| MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

502Usnesení č.2 - 24.2.2005*&3&*

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 24.2.2005

 

TEXT UPRAVEN

Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

 

Bod 12/2005                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Ing. Vincenta Tringelu, Milana Taichmana a Karla Turonyho.

Bod 13/2005

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Ing. Petra Martina a Ing. Jaroslava Rožně.

Bod 14/2005

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 3.1.2005 a konstatuje :

  • z bodů 01, 02, 03, /2005 nevyplynuly žádné konkrétní úkoly
  • body 04, 05, 06/2005 – prodej nemovitostí firmě OLHO – Technik byl dokončen
  • bod 07/2005 – firma Intertell spol. s r.o. souhlasila s konečným zněním smlouvy o budoucí kupní smlouvě
  • body 08, 09, 10/2005 – schválení podnájemních smluv bylo potvrzeno, kopie smluv jsou uloženy
  • bod 11/2005 – schválené odměny jsou vypláceny.

Bod 15/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o odkoupení p.p.č. 2622/1 v k.ú.Janovice nad Úhlavou, kterou městu předložil pan Václav Pankratz. Zastupitelstvo města doporučuje řešit situaci žadatele formou vyhrazeného parkování, které bude v souladu s dopravními předpisy.

Bod 16/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o odkoupení p.p.č. 2716 v k.ú.Janovice nad Úhlavou, kterou městu předložili Patrik a Vendulka Petruškovi.

Bod 17/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje p.p.č. 516/7 o celkové výměře 781 m2 v k.ú. Dubová Lhota a st.p.č. 38 o celkové výměře 14 m2 v k.ú. Dubová Lhota.

Bod 18/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 516/7 o celkové výměře 781 m2 v k.ú. Dubová Lhota a st.p.č. 38 o celkové výměře 14 m2 v k.ú. Dubová Lhota paní Martě Sabathilové. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Bod 19/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje těchto nemovitostí v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou:

a)  pozemková parcela – část z pozemkové parcely č. 2407/124 v k.ú.Janovice nad Úhlavou, která vznikne rozdělením této p.p.č. 2407/124, přesné zaměření a výměra bude určena geometrickým plánem

b) pozemku stavební parcela č. 681 o celkové výměře 69 m2,
c) stavby bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 681,
d) pozemku stavební parcela č. 682 o celkové výměře 68 m2,
e) stavby bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 682,
f) pozemku stavební parcela č. 685 o celkové výměře 763 m2,
g) stavby bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 685,
h) pozemku stavební parcela č. 686 o celkové výměře 1488 m2,
i) stavby bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 686,
j) pozemku stavební parcela č. 687 o celkové výměře 1092 m2,
k) stavby bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 687,
to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV č. 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou.

Bod 20/2005

Zastupitelstvo města projednalo Návrh změny č. 1 územního plánu Města Janovice nad Úhlavou, zpracovaného ing. arch. Petrem Vávrou, Studio KAPA Praha, Na Petynce 88.

Bod 21/2005

Zastupitelstvo města zjišťuje, že :

1)      Návrh změny č. 2 územního plánu města Janovice nad Úhlavou byl zpracován v souladu se známými požadavky a možnostmi rozvoje obce a jejího správního území a není v rozporu s rozpracovaným ÚPN VÚC okresu Klatovy.

2)      Návrh změny č. 2 územního plánu města byl vyhotoven podle pokynů schváleného zadání a na základě výsledků  z jeho projednávání, provedeného podle § 22 odst. 2, 3, 4 a 6 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Od zpracování konceptu řešení bylo na návrh pořizovatele upuštěno s ohledem na ekonomiku procesu a vzhledem k celkovému rozsahu řešeného území tak, jak má na mysli ust. § 31 odst. 2 stavebního zákona. Návrh změny č. 2 Územního plánu města Janovice nad Úhlavou byl rovněž veřejnoprávně projednán a splňuje podmínky vyplývající z ust. §§ 22, 23 a 25 stavebního zákona.

3)      Vystavení návrhu změny č. 2 územního plánu po dobu 30 dnů bylo včas oznámeno, v předepsané lhůtě nebyly převzaty žádné připomínky, ani námitky vlastníků nemovitostí, jejichž práva jsou navrženým řešením dotčena. V průběhu zpracování nebyly uplatněny ani připomínky orgánů územního plánování sousedních územních obvodů.

4)      Zůstávají v platnosti limity využití území, schválené a vyhlášené obecně závaznou vyhláškou. Nejsou dotčeny plochy veřejně prospěšných staveb, ani prvky schváleného Územního systému ekologické stability.

Bod 22/2005

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ust.  § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a podle ust. 26 odst. 2 stavebního zákona v platném znění :

1)      Změnu č. 2 Územního plánu Janovice nad Úhlavou.

2)      Vyhodnocení připomínkového řízení obsaženého v důvodové zprávě k tomuto usnesení.

Bod 23/2005

Zastupitelstvo města vymezuje podle ust. § 29 odst. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, závaznou část změny č. 2 Územního plánu města Janovice nad Úhlavou.

Bod 24/2005

Zastupitelstvo města bere na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování – Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje v Plzni, ze dne 8. 2. 2005, vydané pod č.j. RR/366/05.

Bod 25/2005

Zastupitelstvo města ukládá starostovi města :

1)      Zabezpečit předání schválené změny územního plánu města odboru regionálního rozvoje  Krajského úřadu Plzeňského kraje a odboru výstavby a územního rozvoje MěU Klatovy, včetně registračního listu pro evidenci územně plánovací dokumentace.

2)      Zajistit předání schéma hlavního výkresu dotčeným orgánům státní správy.

3)      Provést záznam o schválené změně do hlavního výkresu Územního plánu města Janovice nad Úhlavou.

4)      Zajistit uložení schválené územně plánovací dokumentace a archivaci dokladů o jejím pořízení na Městském úřadu v Janovicích nad Úhlavou.

Bod 26/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start, spol. s r.o. a  Autodoprava – Petr Jakl,  340 21 Janovice nad Úhlavou 60.  Smlouva je evidována pod č.j. 12.

Bod 27/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start, spol. s r.o. a  Václavem Hofmanem, Božtěšice 10, 340 21 Strážov.  Smlouva je evidována pod č.j. 13.

Bod 28/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo, že v roce 2005 poskytne finanční podporu na provoz Lékařské služby první pomoci v Nýrsku částkou 22 418,- Kč.

Bod 29/2005

Zastupitelstvo města souhlasí s realizací projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v Mikroregionu Úhlava“ a zavazuje se, že projedná zpracovaný komunitní plán. Osobami, které se budou podílet na zpracování komunitního plánu, pověřilo zastupitelstvo města Mgr. Michala Linharta, starostu města a Bc. Jiřího Šulce, tajemníka Městského úřadu Janovice nad Úhlavou.

Bod 30/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo povolit Mateřské škole Janovice nad Úhlavou doplňkovou činnost s názvem „hostinská činnost“. Zároveň zastupitelstvo města ukládá starostovi města provést kontrolu zřizovacích listin příspěvkových organizací a připravit jejich úpravy tak, aby byly v souladu platnými předpisy, především se zákonem č. 561/2004.

Bod 31/2005

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozhodnutí rady města Klatovy č. 429/15 ze dne 24.8.2004 a č. 76/3 ze dne 8.2.2005, která se týkají výše příspěvků při umístění občana do sociálních zařízení Města Klatovy.

Bod 32/2005

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci a kriminalitě za rok 2004.

Bod 33/2005

Zastupitelstvo města schvaluje na rok 2005 cenu vodného ve výši 16,81 Kč bez DPH a cenu stočného 15,36 bez DPH.

Zároveň zastupitelstvo města požaduje, aby provozovatel vodohospodářského majetku města, firma Vodospol s.r.o., dodala zastupitelstvu města podrobný rozbor kalkulace schválené ceny, zejména v položce „ostatní služby“.

Bod 34/2005

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období 1.1. – 24.2.2005.

Bod 35/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Městem Janovice nad Úhlavou a FK Dukla Janovice nad Úhlavou s tím, že do čl. III, odst.4 bude doplněn za slova  ... která povede k nutnosti ukončit výpůjčku...  tento text : „i přesto, že FK Dukla řádně plní podmínky stanovené touto smlouvou“ .

 

 

Přílohy k usnesením, která se týkají ÚPN – k dispozici na stavebním úseku Městského úřadu :

1)      Změna Územního plánu města Janovice nad Úhlavou

2)      Důvodová zpráva

3)      Závazná část změny č. 2 ÚPN města (jak vyplývá z textové části změny ÚPN)

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ