USNESENÍ Č. 08/2006 – 21.12.2006 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 08/2006 – 21.12.2006

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 08/2006 – 21.12.2006

USNESENÍ
z jednání zastupitelstva města ze dne 21.12.2006

Bod 93/2006

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Mgr. Ingrid Kasíkovou, Olgu Kastnerovou a Františka Kellnhofera.

Bod 94/2006

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Karla Altmana a Ing. Ivana Bědajánka.

Bod 95/2006

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města ze dne 30.10.2006, kterou zastupitelstvu města předložila předsedkyně kontrolního výboru.

Bod 96/2006

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozhodnutí starosty č. 01/2006 – 13/2006.

Bod 97/2006

Zastupitelstvo města pověřuje starostu města k zastupování Města Janovice nad Úhlavou v těchto sdruženích:

 • Úhlava, dobrovolný svazek obcí
 • Pohoří, zájmové sdružení právnických osob
 • Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy
Bod 98/2006

Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 72, § 77, odst. 2), § 84, odst. 2, písm. o) a b) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění a podle nařízení vlády č. 337/2004 Sb. v platném znění s platností od 1.11.2006 odměny neuvolněným členům zastupitelstva města.

Bod 99/2006

Zastupitelstvo města bere na vědomí „Výroční zprávu Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou za školní rok 2005/2006“.

Bod 100/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo že Město Janovice nad Úhlavou nevyužije nabídku manželů Bohuslava a Jindřišky Polanských ze dne 10.10.2006 na zpětnou koupi bytové jednotky čp. 287/1 včetně jí přináležejících podílů s tím, že předkupní právo zřízené kupní smlouvou ze dne 3.11.2004, vklad práva povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, č.j. V-2716/2004-404, působí dle § 603, odst. 2) občanského zákoníku i vůči nástupcům kupujícího. Nástupcem kupujícího je výhradně Slavěna Králová, trvale bytem Pod Hůrkou 812/III, 339 01 Klatovy, dcera kupujícího.

Bod 101/2006

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č. 21/06, kterou uzavřou nájemce Develop-start spol. s r.o. a podnájemce Rostislav Tuček, Náměstí 755, 340 22 Nýrsko. Smlouva je evidována pod evid. č. 54.

Bod 102/2006

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č. 22/06, kterou uzavřou nájemce Develop-start spol. s r.o. a podnájemce Power Color spol. s r.o., Sedláčkova 20, 301 00 Plzeň. Smlouva je evidována pod evid. č. 55.

Bod 103/2006

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č. 23/06, kterou uzavřou nájemce Develop-start spol. s r.o. a podnájemce Miroslav Pressl, Palackého 810, 340 22 Nýrsko. Smlouva je evidována pod evid. č. 56.

Bod 104/2006

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č. 24/06, kterou uzavřou nájemce Develop-start spol. s r.o. a podnájemce Jiří Lokaj, Dubová Lhota 19, 340 21 Janovice nad Úhlavou.  Smlouva je evidována pod evid. č. 57.

Bod 105/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 271/8 v k.ú. Dolní Lhota, která vznikne oddělením z p.p.č. 371/1 v k.ú. Dolní Lhota manželům Josefu a Haně Kozákovým, bytem Krajní 268/3 Prosetice,Teplice 1. Kupní cena je stanovena ve výši 75,- Kč/m2. Všechny náklady spojené s převodem hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn od 5.10. do 20.10.2006.

Bod 106/2006

Zastupitelstvo města odložilo rozhodnutí o prodeji p.p.č. p.p.č. 80/1, 80/3 81/1, 84/1 a 84/2 v k.ú. Rohozno manželům Evě a Václavu Toušovým, bytem Rohozno 24, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Zastupitelstvo města pověřuje starostu, aby jménem města zadal vypracování dalšího znaleckého posudku ke stanovení ceny prodávaných porostů. Po vypracování takového znaleckého posudku bude prodej znovu projednán.

Bod 107/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 2707/25 v k.ú. Janovice nad Úhlavou Tomáši Volhejnovi, bytem Náměstí 61, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Všechny náklady spojené s převodem hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn od 4.9. do 22.9.2006.

Bod 108/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část p.p.č. 58/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, která vznikne na základě geometrického plánu, manželům Haně a Leoši Veselákovým, bytem 340 21 Janovice nad Úhlavou čp. 284. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Záměr prodeje byl zveřejněn od 29.9. do 26.10.2006.

Zastupitelstvo města stanovuje tyto podmínky :

a)      zachování přístupu k oplocení fotbalového hřiště,

b)      zřízení věcného břemene – uložení kanalizace.

Bod 109/2006

Zastupitelstvo rozhodlo prodat st.p.č. 667, budovy na st.p.č. 667 a související okolní plochy vzniklé na základě geometrického plánu, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna). Kupujícím je společnost GROUDE s.r.o., se sídlem 340 21 Janovice nad Úhlavou 537. Kupní cena je stanovena ve výši 1.000.000,- Kč za uvedené nemovitosti. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn od 13.11. do 30.11.2006.

Bod 110/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat st.p.č. 101, 102, 103, 104, 105 v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna), které vzniknou na základě geometrického plánu, společnosti DEVELOP-START spol. s r.o., se sídlem 340 21 Janovice nad Úhlavou 500. Kupní cena je stanovena ve výši 300,- Kč/m2. Záměr prodeje byl zveřejněn od 27.11. do 15.12.2006. kupující na uvedených pozemcích vybuduje garáže pro vlastníky bytových jednotek v Rozvojové zóně.

Bod 111/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat tyto nemovitosti:

 • st.p.č. 665, budova na st.p.č. 665, přináležející plochy – p.p.č. 2407/177
 • st.p.č. 666, budova na st.p.č. 666, přináležející plochy vzniklé oddělením z p.p.č. 2407/161, 2407/180, 2407/181 a 2407182
 • st.p.č. 671 a budova na st.p.č. 671
 • st.p.č. 672 a budova na st.p.č. 672
 • st.p.č. 674 a budova na st.p.č. 674
 • přináležející plochy vzniklé oddělením z p.p.č. 2407/156 a 2407/176

to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna). Kupujícím je spol. KELTIA-MED s.r.o., se sídlem Sládkovičova 1265/1 142 00 Praha 4 – Krč. Kupní cena bude stanovena podle výměr, které vzniknou geometrickým plánem. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn od 20.11. do 6.12.2006. Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo schválit konečné znění kupní smlouvy.

Bod 112/2006

Zastupitelstvo města zamítlo žádost spol. Inel-Holding a.s., se sídlem  Karlovarská 49, 301 66 Plzeň, o odkoupení st.p.č. 665, budovy na st.p.č. 665 a přináležejících ploch, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna).

Bod 113/2006

Zastupitelstvo města zamítlo žádost Ing. Miroslava Matějky, U Černínského zámku 168, 339 01 Chudenice, o odkoupení st.p.č. 630, budovy na st.p.č. 630 a přináležejících ploch, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna).

Bod 114/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje st.p.č. 630, budovy na st.p.č. 630 a přináležejících ploch, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna).

Zastupitelstvo města stanovuje podmínku, že nemovitosti nesmí být prodány za účelem zřízení ubytovny.

Bod 115/2006

Zastupitelstvo města vydalo „Organizační řád Městského úřadu Janovice nad Úhlavou“ platný od 1.1.2007.

Bod 116/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo, že město bude přispívat vlastníkům nemovitostí (fyzickým osobám) v Hradčanské ulici v Janovicích nad Úhlavou (stavba dokončena v listopadu 2006) na vybudování veřejné části kanalizační přípojky. Výše příspěvku je stanovena v tabulce, která je součástí usnesení zastupitelstva.

Bod 117/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo přidělit dotaci z rozpočtu na rok 2007 na činnost s mládeží těmto organizacím :

 • TJ Sokol Janovice nad Úhlavou ve výši 40 tis. Kč
 • FK Dukla Janovice nad Úhlavou ve výši 30 tis. Kč
 • SČ JI-JITSU, oddíl Janovice nad Úhlavou ve výši 30 tis. Kč.
Bod 118/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo přidělit dotaci z rozpočtu města na rok 2007 na částečnou úhradu nákladů na provoz fotbalového hřiště ve výši 110 tis. Kč. Příjemcem dotace je FK Dukla Janovice nad Úhlavou.

Bod 119/2006

Zastupitelstvo města schvaluje cenu vodného na rok 2007 ve výši 18,40 Kč a cenu stočného na rok 2007 ve výši 16,95 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Bod 120/2006

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2006 o místních poplatcích platnou od 1.1.2007.

Bod 121/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo na základě posouzení charakteru činnosti „Správa bytového fondu“, že od 1.1.2007 se bude „Správa bytového fondu“ považovat za vedlejší hospodářskou činnost.

Bod 122/2006

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočet Úhlava d.s.o. na rok 2007 schválený shromážděním starostů dne 14.12.2006.

Bod 123/2006

Zastupitelstvo města schvaluje 4. úpravu rozpočtu na rok 2006 s celkovými příjmy ve výši 45.068.600,- Kč a s celkovými výdaji ve výši,- 45.578.180,- Kč. Schválená 4. úprava rozpočtu města na rok 2006 je přílohou tohoto usnesení.

Bod 124/2006

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2007 s celkovými příjmy ve výši 26.200.880,- Kč a s celkovými výdaji ve výši 26.200.880,- Kč. Schválený rozpočet města na rok 2007 je přílohou tohoto usnesení.

Bod 125/2006

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí úvěru ve výši 10.000.000,- Kč od Československé obchodní banky, a.s. s dobou splácení 4 roky. Úvěr bude použit k financování investiční akce „Rekonstrukce stávající infrastruktury ve městě Janovice nad Úhlavou – I. etapa“.

Bod 126/2006

Zastupitelstvo města Janovice nad Úhlavou  v souladu s ustanovením § 84 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle  ustanovení § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších právních předpisů (stavební zákon)

1) schvaluje změnu  č. 3  územního plánu obce Janovice nad Úhlavou,

2) vymezuje ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 stavebního zákona závaznou část změny č. 3 územního plánu obce Janovice nad Úhlavou, tak jak je stanovena návrhem obecně závazné vyhlášky zastupitelstva města Janovice nad Úhlavou o závazných částech změny č. 3 územního plánu obce Janovice nad Úhlavou,

3) konstatuje, že k návrhu změny č. 3 územního plánu obce Janovice nad Úhlavou nebyly ze strany vlastníků pozemků a staveb dotčených řešením změny č. 3 ÚPO Janovice nad Úhlavou vzneseny žádné námitky.

4) bere na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování – Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje ze dne 20. 12. 2006   č.j.: RR/3945/06.

5) ukládá

a) orgánům města Janovice nad Úhlavou  postupovat při  rozhodování o rozvoji města Janovice nad Úhlavou v souladu se schválenou změnou č. 3 ÚPO Janovice nad Úhlavou .

b)  starostovi města  Janovice nad Úhlavou zajistit

-          vyvěšení oznámení o vydání obecně závazné vyhlášky o závazných částech změny č. 3 ÚPO, jeho sejmutí a vyznačit ve vyhlášce nabytí její účinnosti

-          opatřit změnu č. 3 ÚPO schvalovací doložkou podle § 16 odst. 4 vyhlášky č. 135/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 570/2002 Sb.

-          předat jedno paré schválené změny č. 3 ÚPO Janovice nad Úhlavou opatřené schvalovací doložkou, usnesení o schválení změny č. 3 ÚPO a obecně závaznou vyhlášku o závazných částech změny č. 3 ÚPO s vyznačením její účinnosti odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje a Městskému úřadu Klatovy.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ