USNESENÍ Č. 03/2006 - 18.05.2006 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 03/2006 - 18.05.2006

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 03/2006 - 18.05.2006

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 18.05.2006

Bod 32/2006                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Mgr. Ingrid Kasíkovou a Ing. Ivana Bědajánka.

Bod 33/2006

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Karla Altmana a Václava Vojtu.

Bod 34/2006

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 30.03.2006 a konstatuje :

·          z bodů 16, 17, 18/2006 nevyplynuly žádné konkrétní úkoly

·          body 19, 20, 21, 22, 23/2006 – schválené podnájemní smlouvy založeny v evidenci města

·          bod 24/2006 – schválený prodej pozemků je realizován

·          bod 25/2006 – rozhodnutí zastupitelstva a žádost o vstup do d.s.o. Úhlava zasláno

·          bod  26/2006 – rozhodnutí o názvu ulice zařazeno do evidence stavebního úseku MěÚ

·          bod 27/2006 – rozhodnutí o schválení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva předáno účetní města

·          bod 28/2006 – prodej stavebních parcel byl zahájen

·          bod 29/2006 – smlouva o poskytnutí příspěvku na provoz LSPP v Nýrsku na rok 2006 byla podepsána

·          bod 30/2006 – odkoupení p.p.č. 328/3 v k.ú. Janovice nad Úhlavou bude dále projednáváno

·          bod 31/2006 – rozhodnutí o počtu členů zastupitelstva bylo v souladu se zákonem o obcích zveřejněno.

Bod 35/2006

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 01.01.2006 do 18.05.2006.

Bod 36/2006

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 08/06 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. a  LB GROUP s.r.o. Smlouva je evidována pod č.j. 42.

Bod 37/2006

Zastupitelstvo města tímto usnesením mění znění usnesení číslo 30/2006 ze dne 30.03.2006 takto :

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 29 ze dne 21.04.2001 odkoupit od Pozemkového fondu ČR p.p.č. 328/3 o celkové výměře 555 m2 za cenu 20.180,- Kč.

Bod 38/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit p.p.č. 2816/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou vzniklou na základě geometrického plánu č. 639-19/2006 zhotoveného Jiřím Novotným. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Náklady spojené s odkoupením hradí kupující.

Bod 39/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo provést směnu p.p.č. 10/1 v k.ú. Petrovice nad Úhlavou, st.p.č. 101/3, st.p.č. 103/3, p.p.č. 235/2 a p.p.č. 235/8 v k.ú. Spůle a p.p.č. 64 v k.ú. Dolní Lhota, to vše ve vlastnictví Města Janovice nad Úhlavou, za p.p.č. 347/3 a p.p.č. 347/9 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, to vše ve vlastnictví JZD Budovatel Janovice nad Úhlavou. Náklady spojené se směnou si rovným dílem rozdělí obě smluvní strany.

Bod 40/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat Západočeské plynárenské a.s.  st.p.č. 809 v k.ú. Janovice nad Úhlavou. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn od 02.05.2006 do 18.05.2006.

Bod 41/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo, že Město Janovice nad Úhlavou provede bezúplatný převod části p.p.č. 315/6 o výměře 103 m2 a p.p.č. 315/7 o výměře 14 m2, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou. Dále zastupitelstvo rozhodlo prodat část p.p.č. 315/6 o výměře 23 m2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem jako cena obvyklá v roce, kdy měl proběhnout původní převod. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel (kupující).

Nabyvateli (kupujícími) jsou manželé Václav a Jiřina Keřlíkovi, bytem 340 21 Janovice nad Úhlavou čp. 351.

Záměr převodu byl zveřejněn od 02.05.2006 do 18.05.2006.

Bod 42/2006

1. Zastupitelstvo města schvaluje „Smlouvu o spolupráci“, uzavřenou mezi obcemi  Klatovy, Běšiny, Janovice nad Úhlavou, Horažďovice, Netolice, Vimperk a Vlachovo Březí, s cílem realizovat projekt spolufinancovaný z fondu EU – INTRERREG IIIA - Dispoziční fond, v předloženém znění.

2. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o příslibu poskytnutí  dotace ve výši 738.000,- Kč z fondu EU – INTRERREG IIIA - Dispoziční fond a z prostředků státního rozpočtu ve výši 49.200,- Kč na realizaci projektu „Přeshraniční informační systém-INFOBOXY“ městu Klatovy jako příjemci a nositeli dotace.

3. Zastupitelstvo města rozhodlo o úhradě finančního příspěvku městu Klatovy na realizaci projektu „Přeshraniční informační systém - INFOBOXY“ ve výši 123.000,-Kč.

4. Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Klatovy jako půjčitelem a obcemi Běšiny, Janovice nad Úhlavou, Horažďovice, Netolice, Vimperk a Vlachovo Březí jako vypůjčiteli,  ohledně výpůjčky majetku – infoboxů, na dobu 5 let ode dne 31.10.2006, bez finančního plnění, s povinností vypůjčitele majetek pojistit a dbát na jeho řádnou údržbu a provoz.

5. Zastupitelstvo města rozhodlo o budoucím bezúplatném převodu majetku – 1 ks infoboxu v hodnotě cca 123.000,-Kč z majetku města Klatovy do majetku města Janovice nad Úhlavou, v současnosti formou „Smlouvy o budoucí smlouvě darovací“, s realizací po 5 letech ode dne podpisu „Smlouvy o poskytnutí dotace“.

Bod 43/2006

Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu evid. č. 318311957, kterou Česká republika – Ministerstvo obrany jako dárce bezúplatně převádí  do vlastnictví Města Janovice nad Úhlavou jako obdarovaného tyto nemovitosti (bývalý vojenský objekt „Janovice nad Úhlavou – stadion“, dle evidence dárce CE 03-15-08) :

·          st.p.č. 340, výměra 355 m2, evidenční hodnota 1.323,79 Kč

·          p.p.č. 58/1, výměra 6617 m2, evidenční hodnota 24.674,79 Kč

·          p.p.č. 58/8, výměra 10116 m2, evidenční hodnota 37.722,58 Kč

·          p.p.č. 58/9, výměra 8762 m2, evidenční hodnota 32.673,79 Kč

·          p.p.č. 58/10, výměra 957 m2, evidenční hodnota 3.568,69 Kč

to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Schválením darovací smlouvy Město Janovice nad Úhlavou přijímá uvedené nemovitosti včetně jejich součástí do svého vlastnictví.

Bod 44/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat st.p.č. 707, stavbu stojící na st.p.č. 707 a p.p.č. 2407/136 vzniklé na základě geometrického plánu číslo 631 – 281/2005 Ing. Václava Kellnera, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je Miroslav Vacek, Tolstého 282, 339 01 Klatovy. Celková kupní cena za uvedené nemovitosti je stanovena ve výši 550.000,- Kč. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn od 25.01.2006 do 10.02.2006.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ