INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č.18 - ZÁŘÍ 2006 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č.18 - ZÁŘÍ 2006

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informační leták MěÚ č.18 - září 2006

Informační leták č. 18 - datum vydání : 20. září 2006

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

RADA MĚSTA

Rada jednala 7. září :

► Rada rozhodla pronajmout Ing. Karle Štěpáníkové, vlastníkovi bývalé kampeličky ve Spůli, část pozemku kolem budovy  

     za účelem zřízení zahrady. Pronájem bude zatím na jeden rok.

► Rada zamítla žádosti dvou charitativních organizací o finanční příspěvky.

► Rada vzala na vědomí výsledky výběrových řízení, která proběhla v průběhu léta.

     - proběhlo výběrové řízení na funkci hajného a odborného lesního hospodáře pro městské lesy – funkci bude od 1.1.2007  

     vykonávat Ing. Jan Švojgr ml.

     - byla vybrána dodavatelská firma na stavbu vodovodu v Dolní Lhotě (Vodospol s.r.o. Klatovy) a dodavatelská firma na

     stavbu skateboardového areálu (PROLEMAX s.r.o. Plzeň).

► Rada vzala na vědomí, že podle zákona č. 107/2006 Sb. bude město v období od 1.1.2007 do 31.12.2010 upravovat  

     každoročně výši nájemného v obecních bytech.

► Rada schválila nový Organizační řád Městského úřadu Janovice nad Úhlavou.

► Rada doporučila jednu žádost o umístění do Domova důchodců v Klatovech.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zastupitelstvo města jednalo na veřejném zasedání 31. srpna :

► Zastupitelstvo schválilo 4 podnájemní smlouvy v Rozvojové zóně. Jedná se o pronájmy tří kanceláří a jedné garáže.

► Zastupitelstvo  rozhodlo  prodat  zahradu  u  čp.  196 v ul. Pod Lány  p. Ivaně Fraundorfer.  Zahradu koupilo město od

     Pozemkového fondu ČR.

► Zastupitelstvo rozhodlo, že od Biskupství plzeňského převezme bezúplatným převodem do vlastnictví města pozemky na

     starém hřbitově v Janovicích nad Úhlavou. 

Zastupitelstvo města se sejde na posledním zasedání tohoto volebního období 12. října. Na programu bude pouze projednání 3. úpravy rozpočtu na rok 2006.

HODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2002 - 2006

Vzhledem k tomu, že končí čtyřleté volební období stávajícího zastupitelstva města, dovolujeme si touto formou poděkovat všem členům zastupitelstva města za odvedenou práci a veškerá rozhodnutí, která vedla k rozvoji Janovic nad Úhlavou a okolních obcí, které spadají do správního obvodu města.   

Zároveň děkujeme všem občanům, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na tom, aby Janovice nad Úhlavou i okolní obce byly stále hezčí, především udržují své nemovitosti a upravují jejich okolí nebo pomáhají i při údržbě veřejných prostranství. 

V následujícím přehledu si můžete připomenout stručný výčet toho hlavního, co se povedlo právě s podporou končícího zastupitelstva města prosadit.

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Komunikace v Janovicích nad Úhlavou :

- ulice „Nádražní“ (od firmy TOP COLOR k nádraží ČD)

- přechod pro pěší na hlavní silnici Klatovy – Nýrsko

- ulice „Starý dvůr“

- ulice „Hradčanská“

- ulice „Nová“

- ulice „V Řadě“

- ulice „Mlýnská“

- ulice „U Papírny“

- Podsedky – chodník podél hlavní silnice a ulice od Lékárny k řece Úhlavě

- ulice „U Koupaliště“ včetně parkovací plochy u fotbalového hřiště

- komunikace u garáží za zdravotním střediskem

- ulice  kolem rodinných domů v Klenovské ulici

Komunikace v ostatních obcích :

- Veselí – cesta pro pěší k nádraží ČD

- Plešiny – místní komunikace v obci

- Petrovice – část místních komunikací v obci + příjezdová cesta na Osinu

- Ondřejovice – část místních komunikací v obci

- Dolní Lhota – část místní komunikace v obci (výjezd na Bezděkov)

- Vacovy – část místní komunikace v obci (výjezd na Týnec)

KANALIZACE A VODOVODY

- splašková kanalizace a vodovod ve Starém dvoře

- splašková kanalizace v Podsedkách, Mlýnské ul. Nádražní ul., ulici U Papírny, Hradčanské ul.

- oprava kanalizační kmenové stoky od ČOV ke škole a Rohozenskou ulicí

- vodovod v Dolní Lhotě

- opravy dešťové kanalizace v Petrovicích

PLYNOFIKACE

- plynofikace obcí Veselí, Spůle a Dubová Lhota

ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

- úprava veřejného prostranství v Podsedkách proti Konzumu

- úprava zeleně na Náměstí

- úprava zeleně u přechodu pro pěší na hlavní silnici Klatovy – Nýrsko

SPORT, KULTURA A ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI

- dokončení Městské knihovny

- víceúčelový sál za budovou Městského úřadu

- hřiště s umělým povrchem a běžecká dráha v areálu Masarykovy ZŠ

- sportovní areál na skateboard a streetball pro mládež

- dětské hřiště na sídlišti

PROTIPOVODŇOVÁ A PROTIZÁPLAVOVÁ OPATŘENÍ

- opatření provedená v Rohozně, Ondřejovicích, Spůli, Dolní Lhotě, na Veselí a v Petrovicích

- čištění řeky Úhlavy a Jelenky

INFORMOVANOST OBYVATEL

- rozšíření místního rozhlasu v Janovicích nad Úhlavou a ve všech okolních obcích

- rozesílání informací pro zájemce prostřednictvím SMS a e-mailu

- zavedení informačních www stránek a následně pak nových prezentačních www stránek města

- zřízení veřejného infoboxu na budově Městského úřadu

OSTATNÍ

- privatizace bytového fondu – město nabídlo k prodeji nájemníkům 204 bytů, možnosti odkoupení bytu do   

  osobního vlastnictví využilo 192 nájemníků

- vybudování dílny pro zaměstnance Městského úřadu

- fasáda na hasičské zbrojnici v Ondřejovicích

- vybudování 16ti stavebních parcel připravených k výstavbě rodinných domů nad sídlištěm v Janovicích

- zkvalitnění systému likvidace odpadů

- zlepšení celkového vzhledu a čistoty

- dokončení rekultivace skládky

- podpora aktivit seniorů

- podpora mládežnických složek v zájmových organizacích

PŘEVZETÍ BÝVALÝCH KASÁREN A BUDOVÁNÍ ROZVOJOVÉ ZÓNY

Převzetí kasáren od Ministerstva obrany proběhlo v říjnu roku 2004. Rozhodování o převzetí vojenského majetku a rozhodování o dalším rozvoji bývalých kasáren patřilo k hlavní činnosti, která zaměstnávala zastupitelstvo města.

K 31. srpnu 2006 je stav využití areálu následující :

prodané pozemky - firmě OLHO-TECHNIK Czech s.r.o. – 3,5 ha, kde stojí výrobní závod

                             -  firmě INTERTELL spol. s r.o. –  2,5 ha  (výrobní závod bude vybudován  na jaře 2007)

prodané budovy   - firmě ARBO spol. s r.o. – 2 budovy (v roce 2007 sem firma přesune své podnikání)                               

                             - stavební firmě JOSEF DRYJE –  ubytovací objekt, kde vznikne 30 bytů

                             - VLASTIMILU LAGRONOVI – objekt ke skladování a garážování

                             -  MIROSLAVU VACKOVI – objekt, kde vznikne zámečnická dílna

pronajaté objekty - v areálu má pronajaté objekty celkem 30 různých firem nebo soukromých podnikatelů

V areálu Rozvojové zóny je zaměstnáno asi 120 osob. Plánovaný rozvoj zajistí další pracovní místa.

ZÍSKANÉ A POŽADOVANÉ DOTACE

Přijaté dotace za uplynulé volební období :

- 2003 – internetové vybavení Městské knihovny : 60.000,-

- 2003 – odstraňování škod na majetku města (po povodních 2002) : 2.285.790,-

- 2003 – odstraňování škod na majetku občanů (po povodních 2002) : 3.512.245,-

- 2003 – opravy budovy Masarykovy ZŠ : 1.773.850,-

- 2003 – opravy místních komunikací : 734.550,-

- 2003 – budování splaškové kanalizace : 2.698.000,-

- 2004 – rekultivace skládky : 379.900,-

- 2004 – projektová dokumentace (vodovody a kanalizace) : 185.000,-

- 2004 – budování splaškové kanalizace : 3.024.249,-

- 2005 – budování splaškové kanalizace : 509.751,-

- 2005 – opravy místních komunikací : 262.000,-

- 2006 – opravy místních komunikací : 242.000,-

- 2006 – veřejný infobox na budově MěÚ : 98.348,-

- 2006 – skateboardový areál : 713.000,-

Podané žádosti v roce 2006 (zatím nerozhodnuto) :

- 2 mil. na budování vodovodu v Dolní Lhotě

- 10 mil. na úpravu komunikací a parkovišť na sídlišti. 

INFORMACE KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM 2006

V pátek 20. října a v sobotu 21. října 2006 se budou konat volby do zastupitelstva města. Volební místnost pro voliče z Janovic nad Úhlavou i ze všech okolních obcí budou umístěny ve sportovní hale za budovou Městského úřadu Janovice nad Úhlavou (stejně jako při volbách do Poslanecké sněmovny v červnu 2006). Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.

Pro informaci uvádíme text z § 34 volebního zákona, kde je popsán způsob hlasování v komunálních volbách :

   Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

   Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.

   Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Současně s volbami do zastupitelstva města proběhnou ve stejném termínu také volby do senátu.

CO SE JEŠTĚ CHYSTÁ DO KONCE ROKU 2006

Na podzim letošního roku ještě proběhne několik plánovaných stavebních akcí :

1. Bude dokončena výstavba vodovodu v Dolní Lhotě a plynofikace obcí Veselí, Spůle a Dubová Lhota.

2. Bude provedena oprava kmenové stoky splaškové kanalizace v Rohozenské ulici a oprava splaškové  kanalizace v Hradčanské ulici.

3. Do konce října budou vybudovány nové vjezdy a parkovací plochy u dvou domů na sídlišti. Pro tuto etapu byly vybrány domy čp. 268 a 278, protože u nich byly při provádění staveb (výstavba dětského hřiště a výstavba kanalizace pro stavební parcely) poničeny vjezdy a okolní plochy. Tyto plochy budou vybudovány podle projektu, který je vypracován pro celé sídliště. Pokud město získá požadovanou dotaci 10 mil. Kč, mohla by být v příštím roce realizována asi polovina projektu. V případě, že tato dotace nevyjde, mělo by se pokračovat alespoň po malých úsecích (2 – 3 domy) podle finančních možností rozpočtu města.

PODĚKOVÁNÍ

FK Dukla Janovice nad Úhlavou děkuje níže uvedeným sponzorům, díky kterým se mohly děti fotbalového oddílu minižáků zúčastnit týdenního soustředění, které se konalo v měsíci srpnu v areálu autokempu Hnačov.

Sponzorským darem přispěli :

Autodoprava Petr Jakl, p. Hostek, Lesní práce – Gardoň, Truhlářství Franěk, Restaurace Jelenka, firma Windorf, Vahařství Kaša, Instalatérství Kohout, Zámečnictví Babica.

INFORMACE HASIČŮ : „Věnujte pozornost komínům“

Ačkoliv dle kalendáře je stále léto, teploty venku tomu v poslední době moc neodpovídají a mnohde již večer občané svůj byt temperují. Pomalu bychom se proto měli připravit na topnou sezónu. Už byly zaznamenány požáry sazí v komínech a proto není na škodu říci něco k problematice komínů. Kontrolu komínu nebo jeho vyčištění prostřednictvím kominické firmy si dnes musí zajistit každý občan sám. Například u komínů, kde je napojen spotřebič do výkonu 50kw na paliva tuhá a kapalná, by měl být komín kontrolován a čištěn až 6 x ročně. Pokud jde o spotřebič nad 50 kw na tuhá, kapalná i plynná paliva, pak je třeba zajistit čištění nebo kontrolu čtyřikrát ročně. U chalup a rekreačních objektů, které nejsou obývány celoročně, stačí komín nechat vyčistit nebo zkontrolovat jedenkrát ročně. O výsledku kontroly musí kominík vystavit řádný doklad v souladu s vyhláškou MV č. 111/1981 Sb. s razítkem a podpisem. Doklad musí obsahovat datum kontroly a vyjádření, zda je nebo není komín schopen bezpečného provozu. O přezkoušení komínového tělesa je nutné požádat i před změnou paliva. V důsledku spalování vlhkého (syrového) dřeva v kotlích na dřevo, kde dochází ke zplyňování dřeva, totiž dochází k silnému zadehtování komínového průduchu a následně ke vznícení usazenin v komínovém tělese. Jeli navíc ještě na půdách v těsné blízkosti komínového tělesa hořlavý materiál, např. seno, sláma, koberce ...., je neštěstí dokonáno. Je třeba mít na paměti, že minimální vzdálenost hořlavých materiálů od
komínového tělesa je 1 metr. Ke komínům musí být volný a bezpečný přístup, stejně tak k čistícím dvířkům.
Pozor je třeba dávat také u krbů. V případě rozhodnutí vybudovat si doma krb, je třeba vzít v potaz stav
stávajícího komínového tělesa a druh stropní konstrukce. Je nutné dodržet návod výrobce krbů a krbových
vložek. Komín musí mít kompaktní nepoškozené zdivo, které musí být omítnuto a obíleno.
Vymetací a vybírací otvory musí být opatřeny dvojitými plechovými nebo betonovými dvířky. Dvířka nesmí
být poškozená a musí být dostatečně těsná a zajištěná proti vypadnutí ! Majitelé rodinných domů by se
měli přesvědčit, nejsou-li v komíně zazděny trámy. Pokud dojde k požáru sazí v komíně, je nutné urychleně odstranit veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Hořící saze nikdy nehaste vodou, jelikož by mohl komín prasknout. Na hašení používáme suchý písek, který může být v bedně v půdním prostoru.
Každý vzniklý požár je nutné bez odkladů hlásit hasičům na linkách 150 nebo 112.
Přeji klidné a radostné užívání tepla domova.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Přejeme hodně zdraví a štěstí všem „novým občánkům“ našeho města :

Nikola Klasnová,nar. 15. 6.2006

Richard Prexl, nar. 27.7 2006

 Filip Štauber, nar. 18.8.2006

Tomáš Volhejn, nar. 29.7.2006

Vanda Ptáková, nar. 14.8.2006

Lukáš Reitmajer, nar. 18.8.2006

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům, kteří v červenci, srpnu a září oslavili významná životní výročí :

Jaroslav Beneš, 70 let

Marcela Špirková, 70 let

Marta Reitmajerová, 70 let

Ferdinand Pacner, 70 let

Božena Pachmanová, 75 let

Karel Soušek, 75 let

Josef Stach,  80 let

Anna Nejdlová, 85 let

Marie Lavičková, 85 let

Vlasta Jandová, 85 let

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ