| MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

302Usnesení č.2 - 24.4.2003*&3&*

 

Usnesení

z mimořádného jednání zastupitelstva města ze dne 24.04.2003

 

Bod 26/2003

ZM schvaluje navržený program jednání doplněný o body :

1)       Projednání dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce (v programu bod č.11)

2)       Zřízení osadního výboru pro obce Vacovy a Dolní Lhota (v programu bod č.12)

3)       Projednání možnosti založení společnosti s r.o. (v programu bod č.13)

 

Bod 27/2003

ZM zvolilo do návrhové komise Ing.Ivana Bědajánka, Jiřího Lokaje a MVDr.Ladislava Vyskočila.

 

Bod 28/2003

ZM zvolilo jako ověřovatele zápisu Evu Valachovou a Karla Altmana.

 

Bod 29/2003

ZM provedlo kontrolu usnesení z jednání dne 20.2.2003 a konstatuje :

a)       z bodů 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16, 17, 18, 19 / 2003 nevyplynuly žádné úkoly

b)       úkoly vyplývající z bodů 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,20, 21, 22, 23, 24, 25/2003 byly splněny

 

Bod 30/2003

ZM přijalo dotaci od Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 178 600,- Kč na provedení sanačních prací na ČOV a kanalizacích a pověřuje starostu města podpisem smlouvy č.23490212 o poskytnutí podpory.

 

Bod 31/2003

ZM přijalo dotaci od Ministerstva kultury České republiky ve výši 60 000,- Kč na modernizaci provozu městské knihovny a zkvalitnění stávajícího připojení k internetu.

 

Bod 32/2003

ZM zamítlo žádost města Nýrska o finanční příspěvek na provoz Lékařské služby první pomoci v Nýrsku.

 

Bod 33/2003

ZM rozhodlo poskytnout příspěvek městu Klatovy na provoz Lékařské služby první pomoci pro děti a dorost v Klatovech ve výši 10,-Kč na jednoho obyvatele.

 

Bod 34/2003

ZM vyhlašuje záměr prodat část pozemku parc.číslo 222/1 v k.ú.Ondřejovice o výměře 9,52 m2.

 

Bod 35/2003

ZM rozhodlo prodat část pozemku parc.číslo 222/1 v k.ú.Ondřejovice o výměře 9,52 m2 paní Anně Čížkové, bytem Podhůrecká 832/III., 339 01 Klatovy za odhadní cenu. Veškeré poplatky spojené s prodejem hradí kupující.

 

Bod 36/2003

ZM souhlasí s výsledkem inventarizace majetku ke dni 31.12.2003, který navrhla hlavní inventarizační komise. ZM souhlasí s vyřazením majetku v celkové hodnotě 254 211,40 Kč podle předloženého návrhu.

 

Bod 37/2003

ZM bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2002.

 

Bod 38/2003

ZM schvaluje dodatek číslo 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 02.01.2003, na základě které byl Masarykově ZŠ zapůjčen nemovitý majetek.

 

Bod 39/2003

ZM zřizuje osadní výbor pro obce Vacovy a Dolní Lhota.

 

Bod 40/2003

ZM zvolilo předsedou osadního výboru pro obce Vacovy a Dolní Lhota pana Ing.Josefa Rajala.

 

Bod 41/2003

ZM pověřuje starostu města přípravou založení společnosti s ručením omezeným se 100% účastí města Janovice nad Úhlavou.

 

V Janovicích nad Úhlavou 24.04.2003.

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ