USNESENÍ Č. 06/2007 - 17.12.2007 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 06/2007 - 17.12.2007

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 06/2007 - 17.12.2007

USNESENÍ

z veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 17.12.2007

 

Bod  85/2007

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Mgr. Ingrid Kasíkovou, Olgu Kastnerovou a Františka Kellnhofera.

Bod 86/2007

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Karla Altmana a Ing. Ivana Bědajánka.

Bod 87/2007:

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z jednání 10.9.2007 tak, jak byla předložena předsedkyní kontrolního výboru Olgou Kastnerovou.

Bod 88/2007

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o vydaných rozhodnutích starosty za období od 10.9.2007 do 17.12.2007.

Bod 89/2007

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 49/2007 – 82/2007 vydaná v období od 10.9.2007 do 30.11.2007.

Bod 90/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o prodej st.p.č.661, budovy na st.p.č. 661, části p.p.č. 2407/130 a části p.p.č. 2407/1, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. Žádost podlala firma CZE TECHNIKA s.r.o., se sídlem Rozvojová zóna 554, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 25.10.2007 do 15.11.2007.

Bod 91/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o prodej části p.p.č. 2660/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. Žádost podali manželé Jiří a Dagmar Keřlíkovi, bytem Spůle 61, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 25.10.2007 do 15.11.2007.

Bod 92/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 2407/222 a 2407/223 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je firma JANOV 01, s.r.o., se sídlem Sládkovičova 1265/12, 112 00 Praha 4 – Krč. Dohodnutá kupní cena je 1,- Kč za převáděné nemovitosti. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 12.11.2007 do 30.11.2007.

Bod 93/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo ukončit smlouvu o zprostředkování uzavřenou dne 19.11.2007 mezi městem Janovice nad Úhlavou a realitní kanceláří MÜLLER – REALITY / IMMOBILIEN, s.r.o., jejímž předmětem bylo zprostředkování prodeje bytu čp. 271/1 v Janovicích nad Úhlavou.

Provedením výběru kupujícího tzv. „obálkovou metodou“ pověřuje zastupitelstvo starostu města. Minimální kupní cenu stanovuje zastupitelstvo ve výši 310.000,- Kč.

Bod 94/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo opětovně zamítnout žádost o prodej části p.p.č. 941/4 v k.ú. Spůle, zapsáno na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. Žadtelem byla Ing. Karla Štěpáníková, bytem Vilímovská 17, 160 00 Praha 6. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 22.5.2006 do 7.6.2005.

Zastupitelstvo města souhlasí s prodloužením nájmu pozemku na další 2 roky.

Bod 95/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o prodej p.p.č. 51/20 a 96/9 v k.ú. Rohozno, , zapsáno na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. Žadateli byli manželé Eva a Václav Toušovi, Procházkova 619/II., 339 01 Klatovy. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 16.11.2007 do 3.12.2007.

Bod 96/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o prodej části  p.p.č. 291/14 v k.ú. Janovice nad Úhlavou , zapsáno na LV 1 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. Žadatelem byl Karel Franěk, bytem 340 21 Janovice nad Úhlavou. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 29.11.2007 do 14.12.2007.

Bod 97/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. p.p.č. 146/3, 146/4, 151/1, to vše  v k.ú. Vacovy, zapsáno na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. Kupujícími jsou manželé Vladislav a Marie Smolíkovi, Vacovy 3, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 29.11.2007 do 14.12.2007.

Bod 98/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo o směně

části p.p.č.  2407/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna), zapsáno na LV 1 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. která vznikne oddělením na základě geometrického plánu

za

p.p. č.  2407/209 (díly a, c, e, g, i, k, m, o, q, s) v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna) ), zapsáno na LV 1561 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Develop-start, spol. s r.o., se sídlem Rozvojová zóna 500, 340 21 Janovice nad Úhlavou.

Směna pozemků je bezúplatná. Veškeré náklady spojené s vkladem hradí Develop-start, spol. s r.o.

Návrh na směnu byl zveřejněn na úřední desce města od od 29.11.2007 do 14.12.2007.

Bod 99/2007

Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem paní Radky Hanzlové, bytem Kollárova 11, 300 00 Plzeň,  provést v objektu 22D v Rozvojové zóně stavební úpravy a provozovat zde ubytovnu. Zastupitelstvo pověřuje starostu města, aby ve spolupráci s právním zástupcem města vedl další jednání o zřízení a provozování ubytovny. Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo schválit před podpisem konečné znění smlouvy zřízení a provozování ubytovny.

Bod 100/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 286/3 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 285 a 286 na st.p.č. 319/1 a st.p.č. 319/2  v k.ú.  Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu  34/359 ve vztahu k celku. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 8.7.2004  město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a Jan Hromádka, bytem Chodská Lhota čp. 126, 345 06 Kdyně (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V –  2191/2004 – 404, právní účinky vznikly dnem 13.9.2004.

Bod 101/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 356/8 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 355 a 356 na st.p.č. 471 a st.p.č. 470  v k.ú.  Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu  93/1394 ve vztahu k celku. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 23.7.2004  město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a Dušan Čižma, bytem Sídliště 356, 340 21 Janovice nad Úhlavou a Renáta Pánková, bytem Sluneční 473, 294 42 Luštěnice – Zelená (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V –  1856/2004 – 404, právní účinky vznikly dnem 29.7.2004.

Bod 102/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 355/7 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 355 a 356 na st.p.č. 471 a st.p.č. 470  v k.ú.  Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu  93/1394 ve vztahu k celku. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 23.7.2004  město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a manželé Michal David a Michaela Davidová, bytem Sídliště 356, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V –  3210/2004 – 404,  právní účinky vznikly dnem 21.12.2004.

Bod 103/2007

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č. 15/07, kterou uzavře Develop-start spol. s r.o. a František Kadlec, Plaská 1268/13, Plzeň . Smlouva je evidována pod evid. č. 65.

Bod 104/2007

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č. 17/07, kterou uzavře Develop-start spol. s r.o. a P&P BLOCK , spol. s r.o, se sídlem Rozvojová zóna 500, 340 21 Janovice nad Úhlavou.  Smlouva je evidována pod evid. č. 67.

Bod 105/2007

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č. 18/07, kterou uzavře Develop-start spol. s r.o. a David Opatrný, Bolešiny 52, 339 01 Klatovy. Smlouva je evidována pod evid. č. 68.

Bod 106/2007

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozbor hospodaření s vodohospodářskou infrastrukturou města za období leden – srpen 2007 tak, jak byl předložen provozovatelem firmou Vodospol s.r.o.

Bod 107/2007

Zastupitelstvo města schvaluje cenu vodného na rok 2008 ve výši 19,40 Kč a cenu stočného na rok 2008 ve výši 17,40 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Bod 108/2007

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí, že socha  sv. Jana Nepomuckého instalovaná na p.p.č. 516/2 v k.ú. Dubová Lhota (pozemek  zapsán  na LV 1 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou), připadla podle  ust. § 135 občanského zákoníku  dnem 22.8.2007 do výlučného vlastnictví města Janovice nad Úhlavou. Výzva k přihlášení vlastníka opuštěné věci byla zveřejněna na úřední desce města od 20.2.2007 do 21.8.2007.

Bod 109/2007

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2007 o místních poplatcích. Vydáním této obecně závazné vyhlášky se ruší platnost Obecně závazné vyhlášky č. 02/2006 o místních poplatcích, kterou vydalo zastupitelstvo města usnesením č. 120/2006 ze dne 21.12.2006.

Bod 110/2007

Zastupitelstvo města vydalo Organizační řád Městského úřadu Janovice nad Úhlavou č. 02/2007, který je  platný od 1.1.2008.

Bod 111/2007

Zastupitelstvo města bere na vědomí Výroční zprávu Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou za školní rok 2006/2007.

Bod 112/2007

Zastupitelstvo města vydává v souladu s § 85, odst. 1, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města na podporu činnosti organizací a sdružení působících ve správním obvodu města Janovice nad Úhlavou. Vydáním těchto pravidel se ruší platnost Směrnice zastupitelstva města číslo 01/2005,  kterou schválilo zastupitelstvo města usnesením číslo 56/2005 ze dne 21.4.2005

Bod 113/2007

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Janovice nad Úhlavou na rok 2008 s celkovými výdaji ve výši 26 765,82 tis. Kč a s celkovými příjmy ve výši 26 765,82 tis. Kč. Schválený rozpočet je přílohou tohoto usnesení.

Bod 114/2007

Zastupitelstvo města bere na vědomí úpravu rozpočtu dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2007. Celkové příjmy po úpravě jsou schváleny ve výši 433,77 tis. Kč, celkové výdaje po úpravě jsou schváleny ve výši 458,87 tis. Kč.

Bod 115/2007

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočet dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2008.  Celkové příjmy jsou schváleny ve výši 36 tis. Kč, celkové výdaje  jsou schváleny ve výši 36  tis. Kč.

Bod 116/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo o záměru bezúplatného převodu p.p.č. 990/1 v k.ú. Spůle (místní komunikace Plešiny) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Přijetím tohoto usnesení se v plném rozsahu ruší usnesení zastupitelstva města č. 11/2006 ze dne 9.2.2006.

 

V Janovicích nad Úhlavou dne 17.12.2007.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ