USNESENÍ Č.2-19.12.2002 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.2-19.12.2002

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.2-19.12.2002

USNESENÍ

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JANOVICE NAD ÚHLAVOU ZE DNE 19.12.2002

 

Bod 111

ZM provedlo kontrolu usnesení z ustavujícího zasedání ZM ze dne 18.11.2002 a konstatuje, že usnesení bylo schváleno v souladu s platnými zákony a nevyplynuly z něj žádné konkrétní úkoly ke splnění.

Bod 112

ZM zvolilo jako ověřovatele zápisu Jiřího Lokaje a Ing.Ivana Bědajánka.

Bod 113

ZM zvolilo do návrhové komise Josefa Čudu, Mgr.Ingrid Kasíkovou a Josefa Korčíka.

Bod 114

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období 19.11.- 19.12.2002.

Bod 115

ZM zvolilo za členy finančního výboru Ing.Jaroslava Rožně, Mgr.Ingrid Kasíkovou, Karla Altmana a Jaroslavu Polomisovou.

Bod 116

ZM zvolilo za členy kontrolního výboru Josefa Čudu, Ing.Vincenta Tringelu, Zdeňka Vohralíka a Evu Uldrychovou.

Bod 117

ZM rozhodlo prodat pozemek parc.č.247 v k.ú.Janovice nad Úhlavou o výměře 70 m2 paní Boženě Bufkové, bytem Janovice n.Úhl. č.p. 88 za odhadní cenu. Nabyvatel hradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku. ZM dále stanovilo podmínku do kupní smlouvy, že pozemek nesmí být zaplocen.

Bod 118

ZM rozhodlo prodat pozemek parc.č. 55/2 v k.ú. Dubová Lhota o výměře 8 702 m2 panu Jiřímu Lokajovi, bytem Dubová Lhota 19, za odhadní cenu. Nabyvatel hradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku.

Bod 119

ZM odložilo rozhodnutí o přidělení příspěvků na činnost mládeže pro zájmové organizace do příštího jednání.

Bod 120

ZM schvaluje plán práce orgánů města na 1.pololetí roku 2003.

Bod 121

ZM rozhodlo v souladu s § 84, písm.r) zákona č 128/2000 Sb. v platném znění, že neuvolněným členům zastupitelstva města nebudou vypláceny odměny za výkon funkce.

Bod 122

ZM neschválilo cenu vodného a stočného na rok 2003.

Bod 123

ZM bere na vědomí informaci o soudním sporu vedeném mezi Kateřinou Divišovou, Rolandem Divišem a Robertem Divišem a městem Janovice nad Úhlavou.

Bod 124

ZM schvaluje úpravu rozpočtu navrženou účetní města Janovice nad Úhlavou a doporučenou finančním výborem.

Bod 125

ZM potvrzuje platnost jednacího řádu.

Bod 126

ZM potvrzuje platnost kontrolního řádu.

Bod 127

ZM pověřuje starostu města vypracováním návrhu směrnice pro přidělování finančních příspěvků zájmovým organizacím.

Bod 128

ZM schvaluje možnost založení osadních výborů

Bod 129

ZM rozhodlo o nákupu pozemků č.322/4, 325, 381/1, 381/3 v k.ú.Veselí o celkové rozloze 2 951 m2 od Státního statku Křimice za odhadní cenu.

 

V Janovicích nad Úhlavou dne 19.12.2003

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ