USNESENÍ Č. 01/2006 - 09.02.2006 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 01/2006 - 09.02.2006

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 01/2006 - 09.02.2006

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 09.02.2006

Bod 01/2006                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise MVDr. Ladislava Vyskočila, Václava Vojtu a Evu Valachovou

Bod 02/2006

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Karla Turonyho, Ing. Vincenta Tringelu.

Bod 03/2006

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 22.12.2005 a konstatuje :

  • z bodů 140, 141, 142, 143, 144, 145, 158/2005 nevyplynuly žádné konkrétní úkoly
  • bod 146/2005 – smlouva o výpůjčce mezi městem a organizací Junák byla podepsána
  • bod 147, 148, 149, 150/2005 – schválené prodeje jsou vyřizovány
  • bod 151/2005 – zvolení přísedící byli písemně oznámeni Okresnímu soudu
  • bod 152/2005 – výše poplatku byla zapracována do OZV č. 01/2005
  • bod 153/2005 – OZV č. 01/2005 byla zaslána Krajskému úřadu – město obdrželo výzvu ke zjednání nápravy – vyhláška bude znovu projednána
  • bod 154/2005 – dotace schválené organizacím, které pracují s mládeží, byly na základě smluv zaslány
  • bod 155/2005 – rozpočet na rok 2005 byl upraven podle schválené změny
  • bod 156/2005 – rozpočet na rok 2006 byl připraven podle schváleného usnesení
  • bod 157/2005 – ceny budou oznámeny žadatelům po dokončení stavebního řízení, uchazeči o parcely budou vyzváni k potvrzení zájmu.
Bod 04/2006

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 23/2005 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. a  CZE Technika spol. s r.o. Smlouva je evidována pod č.j. 35.

Bod 05/2006

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 01/2006 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. a  Jindřichem Klímou, nábř. Kpt. Nálepky 469, 339 01 Klatovy. Smlouva je evidována pod č.j. 36.

Bod 06/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2006 o místních poplatcích. Jejím vydáním se ruší Obecně závazná vyhláška č. 01/2005 o místních poplatcích schválená usnesením č. 153/2005 ze dne 22.12.2005.

Bod 07/2006

Zastupitelstvo města ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 4 / 2003 o výši příspěvku rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny schválenou zastupitelstvem města 28.8.2003.

Bod 08/2006 Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit opční právo dle čl. 2, odst. 4) „Smlouvy o zřízení předkupního práva k nemovitosti s věcnými účinky“, kterou dne 2.3.2005 uzavřeli Město Janovice nad Úhlavou a OLHO-Technik Czech s.r.o. Bod 09/2006

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozbor hospodaření na skupinovém vodovodu za rok 2005. Zprávu předložil Vodospol s.r.o.

Bod 10/2006

Zastupitelstvo města schvaluje 1. úpravu rozpočtu na rok 2006 s celkovými výdaji ve výši 40.140,7 tis. Kč a s celkovými příjmy 29.738,46 tis. Kč.

Úpravy jsou schváleny v kapitole „Ostatní činnost“ (navýšení výdajů o částku 264,4 tis. Kč) a v kapitole „Doprava a komunikace“ (navýšení výdajů o částku 95 tis. Kč).

Bod 11/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo o záměru bezúplatného převodu p.p.č. 990/1 v k.ú. Spůle (místní komunikace Plešiny) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zastupitelstvo města souhlasí s následujícími podmínkami Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových :

a) převáděná nemovitost nebude po dobu deseti let převedena do vlastnictví jiného vlastníka

b) převáděná nemovitost nebude po dobu deseti let využívána ke komerčním účelům.

Bod 12/2006

Zastupitelstvo města schvaluje podle § 20 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a v souladu se stanoviskem nadřízeného orgánu územního plánování č.j. RR/276/06 ze dne 31.1.2006 zadání změny č. 3 územního plánu města Janovice nad Úhlavou.

Bod 13/2006

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozsudek Krajského soudu v Plzni č.j. 19 C 57/2003-145 ze dne 8. prosince 2004, který byl potvrzen rozsudkem Vrchního soudu v Praze č.j. 1 Co 28/2005-209 ze dne 1. prosince 2005 věci žaloby žalobců Kateřiny Divišové, Roberta Diviše a nezl. Rolanda Diviše o ochranu osobnosti s náhradou nemajetkové újmy proti Městu Janovice nad Úhlavou.

Zastupitelstvo města bere na vědomí, že povinnosti, které vyplynuly z uvedených rozsudků, Město Janovice nad Úhlavou splnilo.

Zastupitelstvo města rozhodlo, že Město Janovice nad Úhlavou nebude v této věci podávat dovolání ani ústavní stížnost.

Bod 14/2006

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Policie České republiky, obvodního oddělení Nýrsko, za rok 2005.

Bod 15/2006

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o posouzení objektu čp. 35 v Janovicích nad Úhlavou, kterou předložil Městu Janovice nad Úhlavou projektant Ing. Vladislav Hruška.

 

V Janovicích nad Úhlavou dne 09.02.2006

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ