INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č.16 - DUBEN 2006 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č.16 - DUBEN 2006

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informační leták MěÚ č.16 - duben 2006

Informační leták Městského úřadu Janovice nad Úhlavou

Číslo 16

Datum vydání : 4. duben 2006


INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

RADA MĚSTA

Od posledního vydání Informačního letáku se rada města sešla dvakrát.

► Rada rozhodla o zařazení 2 žádostí do seznamu žadatelů o byt a naopak 2 žádosti ze seznamu vyřadila, protože žadatelé již na žádosti netrvají – město eviduje celkem 15 žádostí o byt.

► Rada projednala podmínky, za kterých se budou prodávat stavební parcely v nově budované lokalitě „Obytná zóna Klenovská ulice – podmínky budou po schválení zastupitelstvem zapracovány do kupní smlouvy.

► Rada schválila Nařízení č. 01/2006, které stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací – toto nařízení upravuje podle zákona o místních komunikací povinnosti, které mají vlastníci při úklidu a údržbě chodníků a ulic.

► Rada rozhodla, že nájemcem kiosku s občerstvením na koupališti v Janovicích nad Úhlavou bude po dobu letní sezóny pan Roman Raišl.

► Rada vzala na vědomí výpověď stávajícího nájemce z nájmu novinového stánku na autobusovém nádraží a rozhodla zveřejnit nabídku na pronájem tohoto stánku od 1. května 2006.

► Rada povolila provozování letní zahrádky před restaurací ORPA BAR.

► Rada v souladu se zákonem o obcích projednala návrh na počet členů zastupitelstva města v dalším volebním období (roky 2006 – 2010) a doporučila zastupitelstvu, aby příští zastupitelstvo mělo 9 členů.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zastupitelstvo města se sešlo na jednání 30. března.

► Zastupitelstvo schválilo dalších 5 podnájemních smluv v Rozvojové zóně. Jedná se o smlouvy těchto podnikatelských subjektů :

CHARISMA EYEWEAR DISTRIBUTION s.r.o. – společnost se zabývá distribucí brýlí a pronajímá si pouze kancelář

JAMU HANDELS s.r.o. – textilní výroba

UVEX ČR s.r.o. – skladovací prostory

OLHO TECHNIK Czech s.r.o. – skladovací prostory

ELTIS EUROPE s.r.o. – skladování potravin

► Zastupitelstvo rozhodlo prodat manželům Kuželíkovým pozemky č. 248 a 249 v katastrálním území Spůle. 

► Zastupitelstvo rozhodlo, že Město Janovice nad Úhlavou vstoupí do Dobrovolného svazku obcí Úhlava. Dalšími členskými obcemi jsou Nýrsko, Strážov, Dešenice, Chudenín, Hamry, Všeruby.

► Zastupitelstvo rozhodlo, že ulice, která vznikne v nově budované obytné zóně (plánovaná výstavba rodinných domů nad sídlištěm), bude mít název „Pod Vodárnou“.

► Zastupitelstvo projednalo podmínky prodeje stavebních parcel, které se v současné době budují. Pokud kupující do 5ti let od podpisu kupní smlouvy postaví a zkolauduje rodinný dům, vyjde jej kompletně zasíťovaná stavební parcela na 580,- Kč/m2.

► Zastupitelstvo schválilo příspěvek na provoz Lékařské služby první pomoci v Nýrsku. Na provoz služby, kterou využívají i občané Janovic a okolí, přispěje město v roce 2006 požadovaných 33.219,- Kč.

► Zastupitelstvo se rozhodlo pomoci při vyřešení situace, která nastala již v předchozích letech ve vlastnictví zahrady u domu čp. 196 v Janovicích (Pod Lány). Zastupitelstvo rozhodlo, že město zahradu vykoupí od Pozemkového fondu a okamžitě po vykoupení ji nabídne k prodeji. Zastupitelstvo předběžně vyjádřilo vůli prodat parcelu se zahradou vlastníkovi domu čp. 196.

► Na základě informace a doporučení rady města projednalo zastupitelstvo otázku počtu členů zastupitelstva města v dalším volebním období (2006 – 2010). Podle zákona o obcích musí o tomto počtu rozhodnout stávající zastupitelstvo. Zastupitelstvo se zabývalo možností snížení počtu členů. Při nižším počtu členů zastupitelstva není jmenována rada, ale zastupitelstvo pravidelně pracuje na poradách, které jsou přípravou pro veřejná zasedání. Tím jsou všichni členové zastupitelstva více zapojeni do všech činností a obecních záležitostí. Zastupitelstvo se nakonec rozhodlo, že podpoří návrh rady a stanovilo, že v následujícím volebním období bude mít zastupitelstvo 9 členů. 

CO SE PRÁVĚ DĚJE , CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ

Pro informaci uvádíme, jak postupují práce na největších investičních akcích schválených v roce 2006 :

vybudování vodovodu v Dolní Lhotě – je připraveno pravomocné stavební povolení, město čeká pouze na vyřízení možnosti dotace – akce bude provedena v letošním roce, termín zatím není určen

odvod dešťových vod kolem čp. 126 (u kostela), oprava kanalizace v Rohozenské ulici a vybudování splaškové kanalizace v Hradčanské ul. (úsek od „Stahla“ k nemovitosti p.Rožánka) – akce budou prováděny průběžně od jara do podzimu

opravy místních komunikací v Plešinech, kolem fotbalového hřiště a koupaliště a odbočky z Klenovské ul. k řadovým domům proběhnou v dubnu a květnu

  oprava místní komunikace ve Spůli (odbočka z návsi směrem k Václavu Bastlovi, čp. 64) bude provedena po dokončení plynofikace

v současné době je zpracovávána cenová nabídka na opravu cest u garáží za zdravotním střediskem

zasíťování stavebních parcel v lokalitě nad sídlištěm („Obytná zóna Klenovská ulice“ byly zahájeny

plynofikace Dubové Lhoty, Veselí a Spůle – veškeré potřebné dokumenty byly předány investorovi, kterým je ZPČ Plynárenská, která nyní řídí celou akci

vybudování plochy pro skteboard a streetball v prostoru mezi fotbalovým hřištěm a řekou Jelenkou se projekčně připravuje, výstavba bude zahájena pravděpodobně v květnu

rozšíření dětských herních prvků na sídlišti (na místě stávajícího pískoviště u čp. 265) je objednáno a bude provedeno v květnu. 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Přejeme hodně zdraví a štěstí „novým občánkům“ města :

Jana Kopáčková                     nar. 22.02.2006

Tereza Netrvalová                 nar. 21.02.2006

RŮZNÉ

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Městský úřad Janovice nad Úhlavou vypisuje výběrové řízení na pozici SPRÁVCE MĚSTSKÝCH LESŮ.

Pracovní náplň :
Správce městských lesů splňující podmínky pro výkon odborného lesního hospodáře  podle § 37, zákona číslo 289/1995 Sb., zákona o lesích, ve znění pozdějších předpisů.

Požadujeme :

odbornou způsobilost  

licenci udělenou orgánem státní správy lesů podle hlavy šesté zákona o lesích

VŠ nebo SŠ vzdělání

základní znalosti účetnictví, daní, ekonomických souvislostí

flexibilitu, samostatnost

zodpovědný přístup ke správě majetku města

znalost práce na PC („Office“)  

S ohledem na rozlohu lesních ploch (cca 210 ha) preferujeme externí spolupráci.
Nástup : od 1.10. 2006

V případě zájmu o tuto pozici, zašlete profesní životopis a motivační dopis nejpozději do  15. června 2006 na adresu :

Městský úřad Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou.

Obálku označte textem : „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ LESY – NEOTVÍRAT“.


O termínu a místě konání výběrového řízení budou uchazeči písemně informováni.

 

NABÍDKA PRONÁJMU

Město Janovice nad Úhlavou nabízí od 1. června 2006 k pronájmu

NOVINOVÝ STÁNEK NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU

za účelem provozování prodeje novin, časopisů, tabákových výrobků, drobného občerstvení a dalších drobných předmětů.

Zájemci mohou nejpozději do 12. května zaslat žádost na adresu :

Městský úřad Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou

Obálku označte textem : „PRONÁJEM NOVINOVÉHO STÁNKU – NEOTVÍRAT“.

Žádost o pronájem musí obsahovat :

1) u fyzické osoby jméno a příjmení zájemce, u právnické osoby název, IČO, DIČ a jméno a příjmení statutárního zástupce;

2) u fyzické osoby adresu trvalého bydliště; u právnické osoby sídlo firmy;

3) částku, kterou zájemce nabízí jako roční nájemné (částka musí být vyšší než 4 512,- Kč).

Novinový stánek bude pronajat žadateli, který nabídne nejvyšší roční nájemné.

 

POZVÁNKA DO DIVADLA

Divadelní odbor TJ Sokol Janovice nad Úhlavou zve všechny příznivce ochotnického divadla na francouzskou komedii

VELKÁ ZEBRA  ANEB  JAKŽE SE TO JMENUJETE ?

Sobota 6. května od 15.00 a 19.30 hodin v sokolovně v Janovicích nad Úhlavou.

TĚŠÍME SE, ŽE VÁS POBAVÍME !

 

OZNÁMENÍ – ŽÁDOST

Městský úřad oznamuje, že kolaudace nově vybudovaného dětského hřiště na sídlišti v Janovicích proběhne v úterý 11. dubna.

V nejbližších dnech po kolaudaci bude zahájen provoz.

Prostřednictvím rodičů, kteří budou číst tento leták, žádáme všechny děti o trpělivost a respektování tohoto termínu.

Ničení oplocení je opravdu zbytečné !!!

DĚKUJEME !

 

ROZVOJOVÁ ZÓNA (bývalá kasárna) – SOUČASNÁ OBSAZENOST

Uživatel                                                                                   Využití

ACTI PACK CZ, a.s. – podnájemce                                   sklady

BLANKA OPATRNÁ – podnájemce                                     garáže

OLHO TECHNIK Czech s.r.o. – podnájemce                        sklady

UVEX ČR s.r.o. - podnájemce                                         sklady

HEROS HRAČKY s.r.o. – podnájemce                                výroba a montáž hraček

ARBO s.r.o. – vlastník (prodáno)                                 prodej a opravy zemědělské techniky

VOGELTANZ s.r.o. – podnájemce                                    zámečnictví

LENKA PRESLOVÁ – podnájemce                                     textilní výroba

JINDŘICH KLÍMA – podnájemce                                       autoelektronika – opravy a prodej

ELKO s.r.o. – podnájemce                                             velkoobchod s nápoji

JOSEF DRYJE – vlastník (prodáno)                              výstavba bytů

OKULA a.s. – podnájemce                                             sklady

AUTOBENEX – podnájemce                                            autotuning

JIŘÍ LOKAJ – podnájemce                                              polygrafické práce

ANČA s.r.o. – podnájemce (provoz zajišťuje M.Pressl)         vaření hotových jídel

ROYAL J&J s.r.o. – podnájemce                                       ubytovna

IVECO MAGIRUS FIRE TECHNICS s.r.o. – podnájemce          pronájem kanceláře

CHARISMA EYEWEAR DISTRIBUTION s.r.o. – podnájemce     pronájem kanceláře

ELTIS EUROPE s.r.o. – podnájemce                                 sklad potravin

CZE TECHNIKA spol. s r.o. – podnájemce                         výroba kuličkových ložisek

ANČA s.r.o. – podnájemce                                            čerpací stanice

JAMU HANDELS s.r.o. – podnájemce                               textilní výroba

MARTIN URBAN – podnájemce                                       výkup kovošrotu

VLASTIMIL LAGRON – vlastník (prodáno)                         sklad a garážování

EVA FIŠEROVÁ – podnájemce                                        autoopravna, pneuservis, likvidace autovraků

BEW INTERNATIONAL spol. s r.o. – podnájemce                prodej nábytku

PETR JAKL – podnájemce                                              autodoprava

OLHO TECHNIK CZECH s.r.o. – vlastník (prodáno)        výrobní hala – plastové výrobky

 

 

KONTAKT :

Městský úřad, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou

Telefon : 376392295

Fax : 376382394

E-mail : mesto@janovice.cz

Informační webové stránky : www.janovice.cz

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ