| MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

301Usnesení č.1 - 20.2.2003*&3&*

Usnesení

z jednání zastupitelstva města ze dne 20.2.2003

 

Bod 1/2003

ZM schvaluje navržený program jednání s doplněním projednání souhlasu s pronájmem pozemku do bodu 19 programu.

 

Bod 2/2003

ZM zvolilo jako ověřovatele zápisu Ing.Vincenta Tringelu a Karla Turonyho.

 

Bod 3/2003

ZM zvolilo do návrhové komise Ing.Petra Martina, Ing.Jaroslava Rožně a Milana Taichman.

 

Bod 4/2003

ZM provedlo kontrolu usnesení z jednání 19.12.2003 a konstatuje :

a)       z bodů usnesení  111,112,113,114,115,116,120,123,125,126  nevyplynuly žádné úkoly

b)       úkoly vyplývající z bodů 117,118,128,129 byly splněny

c)        body 119,122,127, byly přesunuty na jednání 20.2.2003

d)       rozhodnutí vyplývající z bodu 121 a 124 bylo oznámeno ekonomickému úseku MěÚ

 

Bod 5/2003

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období od 19.12.2002 do 20.2.2003.

 

Bod 6/2003

ZM schvaluje cenu vodného a stočného na rok 2003 takto :

a)       cena vodného : 14,86 +  5% DPH

b)       cena stočného : 14,27 +  5% DPH

 

Bod 7/2003

ZM rozhodlo pronajmout  pozemek p.č.2693/10 o výměře 884 m2 v k.ú.Janovice nad Úhlavou na dobu určitou jeden rok. Zároveň pověřuje radu města stanovením pravidel výběru nájemce a stanovením ceny za pronájem.

 

Bod 8/2003

ZM rozhodlo nepronajmout stavbu – lesní chatu - na pozemku p.č. 122/4  v k.ú. Hvízdalka.

 

Bod 9/2003

ZM rozhodlo zamítnout nabídku o odkoupení domu č.p.275 na st.parc.č.287 a pozemek p.č.2622/8 v Janovicích nad Úhlavou.

 

Bod 10/2003

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku číslo I./2003 – požární řád a doplňuje a upravuje znění takto :

a)       do článku 5) Vodní zdroje doplnit : „rybník na Veselí a rybník pana Františka Kelnera ml. ve Spůli.“

b)       v příloze Přehled členů SDH obce vynechat u jednotlivých členů rodná čísla

c)        v celém textu nahradit slova „okresní úřad“ názvem platného nástupnického orgánu

 

Bod 11/2003

ZM schvaluje směrnici zastupitelstva města číslo 1, která stanovuje pravidla přidělování příspěvků na činnost s mládeží.

 

Bod 12/2003

ZM rozhodlo přidělit TJ Sokol Janovice nad Úhlavou finanční příspěvek na činnost s mládeží ve výši 29 500,- Kč  

 

Bod 13/2003

ZM rozhodlo přidělit FK Dukla Janovice nad Úhlavou finanční příspěvek na činnost s mládeží ve výši 50 000,- Kč

 

Bod 14/2003

ZM rozhodlo přidělit Římsko katolické farnosti Janovice nad Úhlavou příspěvek na opravu kostela v Janovicích nad Úhlavou ve výši 100 000,- Kč za těcto podmínek :

Město Janovice nad Úhlavou proplatí konkrétní fakturu po předchozím převzetí díla, které proběhne za účasti členů komise výstavby.

 

Bod 15/2003

ZM schvaluje výroční zprávu o hospodaření Masarykovy ZŠ Janovice nad Úhlavou za rok 2002.

 

Bod 16/2003

ZM bere na vědomí hospodářský výsledek Masarykovy ZŠ Janovice nad Úhlavou za rok 2002 ve výši  479 300,- Kč.

 

Bod 17/2003

ZM schvaluje Masarykově základní škole Janovice nad Úhlavou převod finanční částky 300 000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu.

 

Bod 18/2003

ZM schvaluje výsledek hospodaření města v roce 2002 s celkovými příjmy ve výši 33 531 400,-Kč a celkovými výdaji ve výši 36 611 000,-Kč.

 

Bod 19/2003

ZM schvaluje rozpočet města na rok 2003 s celkovými příjmy ve výši 25 853 400,- .a celkovými výdaji ve výši 29 464 900,-Kč, tj. se schodkem ve výši 3 611 500,-Kč.

 

Bod 20/2003

ZM rozhodlo o zřízení povodňového fondu města, jehož prostředky budou určeny na úhradu části nákladů spojených s opravou staveb pro bydlení poškozených povodněmi v roce 2002.

 

Bod 21/2003

ZM schvaluje směrnici zastupitelstva města číslo 2 upřesňující pravidla pro poskytování prostředků z povodňového fondu

 

Bod 22/2003

ZM potvrzuje své rozhodnutí z usnesení č.31 ze dne 26.4.2001, ve kterém souhlasí se změnou územního plánu navrženou panem Jiřím Vitákem, bytem Rohozno č.p.11, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Změna se týká stavby rodinného domu, hobby dílny a skladu plastových výrobků na pozemku p.č.266/2 v k.ú.Rohozno.

 

Bod 23/2003

ZM souhlasí s pronájmem pozemkové parcely č.17 v k.ú.Dubová Lhota. Uvedený pozemek pronajímá Pozemkový fond ČR paní Martě Sabathilové, bytem Dubová Lhota č.p.E 2, 340 21 Janovice nad Úhlavou.

 

Bod 24/2003

ZM ruší bod č.121 usnesení č.2 ze dne 19.12.2002.

 

Bod 25/2003

ZM schvaluje v souladu s nařízením vlády č.37/2003 Sb. odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města s platností od 1.2.2003 v této výši :

a)       členové rady : 1 100,- Kč měsíčně měsíčně

b)       předsedové výborů a komisí rady : 1 000,- Kč měsíčně

c)        členové výborů a komisí rady : 800,- Kč měsíčně

d)       členové zastupitelstva : 400,- Kč měsíčně

e)       místostarosta : 5 600,- Kč měsíčně

V případě souběhu nároků náleží členu zastupitelstva odměna v té částce, která je nejvyšší (viz.§1, odst.4 nařízení vlády č.37/2003 Sb.)

 

V Janovicích nad Úhlavou 21.2.2003.

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ