USNESENÍ Č. 03/2008 - 16.06.2008 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 03/2008 - 16.06.2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 03/2008 - 16.06.2008

USNESENÍ

z veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 16.6.2008

 

Usnesení č. 54/2008:

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Františka Kellnhofera, Ing. Jaroslava Rožně a  Milana Taichmana.

Usnesení č. 55/2008:

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Mgr. Ingrid Kasíkovou a Olgu Kastnerovou.

Usnesení č. 56/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o kontrole usnesení ze dne 12.5.2008, kterou předložila předsedkyně kontrolního výboru Olga Kastnerová.

Usnesení č. 57/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje vydaná rozhodnutí starosty č.15/2008 – 22/2008, která byla vydána v období od 12.5.2008 do 16.6.2008.

Usnesení č. 58/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 30/2008 – 35/2008, která byla vydána od 1.5.2008 do 31.5.2008.

Usnesení č. 59/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat bytovou jednotku  č. 357/2 v domě čp. 357 a 358 na st.p.č. 468 a st.p.č. 469 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ve stejném poměru na stavebních parcelách, a to v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1360 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou.

Kupujícím je pan Radek Mandák, bytem 340 21 Janovice nad Úhlavou čp. 277.

Kupní cena je stanovena na základě provedeného výběrového řízení ve výši 710.000,- Kč.

Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 16.5.2008 do 13.6.2008.

Usnesení č. 60/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o odkoupení budovy na st.p.č. 656 a st.p.č. 656, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy na listu vlastnictví č. 1 pro město Janovice nad Úhlavou.  Žádost podala firma Direkt Promotion CZ  s.r.o., se sídlem Domažlická 762, 340 22 Nýrsko.

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 15.5.2008 do 30.5.2008.

Usnesení č. 61/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemkovou parcelu číslo 2707/4 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou.

Kupujícím je paní Iveta Krulišová, V Bráně 82, 340 21 Janovice nad Úhlavou.

Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 29.5.2008 do 13.6.2008.

Usnesení č. 62/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemkovou parcelu číslo 2693/37 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou.

Kupujícím je pan Jan Horský st.., Sídliště 272, 340 21 Janovice nad Úhlavou.

Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 26.5.2008 do 13.6.2008.

Usnesení č. 63/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o prodej těchto nemovitostí:

  • pozemková parcela číslo 2407/262
  • pozemková parcela 2407/260
  • stavební parcela číslo 703
  • stavební parcela číslo 690

to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou.

Žádost podala firma DEVELOP-START spol. s r.o., se sídlem Rozvojová zóna 500, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 28.5.2008 do 13.6.2008.

Usnesení č. 64/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit od pana Petra Adámka, trvale bytem Biskupská 8, 110 00 Praha 1, pozemkovou parcelu č. 2858 o celkové výměře 660 m2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou zapsáno na LV 1588 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy.Město Janovice nad Úhlavou uhradí panu Petru Adámkovi kupní cenu ve výši 382.800,- Kč a související náklady ve výši 12.500,- Kč.

Usnesení č. 65/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo směnit

díl „a“ o výměře 23 m2 oddělený z pozemku st. p.č. 50 (vznikne na základě geometrického plánu) ve vlastnictví pana Václava Tauška, trvale bytem bytem Hrádecká 16, 312 00 Plzeň

za

díl „b“ o výměře 39 m2 odděleného z pozemku st. p.č. 41 (vznikne na základě geometrického plánu) ve vlastnictví města Janovice nad Úhlavou,

to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Panu Václavu Tauškovi vzniká touto směnou nárok na finanční vyrovnání ve výši 50.000,- Kč.

Záměr směnit pozemky byl zveřejněn na úřední desce města od 1.6.2008 do 16.6.2008.

Usnesení č. 66/2008:

Zastupitelstvo města znovu projednalo žádost Nadačního fondu ThDr. Čeňka Duška, se sídlem Černá 646/9, 115 55 Praha 1, o zařazení do změny územního plánu  č. 4 a rozhodlo, že trvá na znění usnesení č. 45/2008 ze dne 12.5.2008, kterým tuto žádost zamítlo.

Usnesení č. 67/2008:

Zastupitelstvo města znovu projednalo žádost Stanislava Hosnedla, Běšiny, Úloh 11, 339 01 Klatovy, o zařazení do změny územního plánu  č. 4 a rozhodlo, že trvá na znění usnesení č. 46/2008 ze dne 12.5.2008, kterým tuto žádost zamítlo.

Usnesení č. 68/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 293/5 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 293 a čp. 294 na st.p.č. 324/1 a st.p.č. 324/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu  89/809 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na stavebních parcelách. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 12.11.2004  město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a paní Eva Jorová, trvale bytem Sídliště 293, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V–2809/2004-404, právní účinky vkladu vznikly dnem 16.11.2004.

Usnesení č. 69/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 294/3 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 293 a čp. 294 na st.p.č. 324/1 a st.p.č. 324/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu  72/809 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na stavebních parcelách. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 30.8.2004  město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a pan Jiří Kašpárek, trvale bytem Sídliště 294, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V–2084/2004-404, právní účinky vkladu vznikly dnem 1.9.2004.

Usnesení č. 70/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č. 07/2008, kterou uzavřou Develop-start, spol. s r.o. a pan Petr Riška, Plzeňská 634, 339 01 Klatovy. Smlouva je evidována v evidenci podnájemních smluv pod ev.č. 72.

Usnesení č. 71/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství.

Usnesení č. 72/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 03/2008 o systému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).

Usnesení č. 73/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Nařízení obce č. 01/2008 – tržní řád.

Usnesení č. 74/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo, že koeficient pro výpočet daně z nemovitosti bude stanoven podle zákona č.261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů, část pátá – změna zákona o dani z nemovitosti, čl. X. Toto usnesení je platné pro všechny obce ve správním obvodu města.Toto usnesení bude předáno Finančnímu úřadu v Klatovech.

Usnesení č. 75/2008:

Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet města k 31.12.2007. Zastupitelstvo města dále projednalo zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2007. Vzhledem k tomu, že nedostatky uvedené ve zprávě o přezkoumání hospodaření, jsou nedostatky klasifikované v § 10, odst. 3, pís. b) zákona 420/2004 Sb., tj. méně významné chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c), a vzhledem k tomu, že uvedené nedostatky byly již odstraněny, vyjadřuje zastupitelstvo města souhlas s celoročním hospodařením a souhlas se zprávou bez výhrad.

Usnesení č. 76/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje, vstup města Janovice nad Úhlavou do Euroregionu Šumava a pověřuje starostu města  podáním žádosti o vstup do Euroregionu Šumava.

Usnesení č. 77/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje pozemků o výměře cca 6790 m2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou v Rozvojové zóně. Ve vyhlášeném záměru bude uvedeno, že nabídky případných uchazečů o odkoupení musí obsahovat

  • návrh kupní ceny za jeden metr čtvereční,
  • záměr využití pozemků,
  • termín realizace záměru využití.

 

V Janovicích nad Úhlavou dne 16.6.2008.

 

                                                                        Mgr. Michal Linhart, starosta města, v.r.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ