INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č.17 - ČERVENEC 2006 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č.17 - ČERVENEC 2006

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informační leták MěÚ č.17 - červenec 2006

INFORMAČNÍ LETÁK MĚSTSKÉHO ÚŘADU JANOVICE NAD ÚHLAVOU
číslo 17

Datum vydání : 4. červenec 2006

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

RADA MĚSTA

Od posledního vydání Informačního letáku se rada města sešla 4. a 18. května a 8. června.

► Rada zařadila do seznamu žadatelů o byt 1 žádost, zároveň jich 6 vyřadila  – jednalo se o žadatele, kteří po uplynutí jednoho roku žádost nepotvrdili.

V oblasti bytových záležitostí rada také prodloužila platnost dvou nájemních smluv na pronájem bytů.

► Rada povolila Mateřské škole výjimku v počtu dětí – v obou třídách je možnost umístit 28 dětí. Dále rada souhlasila, že bude Mateřská škola uzavřena od 24.7. do 11.8.

► Rada souhlasila s pronájmem části hasičské zbrojnice v Ondřejovicích za účelem zřízení občerstvení na letní sezónu. Nájemcem je paní Ludmila Čermáková.

► Novým nájemcem kiosku na autobusovém nádraží se na základě rozhodnutí rady stala paní Jitka Bufková.

► Rada vydala „Nařízení č. 02/2006, které stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic“. Podle zákona o místních komunikacích řeší toto nařízení především povinnosti vlastníků nemovitostí při úklidu sněhu v zimním období.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zastupitelstvo města se sešlo 18. května a 29. června.

► Zastupitelstvo na svých jednáních schválilo další 3 podnájemní smlouvy v Rozvojové zóně. Do nájmu zde přibudou tyto firmy :

LB GROUP s.r.o. – jedná se o část bývalé klatovské „Škodovky“ – firma se zabývá strojírenskou výrobou

ZÁMEČNICTVÍ – KOVÁŘSTVÍ Plzeň – zámečnická výroba

Greiner PURtec spol. s r.o. – skladovací prostory

► Zastupitelstvo vyřešilo majetkové nesrovnalosti dokončením prodeje pozemků manželům Keřlíkovým. O tomto prodeji rozhodlo zastupitelstvo již v roce 1991.

► Zastupitelstvo rozhodlo prodat Západočeské plynárenské a.s. dvě stavební parcely, které se nacházejí pod regulačními stanicemi.

► Zastupitelstvo rozhodlo, že na návrh Jednotného zemědělského družstva Janovice provede směnu pozemků. JZD vlastnilo pozemky, na kterých se nacházely místní komunikace, město zase vlastnilo pozemky, na kterých stály stavby ve vlastnictví JZD.

► Zastupitelstvo rozhodlo provést směnu pozemků mezi městem a p. Václavem Kroupu a Václavem Kroupou ml. Město směnilo nepoužívaný pozemek za cíp zahrady, který bude v budoucnu využit na prodloužení chodníku na Náměstí.

► Zastupitelstvo zamítlo žádost Ing. Karly Štěpáníkové o odprodej části pozemku kolem bývalé „kampeličky“ ve Spůli. Zatím bylo doporučeno, aby rada nabídla žadatelce pronájem na dobu určitou.

► Zastupitelstvo přijalo do vlastnictví města pozemky pod fotbalovým hřištěm, které bylo městu předáno Ministerstvem obrany v roce 2004. Tímto krokem byl dokončen převod vojenského majetku.

► Zastupitelstvo rozhodlo o dvou prodejích v Rozvojové zóně :

        - prodalo panu Miroslavu Vackovi z Klatov budovu, ve které bude vybudována zámečnická

          provozovna;

        - prodalo pozemky o rozloze asi 2,5 ha klatovské firmě Intertell s.r.o., která do roka vybuduje  

          novou výrobní halu – vstřikolisovnu. Tato firma úzce spolupracuje s firmou OLHO-Technik a    

          přinese do Janovic nejen nová pracovní místa, ale i sídlo společnosti. Po výstavbě závodu  

          OLHO-Technik se jedná další velmi významný projekt.

► V rámci projektu Evropské unie bude na budově Městského úřadu zřízen tzv. „infobox“ – informační zařízení přístupné veřejnosti.

► V oblasti ekonomické zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet města za rok 2005, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2005 a 2. úpravu rozpočtu na rok 2006.

► Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 vzalo zastupitelstvo na vědomí i v rámci Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy, jehož je město Janovice součástí.

► Byly také schváleny termíny jednání rady a zastupitelstva do konce tohoto volebního období. Zastupitelstvo by se mělo sejít 31.8. a 26.10., rada 7.9. a 5.10.

CO SE PRÁVĚ DĚJE, CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ

V minulém vydání Informačního letáku jsme Vás informovali o plánované výstavbě vodovodu v Dolní Lhotě. Žádost o dotaci byla přijata Ministerstvem zemědělství. Se stavbou se stále počítá na podzim.

Dále jsme Vás informovali o opravě dešťové kanalizace u čp. 126 (u kostela), opravě kmenové kanalizační stoky v Rohozenské ulici a vybudování splaškové kanalizace v Hradčanské ul.. Tyto akce budou provedeny na podzim letošního roku.

Plánované opravy místních komunikací :

dokončeny byly opravy komunikace v Plešinech, u fotbalového hřiště včetně parkoviště a zpomalovacích retardérů a kolem garáží za zdravotním střediskem,

odbočky z Klenovské ul. k řadovým domům a rekonstrukce cesty od „Špirkova mlýna“ k vlakovému nádraží budou zahájeny 10. července,

Práce na zasíťování stavebních parcel v lokalitě nad sídlištěm pokračují a měly by být dokončeny 31. července. V současné době je prodáno 6 parcel, na některých by měla být na podzim zahájena výstavba rodinných domů.

Plochy pro skateboard a streetball v prostoru mezi fotbalovým hřištěm a řekou Jelenkou jsou připraveny, po dodání vlastních prvků budou dokončeny úpravy okolí. Současně s těmito pracemi bude dokončeno rozšíření dětských herních prvků na sídlišti (na místě stávajícího pískoviště u čp. 265).

 

V souvislosti s prováděnými a plánovanými investicemi jsou vyřizovány dotace, které by měly ulehčit obecnímu rozpočtu :

Dotace ve výši 242 000,- Kč byla přidělena Krajským úřadem na opravu komunikace od „Špirkova mlýna“  k vlakovému nádraží.

Dotace ve výši 713 000,- Kč byla přidělena v rámci programu Leader ČR na vybudování hřiště pro mládež – skateboard.

Dotace ve výši cca 2 000 000,- Kč je požadována od Ministerstva zemědělství na vybudování vodovodu v Dolní Lhotě.

Dotace ve výši 10 000 000,- Kč je požadována od Ministerstva financí na rekonstrukci komunikací, parkovišť a dopravního řešení na sídlišti.

                                                                             

RŮZNÉ

OTEVÍRACÍ DOBA LÉKÁRNY V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU od 1. července do 31. srpna

PONDĚLÍ                              07.30 – 12.00         13.00 – 16.00

ÚTERÝ                                  07.30 – 12.00

STŘEDA                                07.30 – 12.00         13.00 – 16.00

ČTVRTEK                              07.30 – 12.00

PÁTEK                                  07.30 – 12.00 

PŘÍSPĚVEK HASIČŮ

Každá aktivita, která souvisí s ohněm, je svým způsobem nebezpečná a riskantní. Platí to o to více v případech, kdy plameny využíváme pro vlastní zábavu. V této souvislosti proto neuškodí připomenout několik základních rad z oblasti požární ochrany, které by měly ve vlastním zájmu všichni účastníci táboráků dodržovat. Při rozdělávání ohně kdekoliv v přírodě nebo na volném prostranství v

žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzin, naftu či líh. Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či místo pálení. Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů - ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavých látek. Pozor je nutno dát i na kořeny stromů a keřů. Oheň zakládáme minimálně 50 metrů od kraje lesních porostů. V případě stohu je pak nutno dodržet odstup

 minimálně dvojnásobný - tedy 100 metrů. Zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké a suché trávě, na strništi apod. Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuálním povětrnostním podmínkám, tedy jaký je směr a síla větru. Zákon o

 požární ochraně hovoří jasně : Fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby, jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Právnické či podnikající fyzické osoby jsou povinny předem oznámit Hasičskému záchrannému sboru spalování hořlavých látek na volném prostranství, tedy i pálení "čarodějnic", přičemž musí dbát jeho pokynů. V případě zanedbání této zákonné povinnosti pak hrozí nemalé sankce, pokuty mohou dosáhnout do výše 500 tisíc korun. Při pálení ohňů by měla být přítomna vždy alespoň jedna osoba starší 18 let. Oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru. Opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte a přesvědčíte se o tom, zda nehrozí nebezpečí vzniku požáru. 

Přejeme příjemné prázdniny, pěkné zážitky z večerů při ohni a hlavně žádné nepříjemnosti.                                                                                      

Za SDH Janovice nad Úhlavou Petr Nový

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Hodně zdraví a štěstí přejeme nově narozeným občánkům.

Jana Maštalířová                narozena 03.04.2006

Nikola Turečková              narozena 11.04.2006

Klára Taichmanová            narozena 06.05.2006

David Kopelent                    narozen  10.05.2006

 

Blahopřejeme občanům, kteří v dubnu, květnu a červnu oslavili svá životní výročí.

Přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí a radosti.

Květoslava Uhlíková           70 let

Ladislav Viták                    70 let

Václav Kroupa                     75 let

Ludmila Mrvíková              75 let

Jiřina Hotovcová               75 let

Anna Mazancová               75 let

Ludvík Pankratz                75 let

Marta Rožánková               75 let

Dášenka Rubešová             75 let

Jan Smeták                         75 let

Jan Taušek                         75 let

Karel Rubáš                        80 let

Václav Preisler                   80 let

Karolina Seidlová               80 let

Ladislav Bureš                    80 let

Alois Seidl                            92 let

 

Vážení občané,

dovolte, abych Vám jménem Města Janovice nad Úhlavou popřál příjemné prožití nadcházejícího léta a v případě, že se chystáte na dovolenou, množství krásných zážitků.

                                                                                                           Mgr. Michal Linhart, starosta města

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ