USNESENÍ Č. 03/2007 - 23.04.2007 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 03/2007 - 23.04.2007

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 03/2007 - 23.04.2007

USNESENÍ

z veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 23.4.2007

Bod 31/2007

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Ing. Jaroslava Rožně, Milana Taichmana a MVDr. Ladislava Vyskočila.

Bod 32/2007

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Mgr. Ingrid Kasíkovou a Olgu Kastnerovou.

Bod 33/2007

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z jednání 8.3.2007 tak, jak byla předložena kontrolním výborem.

Bod 34/2007

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o vydaných rozhodnutích starosty za období od 8.3.2007 do 23.4.2007.

Bod 35/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část p.p.č. 2597/4 a část p.p.č. 2597/6, jejichž výměra vznikne na základě geometrického plánu, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. Kupní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku. Kupujícím je pan Karel Turony, bytem 340 21 Janovice nad Úhlavou čp. 261. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 26.3.2007 do 11.4.2007.

Bod 36/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost pana Ludvíka Pankratze, bytem 340 21 Janovice nad Úhlavou čp. 81, o odkoupení části p.p.č. 2707/8 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Bod 37/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat tyto nemovitosti:

  • část p.p.č. 2407/1 vzniklé oddělením na základě geometrického plánu
  • st.p.č. 645 a stavbu bez čp/če (jiná stavba) na st.p.č. 645
  • st.p.č. 646 a stavbu bez čp/če (stavba technického vybavení) na st.p.č. 646
  • st.p.č. 648
  • st.p.č. 649 a stavbu bez čp/če (jiná stavba) na této stavební parcele

to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna), zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou.

Kupní cena je stanovena ve výši 70,- Kč/m2. kupujícím je obchodní firma ARTXPRESS s.r.o., se sídlem Hartmanice 62, PSČ 342 01, IČ 272 44 024. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 30.3.2007 do 16.4.2007.

Bod 38/2007

V souvislosti s prodejem nemovitostí obchodní firmě ACTIPACK CZ a.s, o kterém zastupitelstvo města rozhodlo usnesením č.27/2007 ze dne 8.3.2007, souhlasí zastupitelstvo města, aby s kupujícím byla uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě zajišťující kupujícímu po dobu dvou let předkupní právo na odkoupení části p.p.č. 2407/148 v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna), zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou, a to za cenu 125,- Kč/m2. Část p.p.č. 2407/148 bude stanovena geometrickým plánem. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí, že pro účely prodeje schváleného usnesením č.27/2007 ze dne 8.3.2007 a pro účely předkupního práva podle tohoto usnesení byla založena  obchodní firma ACTIMMO, s.r.o. se sídlem Praha 8, IBC Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, IČ 27879232.

Bod 39/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat tyto nemovitosti:

  • st.p.č. 670 o výměře 795 m2
  • budovu bez čp/če (stavba technického vybavení) na st.p.č. 670
  • část p.p.č. 2407/156, která vznikne oddělením na základě geometrického plánu

to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna), zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupní cena za převáděné nemovitosti je stanovena ve výši 1.000.000,- Kč.

Kupujícím je obchodní firma DEVELOP-START spol. s r.o., se sídlem Rozvojová zóna 500, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 30.3.2007 do 18.4.2007.

Bod 40/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo provést bezúplatnou směnu p.p.č. 2816/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou o výměře 6 m2 vzniklou na základě geometrického plánu č. 639-19/2006 zhotoveného Jiřím Novotným, která je ve vlastnictví Václava Kroupy,bytem 340 21 Janovice nad Úhlavou 32, za p.p.č 81/3 o výměře 40 m2, která je ve vlastnictví města Janovice nad Úhlavou. Náklady spojené se směnou hradí Město Janovice nad Úhlavou. Záměr provedení směny byl zveřejněn od 19.03.2007 do 06.04..06.2007.

Zastupitelstvo města tímto usnesením ruší usnesení číslo 51/2006 ze dne 29.06.2006.

Bod 41/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo, že město Janovice nad Úhlavou požádá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod p.p.č. 2657/3 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno v katastru nemovitostí na LV 60000, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Českou republikus příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. V případě, že tato žádost bude zamítnuta souhlasí zastupitelstvo s převodem za úplatu.

Bod 42/2007

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku číslo  01 / 2007 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž  nesmí být povoleno provozování výherních hracích přístrojů.

Bod 43/2007

Zastupitelstvo města bere na vědomí „Rozbor hospodaření provozovatele vodovodu a kanalizace v Janovicích nad Úhlavou za rok 2006“. K předloženému rozboru nemá zastupitelstvo města žádné připomínky.

Bod 44/2007

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č.05/07, kterou uzavře nájemce DEVELOP – START spol.  s r.o., se sídlem Rozvojová zóna 500, 340 21 Janovice nad Úhlavou, a podnájemce ELTIS EUROPE s.r.o., se sídlem Ul. 5. května 112, 339 01 Klatovy. Smlouva je v evidenci města evidována pod číslem 59/07.

Bod 45/2007

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č.06/07, kterou uzavře nájemce DEVELOP – START spol.  s r.o., se sídlem Rozvojová zóna 500, 340 21 Janovice nad Úhlavou, a podnájemce ELTIS EUROPE s.r.o., se sídlem Ul. 5. května 112, 339 01 Klatovy. Smlouva je v evidenci města evidována pod číslem 60/07.

Bod 46/2007

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č.07/07, kterou uzavře nájemce DEVELOP – START spol.  s r.o., se sídlem Rozvojová zóna 500, 340 21 Janovice nad Úhlavou, a podnájemce Martin Hefler – HERRMANN group, se sídlem Klatovská 586, 340 22 Nýrsko. Smlouva je v evidenci města evidována pod číslem 61/07.

Bod 47/2007

Zastupitelstvo města odsouhlasilo bezúplatný, případně úplatný převod části p.p.č. 21/2 v k.ú. Hvízdalka, zapsáno na LV 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou, do majetku města Janovice nad Úhlavou, podle § 5, odst. 1) zákona č.95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Důvodem je zajištění nezbytného přístupu k majetku města.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ