USNESENÍ Č.12 - 22.12.2005 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.12 - 22.12.2005

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.12 - 22.12.2005

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 22.12.2005

Bod 140/2005                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Ing. Ivana Bědajánka, Karla Turonyho a Václava Vojtu.

Bod 141/2005

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele Mgr. Ingrid Kasíkovou a Milana Taichmana.

Bod 142/2005

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 20.10., 10.11. a 8.12.2005 a konstatuje :

·          z bodů usnesení č. 116,117,118,119,120,121,127,128,136,137/2005 nevyplynuly žádné úkoly

·          bod 122/2005 – schválený prodej p.Hostkovi se vyřizuje

·          body 123 a 130/2005 – kupní smlouva upravená podle rozhodnutí zastupitelstva byla podepsána 15.12.2005

·          body 124 a 125/2005 – smlouva o podnájmu s T.Hledíkem podepsána; smlouva se spol. M&M Catering nebyla podepsána

·          bod 126/2005 – byt 289/2 prodán obálkovou metodou za 570 tis.

·          bod 129/205 – rozhodnutí o výsledku zakázky zasláno uchazečům, s Lesními stavbami je připravena smlouva o dílo

·          bod 131/2005 – schválená kupní cena zahradního domku byla oznámena kupujícímu, prodej se vyřizuje

·          bod 132/2005 – schválený prodej V.Lagronovi se vyřizuje, je připravena kupní smlouva

·          body 133 a 138/2005 - schválený prodej spol. ARBO je dokončen, smlouva je podepsána

·          bod 134/2005 – schválení ceny vodného a stočného bylo oznámeno provozovateli, občané budou seznámeni v prosincovém Informačním letáku MěÚ

·          bod 135/2005 – likvidace Místního hospodářství s.r.o. probíhá

·          bod 139/2005 – schválená podnájemní smlouva s p.Preslovou byla podepsána a založena do evidence

Bod 143/2005

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady v období od 10.11.2005 do 22.12.2005.

Bod 144/2005

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru, kterou předložil předseda výboru MVDr. Ladislav Vyskočil.

Bod 145/2005

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru, kterou předložil předseda výboru Ing. Ivan Bědajánek.

Bod 146/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Městem Janovice nad Úhlavou a organizací Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „Královák“ Klatovy, ev.č. 322.01. Předmětem výpůjčky je st.p.č. 384 a na ní stojící stavba občanské vybavenosti bez čp/če., to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsané na LV č. 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy,  pro Město Janovice nad Úhlavou.

Bod 147/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část p.p.č. 2131/1 a část p.p.č. 2802/4, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsané na LV č. 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy,  pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je Miroslav Kaplan, Podsedky 113, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Přesná výměra je stanovena geometrickým plánem, kupní cena znaleckým posudkem. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Bod 148/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část p.p.č. 2131/1 a část p.p.č. 2130/4, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsané na LV č. 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy,  pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je Věra Králová, Podsedky 113, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Přesná výměra je stanovena geometrickým plánem, kupní cena znaleckým posudkem. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Bod 149/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část p.p.č. 2085/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsané na LV č. 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy,  pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím jsou manželé Jaroslav a Jana Vojtovi, Sídliště 297, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Přesná výměra je stanovena geometrickým plánem, kupní cena znaleckým posudkem. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Bod 150/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část p.p.č. 2802/4 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsané na LV č. 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy,  pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je Zdeňka Pálková, Náměstí 367, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Přesná výměra je stanovena geometrickým plánem, kupní cena znaleckým posudkem. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Bod 151/2005

Zastupitelstvo města zvolilo jako přísedící Okresního soudu v Klatovech :

Josefa Grössla, nar. 26.10.1942, 340 21 Janovice nad Úhlavou 189,

Alenu Jandovou, nar. 29.10.1954, 340 21 Janovice nad Úhlavou 345,

Evu Suttou, nar. 4.2.1959, Dolní Lhota 4, 340 21 Janovice nad Úhlavou,

Evu Valachovou, nar. 12.8.1962, 340 21 Janovice nad Úhlavou 367.

Bod 152/2005

Zastupitelstvo města schvaluje na rok 2006 místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 410,- Kč na osobu.

Bod 153/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2005 o místních poplatcích.

Bod 154/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s Směrnicí zastupitelstva města č. 01/2005 a v souladu s § 85 c) zákona 128/2000Sb.o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů přidělit tyto dotace na činnost s mládeží v roce 2006 :

TJ Sokol Janovice nad Úhlavou ve výši 30 000,- Kč,

Oddíl JU-JITSU Janovice nad Úhlavou, zast. Českým svazem FIGHTING JU-JITSU ve výši     30 000,- Kč,

FK Dukla Janovice nad Úhlavou ve výši 40 000,- Kč.

Bod 155/2005

Zastupitelstvo města schvaluje 3. úpravu rozpočtu na rok 2005 s celkovými výdaji ve výši 32.171.140,- Kč a celkovými příjmy ve výši 35.895.880,-  Kč.

Bod 156/2005

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2006 s celkovými výdaji ve výši 39.781.300,- Kč a celkovými příjmy ve výši 29.738.460,- Kč. Schodek ve výši 10.042.840,- Kč bude hrazen z vlastních prostředků města.

Bod 157/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit kupní cenu stavebních parcel v lokalitě JANOVICE NAD ÚHLAVOU – OBYTNÁ ZÓNA, KLENOVSKÁ ULICE ve výši 580, - Kč za jeden metr čtvereční.

Bod 158/2005

Zastupitelstvo města schvaluje plán jednání rady a zastupitelstva města období od 1.1.2006 do 30.6.2006 :

·          jednání rady města : 12.1., 9.2., 9.3., 6.4., 4.5., 8.6.

·          jednání zastupitelstva města : 23.2., 27.4., 22.6.

 

V Janovicích nad Úhlavou dne 22.12.2005.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ