USNESENÍ Č. 04/2008 - 14.07.2008 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 04/2008 - 14.07.2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 04/2008 - 14.07.2008

USNESENÍ

z veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 14.7.2008

 

Usnesení č. 78/2008:

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise MVDr. Ladislava Vyskočila, Karla Altmana a Ing. Ivana Bědajánka.

Usnesení č. 79/2008:

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Františka Kellnhofera a Ing. Jaroslava Rožně.

Usnesení č. 80/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o kontrole usnesení ze dne 16.6.2008, kterou předložil starosta města.

Usnesení č. 81/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje čerpání investičního úvěru ve výši 15 mil. Kč se splatností 10 let.Věřitelem je Československá obchodní banka, a.s. Prostředky budou použity na investiční akci v souladu se smlouvou, kterou uzavřou město Janovice nad Úhlavou a ČSOB a.s.

Usnesení č. 82/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí kontokorentního úvěru ve výši 3 mil. Kč se splatností na dobu neurčitou, a to v souladu s nabídkou, kterou předložila Československá obchodní banka, a.s. dne 26.6.2008.

Usnesení č. 83/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet Úhlava d.s.o. za rok 2007 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 Úhlava d.s.o.

Usnesení č. 84/2008:

Zastupitelstvo města provedlo posouzení nabídek, které byly doručeny v rámci „Obchodní veřejné soutěže podle § 281 a násl. obchodního zákoníku o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitostí v Janovicích nad Úhlavou.“ Jako nejvhodnější vybralo zastupitelstvo města návrh, který doručila obchodní firma IMOWEST s.r.o., IČ 26414431, se sídlem Na Roudné 443/18, PSČ 301 00.

Na základě provedeného posouzení rozhodlo zastupitelstvo prodat tyto nemovitosti:

·        budovy bez čp/če (jiná stavba) na st.p.č. 630

·        st.p.č. 630 o výměře 2429 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)

·        p.p.č. 2407/174  o výměře 5509 m2 (ostatní plocha)

to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV č. 1 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je v souladu s provedeným posouzením obchodní firma IMOWEST s.r.o., IČ 26414431, se sídlem NA Roudné 443/18, PSČ 301 00. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 28.5.2008 do 30.6.2008.

Zastupitelstvo města pověřuje starostu města jednáním o konečném znění kupní smlouvy a vyhrazuje si právo konečné znění kupní smlouvy schválit.

Usnesení č. 85/2008:

Zastupitelstvo města zamítlo žádost firmy Develop-start, spol. s r.o. o rozvržení platby nájemného za pronájem Rozvojové zóny za rok 2008. Zastupitelstvo města trvá na platbě nájemného v souladu s nájemní smlouvou.

Usnesení č. 86/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 273/3 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 273 na st.p.č. 288 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 29/108 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedených stavebních parcelách. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 1.10.2003  město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a manželé Zdeněk Karel a Monika Karlová bytem Sídliště 273, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V – 1890/2003 - 404, právní účinky vkladu vznikly dnem 1.10.2003.

Usnesení č. 87/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 285/2 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 285 a 286 na st.p.č. 319/1 a st.p.č. 319/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 33/359 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedených stavebních parcelách. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 30.8.2004  město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a paní Marie Mauksová bytem Sídliště 285, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V–2086/2004-404, právní účinky vkladu vznikly dnem 1.9.2004.

Usnesení č. 88/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 2407/169 o výměře 2255 m2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna), která vznikla oddělením na základě geometrického plánu číslo 449/2007 ze dne 19.9.2007 vypracovaného Ing. Václavem Kellnerem, a která je zapsána na listu vlastnitví číslo 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je obchodní firma SANGRAIL s.r.o. se sídlem Rozvojová zóna 573, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Kupní cena je stanovena 125,- Kč/m2, tj. při celkové výměře 2255 m2 ve výši 281.875,- Kč. Kupující hradí veškeré náklady spojené s prodejem. Záměr prodeje byl zveřejněn od 27.6.2008 do 14.7.2008 na úřední desce města.

Usnesení č. 89/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 20.12.2002 mezi Městem Janovice nad Úhlavou a Mateřskou školou Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy, příspěvkovou organizací.

Usnesení č. 90/2008:

Zastupitelstvo města souhlasí v souladu s čl. I, bod 5, písm. c) smlouvy o nájmu ze dne 17.9.2004, aby nájemce Develop-start spol. s r.o. vystavěl na p.p.č. 2407/262, p.p.č. 2407/260, st.p.č. 703 a st.p.č. 690, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, které jsou ve vlastnictví města Janovice nad Úhlavou, fotovoltaickou elektrárnu. Zastupitelstvo města rozhodlo, že město Janovice nad Úhlavou podmiňuje tento souhlas navýšením nájemného o částku 150.000,- ročně, a to od data vydání kolaudačního souhlasu po celou dobu provozu zařízení.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ