| MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím pro aplikaci zákona č. 106/1999 Sb.

INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999 Sb.

 

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Starosta města Janovice nad Úhlavou vydává v souladu se z.č.128/2000 Sb.,

o obcích, v platném znění, jako vnitřní předpis tato

Pravidla pro zajištění svobodného přístupu k informacím

( dále jen pravidla).

 

1. Úvod

Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č.106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím ( dále jen zákon ) v podmínkách Městského úřadu v Janovicích nad Úhlavou.

 

 2. Zveřejňování informací ( obsah )

Město Janovice nad Úhlavou (dále jen město) jako povinný subjekt dle § 2 odst.1 zmíněného zákona je povinno zveřejňovat podle § 5 zákona tyto informace:

a) informace o městě jako právnické osobě

b) organizační strukturu městského úřadu

c) možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování MěÚ i orgánů města

d) postup MěÚ při vyřizování žádostí

e) přehled nejdůležitějších předpisů

 f) sazebník úhrad za poskytování informací

g) výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok

 

Dalšími informacemi, které město dle § 5 odst.4 zákona zveřejňuje, jsou usnesení rady města a usnesení zastupitelstva města, platné obecné závazné vyhlášky a pravidla, rozpočet města na příslušný kalendářní rok, záměry nakládat s majetkem města.

Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů města a vedoucích zaměstnanců MěÚ v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích a organizačním řádem MěÚ.

 

3. Způsob a rozsah zveřejnění informací

 Město Janovice nad Úhlavou zveřejňuje informace těmito způsoby :

a) na úřední desce - usnesení orgánů města, obecně závazné vyhlášky, rozpočet města a další informace

b) ve vydávaném Informačním letáku MěÚ - informace občanům, v denním tisku příp. sdělovacích prostředcích  - tiskové zprávy

c) na podatelně MěÚ - k nahlédnutí předpisy, možno vyzvednout tiskopisy a formuláře

d) způsobem umožňující dálkový přístup (internet) - usnesení orgánů města, obecně závazné vyhlášky , dále zadání veřejných zakázek (mimo zjednodušené zadání), prezentace města na webových  stránkách

 

4. Stanovení veřejných registrů

Na MěÚ jsou vedeny a spravovány registry :

a) registr obyvatel

b) matriční knihy

c) evidence uchazečů o obecní byty

d) evidence plátců místních poplatků

 Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst.3 zákona povinnost jejich zveřejnění.

 

5. Stanovení doprovodných informací

Doprovodné informace dle § 3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány při poskytování informací na základě žádosti.

 

 

 

 

6. Ochrana údajů

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, příp. omezeno. Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem

 6.1. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které se nezveřejňují ani neposkytují jsou zejména osobní data fyzických osob vedená v informačních systémech dle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění /především rodná čísla/, informace vypovídající o soukromí občanů a další údaje, které by mohly narušit právo na ochranu osobnosti, přičemž není podstatné, zda se jedná o údaje sdělené žadatelem, jinou osobou nebo získané v rámci správního řízení.

 6.2. Ochrana obchodního tajemství

Údaje sdělené uchazeči o veřejné zakázky při podávání nabídek v rámci všech způsobů zadávání dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění a § 17 – 20 z.č. 513/2001 Sb. v platném znění (obchodní zákoník), jsou považovány za obchodní tajemství v případě, že je za obchodní tajemství uchazeči v nabídkách výslovně označí a jsou současně splněny podmínky, stanovené v obchodním zákoníku.

 6.3. Ochrana údajů o majetkových poměrech

Jako důvěrné údaje o majetkových poměrech občanů jsou považovány zejména údaje zjištěné při vymáhání poplatků při exekučním řízení (správa místních poplatků / a při řízení a poskytování dávek sociální péče. Rovněž se nezveřejňují údaje uvedené žadateli o přidělení bytu do nájmu v podkladech pro hodnocení naléhavosti bytové potřeby.

 

7. Okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů

Za vnitřní pokyny a personální předpisy MěÚ dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona jsou zejména považovány :

a) pokyny pro inventarizaci majetku

b) pokyny k provedení prověrek a kontrol (např. BOZP)

c) požární a evakuační řád

d) pracovní řád

e) podpisový řád

 f) spisový řád

g) směrnice o oběhu dokladů

h) pracovní náplně pracovníků

i) směrnice, pravidla pro hospodaření s prostředky sociálního fondu

j) pravidla odměňování zaměstnanců

 

8. Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci  v rámci své působnosti dané organizačním řádem MěÚ .

Písemně podané žádosti (stejně tak i prostřednictvím faxu i e-mailu) v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně MěÚ, na jednotlivých úsecích MěÚ. 

 

8.1. Vyřízení žádostí je možné těmito způsoby :

a) poskytnutí informace - písemnou odpovědí  nebo nahlédnutím do spisu; o tomto učiní zaměstnanec poskytující informaci záznam

b) odložení žádosti - je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nevyplnil; o tom vyhotoví zaměstnanec protokol

c) odmítnutí žádosti - pokud se žádosti nevyhoví; možno pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2, které vydá starosta nebo tajemník

 

Je-li proti rozhodnutí učiněno ve smyslu § 16 zákona odvolání, je vyřízeno následovně:

směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené i samostatné působnosti, postoupí je tajemník úřadu nebo starosta města  příslušnému odboru  Krajský úřad Plzeňského kraje

Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou /zákon č. 123/1998 Sb. v platném znění.

 

 

9. Sazebník úhrad

Zveřejňování informací provádí město na své náklady .

Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu pouze v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací.

V tomto případě za poskytnutí informace stanoví tajemník úřadu částku ve výši :

- 50,- Kč za každou započatou 1/2 hodinu práce zaměstnance spojené s rozsáhlým vyhledáváním a shromažďováním vyžádaných informací

- materiálové náklady 2,- Kč za každý list pořizované kopie

- doručovací náklady - hodnota poštovného dle platného poštovního ceníku

V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, prokazatelně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace.

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v pokladně MěÚ.

 

10. Zpracování výroční zprávy

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle    § 18 zákona zpracuje na základě údajů z evidence vedené vedoucími úseků tajemník a předloží ji ke schválení starostovi tak, aby mohla být zveřejněna do 1.3. běžného roku.

 

11. Přístup k předpisům

Přístup k předpisům obsaženým ve Sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách u tajemníka  MěÚ, kdy do nich může každý nahlédnout.

Obecně závazné vyhlášky města a pravidla přijatá orgány města jsou k nahlédnutí na podatelně MěÚ.

 

12. Závěrečná ustanovení

Koordinaci postupu dle pravidel zajišťuje tajemník. Při řešení otázek neupravených těmito pravidly se postupuje dle zákona  a dle obecně platných předpisů.

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ