| MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

303Usnesení č.3 - 22.5.2003*&3&*

 

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 22.05.2003

 

 

Bod 42/2003

ZM schválilo doplnění navrženého programu jednání o tyto body :

a)       projednání návrhu obecně závazné vyhlášky číslo 3/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

b)       projednání návrhu zadání změny číslo 1 územního plánu

 

Bod 43/2003

ZM zvolilo do návrhové komise Karla Altmana, Ing.Vinceta Tringelu a Karla Turonyho

 

Bod 44/2003

ZM zvolilo jako ověřovatele zápisu Josefa Čudu a Ing.Petra Martina

 

Bod 45/2003

ZM provedlo kontrolu usnesení z jednání 24.4.2003 a konstatuje :

-          z bodů 26,27,28,29,36,37,39,40/2003 nevyplynuly žádné úkoly

-          úkoly vyplývající z bodů  30,31,32,33,34,35,38,41/2003 byly splněny

 

Bod 46/2003

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období 20.2.- 22.5.2003

 

Bod 47/2003

ZM schvaluje 1.úpravu rozpočtu na rok 2003 tak, jak byla předložena a doporučena finančním výborem

 

Bod 48/2003

ZM rozhodlo zahájit prodej bytů ve vlastnictví města, jejichž záměr prodeje byl vyhlášen bodem číslo 22 usnesení  zastupitelstva města ze dne 28.2.2002

 

Bod 49/2003

ZM rozhodlo, že prodejní ceny bytů v majetku města budou stanoveny takto :

c)        pro stávající nájemníky za byt 1+1 ..................   70 000,-

d)       pro stávající nájemníky za byt 2+1 ..................   90 000,-

e)       pro stávající nájemníky za byt 3+1 .................. 110 000,-

f)         základní cena volných bytů 2+1 ....................... 500 000,-

g)       základní cena volných bytů 3+1 ....................... 600 000,-

h)       základní cena volných bytů 1+ 1 ...................... 400 000,-

 

Bod 50/2003

ZM rozhodlo, že volné byty v majetku města budou nabídnuty k prodeji se základní prodejní cenou uvedenou v bodě 48/2003 tohoto usnesení a prodány zájemci, který nabídne nejvyšší cenu

 

Bod 51/2003

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku číslo 3/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Vyhláška nabývá platnosti od 01.07.2003

 

Bod  52/2003

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku číslo 2 / 2003 o místních poplatcích s těmito úpravami :

  1. V článku 3, odst.6., se vypouští text uvedený pod písm.a)
  2. V článku 3, odst.6., písm.b) se slovo „ročně“ nahrazuje slovem „měsíčně“
  3. V článku 3, odst.6., písm.c) se slovo „ročně“ nahrazuje slovem „měsíčně“

Vyhláška nabývá platnosti od  01.07.2003

 

Bod 53/2003

ZM zamítlo žádost o finanční příspěvek pro Sportovní unii okresu Domažlice

 

 Bod 54/2003

ZM schvaluje návrh rady města, aby ve smlouvě o pronájmu pozemku č.2693/10 v k.ú.Janovice nad Úhlavou, která bude sepsána mezi městem Janovice nad Úhlavou a panem Vlastimilem Oravcem, bytem Janovice nad Úhlavou č.p.343, bylo uvedeno že

a)       pokud dojde k prodloužení uvedené nájemní smlouvy, nebude pozemek pronajat jiné osobě, ale opět panu Vlastimilu Oravcovi

b)       pokud zastupitelstvo města rozhodne o prodeji pozemku, bude mít pan Vlastimil Oravec předkupní právo

 

Bod 55/2003

ZM rozhodlo zadat zpracování změny číslo 1 územního plánu města Janovice nad Úhlavou

 

 

 

 

 

 

 

V Janovicích nad Úhlavou dne 22.05.2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ