USNESENÍ Č. 04/2007 - 18.06.2007 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 04/2007 - 18.06.2007

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 04/2007 - 18.06.2007

USNESENÍ

z veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 18.6.2007

Bod 48/2007

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Karla Altmana, Františka Kellnhofera  a Ing. Jaroslava Rožně.

Bod 49/2007

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Ing. Ivana Bědajánka a Mgr. Ingrid Kasíkovou.

Bod 50/2007

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z jednání 23.4.2007 tak, jak byla předložena členem kontrolního výboru Františkem Kellnhoferem.

Bod 51/2007

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o vydaných rozhodnutích starosty za období od 23.4.2007 do 18.6.2007.

Bod 52/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 32/3 o výměře 69 m2  v k.ú. Spůle, zapsáno na LV 10001 u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. Kupní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku. Kupujícími jsou pan Petr Majer a paní Václava Khámová, trvale bytem Spůle 54,  pan 340 21 Janovice nad Úhlavou. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 21.5.2007 do 5.6.2007.

Bod 53/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo na základě žádosti paní Hany Prexlové, bytem Klenovská 119, 340 21 Janovice nad Úhlavou zrušit usnesení č. 20/2007 ze dne 8.3.2007, kterým bylo rozhodnuto o prodeji pozemkové parcely vzniklé na základě geometrického plánu oddělením z p.p.č. 1229/3 v k.ú. Petrovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou.

Bod 54/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo, že trvá na podmínkách kupní smlouvy mezi městem Janovice nad Úhlavou a MUDr. Viktorem Vrecionem, zejména na podmínce možnosti zpětného přepisu v katastru nemovitostí do vlastnictví města.

Bod 55/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 266/4 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 266 na st.p.č.279 v k.ú.    Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu  37/162 ve vztahu k celku. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě  uzavřené  dne 10.12.2003 mezi městem Janovice nad Úhlavou (prodávajícím) a Petrem Timkem, bytem Sídliště 266, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupujícím). Vklad práva této smlouvy povolen rozhodnutím č.j. V – 2739/2003 – 404, jehož právní účinky vznikly dnem 31.12.2003.

Bod 56/2007

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č. 08/07,  kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a Direkt Promotion CZ s.r.o. se sídlem Domažlická 762, 340 22 Nýrsko. Smlouva je evidována pod evid. č. 62.

Bod 57/2007

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č. 11/07,  kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a Josef Šperer – tesařské a drobné truhlářské práce, Bezděkov 174, 339 01 Klatovy. Smlouva je evidována pod evid. č. 63.

Bod 58/2007

Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2006 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2006 bez výhrad.

Bod 59/2007

Zastupitelstvo města stanovilo opatření k odstranění nedostatků vyplývajících ze zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2006 a dále stanovilo termíny k odstranění nedostatků..

Bod 60/2007

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění rozsah vydávání rozpočtových opatření takto:

Vydávání rozpočtových opatření je v pravomoci starosty města.

Bod 61/2007

Zastupitelstvo města schvaluje 1. úpravu rozpočtu města s celkovými příjmy ve výši 30 923,28 tis. Kč a celkovými výdaji ve výši 33 615,65 tis. Kč. Schválená úprava je přílohou tohoto usnesení.

Bod 62/2007

Dne 25.5.2007 bylo pod č.j. PO-151/66/IZS-2007  vydáno rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR genmjr. Ing. Miroslava Štěpána, o zařazení do návrhu státního rozpočtu na rok 2008, v kapitole Ministerstva vnitra, investiční program 214 210 – rozvoj a obnova materiálně technické základny HZS ČR, město Janovice nad Úhlavou s návrhem na dotaci ve výši 2000 tis. Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky. V souladu s tímto rozhodnutím se zastupitelstvo města Janovice nad Úhlavou zavazuje, že v rámci rozpočtu města na rok 2008 schválí částku potřebnou na dokrytí kupní ceny cisternové automobilové stříkačky.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ