USNESENÍ Č. 05/2007 - 10.09.2007 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 05/2007 - 10.09.2007

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 05/2007 - 10.09.2007

 USNESENÍ

z veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 10.9.2007

Bod 63/2007

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Olgu Kastnerovou, Milana Taichmana a MVDr. Ladislava Vyskočila.

Bod 64/2007

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Františka Kelnhofera a Ing. Jaroslava Rožně.

Bod 65/2007

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z jednání 18.6.2007 tak, jak byla předložena předsedkyní kontrolního výboru Olgou Kastnerovou.

Bod 66/2007

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o vydaných rozhodnutích starosty za období od 18.6.2007 do 10.9.2007.

Bod 67/2007

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 02/2007 – 48/2007 vydaná v období od 18.6.2007 do 31.8.2007

Bod 68/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o prodej nebo pronájem části p.p.č. 2708/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou, kterou městu Janovice nad Úhlavou podala paní Jitka Kreslová, bytem Podsedky 226, 340 21 Janovice nad Úhlavou.

Bod 69/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo, že město Janovice nad Úhlavou odkoupí pozemky st.p.č. 524, st.p.č.525, budovu bez čp/če na st.p.č. 524 a p.p.č. 2143/4, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV č. 999 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, katastrální pracoviště Klatovy. Prodávajícími jsou vlastníci uvedených nemovitostí pan Karel Havel, Dvořákova 348, 348 15 Planá a paní Hana Jelínková, Jateční 570, 348 15 Planá. Kupní cena je stanovena ve výši 311.644,- Kč. Veškeré náklady s spojené s převodem hradí kupující. Nemovitosti se kupují za účelem budování protipovodňové hráze.

Bod 70/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout odkoupení  p.p.č. 431 v k.ú. Janovice nad Úhlavou. Pozemek městu nabídli Helena Beňová, Volšovská 856, 342 01 Sušice, Tomáš Míča a Martina Míčová Staniční 845/8, 312 00 Plzeň – Doubravka.

Bod 71/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 291/3 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 291 a 292 na st.p.č. 323/1 a st.p.č. 323/2  v k.ú.  Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu  84/659 ve vztahu k celku. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 27.1.2005 město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a manželé Jana Čikalová a Josef Čikala, bytem Sídliště 291, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V – 239/2005 – 404, právní účinky vznikly dnem 1.2.2005.

Bod 72/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 276/2 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 276 a 277 na st.p.č. 286/1 a st.p.č. 286/2 v k.ú.  Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu  73/740  ve vztahu k celku. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 15.12.2003 město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a manželé Darina Čikalová a Josef Čikala, bytem Sídliště 276, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V – 2565/2003 – 404, právní účinky vznikly dnem 16.12.2003.

Bod 73/2007

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č. 04/07, kterou uzavře Develop-start spol. s r.o. a OLHO Technik Czech s.r.o., Rozvojová zóna 555, 340 21 Jnaovice nad Úhlavou  Smlouva je evidována pod evid. č. 64.

Bod 74/2007

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č. 13/07 , kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a Jiří Lokaj, Dubová Lhota 19, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Smlouva je evidována pod evid. č. 65.

Bod 75/2007

Zastupitelstvo města konstatuje, že opatření přijatá k odstranění nedostatků vyplývajících ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Janovice nad Úhlavou  za rok 2006, která zastupitelstvo města stanovilo usnesením číslo 59/2007 ze dne 18.6.2007, byla ve stanovených termínech splněna.

Bod 76/2007

Zastupitelstvo města bere na vědomí celoroční hospodaření Úhlava d.s.o. a závěrečný účet Úhlava d.s.o. za rok 2006 včetně závěrečného výroku nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Úhlava d.s.o.  za rok 2006, a to bez výhrad.

Bod 77/2007

Zastupitelstvo města  souhlasí se stanovami místní akční skupiny Ekoregion Úhlava o.s., s realizací jejího Strategického plánu leader na roky 2007 – 2013,  jakož i dalších programů realizovaných občanským sdružením Ekoregion Úhlava na svém území a se zařazením do území působnosti MAS.  Jako zástupce obce pro jednání v orgánech sdružení jmenuje zastupitelstvo pana Mgr. Michala Linharta, starostu města.

Bod 78/2007

Zastupitelstvo města vydalo „Organizační řád Městského úřadu Janovice nad Úhlavou č. 01/2007“, který je  platný od 11.9.2007.

Bod 79/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat st.p.č. 630, budovu stojící na st.p.č. 630 a p.p.č. 2407/174, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna), zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je obecně prospěšná společnost „Centrum sociálních a zdravotních služeb Úhlava, o.p.s.“, se sídlem Rozvojová zóna 500, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Kupní cena za uvedené nemovitosti je stanovena ve výši 1.000.000,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 22.12.2006 do 17.1.2007. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. V souvislosti se schváleným prodejem stanovuje zastupitelstvo, že kupní smlouva musí být podepsána a vložena do katastru nemostostí nejpozději do 20.11.2007.

Přijetím tohoto usnesení se v plném rozsahu ruší usnesení č. 16/2007 ze dne 8.3.2007.

Bod 80/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout návrh kupní smlouvy a s ní související dohody o podmínkách kupní smlouvy, kterou jménem obchodních firem JANOV 01 s.r.o., JANOV 02 s.r.o. a  JANOV 03 s.r.o. předložil městu MUDr. Viktor Vrecion, zájemce o odkoupení nemovitostí v Rozvojové zóně.

Bod 81/2007

V souvislosti s prodejem nemovitostí zájemci MUDr. Viktoru Vrecionovi rozhodlo zastupitelstvo města, že město bude dále se zájemcem jednat pouze o následujících variantách kupní smlouvy:

  • Varianta A) = původně městem navržené znění kupní smlouvy, nevyjímaje dodržení podmínky možnosti zpětného přepisu prodaných nemovitostí do majetku města v případě, že zájemce nedodrží ve stanovené lhůtě dohodnutý záměr.
  • Varianta B) = prodej nemovitostí za cenu obvyklou dle znaleckého posudku s tím, že zájemci  bude vrácena poměrná část kupní ceny v případě, že zájemce splní ve stanovené lhůtě dohodnutý záměr.

Bod 82/2007

Zastupitelstvo města pověřuje starostu města, aby zajistil doručení usnesení č. 80/2007, č. 81/2007 a č. 82/2007 zájemci MUDr. Viktoru Vrecionovi. V souvislosti s realizací prodeje nemovitostí tomuto zájemci stanovuje zastupitelstvo města následující:

  • Město požaduje písemné vyjádření od zájemce MUDr. Viktora Vreciona k navrhovaným variantám uvedeným v usnesení č. 81/2007 nejpozději ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení znění usnesení zájemci.
  • V případě, že zájemce zašle ve výše uvedené lhůtě své vyjádření, které bude obsahovat potvrzení jeho zájmu o odkoupení nemovitostí a souhlas s jednou z navržených variant kupní smlouvy dle usnesení č. 81/2007, musí být mezi zájemcem a městem podepsána kupní smlouva nejpozději ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení vyjádření zájemce městu.

V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran a k podpisu kupní smlouvy ve výše uvedených lhůtách ruší zastupitelstvo města v plném rozsahu prodej nemovitotí schválený usnesením č. 111/2007 ze dne 21.12.2006 zájemci MUDr. Viktoru Vrecionovi.

Bod 83/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout návrh firmy Develop-start spol. s r.o. na použití nájemného stanoveného nájemní smlouvou ze dne 17.9.2004 jako investice do rekonstrukce sportovního areálu (tělocvična, kurty, okolní plochy).

Zastupitelstvo města trvá na znění usnesení č. 39/2007 ze dne 23.4.2007, kterým město schválilo prodej sportovního areálu firmě Develop-start spol. s r.o. s tím, že v kupní smlouvě bude určen rozsah prací, které zájemce (kupující) provede v rámci rekonstrukce ve stanoveném termínu.

Bod 84/2007

Zastupitelstvo města pověřuje starostu města, aby zajistil doručení usnesení č. 83/2007 a č. 84/2007 firmě Develop-start spol. s r.o. Zastupitelstvo města stanovuje následující:

  • Město požaduje od firmy Develop-start spol. s r.o. písemné vyjádření, zda je připravena odkoupit nemovitosti, jejichž prodej byl schválen usnesením č. 39/2007 ze dne 23.4.2007 s tím, že v kupní smlouvě bude stanoven rozsah prováděné rekonstrukce a termíny splnění záměru. Toto písemné vyjádření požaduje město nejpozději ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení znění usnesení.
  • Pokud bude ve výše stanovené lhůtě doručeno městu písemné vyjádření potvrzující zájem o odkoupení nemovitostí, musí být mezi Develop-start spol. s r.o. a městem podepsána kupní smlouva nejpozději ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení takového vyjádření městu

V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran a k podpisu kupní smlouvy ve výše uvedených lhůtách ruší zastupitelstvo města v plném rozsahu prodej nemovitotí schválený usnesením č. 39/2007 ze dne 23.4.2007 firmě Develop-start spol. s r.o.

V Janovicích nad Úhlavou dne 10.9.2007.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ