USNESENÍ Č. 01/2008 - 03.03.2008 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 01/2008 - 03.03.2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 01/2008 - 03.03.2008

USNESENÍ

z veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 3.3.2008

 

Usnesení č. 01/2008

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Karla Altmana a Mgr. Ingrid Kasíkovou.

Usnesení č. 02/2008

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Olgu Kastnerovou a Františka Kellnhofera.

Usnesení č. 03/2008

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení ze dne 17.12.2007, kterou předložila předsedkyně kontrolního výboru Olga Kastnerová.

Usnesení č. 04/2008

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o rozhodnutích starosty č. 34/2007 – 09/2008, která byla vydána v období od 18.12.2007 do 3.3.2008.

Usnesení č. 05/2008

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 83/2007 – 139/2007, která byla vydána od 1.12.2007 do 31.12.2007.

Usnesení č. 06/2008

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 01/2008 – 07/2008, která byla vydána od 1.1.2008 do 31.1.2008.

Usnesení č. 07/2008

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 79/2007 ze dne 10.9.2007, kterým rozhodlo o prodeji budovy na st.p.č. 630 v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna).

Usnesení č. 08/2008

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat

  • st.p.č. 630 o výměře 2429 m2,
  • budovu na st.p.č. 630 bez čp/če  
  • p.p.č. 2407/174 o výměře 5509 m2,

to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je obchodní firma GROUDE s.r.o. se sídlem Rozvojová zóna 573, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 14.11.2006 do 30.11.2006. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo schválit konečné znění kupní smlouvy.

Usnesení č. 09/2008

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat 

  • st.p.č. 670 o výměře 795 m2,
  • stavbu bez čp/če na st.p.č. 670
  • část p.p.č. 2407/156, která vznikne oddělením na základě geometrického plánu,

to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou.

Kupujícím je obchodní firma MADNAT s.r.o. se sídlem Hlavní třída 261/116, 353 01 Mariánské Lázně. Kupní cena je stanovena ve výši 1.246.736,- Kč při splatnosti do jednoho roku nebo 1.251.388,- Kč při splatnosti do dvou let.

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 22.12.2006 do 17.12.2007. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo schválit konečné znění kupní smlouvy.

Usnesení č. 10/2008

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat  část p.p.č. 2407/156, která vznikne oddělením na základě geometrického plánu, v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou.

Kupujícím je obchodní firma MADNAT s.r.o. se sídlem Hlavní třída 261/116, 353 01 Mariánské Lázně. Kupní cena je stanovena ve výši 300,- Kč za 1 m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 16.2.2008 do 3.3.2008. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

V případě, že nebude realizován prodej schválený v usnesení č. 09/2008 ze dne 3.3.2008, je toto usnesení neplatné a nebude realizován ani prodej schválený v tomto usnesení.

Usnesení č. 11/2008

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat byt č. 1 v čp. 271 v bytovém domě na st.p.č. 291 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1493 u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou.

Kupujícím je na základě provedeného výběrového řízení Jan Horský ml., trvale bytem 340 21 Janovice nad Úhlavou čp. 272. Kupní cena je stanovena ve výši 360.000,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 3.5.2004 do 1.6.2004. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Usnesení č. 12/2008

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat byt č. 2 v čp. 293 v bytovém domě na st.p.č. 324/1 a 324/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1376 u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou.

Kupujícím je na základě provedeného výběrového řízení paní Hana Sedláčková, trvale bytem  Klatovská 372, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Kupní cena je stanovena ve výši 605.000,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 9.4.2004 do 29.4.2004. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Usnesení č. 13/2008

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemkové parcely č. 27/1o výměře 39581 m2, č. 27/3 o výměře 499 m2, č. 29 o výměře 2694 m2, č. 40/1 o výměře 2389 m2, č. 40/2 o výměře 1097 m2, to vše v k.ú. Dolní Lhota, zapsáno na LV 10001 u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou.

Kupujícím je Jitka Martínková, Dolní Lhota 5, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Kupní cena bude stanovena podle znaleckého posudku. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn od 16.2.2008 do 3.3.2008.

Usnesení č. 14/2008

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost manželů Josefa a Dagmar Petrmichlových, trvale bytem Dolní Lhota 6, 340 21 Janovice nad Úhlavou o odkoupení části p.p.č. 255/1 a části p.p.č. 1867/20 v k.ú. Janovice nad Úhlavou. Záměr prodeje byl zveřejněn od 16.2.2008 do 3.3.2008.

Usnesení č. 15/2008

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 276/6 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 276 a 277 na st.p.č. 286/1 a st.p.č. 286/2  v k.ú.  Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu  77/740 ve vztahu k celku. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 31.7.2003  město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a Robert Netrval, bytem Sídliště 276, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V – 174a/2003 – 404, právní účinky vznikly dnem 9.9.2003.

Usnesení č. 16/2008

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Vyhlášku č. 01/2008, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 02/2007 o místních poplatcích.

Usnesení č. 17/2008

Zastupitelstvo města rozhodlo, že Nohejbalovému klubu Janovice nad Úhlavou, se sídlem Podsedky 21, 340 21 Janovice nad Úhlavou, předá do výpůjčky „Sportovní areál – antukové kurty v areálu koupaliště v Janovicích nad Úhlavou“ (umístění na části pozemkové parcely 25/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou). Současně schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi městem Janovice nad Úhlavou a Nohejbalovým klubem Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 18/2008

Zastupitelstvo města dodatečně schvaluje Smlouvu č.01/08 o zřízení a provozování ubytovny v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou, kterou dne 23.1.2008 uzavřeli město Janovice nad Úhlavou, Develop-start, spol. s r.o. a paní Radka Hanzlová, Kollárova 355/11, 301 00 Plzeň. Smlouva je evidována v evidenci podnájemních smluv pod ev.č. 69.

Usnesení č. 19/2008

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu, kterou uzavřou Develop-start, spol. s r.o. a paní Lenka Grollová, 340 21 Janovice nads Úhlavou čp. 78. Smlouva je evidována v evidenci podnájemních smluv pod ev.č. 70.

Usnesení č. 20/2008

Zastupitelstvo města Janovice nad Úhlavou v souladu s ustanovením § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu rozhodlo o pořízení Změny č.4 územního plánu města  a pověřuje paní Janu Dudovou (pracovnice Městského úřadu Janovice nad Úhlavou) jejím zajištěním.

Usnesení č. 21/2008

Zastupitelstvo města Janovice nad Úhlavou v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu určilo člena zastupitelstva (určený zastupitel) pana Karla Altmana, který bude při pořizování územního plánu spolupracovat s pořizovatelem.

Usnesení č. 22/2008

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o hospodaření Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou za rok 2007.

Usnesení č. 23/2008

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu Policie ČR obvodní oddělení Nýrsko za rok 2007.

Usnesení č. 24/2008

Zastupitelstvo města přijalo v souladu s „Přílohou č. 11 zákona č. 360/2007 Sb. o státním rozpočtu“ usnesení v tomto znění:

Město Janovice nad Úhlavou se zavazuje, že po realizaci akce „Protipovodňová hráz v Mlýnské ulici v Janovicích nad Úhlavou:“ bezúplatně převezme do majetku protipovodňové opatření a bude se ně starat s péčí řádného hospodáře bez dalších nároků na státní rozpočet.

Usnesení č. 25/2008

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 355/6 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 355 a 356 na st.p.č. 470 a st.p.č. 471       v k.ú.  Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu  80/1394 ve vztahu k celku. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 12.8.2004  město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a manželé Miroslav Sosoi a Jana Sosoiová, bytem Sídliště 355, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V–1975/2004-404, právní účinky vkladu vznikly dnem 16.8.2004.

Usnesení č. 26/2008

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 79/2008 Sb. odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města.

Usnesení č. 27/2008

Zastupitelstvo města rozhodlo o demolici budovy bez čp/če na st.p.č. 384 v k.ú. Janovice nad Úhlavou (bývalá skautská klubovna), zapsáno na LV 1 u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou.

 

 

V Janovicích nad Úhlavou dne 3.3.2008.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ