USNESENÍ Č. 05/2008 – 08.09.2008 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 05/2008 – 08.09.2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 05/2008 – 08.09.2008

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 8.9.2008

 

Usnesení č. 91/2008:

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Mgr. Ingrid Kasíkovou, Olgu Kastnerovou a Milana Taichmana.

Usnesení č. 92/2008:

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Karla Altmana a Ing. Ivana Bědajánka.

Usnesení č. 93/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o kontrole usnesení ze dne 14.7.2008, kterou předložila předsedkyně kontrolního výboru Olga Kastnerová.

Usnesení č. 94/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje Rozhodnutí starosty č. 23/2008 – 27/2008, která byla vydána od 17.6.2008 do 8.9.2008.

Usnesení č. 95/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje

·        rozpočtová optaření č. 36/2008 – 89/2008 vydaná v červnu 2008,

·        rozpočtová optaření č. 90/2008 – 105/2008 vydaná v červenci 2008,

·        rozpočtová optaření č. 106/2008 – 109/2008 vydaná v srpnu 2008.

Usnesení č. 96/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část p.p.č. 291/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na listu vlastnitví číslo 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. Přesná výměra vznikne na základě geometrického plánu. Cena bude stanovena znaleckám posudkem. Kupujícími jsou manželé Libuše a Miloslav Hodlovi, trvale bytem Janovice nad Úhlavou čp. 173. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 29.7.2008 do 15.8.2008. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Usnesení č. 97/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 641/2 o výměře 445 m2 a p.p.č. 641/3 o výměře 910 m2, to vše v k.ú. Dubová Lhota, zapsáno na listu vlastnitví číslo 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. Cena bude stanovena znaleckám posudkem. Kupujícím je Lucie Nováková, trvale bytem Akátová 589, 339 01 Klatovy. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 12.8.2008 do 29.8.2008. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Usnesení č. 98/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 293/3 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 293 a čp. 294 na st.p.č. 324/1 a st.p.č. 324/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 3550/41234 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedených stavebních parcelách. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 17.8.2004  Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a manželé Jan Šanda  a Markéta Šandová bytem Sídliště 293, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V – 2020/2004 - 404, právní účinky vkladu vznikly dnem 23.8.2004.

Usnesení č. 99/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č. 11/2008, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. (nájemce) a STAVEBNÍ SERVIS centrum s.r.o., se sídlem 340 21 Janovice nad Úhlavou čp. 500. Smlouva je evidována pod evid.č. 73.

Usnesení č. 100/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje dočasnou úpravu Organizačního řádu Městského úřadu Janovice nad Úhlavou – navýšení počtu zaměstnanců ekonomického úseku na 3 zaměstnance, a to od 1.10.2008 do 28.2.2009.

Usnesení č. 101/2008:

Zastupitelstvo města zamítlo žádost o dotaci na provoz, kterou městu podala organizace Diakonie ČCE -  středisko Radost v Merklíně.

Usnesení č. 102/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č. 9/2008, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o.(nájemce) a Josef Auer, Rozvojová zóna 574, 340 21 Janovice nad Úhlavou (podnájemce). Podnájemní smlouva je evidována pod evid.č. 74

Usnesení č. 103/2008:

Zastupitelstvo města nesouhlasí s návrhem kupní smlouvy na prodej st.p.č. 630, budovy na st.p.č. 630 a p.p.č. 2407/174, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, kterou předložila firma IMOWEST s.r.o. Zastupitelstvo města pověřuje starostu a místostarostu dalším jednáním o konečném znění kupní smlouvy, a to v souladu s podmínkami stanovenými v zápisu z veřejného zasedání.

Usnesení č. 104/2008:

Zastupitelstvo města dodatečně schvaluje provedenou demolici budovy na st.p.č. 385 vk.ú. Janovice nad Úhlavou (bývalá chovatelna).

Usnesení č. 105/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 263/2 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 263 na st.p.č. 277 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 35/158 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedené stavební parcele. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 26.6.2003  Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a manželé Mgr. Karel Kovanda  a Ing. Markéta Kovandová, bytem Sídliště 263, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V – 1202/20034 - 404, právní účinky vkladu vznikly dnem 30.6.2003.

 

                                                                                                                                      Mgr. Michal Linhart, starosta, v.r.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ