INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č. 22 - DUBEN 2007 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č. 22 - DUBEN 2007

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informační leták MěÚ č. 22 - duben 2007

Informační leták Městského úřadu Janovice nad Úhlavou
číslo 22

Datum vydání: 24. dubna 2007

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

V první části tohoto informačního letáku přinášíme hlavní informace z veřejného zasedání zastupitelstva, které proběhlo v pondělí 23. dubna. Zastupitelstvo se rozhodlo, že všechna další jednání se budou konat vždy v pondělí od 17.30 hodin. Výjimkou mohou být mimořádně svolávaná jednání.

Jedním z  hlavních bodů pondělního zasedání bylo rozhodování o převodech majetku. V tomto bodě bylo rozhodnuto o následujících záležitostech:

  → Město Janovice nad Úhlavou prodá p. Karlu Turonymu ml. pozemek pro výstavbu garáže v lokalitě za zdravotním střediskem.

  → Zastupitelstvo zamítlo žádost p. Ludvíka Pankratze o odkoupení pozemku v Hradčanské ulici.

  → Zastupitelstvo rozhodlo, že prodá další pozemky v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou. Jedním z  kupujících je společnost ARTXPRESS s.r.o. Tato společnost se zabývá rámováním a kompletací obrazů a je připravena na zakoupených pozemcích vystavět novou výrobní halu. Další firmou, která bude nově podnikat v Janovicích je společnost ACTIPACK CZ, a.s. Již na minulém zasedání schválilo zastupitelstvo prodej pozemků, na posledním zasedání ještě předkupní právo na další část. Tato firma se zabývá výrobou obalů pro farmacii a kosmetiku.

→ Na základě zveřejněného záměru byly městu doručeny dvě nabídky na odkoupení tělocvičny (bývalé kotelny) v Rozvojové zóně. Jednu nabídku doručila společnost DEVELOP-START s.r.o., která sídlí v Janovicích nad Úhlavou a je nájemcem areálu, druhou pak společnost MADRUZZO s.r.o., se sídlem v Mariánských Lázních. Po posouzení nabídek se zastupitelstvo města rozhodlo, že tělocvična bude prodána společnosti DEVELOP-START s.r.o. V kupní smlouvě bude závazek, že kupující tělocvičnu uvede do stavu, který odpovídá podmínkám provozu sportovních zařízení, zkolauduje a bude provozovat jako sportovní zařízení. Veškeré náklady jsou na straně kupujícího.

→ Dále zastupitelstvo rozhodlo, že odkoupí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových část odvodňovacího příkopu nad sídlištěm v Janovicích nad Úhlavou.

V další části zasedání bylo ještě projednáno:

→ Zastupitelstvo vydalo „Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2007 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být povoleno provozování výherních hracích přístrojů“. Jedná se o místa v blízkosti škol a úřadů.

→ Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí rozbor hospodaření provozovatele vodovodu a kanalizace společnosti VODOSPOL s.r.o. za rok 2006.

→ Zastupitelstvo schválilo tři podnájemní smlouvy v Rozvojové zóně. Nejednalo se o nové podnájemce, ale o změny nebo rozšíření pronajatých prostor.

→ Zastupitelstvo rozhodlo, že požádá o vydání části pozemků na Hvízdalce, které nabízí ve veřejné nabídce Pozemkový fond ČR.

INFORMACE O HLAVNÍ INVESTIČNÍ AKCI ROKU 2007

Největší investiční akcí letošního roku je nepochybně akce „Rekonstrukce infrastruktury – sídliště Janovice nad Úhlavou“. Co se pod tímto názvem skrývá? Podle projektu by mělo v několika etapách (první má být realizována do konce letošního roku) dojít k rekonstrukci vodovodu, nejnutnější rekonstrukci kanalizace a následně pak k budování parkovišť, komunikací, veřejného osvětlení a obnově zeleně na sídlišti.

V současné době probíhají jednání s projektanty, při kterých bude určen rozsah jednotlivých etap. Dále se čeká na oficiální rozhodnutí Ministerstva financí o přidělení dotace. Okamžitě po doručení tohoto rozhodnutí bude zahájen výběr dodavatele. Vlastní stavba 1. etapy by měla být zahájena v průběhu léta. Náklady 1. etapy se budou pohybovat kolem 20 mil. Kč, z nichž bude 10 mil. státní dotace a 10 mil. z úvěru od ČSOB.

CO SE DÁLE DĚJE?

Město Janovice nad Úhlavou se v současné době věnuje především přípravě na možnost čerpání dotačních prostředků. Vytváří zásobník projektů, který by byl použitelný při případných žádostech o dotace.

Vzhledem k finanční náročnosti akce, která byla zmíněna v předchozím článku, budou další náklady velmi omezeny. I přesto je snaha splnit to, co bylo naplánováno v rámci rozpočtu na rok 2007.  A jak se zatím práce vyvíjí?

→ Oprava povrchu v Hradčanské ulici je hotova.

→ Oprava povrchu v Rohozenské ulici (od Náměstí ke škole) se připravuje ve spolupráci s vlastníkem této komunikace – SÚS Klatovy. Rozsah bude záležet na finančních možnostech města.

→ Opravy dvou místních komunikací ve Spůli se připravují.

→ V případě, že ČEZ provede slíbenou pokládku elektrického vedení do země, budou rekonstruovány chodníky na Náměstí.

→ Prodloužení chodníku v Klatovské ulici směrem k bytovkám proti JZD se projektuje.

→ Opravy dešťových kanalizací (Petrovice a Janovice nad Úhlavou u kostela) se projektují.

→ Čištění odvodňovacích stok bude v průběhu jara provádět firma PROJECT PLUS s.r.o.

→ Došlo k vyčištění rybníka na Veselí. 

POZVÁNKA DO DIVADLA

 TJ  Sokol Janovice nad Úhlavou a divadelní ochotníci srdečně zvou na krimikomedii

HŘÍCHY   STARÝCH   DAM

sobota 12. 5. 2007  od  15.00  a  19.30 hodin;

neděle 13. 5. 2007 od 19.30 hodin v sokolovně.

Nenechte si ujít herecký koncert zkušených ochotníků, zajímavé role všech ostatních, ale i úspěch nových „tváří“ !!!

Předprodej vstupenek v novinovém stánku na autobusovém nádraží.

STAVĚNÍ MÁJE

Janovičtí hasiči zvou všechny občany, aby se přišli podívat na tradiční

stavění máje.

V pondělí 30. dubna od 17.00 hodin začne zdobení,

v 18.00 hodin

na Náměstí v Janovicích nad Úhlavou pak vlastní stavění máje.

 

PŘIPOMENTUTÍ – SBĚR ODPADU

Městský úřad Janovice nad Úhlavou připomíná, že od středy 25. dubna do neděle 29. dubna probíhá ve všech obcích sběr odpadu.

V sobotu 28. dubna proběhne v rámci této akce sběr nebezpečného odpadu. Letáky s přesným rozpisem byly zaslány do všech domácností v minulém vydání Informačního letáku Městského úřadu Janovice nad Úhlavou. Letáky jsou také ve vývěskách nebo na www.janovice.cz

INFORMACE PRO DRŽITELE PSŮ

V současné době probíhá aktualizace evidence psů. Z tohoto důvodu bude Městský úřad Janovice nad Úhlavou provádět vydávání nových evidenčních známek pro psy.

Žádáme držitele psů, aby si nové známky vyzvedávali od 2. května na Městském úřadě Janovice nad Úhlavou – účtárna, 1. patro (p. Jarmila Kelnerová).

CHARITNÍ SLUŽBA V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU

Připomínáme občanům, že od začátku dubna poskytuje své služby ve správním obvodu Janovice nad Úhlavou „Charitní pečovatelská služba Klatovy“. Zájemci o informaci a případné využívání služeb se mohou obracet na p. Libuši Kurcovou ze Spůle (telefon 731433047) nebo na Městský úřad Janovice nad Úhlavou.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA       

Přejeme hodně zdraví a štěstí

Viktoru Ocáskovi, který se narodil 13.3.2007

a

Josefu Špirkovi, který  9.4.2007 oslavil 75 let.

 I

Informační leták vydává:

Městský úřad Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou

tel. 376392295     fax 376382394      e-mail město@janovice.cz      https://www.janovice.cz

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ