USNESENÍ Č. 02/2007 - 08.03.2007 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 02/2007 - 08.03.2007

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 02/2007 - 08.03.2007

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 8.3.2007

Bod 12/2007

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Mgr. Ingrid Kasíkovou, Olgu Kastnerovou a Františka Kellnhofera.

Bod 13/2007

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Karla Altmana a Ing. Ivana Bědajánka.

Bod 14/2007

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení tak, jak byla předložena kontrolním výborem.

Bod 15/2007

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o vydaných rozhodnutích starosty za období od 21.12.2006 do 8.3.2007.

Bod 16/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat st.p.č. 630, budovu stojící na st.p.č. 630 a p.p.č. 2407/174, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna), zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí Katastrálního u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je občanské sdružení „Centrum sociálních a zdravotních služeb Úhlava, o.s.“, IČ 27014100, se sídlem Pod Nemocnicí 871, 339 01 Klatovy. Kupní cena je 1.000.000,- Kč za uvedené nemovitosti. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 22.12.2006 do 17.1.2007. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Bod 17/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat tyto nemovitosti:

a) st.p.č. 465 o výměře 563 m2,

b) část p.p.č. 2407/3, která vznikne oddělením podle geometrického plánu,

c) budovu stojící na na st.p.č. 465,

to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna), zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je společnost SANGRAIL s.r.o., se sídlem Rozvojová zóna 573, 340 21 Janovice nad Úhlavou.

Kupní cena je stanovena takto:

za nemovitosti podle písm. a) a b) uhradí kupující cenu ve výši 125,- Kč za 1 m2,

za nemovitosti podle písm. c) uhradí kupující 1,- Kč.

Záměr prodeje byl zveřejněn od 22.12.2006 do 17.1.2007.

Zastupitelstvo města dále souhlasí, aby s kupujícím byla uzavřena smlouva zajišťující kupujícímu po dobu dvou let předkupní právo na odkoupení části p.p.č. 2407/169 v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna), zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou, a to za cenu 125,- Kč/m2. Část p.p.č. 2407/169 bude stanovena geometrickým plánem.

Bod 18/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 51/7 o výměře 746 m2 v k.ú. Rohozno, zapsáno na LV 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. Kupujícími jsou manželé Lenka a Jan Vaňáskovi, bytem Koldinova 434, 339 01 Klatovy. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 4.1.2007 do 5.2.2007. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Bod 19/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 240/2 o výměře 157 m2 v k.ú. Hvízdalka zapsáno na LV 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. Kupujícími jsou manželé Jitka a Martin Klierovi, bytem Hvízdalka 14, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 17.1.2007 do 2.2.2007. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Bod 20/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemkovou parcelu vzniklou na základě geometrického plánu oddělením z p.p.č. 1229/3 v k.ú. Petrovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. Kupujícími Hana Prexlová, bytem Klenovská 119, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 5.2.2007 do 20.2.2007. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Bod 21/2007

Zastupitelstvo města zamítlo žádost Štefana Schadera, bytem Chodská Lhota 160, 345 06 Kdyně, o dkoupení čerpací stanice v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou.

Bod 22/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 25/1 o výměře 126 m2 a p.p.č. 25/4 o výměře 171 m2, to vše  v k.ú. Petrovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je Jana Reitmajerová, bytem Petrovice nad Úhlavou 10, 340 22 Nýrsko.  Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 12.2.2007 do 28.2.2007. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Bod 23/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 2407/158 o výměře 3472 m2 a 2407/160 o výměře 804 m2, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna), zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je společnost GROUDE s.r.o., se sídlem 340 21 Janovice nad Úhlavou 537. Kupní cena je stanovena ve výši 1,- Kč. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn od 13.11.2006 do 30.11.2006.

Bod 24/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout dotaci na opravu kostela sv. Jana Křtitele v Janovicích nad Úhlavou ve výši 12.622,- Kč.

Bod 25/2007

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu Policie ČR, obvodní oddělení Nýrsko, v roce 2006.

Bod 26/2007

Zastupitelstvo města bere na vědomí změnu ve znění kupní smlouvy, na základě které se prodávají stavební parcely pro výstavbu rodinných domů v ulici “Pod vodárnou“. Změna souvisí s vydáním zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Bod 27/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část p.p.č. 2407/148 vzniklou oddělením na základě geometrického plánu, stp.č. 688 o výměře 240 m2, stp.č. 689 o výměře 180 m2, stp.č. 690 o výměře 1591 m2, stp.č. 703 o výměře 1027 m2, stp.č. 704 o výměře 1026 m2, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna), zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je ACTI PACK CZ, a.s., se sídlem Nýrsko, Klostermannova čp. 53, PSČ 340 22. Kupní cena je stanovena ve výši 125,- Kč/1 m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 20.2.2007 do 8.3.2007. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Bod 28/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo vyřešit situaci s odváděním povrchových vod z lokality „Pod Vodárnou“ v Janovicích nad Úhlavou odkoupením p.p.č. 2625/3 o výměře 327 m2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou, případně směnou uvedené pozemkové parcely za výměrou odpovídající pozemkovou parcelu v k.ú. Janovice nad Úhlavou, která je v majetku města Janovice nad Úhlavou. Současnými vlastníky uvedené pozemkové parcely jsou Jan Kobler, bytem Náměstí 56, 340 21 Janovice nad Úhlavou, a Terezie Odehnalová, bytem Krásensko 29, 68 307 Vyškov. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem, směna bude bezúplatná. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Pokud se kupující město Janovice nad Úhlavou a prodávající Jan Kobler a Terezie Odehnalová nedohodnou na podmínkách prodeje, bude situace odvádění povrchových vod z lokality „Pod Vodárnou“ v Janovicích nad Úhlavou vyřešena vybudování nové části odvodňovací stoky, která bude vedena po pozemcích v majetku města a napojena se souhlasem vlastníků do stávající části odvodňovací stoky mimo pozemek, který je ve vlastnictví Jana Koblera a Terezie Odehnalové.

Bod 29/2007

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č. 03/07, kterou uzavřou nájemce Develop-start spol. s r.o. a podnájemce Martin Hefler – HERRMANN group, se sídlem Klatovská 586, 340 22. Smlouva je evidována pod evid. č. 59.

Bod 30/2007

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o řešení stížnosti, kterou padala dne 19.2.2007 paní Jana Jirsová, vlastník nemovitosti čp. 39, 340 22 Petrovice nad Úhlavou.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ