USNESENÍ Č. 04/2006 - 29.06.2006 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 04/2006 - 29.06.2006

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 04/2006 - 29.06.2006

USNESENÍ z jednání zastupitelstva města ze dne 29.06.2006

Bod 45/2006                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Josefa Čudu, Jiřího Lokaje a Ing. Petra Martina.

Bod 46/2006

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Evu Valachovou a MVDr. Ladislava Vyskočila.

Bod 47/2006

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 18.05.2006 a konstatuje :

z bodů 32, 33, 34, 35/2006 nevyplynuly žádné konkrétní úkoly

body 36/2006 – schválená podnájemní smlouva byla založena v evidenci města

bod 37/2006 – schválené odkoupení p.p.č.328/3 v Janovicích nad Úhlavou – kupní smlouva je připravena k podpisu

bod 38/2006 – schválené odkoupení p.p.č.328/3 v Janovicích nad Úhlavou – rada doporučila znovu projednat na jednání 29.06.2006

bod  39/2006 – schválená směna pozemků mezi městem a JZD Budovatel je realizována

bod 40/2006 – rozhodnutí o schválení prodeje st.p.č. 809 v Janovicích nad Úhlavou bylo písemně oznámeno právnímu zástupci ZPČ, který připravuje realizaci prodeje

bod 41/2006 – schválený prodej a bezúplatný převod  p.p.č. 315/6 a 315/7 v Janovicích nad Úhlavou - rada doporučila znovu projednat na jednání 29.06.2006

bod 42/2006 – schválený projekt na pořízení „infoboxů“ – usnesení zastupitelstva bylo zasláno Městu Kaltovy, které je nositelem projektu

bod 43/2006 – bezúplatný převod pozemků na fotbalovém hřišti – darovací smlouva mezi městem a ČR-Ministerstvem obrany byla podepsána

bod 44/2006 – prodej st.p.č. 707 a stavby na ní stojící v Rozvojové zóně – kupní smlouvu připravuje Develop-start spol. s r.o.

Bod 48/2006

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 18.05.2006 do 29.06.2006.

Bod 49/2006

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 09/06 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. podnájemcem Evou Fišerovou, Mlýnská 214, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Smlouva je evidována pod č.j. 43.

Bod 50/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 315/6 o výměře 126 m2 a p.p.č. 315/7 o výměře 14 m2, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou. Kupní cena za prodávané nemovitosti je dohodnuta ve výši 644,- Kč.  Náklady spojené s převodem hradí kupující, kterými jsou manželé Václav a Jiřina Keřlíkovi, bytem 340 21 Janovice nad Úhlavou čp. 351. Záměr prodeje byl zveřejněn od 09.06.2006 do 26.06.2006.

Zastupitelstvo města tímto usnesením ruší usnesení číslo 41/2006 ze dne 18.05.2006.

Bod 51/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo provést bezúplatnou směnu p.p.č. 2816/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou o výměře 6 m2 vzniklou na základě geometrického plánu č. 639-19/2006 zhotoveného Jiřím Novotným, která je ve vlastnictví Václava Kroupy a Václava Kroupy ml., oba bytem 340 21 Janovice nad Úhlavou 32, za p.p.č 81/3 o výměře 40 m2, která je ve vlastnictví města Janovice nad Úhlavou. Náklady spojené se směnou hradí Město Janovice nad Úhlavou. Záměr provedení směny byl zveřejněn od 09.06.2006 do 26.06.2006.

Zastupitelstvo města tímto usnesením ruší usnesení číslo 38/2006 ze dne 18.05.2006.

Bod 52/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část p.p.č. 52/1 v k.ú. Dubová Lhota. Přesná výměra nově vzniklého pozemku bude stanovena geometrickým plánem. Kupní cena bude stanovena  znaleckým posudkem. Náklady spojené s prodejem hradí kupující, kterým je Západočeská plynárenská a.s. Záměr prodeje byl zveřejněn od 13.06.2006 do 29.06.2006.

Bod 53/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost Ing. Karly Štěpáníkové, bytem Vilímovská 17, 160 00 Praha 6, o odkoupení části p.p.č.  941/4 v k.ú. Spůle. Zastupitelstvo města doporučuje, aby rada města projednala s žadatelkou možnost pronájmu požadované nemovitosti na dobu určitou,  maximálně na dobu dvou let ode dne podpisu nájemní smlouvy.

Bod 54/2006

Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet bez výhrad. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 a ke zjištěným chybám a nedostatkům přijalo opatření s termínem odstranění nejpozději do 31.08.2006 :

1. Chyby v uspořádání a číslování dokladů - bylo zcela odstraněno k 01.01.2006 a je zcela v souladu s požadavky zákona o účetnictví a vnitřního kontrolního systému.

2. Dodržování rozpočtu – od 01.01.2006 jsou zastupitelstvem města schvalovány všechny změny výdajů i příjmů příslušnou rozpočtovou úpravou.

3. Nedostatky zjištěné v časovém rozlišení, tj. v účtování nákupu a prodeje pozemků v jiném časovém období než bylo datum právních účinků vkladu, budou odstraněny do 31.08.2006. Za odstranění tohoto nedostatku odpovídá účetní města.

4. Nedostatek zjištěný v chybném zaúčtování faktury č. 5390322 bude odstraněn do 31.08.2006. Za odstranění tohoto nedostatku odpovídá účetní města.

Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor, aby do 31.10.2006 provedl kontrolu splnění přijatých opatření.

Bod 55/2006

Zastupitelstvo města schvaluje 2. úpravu rozpočtu na rok 2006 s celkovými příjmy ve výši 32.067.230 Kč a s celkovými výdaji ve výši 41.381.350 Kč. Návrh 2. úpravy rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 13.06.2006 do 29.06.2006. Schválená 2. úprava rozpočtu je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Bod 56/2006

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy.

Bod 57/2006

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozbor hospodaření „skupinového vodovodu Nýrsko – Klatovy“ za 1. čtvrtletí roku 2006 tak, jak jej předložil Vodospol s.r.o.

Bod 58/2006

Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Janovice nad Úhlavou a Develop-start spol. s r.o. a vydalo následující stanovisko k jednotlivým bodům návrhu :

1.  Návrh změny v čl. I., odst. 6)  projednat až poté, co Develop-start spol.  s r.o. předloží městu  návrh konečného znění pojistné smlouvy zmiňované v návrhu dodatku včetně všeobecných pojistných podmínek a se všemi vyjmenovanými riziky.

2. Návrh změny v čl. II., odst. 2), v čl. III., odst. 3) a v čl. V., odst. 6., písm. f) projednávat až po předložení podrobné kalkulace hospodaření firmy Develop-start spol.  s r.o.  do 31.12.2010.

3.  Návrh změny v čl. IV., odst. 6., písm. b) se zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout.

4.  Návrh změny v čl. V., odst. 6., písm. e) se zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout.

Bod 59/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat

 • pozemek pozemková parcela č. 2407/124 o celkové výměře 24217 m2,
 • pozemek stavební parcela č. 681 o celkové výměře 69 m2,
 • stavbu bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 681,
 • pozemek stavební parcela č. 682 o celkové výměře 68 m2,
 • stavbu bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 682,
 • pozemek stavební parcela č. 685 o celkové výměře 763 m2,
 • pozemek stavební parcela č. 686 o celkové výměře 1488 m2,
 • pozemek stavební parcela č. 687 o celkové výměře 1092 m2,
 • pozemek pozemková parcela č. 2407/125 o celkové výměře 1466 m2,
 • pozemek stavební parcela č. 680 o celkové výměře 297 m2
 • stavbu bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 680

to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV č. 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou.

Kupní cena je stanovena ve výši 180,- Kč/m2 u všech uvedených nemovitostí. V případě, že kupující nejpozději do 31.12.2007 předloží Městu Janovice nad Úhlavou

a)      pravomocné kolaudační rozhodnutí, ze kterého je zřejmé, že na nemovitostech převáděných touto smlouvou byla dokončena 1. etapa výstavby výrobního závodu, tj. vstřikolisovna

a současně

b)      výpis z obchodního rejstříku kupujícího, kde bude vyznačeno sídlo společnosti v Janovicích nad Úhlavou,

poskytne Město Janovice nad Úhlavou kupujícímu slevu ve výši 95,- Kč/m2 u všech prodávaných nemovitostí.
Kupujícím je Intertell spol.  s r.o., se sídlem Klatovy 3, Dvořákova 849, PSČ 340 21.
Záměr prodeje byl zveřejněn od 06.01.2005 do 21.01.2005.

Bod 60/2006

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 11/06 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. podnájemcem ZÁMEČNICTVÍ – KOVÁŘSTVÍ, se sídlem Sušická 39, 326 00 Plzeň 2 - Slovany. Smlouva je evidována pod č.j. 44.

Bod 61/2006

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 12/06 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. podnájemcem VOGELTANZ s.r.o., se sídlem Hluboká 146, 345 06 Kdyně. Smlouva je evidována pod č.j. 45.

Bod 62/2006

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 13/06 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. podnájemcem Greiner PURtec spol. s r.o., se sídlem Klatovská 627, 340 22 Nýrsko. Smlouva je evidována pod č.j. 46.

Bod 63/2006

Zastupitelstvo města schvaluje termíny jednání zastupitelstva města na dny 31.08.2006 a 26.10.2006 a jednání rady města na dny 07.09.2006 a 05.10.2006.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ