USNESENÍ Č.6 - 18.12.2003 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.6 - 18.12.2003

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.6 - 18.12.2003

  USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 18.12.2003

 

TEXT UPRAVEN

Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle zákona101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Bod 90/2003                               

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Josefa Korčíka, Ing.Petra Martina, Josefa Čudu.

Bod 91/2003

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Jiřího Lokaje a Mgr.Ingrid Kasíkovou.

Bod 92/2003

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 23.10.2003 a konstatuje :

-          z bodů 76, 77, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89/2003 nevyplynuly žádné úkoly ke splnění

-          bod 80/2003 – rada města schválila na základě pověření zastupitelstva Směrnici č.2 o stanovení výše nájmu

-          bod 81/2003 – v souvislosti s výkupem pozemků pro výstavbu bylo zpracováno ocenění pozemků, zastupitelstvu bude předložena ke schválení cena pro výkup a byly zahájeny geodetické práce související s přivedením inženýrských sítí; v návrhu rozpočtu 2004 jsou navrhovány částky na celou akci; byla zveřejněna nabídka prodeje stavebních parcel

-          body 82, 83, 84/2003 – rozhodnutí zastupitelstva, která souvisela s prodeji pozemků byla oznámena písemně žadatelům.

Bod 93 /2003

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období 23.10. – 18.12.2003.

Bod 94/2003

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat byt v Janovicích nad Úhlavou za cenu 400 000,- Kč žadateli, panu Ladislavu Řehůřkovi. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Bod 95/2003

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat byt v Janovicích nad Úhlavou za cenu 400 000,- Kč žadatelům Jitce Zacpálkové a Martinu Svobodovi. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Bod 96/2003

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost pana Vladimíra Balounaa nevyhlásit záměr prodeje pozemkové parcely č.1907 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Bod 97/2003

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje části pozemkové parcely číslo 32/2 v k.ú.Spůle.

Bod 98/2003

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část pozemkové parcely  v k.ú. Spůle panu Vlastimilu Pechanovi. Celková výměra bude určena geometrickým zaměřením. Prodej proběhne za odhadní cenu a veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Bod 99/2003

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost pana Pavla Helleraa nevyhlásit záměr prodeje části pozemkové parcely 32/2 v k.ú.Spůle.

Bod 100/2003

Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit od stávajících vlastníků pozemkové parcely nebo jejich části číslo 2625/1, 2625/3, 2640/1, 2640/2, 2641, 2647/1, 2646, 2647/2, 2650, 2651, 2654/1, 2657/3, 2659/1, 2660, 2668, 2669, 2670/1, 2671, 2683 za cenu 90,- Kč za 1 m2. Pozemkové parcely požaduje město za účelem výstavby rodinných domů.

Zastupitelstvo města zároveň rozhodlo, že po vykoupení budou předmětné parcely zasíťovány a prodány zájemcům o výstavbu rodinných domů.

Bod 101/2003

Zastupitelstvo města rozhodlo převzít bezúplatným převodem od Pozemkového fondu ČR části pozemkových parcel  č.1370 a č.1367 v k.ú. Petrovice.  

Bod 102/2003

Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit od stávajících vlastníků část pozemkové parcely číslo 815 o celkové výměře 443 m2, část pozemkové parcely číslo 816 o celkové výměře 583 m2 pozemkovou parcelu číslo 2735 o celkové výměře 1241 m2. Odkoupení je nutné pro úpravu vlastnických vztahů v oblasti rekultivované skládky komunálních odpadů.

Bod 103/2003

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje pozemkové parcely číslo 1/3 v k.ú.Janovice nad Úhlavou.

Bod 104/2003

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemkovou parcelu číslo  v k.ú. Janovice nad úhlavou o celkové výměře 123 m2 paní Michaele Sieglové. Prodej proběhne za odhadní cenu a veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

 

Bod 105/2003

Zastupitelstvo města schvaluje cenu vodného na rok 2004 ve výši 15,76 Kč a cenu stočného 15,08 Kč.

Bod 106/2003

Zastupitelstvo města schvaluje změnu Obecně závazné vyhlášky číslo 2/2003 o místních poplatcích. Změny jsou v souladu se zákonem č. 229/2003, kterým se od 1.1.2004 mění zákon o místních poplatcích.

Bod 107/2003

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu se Směrnicí zastupitelstva města číslo 2 přidělit v roce 2004 příspěvek na činnost mládeže ve výši 30 000,- Kč TJ Sokol Janovice nad Úhlavou.

Bod 108/2003

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu se Směrnicí zastupitelstva města číslo 2 přidělit v roce 2004  příspěvek na činnost mládeže ve výši 65 000,- Kč FK Dukla Janovice nad Úhlavou.

Bod 109/2003

Zastupitelstvo města schvaluje 3. úpravu rozpočtu města na rok 2003 tak, jak byla předložena finančním výborem.

Bod 110/2003

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města na rok 2004 tak, jak byla předložena finančním výborem.

Bod 111/2003

Zastupitelstvo města schválilo termíny jednání zastupitelstva a rady města v 1.pololetí roku 2004.

Bod 112/2003

Zastupitelstvo města bere na vědomí, že v roce 2004 proběhne 2. úprava územního plánu. Tato úprava je v souladu s Obecně závaznou vyhláškou o závazných částech územního plánu obce, kterou schválilo zastupitelstvo města 1.10.2000. Poslední termín doručení návrhů změn územního plánu je 31. leden 2004.

Bod 113/2003

Zastupitelstvo města  bere na vědomí navýšení dotace z Fondu solidarity Evropské unie ve výši 689 482,25 Kč .

Bod 114/2003

Zastupitelstvo města rozhodlo, že nebude přispívat na provoz Lékařské služby první pomoci v Nýrsku.

Bod 115/2003

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o průběhu činností, které souvisejí s projektem Fond soudržnosti.

Bod 116/2003

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o průběhu prodeje bytů.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ