INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č. 24 - ZÁŘÍ 2007 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č. 24 - ZÁŘÍ 2007

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informační leták MěÚ č. 24 - září 2007

INFORMAČNÍ LETÁK  Datum vydání: 24. září 2007

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Po letní přestávce se konalo veřejné zasedání zastupitelstva města 10.9.2007.

Z hlavních projednávaných záležitostí uvádíme tato rozhodnutí:

◙ V souvislosti s plánovaným vybudováním protipovodňové hráze na levém břehu Úhlavy v úseku Mlýnské ulice rozhodlo zastupitelstvo, že odkoupí pozemky potřebné pro tuto stavbu. Celá akce se v současné době projektuje a koncem října podá město žádost o dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje na realizaci stavby.

◙ Zastupitelstvo města zamítlo žádost o odkoupení části pozemku v Podsedkách, kterou podala paní Jitka Kreslová. Důvodem zamítnutí je především to, že nelze prodávat veřejná prostranství.

◙ Dále zastupitelstvo zamítlo nabídku paní Heleny Beňové na odkoupení části lesa v Janovicích nad Úhlavou.

◙ Zastupitelstvo v souladu se svým stanoviskem z minulého jednání souhlasilo se zrušením dalších předkupních práv u bytů na sídlišti, a to u bytů čp. 276/2 a 291/3.

◙ Zastupitelstvo města schválilo dvě podnájemní smlouvy v Rozvojové zóně. Smlouvy budou uzavřeny se spol. OLHO Technik Czech s.r.o. (skladové prostory) a s Jiřím Lokajem (jedná se pouze o přesun do jiného objektu).

◙ Zastupitelstvo schválilo usnesení, která se týkala mikroregionu Úhlava d.s.o., jehož je město Janovice nad Úhlavou členem. Jednalo se o výsledek hospodaření za rok 2006 a o možnosti čerpání dotací z dotačního programu Leader ČR.

◙ Zastupitelstvo schválilo úpravu organizačního řádu městského úřadu, která souvisí s organizačními a personálními změnami v městské knihovně.

◙ Zastupitelstvo se znovu zabývalo podmínkami prodeje nemovitostí v Rozvojové zóně, o které má zájem obchodní firma MUDr. Viktora Vreciona (bylo zmiňováno v minulém vydání Informačního letáku). Zastupitelstvo s konečnou platností zamítlo veškeré návrhy zájemce na úpravu kupní smlouvy a stanovilo 14ti denní lhůtu k dokončení prodeje.

◙ Stejným způsobem rozhodlo zastupitelstvo v záležitosti prodeje tělocvičny v Rozvojové zóně, o kterou má zájem firma Develop-start spol. s r.o. I v tomto případě byla stanovena 14ti denní lhůta na definitivní dokončení.

 INFORMACE O STAVEBNÍCH AKCÍCH

V každém vydání informačního letáku pravidelně informujeme o průběhu staveb, oprav a dalších akcí naplánovaných na kalendářní rok. Pro Vaši informaci uvádíme, co ještě zbývá dokončit do konce letošního roku, ale také informaci o tom, co se bohužel z různých důvodů realizovat nestihne.

Co se ještě dokončí v letošním roce

► “Obytná zóna sídliště“ – největší letošní akce, v jejíž 1. etapě dojde k výměně vodovodu, opravám kanalizace, vybudování nové komunikace, osazení nového veřejného osvětlení a především vybudování parkovacích ploch. Akce, kterou jako generální dodavatel provádí Lesní stavby s.r.o., byla zahájena v srpnu a bude dokončena v prosinci. Snahou města samozřejmě bude v této akci pokračovat, ale vše bude záležet na možnostech získání finančních prostředků.

► Oprava dešťové kanalizace u čp. 126 (u kostela) – bude provedeno firmou VAK SERVIS Klatovy v průběhu října.

► Oprava dešťové kanalizace v části obce Petrovic – probíhá stavební řízení. Stavbu provede VODOSPOL s.r.o. do konce roku.

► Dokončení přístupového chodníku k dětskému hřišti na sídlišti – provede firma Lesní stavby s.r.o. do konce roku.

Co už se bohužel v letošním roce nestihne

►Rekonstrukce chodníku na Náměstí, která se měla provádět po položení elektrického vedení do země. I přes veškeré sliby, společnost ČEZ tuto stavbu neprovede. Město tedy plánovanou rekonstrukci musí odložit.

►Přemostění náhonu na Náměstí, které by spojilo stávající chodník s cestou pro pěší kolem kostela směrem ke Konzumu. Tato akce se opozdila díky nutnosti provést směnu pozemků. Akce bude přesunuta do rozpočtu roku 2008

 JAKÉ PROJEKTY CHYSTÁME DO BUDOUCNA

Město trvale připravuje projekty, které by se mohly do budoucna realizovat. Chceme být tak především připraveni na možnost čerpání dotací, které by k realizaci projektů značně pomohly.

Hlavní pozornost je věnována úpravám komunikací a veřejných prostranství. Cílem je zlepšení vzhledu obce, ale také zvýšení bezpečnosti.

V současné době zpracovávají projektanti následující projekty, na jejichž realizaci se následně budeme snažit získat finanční prostředky:

► Ve fázi vypracování studie úpravy na průtahu městem, které by měly především zpomalit projíždějící motorová vozidla. V rámci tohoto projektu by mělo být navrženo:

      - úprava křižovatky silnic „Nýrská“  x  „Strážovská“ u Rozvojové zóny

      - úprava křižovatky „Nýrská“  x   „Klenovská“

      - chodníky pro pěší podél Rozvojové zóny – k hlavní bráně do areálu a k vjezdu do firmy OLHO Technik.

► Úprava Harantovy ulice od restaurace Kulatá bába k Náměstí.

► Úprava Náměstí a autobusového nádraží.

► Úprava prostranství před hlavním vchodem do Masarykovy ZŠ včetně parkoviště.

► Prodloužení chodníku v Klatovské ulici směrem k bytovkám u JZD, vybudování chodníku podél Klenovské ulice od nových rodinných domů k mateřské škole.

► Projekt rekonstrukce bývalé radnice, kde by měla vzniknout stálá expozice o Janovicích nad Úhlavou s možností využití pro malé společenské a kulturní akce, případně také pro svatební a jiné obřady.

► Projekt výstavby hasičské zbrojnice v Janovicích nad Úhlavou.

► V plánu jsou také úpravy okolních obcí. Je uvažováno o těchto projektech, které by měly být zadány ke zpracování v příštím roce:

      - úprava návsi ve Spůli

      - úprava komunikací na návsi v Dolní Lhotě

 

 INFORMACE MĚSTSKÉ KNIHOVNY JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Personální změna

S platností od 11.9.2007 byla na plný pracovní úvazek zaměstnána v městské knihovně paní Eva Semelová, která do té doby zastupovala paní Helenu Mařecovou. Nová knihovnice bude nejen řídit a spravovat městskou knihovnu, ale převezme v rámci svých pracovních povinností veškerou organizaci společenských a kulturních akcí pořádaných městem, včetně oragnizace akcí pro seniory.

Změna výpůjční doby od 17.9.2007

Pondělí                -                            13.00 – 18.00

Úterý                    zavřeno                

Středa                   9.00 – 12.00        13.00 – 15.00

Čtvrtek                 9.00 – 12.00        13.00 – 18.00

Pátek                    -                            13.00 – 15.00

Týden knihoven 1. – 5. 10. 2007

Městská knihovna Janovice nad Úhlavou pro vás na „Týden knihoven“ připravila tzv. „ Knihovnickou baštu“:

  pondělí 1.10. – „Pohádkové vaření“ – literární soutěžní dopoledne pro žáky 1. třídy ZŠ

  úterý 2.10. – „Co se dává do pohádky?“ - pohádky a soutěže pro žáky 2. třídy ZŠ

  středa 3.10. od 17.00 hodin - v jednacím sále MěÚ (1. patro) – „Kuchyně starého Pošumaví“ - beseda se      

             spisovatelem Ing. Václavem Malovickým nejenom o vaření, ale i o  Šumavě.

  čtvrtek 4.10. od 9.00 – 11.00 hodin prodejní výstava nových knih.

V půjčovní době v průběhu celého týdne od 1. do 5. října budou probíhat tyto akce:

výstava prací klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením Bystřice

burza starších knih – kus 2,- Kč

amnestie pro zapomnětlivé čtenáře

internet pro seniory a držitele průkazu ZTP zdarma

soutěž pro malé čtenáře (7 – 10 let) - „Kuchařské hádání“.

 

Nabídka pro „tvořivé ženy“

Městská knihovna v Janovicích nad Úhlavou otevírá

„ART STUDIO“ pro ženy, které rády tvoří.

První kurz proběhne 16. 10. 2007 od 18.00 hodin v Městské knihovně Janovice nad Úhlavou.

 „Tisk na tričko z dlaždice“

Co budete potřebovat:

bavlněné tričko světlejší barvy, fén, kurzovné 50,- Kč na 1 kus trička

Zájemci se mohou přihlásit do 12.10.2007:

telefonicky: 376392559, e-mailem: knihovna@janovice.cz, osobně  v MěK u p. Evy Semelové

 

 POZVÁNKA NA BESEDU

Město Janovice nad Úhlavou pořádá

BESEDU SE SPISOVATELEM Ing. VÁCLAVEM MALOVICKÝM.

Autor vlastivědných kuchařek představí kuchyni staré Šumavy, pohovoří o mýtech a pověrách, jak to bylo s knedlíky …..

Středa 3. října od 17.00 hodin v jednacím sále městského úřadu (1. patro).

 

 ŽÁDOST OBČANŮM

Město připravuje vydání prezentační publikace o Janovicích nad Úhlavou a okolních obcích. Prosíme všechny občany, kteří by byli ochotni zapůjčit např. historické fotografie, dokumenty, koncesní listiny apod., aby kontaktovali Městský úřad Janovice nad Úhlavou.

DĚKUJEME !

 

NABÍDKA PRONÁJMU TĚLOCVIČNY

Město Janovice nad Úhlavou připomíná všem zájemcům o sportování, že mohou využít tělocvičnu městského úřadu. 

V rámci rozšíření nabídky byl v letošním roce zakoupen stůl na stolní tenis a byly vybudovány konstrukce s koši na basketbal.

Zájemci se mohou informovat u paní Ivety Rückerové – tel. 376392295, e-mail: mesto@janovice.cz

 

 VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Nejpozději dnem 31. prosince 2007 skončí platnost

občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1998

Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“

s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936.

Výměna občanských průkazů je bezplatná.

O výměnu můžete požádat prostřednictvím Městského úřadu Janovice nad Úhlavou u paní Evy Sutté – matrika.

 

 AKTUALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA

V souladu s platnou legislativou proběhne v roce 2008 aktualizace územního plánu města Janovice nad Úhlavou a územních plánů všech obcí ve správním obvodu města. Městský úřad Janovice nad Úhlavou vyzývá všechny občany, aby své podněty, připomínky, návrhy a požadavky na úpravu územně plánovací dokumentace doručovali v písemné podobě na adresu: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou.

 

 BANKOMAT

Po dlouhých vyjednáváních s bankami se konečně podařilo vyjednat umístění bankomatu v Janovicích nad Úhlavou. Jediná banka, která byla ochotna bankomat v Janovicích nad Úhlavou zřídit, je ČSOB. Bankomat je umístěn na budově České pošty.

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Přejeme hodně zdraví a štěstí všem „novým občánkům“ našeho města.

                                               Matyáš Bouda                       nar. 15.06.2007

                                               Aneta Keřlíková                   nar. 19.06.2007

                                               Adam Spěvák             nar. 20.06.2007

                                               Eva Honsová                         nar. 21.06.2007

                                               Jana Majdáková                   nar. 03.07.2007

                                               Zdeněk Klasna                      nar. 08.07.2007

                                               Daniel Šveňha                       nar. 10.08.2007

                                               Julie Hrubá                            nar. 14.08.2007

                                               Jan Chod                                nar. 21.08.2007

 

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům,

kteří v červenci, srpnu a září  oslavili významná životní výročí.

Irena Lokajová                     70 let

Josef Kroupar                       70 let

Pavel Kříž                             70 let

Václav Pankratz                   70 let

Štěpánka Smolíková             70 let

Alena Majerová                    70 let

Alena Strnadová                   75 let

Rudolf Škvára                       75 let

Terezie Jandová                   75 let

Bohuslav Polanský                75 let

Antonín Vlček                       75 let

Zdeňka Poláková                  75 let

Anna Fialová                         85 let 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ