USNESENÍ Č.5 - 23.10.2003 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.5 - 23.10.2003

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.5 - 23.10.2003

  USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 23.10.2003

 

TEXT UPRAVEN

Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle zákona101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Bod 76/2003                               

ZM zvolilo do návrhové komise Evu Valachovou, Karla Altmana a Ing.Ivana Bědajánka.

Bod 77/2003

ZM zvolilo jako ověřovatele zápisu Milana Taichmana a MVDr.Ladislava Vyskočila..

Bod 78/2003

ZM provedlo kontrolu usnesení ze dne 28.8.2003 a konstatuje :

-          z bodů 56,57,58,59,67,68,69,70,71,72/2003 nevyplynuly žádné úkoly

-          bod 60/2003 – rozhodnutí o zamítnutí prodeje parcely č.1234/3 v Petrovicích bylo oznámeno žadatelce

-          bod 61a 62/2003 – rozhodnutí o zamítnutí prodeje parcely 941/4 ve Spůli bylo oznámeno žadateli a zároveň byl seznámen s možností požádat o pronájem uvedené parcely

-          bod 63/2003 – v současné době je zpracován návrh geometrického zaměření na rozdělení na jednotlivé parcely určené k pronájmu

-          bod 64/2003 – navýšení výdajů na opravu školního hřiště bylo zapracováno do rozpočtu města

bod 65/2003 – smlouvy na využívání systému sběru odpadu byly rozeslány

-          bod 66/2003 – zamítnutí žádosti o mimořádné vyhlášení prodeje bytu č.279/6 bylo oznámeno žadatelce

-          bod 73/2003 – schválená směna pozemků byla provedena

-          bod 74/2003 – při výběru poplatku za provoz MŠ a ŠD je postupováno dle schválené vyhlášky

-          bod 75/2003 – s žadateli o dotace z povodňového fondu byly sepsány smlouvy.

Bod 79/2003

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období 28.8. – 23.10.2003.

Bod 80/2003

ZM rozhodlo zrušit obecně závaznou vyhlášku číslo 6/98 ze dne 23.4.1998 o stanovení výše nájemného za nebytové prostory v majetku obce. Zároveň ZM pověřuje radu města vydáním nařízení obce, které by stanovilo výši nájemného za pronájem nebytových prostor v majetku města a výši nájemného za pronájem pozemkových parcel v majetku města, které se pronajímají za účelem zřízení zahrady.

Bod 81/2003

ZM rozhodlo, že město Janovice nad Úhlavou zahájí neprodleně veškeré potřebné kroky, které souvisí se záměrem výstavby rodinných domů v lokalitě „nad sídlištěm“. Jedná se o vykoupení pozemků od stávajících vlastníků, přivedení inženýrských sítí a prodej jednotlivých stavebních parcel.

Bod 82/2003

ZM rozhodlo odložit projednávání prodeje pozemkové parcely číslo 47/1 v k.ú. Veselí o celkové výměře

1 046 m2.

Bod 83/2003

ZM rozhodlo vyhlásit záměr prodeje pozemkové parcely číslo 68/2 v k.ú. Rohozno o celkové výměře 228 m2.

Bod 84/2003

ZM rozhodlo prodat pozemkovou parcelu číslo 68/2 v k.ú. Rohozno o celkové výměře 228 m2 panu Pavlu Hellerovi. Prodej proběhne za odhadní cenu a veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Bod 85/2003

ZM projednalo zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření Účelového sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy a souhlasí se způsobem odstranění zjištěných nedostatků. Dále ZM projednalo závěrečný účet Účelového sdružení.

Bod 86/2003

ZM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti za školní rok 2002/2003, kterou předložila Masarykova ZŠ Janovice nad Úhlavou.

Bod 87/2003

ZM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti za školní rok 2002/2003, kterou předložila Mateřská škola Janovice nad Úhlavou.

Bod 88/2003

ZM bere na vědomí informaci o navrhovaném projektu „Čistá Šumava“.

Bod 89/2003

ZM bere na vědomí informaci o průběhu prodeje bytů.

 

V Janovicích nad Úhlavou dne 23.10.2003

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ