijících vodních ptáků (jedná se o druhy – kachna divoká, husa divoká, polní a běločelá, labuť velká, volavka popelavá a kormorán obecný) je třeba odebrat vzorky těchto ptáků k vyšetření i z jednotlivě uhynulých kusů.

Důvodem ke stanovení tohoto rozsahu vyšetření u vodních ptáků je v současné době zjištěná citlivost k nákaze u těchto ptáků, kdy byl zjištěn virus vysoce patogenní aviární influenzy H5N1 (Itálie, Slovinsko) u jednotlivě nalezených uhynulých ptáků.

Vybavení pracovníků odebírajících vzorky, jejich balení a transport do NRL je v případě podezření stejný jako u drůbeže, v případě monitoringu je obdobný.

Odběry vzorků, jejich zabalení a transport do NRL zajistí úřední veterinární lékař KVS.

MVDr. Josef SOUKUP, vedoucí oddělení, inspektorát Klatovy

Město Janovice nad Úhlavou se jako partnerské město mikroregionu Úhlava účastní projektu „Komunitní plánování sociálních služeb“. V následujícím příspěvku Vám předkládáme základní informace, které zpracovalo Centrum pro komunitní plánování Plzeň. Zároveň jsme byli požádáni o zveřejnění pozvánky na první veřejné setkání.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMACE O KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ

Cílem komunitního plánování sociálních služeb na území mikroregionu Úhlava a partnerského města Janovice nad Úhlavou je naplánovat rozvoj sociálních služeb na tomto území pro období let 2007 – 2010. Plánování budoucí podoby sociálních služeb bude realizováno zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb prostřednictvím jejich účasti v pracovních skupinách. Pro zadavatele, poskytovatele a uživatele služeb je tedy účast na komunitním plánování sociálních služeb vhodnou a jedinečnou příležitostí, kdy mohou přímo spolupracovat na vytváření sociální politiky mikroregionu Úhlava a partnerského města Janovice nad Úhlavou, na určování dalších směrů a pravidel jejího rozvoje.

V Nýrsku se uskuteční první veřejné setkání ke komunitnímu plánování sociálních služeb. Zájemci o sociální problematiku v mikroregionu Úhlava a v Janovicích nad Úhlavou se mohou zúčastnit prvního veřejného setkání ke komunitnímu plánování sociálních služeb. Setkání se bude konat 2. března 2006 od 15:30 v budově kulturního domu v Nýrsku (v klubu seniorů).

Účastníci budou seznámeni s procesem komunitního plánování sociálních služeb v mikroregionu Úhlava a v partnerském městě Janovice nad Úhlavou.

Hlavním záměrem setkání je informovat přítomné o možnostech zapojení  se do plánování rozvoje sociálních služeb v regionu pro období 2007 - 2010. Jednou z možností, jak se aktivně zapojit, je stát se členem pracovní skupiny a přímo se tak podílet na tvorbě plánu rozvoje sociálních služeb pro seniory, lidi se zdravotním postižením nebo lidi ohrožené sociálním vyloučením. Do těchto tří pracovních skupin se budou moci účastníci setkání zapsat v jeho závěru.

Veřejné setkání je určeno všem zájemcům o sociální problematiku v regionu, zvláště pak poskytovatelům sociálních služeb, jejich uživatelům a zadavatelům.

Komunitní plánování sociálních služeb od počátku letošního roku realizuje mikroregion Úhlava společně s partnerským městem Janovice nad Úhlavou ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy.

Více informací o programu veřejného setkání a o komunitním plánování sociálních služeb v mikroregionu Úhlava a v Janovicích nad Úhlavou najdete na www.ekoregion-uhlava.cz, případně u koordinátorky komunitního plánování Mgr. Ivany Gracové z Centra pro komunitní práci západní Čechy, tel.: 377 329 558, 775 764 413, e-mail: ivana.gracova@cpkp.cz  

POZVÁNKA NA PRVNÍ VEŘEJNÉ SETKÁNÍ

Organizátoři:     

Dobrovolný svazek obcí Úhlava s partnerským městem Janovice nad Úhlavou a Centrum pro komunitní práci západní Čechy si Vás dovolují pozvat na 1. veřejné setkání ke komunitnímu plánování sociálních služeb na území mikroregionu Úhlava a města Janovice nad Úhlavou.

Komu je setkání určeno: 

Setkání je určeno všem, kteří se zajímají o sociální problematiku v mikroregionu Úhlava a ve městě Janovice nad Úhlavou. Zejména budou vítáni poskytovatelé, uživatelé a zadavatelé sociálních služeb.

Místo konání :                     Kulturní dům (Klub seniorů) v Nýrsku

Termín konání :                  čtvrtek 2. března 2006 od 15.30 do 17.30 hod.

Program setkání:

15.30 – 15.35 hod.                přivítání účastníků, úvodní slovo

Ing. Miloslav Rubáš, starosta města Nýrska, předseda Mikroregionu Úhlava

15.35 – 15.45 hod.                co to je komunitní plánování sociálních služeb

Ing. Tereza Eberlová, Centrum pro komunitní práci západní Čechy

15.45 – 16.00 hod.                příklad úspěšného komunitního plánování sociálních služeb

Bc. Ludmila Kolářová, koordinátor komunitního plánování sociálních služeb v Milevsku

16.00 – 16.15 hod.                představení komunitního plánování sociálních služeb v mikroregionu Úhlava a

                                          v Janovicích nad Úhlavou

Mgr. Ivana Gracová, Centrum pro komunitní práci západní Čechy

16.15 – 17.15 hod.                diskuse - očekávání od komunitního plánování sociálních služeb v mikroregionu

                                          Úhlava a v Janovicích nad Úhlavou

17.15 – 17.30 hod.                závěr setkání

V závěru veřejného setkání budou mít účastníci příležitost zapsat se do jednotlivých pracovních skupin, jejichž prostřednictvím se budou moci přímo podílet na tvorbě plánu rozvoje sociálních služeb.

Veřejné setkání bude doprovázet výstava obrázků dětí z mateřských škol na téma „Pomáháme ostatním“. 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

RADA MĚSTA

Rada města se v lednu a únoru letošního roku sešla na třech krátkých jednáních, na kterých projednala především záležitosti příspěvkových organizací – Masarykovy ZŠ a Mateřské školy Janovice nad Úhlavou. Jednalo se o platové záležitosti vyplývající z nově vydaných předpisů.

Dále rada zhodnotila nabídky firem, které se ucházely o provozování systému likvidace odpadů v Janovicích nad Úhlavou. Po zhodnocení nabídek rada rozhodla, že kompletní služby (tj. vývoz směsného komunálního odpadu, tříděného odpadu a nebezpečného odpadu) bude zajišťovat Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

V letošním roce zatím proběhlo jedno zasedání zastupitelstva města, které se konalo 9. února.

► Zastupitelstvo schválilo dalším dvěma podnikatelským subjektům podnájemní smlouvy v Rozvojové zóně. Jedná se o tyto smlouvy :

CZE Technika spol. s r.o. – výroba kuličkových ložisek

Jindřich Klíma – opravy a prodej auto-elektroniky

► Zastupitelstvo schválilo upravenou „Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2006 o místních poplatcích“. Celý text vyhlášky je k dispozici na městském úřadě nebo na www.janovice.cz 

► Zastupitelstvo zrušilo „Obecně závaznou vyhlášku č. 04/2003 o výši příspěvků rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny“ . Tyto příspěvky si podle nového školského zákona vybírají samostatně základní a mateřská škola.

► Zastupitelstvo rozhodlo, že na základě žádosti prodlouží firmě  OLHO-Technik Czceh s.r.o předkupní právo na odkoupení pozemků v Rozvojové zóně. Firma přenesla své sídlo z Prahy do Janovic nad Úhlavou a uvažuje do budoucna o rozšíření.

► Zastupitelstvo schválilo 1. úpravu rozpočtu na rok 2006.

► Zastupitelstvo rozhodlo, že využije nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a bezúplatně převezme do vlastnictví pozemky pod místní komunikací v Plešinech.

► Zastupitelstvo schválilo zadání změny č. 3 územního plánu města Janovice nad Úhlavou. Jedná se o zadání změny v Dolní Lhotě.

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Přejeme hodně zdraví a štěstí všem „novým občánkům“ našeho města :

                                                               Karolína Soušková                            nar. 02.12.2005

                                                               Inéz Kašpárková                               nar. 11.01.2006

                                                               Dominik Linhart                                nar. 14.01.2006

                                                               Vanesa Machová                              nar. 15.01.2006

                                                               Tomáš Petrmichl                               nar. 21.01.2006

                                                               Anna Kováříková                               nar. 02.02.2006

                                                                             

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům,

kteří v lednu a únoru  oslavili významná životní výročí :

                                                               Jaromír Flosman                                             70 let

                                                               Jindřiška Polanská                                          70 let

                                                               Jiří Kybic                                                           70 let

                                                               Karel Kraus                                                       70 let

                                                               Václav Krištof                                                  75 let

                                                               Marie Drábková                                               91 let

                                                               Božena Joachimsthalerová                              92 let

 

RŮZNÉ

PRODEJ !  KLAVÍR DO ŠROTU ?

Mateřská škola Janovice nad Úhlavou hledá zájemce na  odkoupení : KLAVÍR - křídlo - Vídeňská škola .

Pro nedostatečně velké prostory v hernách dětí je nástroj bohužel nevyužitý a zbytečně chátrá. Možnost jeho dalšího využití byla posouzena odborníkem kladně. Oprava nutná. Cena symbolická - dohodou.

Bližší informace získáte na tel.č. 376 392 332, mobil 739 022 470 nebo osobně u ředitelky MŠ Aleny Nosálové.

Vyřizuje : Alena Nosálová.

 

Městský úřad, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Telefon : 376392295, fax : 376382394, e-mail :
mesto@janovice.cz,  informační webové stránky : www.janovice.cz

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ