INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č. 20 - LEDEN 2007 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č. 20 - LEDEN 2007

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informační leták MěÚ č. 20 - leden 2007

     Informační leták Městského úřadu Janovice nad Úhlavou
Datum vydání : 3. leden 2007

Vážení  občané,

vítám Vás v roce 2007 a přeji Vám hodně úspěchů, štěstí a především zdraví.

První vydání tohoto informačního letáku v novém roce by tradičně mělo sloužit ke zhodnocení práce v uplynulém roce. Takové hodnocení však již proběhlo v rámci předvolebního vydání informačního letáku, kde bylo provedeno celkové zhodnocení volebního období 2002 – 2006, proto se již nechci opakovat.

Doufám, že jste prožili klidné a spokojené vánoční svátky a konec roku 2006.  Z tzv. „pohledu obecního“ je pouze škoda, že ani v průběhu svátků klidu a pohody jsme se nevyvarovali vandalismu, jehož obětí se stala nejen dopravní značka v Klenovské ulici, ale dokonce i výzdoba na vánočním stromu na sídlišti. Bohužel i takoví lidé žijí mezi námi.

Stejně jako v uplynulých letech Vás bude Městský úřad prostřednictvím těchto informačních  letáků informovat o dění v Janovicích nad Úhlavou a všech obcích správního obvodu, o rozhodnutích zastupitelstva a dalších záležitostech.

Ať je pro nás všechny rok 2007 zase o něco lepší než rok předcházející!

                                                                                          Mgr. Michal Linhart, starosta města

ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Týden po komunálních volbách, 31. října 2006, se konalo ustavující zasedání nového devítičlenného zastupitelstva města. Toto zastupitelstvo zvolilo orgány města v souladu se zákonem o obcích:

starosta města                   Mgr. Michal Linhart

místostarosta města            MVDr. Ladislav Vyskočil

finanční výbor                     Ing. Ivan Bědajánek, předseda výboru, Ing. Jaroslav Rožeň, člen výboru, Karel Altman (není členem zastupitelstva), člen výboru

kontrolní výbor                   Olga Kastnerová, předseda výboru, František Kellnhofer, člen výboru, Milan Taichman, člen výboru

Poslední veřejné zasedání zastupitelstva v roce 2006 se konalo 21. prosince. Zastupitelstvo přijalo především tato usnesení:

Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Výroční zprávu Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou za školní rok 2005/2006“.

Zastupitelstvo schválilo tři nové podnájemní smlouvy v Rozvojové zóně:

podnájemce Rostislav Tuček si pronajal budovu za účelem zřízení občerstvení - restaurace

podnájemce Power Color spol. s r.o. si pronajal plochy a objekty ke skladování

podnájemce Miroslav Pressl si pronajal objekt kuchyně (nájem převzal po Antonínu Černém, který svoji činnost v Rozvojové zóně ukončil).

Zastupitelstvo rozhodlo prodat následující nemovitosti:

·   část parcely v Dolní Lhotě manželům Josefu a Haně Kozákovým (jedná se o užívanou část zahrady),

·   parkoviště před restaurací Jelenka v Janovicích nad Úhlavou majiteli restaurace Tomáši Volhejnovi,

·   parcelu v Janovicích nad Úhlavou (Starý dvůr) manželům Haně a Leoši Veselákovým za účelem rozšíření stavební parcely,

·   budovu na stavební parcele 667 v Rozvojové zóně (ubytovací objekt) firmě GROUDE s.r.o. – firma vybuduje do dvou let 40 bytových jednotek, které bude prodávat do osobního vlastnictví,

·   pět stavebních parcel v Rozvojové zóně firmě DEVELOP-START spol. s r.o. – na těchto parcelách budou vybudovány garáže pro potřeby nových vlastníků bytů,

·   dvě budovy na stavebních parcelách 665 a 666 (ubytovny), okolní plochy a další menší nemovitosti firmě KELTIA-MED s.r.o. – záměrem firmy je vybudování seniorského domu a zdravotnického rehabilitačního centra se zaměřením na seniory (záměr bude upřesněn na základě jednání se zdravotními pojišťovnami).

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje posledního volného ubytovacího objektu v Rozvojové zóně (budovy na parcele č. 630).

Zastupitelstvo rozhodlo, že město bude přispívat vlastníkům nemovitostí (fyzickým osobám) v Hradčanské ulici v Janovicích nad Úhlavou (stavba dokončena v listopadu 2006) na vybudování veřejné části kanalizační přípojky.

Zastupitelstvo přidělilo na základě podaných žádostí dotace z rozpočtu na rok 2007 na činnost s mládeží pro TJ Sokol, FK Dukla a oddíl JI-JITSU.

Zastupitelstvo rozhodlo o dotaci z rozpočtu města na částečnou úhradu provozu fotbalového hřiště v Janovicích.

Zastupitelstvo schválilo cenu vodného na rok 2007 ve výši 18,40 Kč a cenu stočného na rok 2007 ve výši

16,95 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zastupitelstvo vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2006 o místních poplatcích platnou od 1.1.2007.

Zastupitelstvo schválilo nákup nového služebního vozidla pro městský úřad a zároveň prodej vozidel Felicia a Mitsubishi.

Zastupitelstvo schválilo 4. úpravu rozpočtu na rok 2006 s celkovými příjmy ve výši 45.068.600,- Kč a s celkovými výdaji ve výši 45.578.180,- Kč.

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2007 s celkovými příjmy ve výši 26.200.880,- Kč a s celkovými výdaji ve výši 26.200.880,- Kč.

Vzhledem k tomu, že Městu Janovice nad Úhlavou bude přidělena dotace ze státního rozpočtu ve výši 10 mil. Kč na 1. etapu rekonstrukce infrastruktury na sídlišti, rozhodlo zastupitelstvo, že se na této akci bude město podílet také částkou ve výši 10 mil. Kč.  Zastupitelstvo v této souvislosti schválilo přijetí úvěru ve výši 10 mil. Kč od ČSOB s dobou splácení 4 roky.

NEJVĚTŠÍ AKCE SCHVÁLENÉ V RÁMCI ROZPOČTU 2007

V této části Informačního letáku vás chceme seznámit s tím, jaké největší akce byly naplánovány a schváleny zastupitelstvem města  v rámci rozpočtu na rok 2007.

Oprava povrchu komunikací v Hradčanské a Rohozenské ulici (po budování kanalizace), ve Spůli (komunikace na parcele č. 946 a 956/1).

Budování „obytné zóny sídliště“ – 1. část oprav infrastruktury, budování parkovacích ploch a komunikací.

Opravy chodníků na Náměstí – souvisí s pokládkou elektrického vedení do země (bude provádět ČEZ).

Prodloužení chodníku v Klatovské ulici směrem k bytovkám u JZD.

Dokončení přístupového chodníku k dětskému hřišti na sídlišti.

Pokud Krajský úřad Plzeňského kraje vyhlásí dotační titul zaměřený na opravu místních komunikací v malých obcích, budou do rozpočtu navrženy další opravy povrchů.

Nejnutnější opravy dešťové kanalizace v Petrovicích .

Oprava dešťové kanalizace u čp. 126 u kostela v Janovicích.

Nutnost dalších oprav kanalizace se může objevit v rámci plánovaných prací na sídlišti.

V rámci prevence budou čištěny odvodňovací stoky, vyčištěn rybník na Veselí a opraven rybník v Dubové Lhotě.

V oblasti projektové dokumentace je především zpracováván projekt hasičské zbrojnice v Janovicích. Dále budou připravovány projekty pro možnost čerpání finančních prostředků z dotačních titulů.

V Rozvojové zóně bude provedena optimalizace topného systému a opravy vodovodních řadů.

V průběhu roku budou samozřejmě prováděny běžné údržbové práce, úpravy veřejné zeleně apod.

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2007 – INFORMACE PRO OBČANY

Jak již bylo zmíněno v předchozím článku, vydalo zastupitelstvo Obecně závaznou vyhlášku  o místních poplatcích, která je platná od 1. ledna 2007. Vyhláška stanovuje mimo jiné dva poplatky, které je nutno zaplatit do konce února.

1. Poplatek za sběr komunálního odpadu

V roce 2007 je stanoven ve výši 430,- Kč na osobu.

Od tohoto poplatku jsou osvobozeny :

a) fyzické osoby dlouhodobě (více než 6 měsíců) umístěné v ústavech mimo město (ústavy sociální péče, domovy důchodců, léčebny dlouhodobě nemocných apod.)

b) fyzické osoby žijící dlouhodobě mimo území ČR (více než 6 měsíců)

c) fyzické osoby s nezjištěným místem pobytu na základě místního šetření.

Pokud má fyzická osoba zároveň v obvodu města trvalý pobyt i ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící 

k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, platí pouze podle trvalého pobytu.

Nárok na slevu z poplatku mají :

a) osoby nad počet čtyř členů v rodině (tzn. čtyři členové mají povinnost poplatek platit, pátý a další člen poplatku nepodléhá  - za členy rodiny se považují rodiče, děti, druhové, družky sdílející společnou domácnost)

b) slevu  ve  výši  50%  stanovené  sazby  má  poplatník, který je v pracovní dny ubytovaný mimo místo trvalého bydliště.
Vznik nároku na osvobození od placení poplatku nebo žádost o slevu je poplatník povinen městskému úřadu oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození nebo slevu. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik ná­roku na osvobození nebo slevu.

2. Poplatek za psa

Poplatek za psa chovaného v rodinném domě činí ročně :

a) za prvního psa 100,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč

Poplatek za psa chovaného v ostatních bytových domech činí ročně :

a) za prvního psa 500,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa 750,- Kč

Poplatek za každého psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského  nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího důchodu činí ročně :

a) za každého psa 50,- Kč

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je

a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznám III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního práv­ního předpisu,

b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,

d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Pokud poplatník, který trvale bydlí bytovém domě, prokáže čestným prohlášením, že pes je celoročně chován mimo bytový dům (zahrada apod.), vztahuje se na něj sazba stejná jako za psa chovaného v rodinném domě.

NA OBA POPLATKY BUDE V  1. POLOVINĚ LEDNA ZASLÁNA VKLADOVÁ SLOŽENKA S  UVEDENÍM VÝŠE POPLATKU. NEDORUČENÍ SLOŽENKY NEBO PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI ŘEŠTE PROSÍM S ÚČETNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ! 

V souvislosti s těmito poplatky připomínáme všem občanům, že údaje pro stanovení výše poplatků vychází „evidenčního listu poplatníka“, který vyplňovaly všechny domácnosti při zavádění poplatků v roce 2003. Pokud jste tento evidenční list neodevzdali, vychází městský úřad z údajů evidence obyvatel. Pokud máte zájem údaje zkontrolovat nebo opravit, obraťte se na účetní městského úřadu.

OZNÁMENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Městský úřad Janovice nad Úhlavou oznamuje, že od 1. ledna 2007 nastoupil ve funkci lesního hajného a odborného lesního hospodáře pro městské lesy Janovice nad Úhlavou Ing. Jan Švojgr.

Úřední hodiny na Městském úřadě Janovice nad Úhlavou: 
Středa 15.00 - 17.00 hodin.

Kontakt:
Telefon: 376392295 (pouze v pondělí od 15.00 do 17.00 hodin)
Mobil: 602169322
E-mail: svojgrjan@seznam.cz

MOŽNOSTI PODÁVÁNÍ INFORMACÍ

Městský úřad Janovice nad Úhlavou znovu připomíná občanům možnost nechat si posílat základní informace prostřednictvím elektronické pošty nebo SMS. Pokud o tuto službu máte zájem, stačí nahlásit vaši e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Přejeme hodně zdraví a štěstí všem „novým občánkům“ našeho města:

Aleš Finta nar. 10.09.2006

Václav Suttý nar. 20.09.2006

Natálie Řehůřková nar. 12.10.2006

Jan  Kresl nar. 23.10.2006

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům, kteří v říjnu, listopadu a v prosinci oslavili významná životní výročí:

Radovan Kocfelda 70 let

Otilie Krátká 70 let

František Huc 70 let

Marie Krebsová  70 let

František Kellnhofer 75 let

Marie Pachmanová 75 let

Martin Vlasák  75 let

Jan Majer  75 let

Josef Jehlík  75 let

Marie Podstatná  75 let

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ