INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č.13 - ZÁŘÍ 2005 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č.13 - ZÁŘÍ 2005

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informační leták MěÚ č.13 - září 2005

Informační leták Městského úřadu Janovice nad Úhlavou

13. vydání

Datum vydání : 12. září 2005

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

RADA MĚSTA

Rada města jednala o prázdninách 14. července. Rada zabývala především těmito záležitostmi :

 • požadavky na vykupování veřejných komunikací městem od stávajících vlastníků – rada vykupování zastupitelstvu nedoporučila
 • v bytových záležitostech rozhodla rada zařadit jednu žádost o byt do seznamu žadatelů a jednu žádost ze seznamu vyřadit pro nesplnění podmínek směrnice
 • v souladu se zákonem zamítla žádost o příspěvek města na vybudování vodovodní přípojky
 • projednala 3 žádosti občanů o umístění do ústavů sociální péče – u všech souhlasí s umístěním, ale nesouhlasí, aby město finančně přispívalo
 • předběžně projednala žádost o stanovisko města k průzkumu úložiště uranu a jeho případné těžby v katastru obce Spůle (Plešiny) – rada doporučila žádost zamítnout

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zastupitelstvo města se sešlo na konci prázdnin 25.srpna. Opět uvádíme to nejdůležitější :

 • zastupitelstvo projednalo a bez připomínek  vzalo na vědomí Studii využití  objektu bývalých kasáren
 • zastupitelstvo rozhodlo prodat jeden z ubytovacích objektů v Rozvojové zóně za účelem vybudování 32 bytových jednotek, které budou prodávány do osobního vlastnictví
 • zastupitelstvo schválilo Dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu mezi městem a společností DEVELOP-START
 • zastupitelstvo města zamítlo nabídku Ministerstva obrany ČR k odkoupení ubytovny u bývalých kasáren za cenu 10 641 660,- Kč.
 • zastupitelstvo města zamítlo žádost o odkoupení pozemkové parcely v Petrovicích
 • zastupitelstvo města zamítlo požadavek vlastníků části veřejné cesty v Petrovicích, aby tuto cestu město vykoupilo
 • zastupitelstvo města rozhodlo, že v roce 2005 poskytne Plzeňskému kraji příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti
 • zastupitelstvo města schválilo Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o přestupkové agendě – dodatek je zveřejněn na úřední desce Městského úřadu
 • zastupitelstvo města rozhodlo vydat zamítavé stanovisko k žádosti společnosti TIMEX Zdice s.r.o. o stanovení průzkumného území Dlažov pro ložiskový průzkum výhradního ložiska vyhrazeného nerostu – radioaktivní nerosty (rozhodnutí se týkalo obce Plešiny)
 • zastupitelstvo města souhlasilo s ukončením činnosti svazku měst a obcí „Vodárenské sdružení obcí Voda“ a navrhlo jeho zrušení likvidací (toto sdružení již neplnilo svoji funkci)
 • zastupitelstvo města rozhodlo o výši kupní ceny 400 tis. u bytu čp. 281/4 v Janovicích nad Úhlavou – byt je obálkovou metodou prodáván Realitní kanceláří MÜLLER-REALITY IMMOBILIEN
 • zastupitelstvo schválilo dodatky ke zřizovacím listinám Mateřské a Masarykovy základní školy
 • zastupitelstvo města se seznámilo s projektovou dokumentací pro územní řízení na akci „Technická vybavenost – Obytná zóna Klenovská ulice, Janovice nad Úhlavou“ a určilo závazné regulativy pro výstavbu rodinných domů v této lokalitě (výčet regulativů je k dispozici na stavebním úseku Městského úřadu)
 • zastupitelstvo schválilo dodatečné finanční prostředky na vybudování protizáplavových opatření v Ondřejovicích
 • zastupitelstvo odsouhlasilo výběr místa na sídlišti pro vybudování dětského hřiště.
CO SE DĚJE A CO SE CHYSTÁ

Rozvojová zóna – bývalá kasárna

V souvislosti s dalším rozvojem areálu předložil nájemce – společnost DEVELOP-START městu Studii využití objektu bývalých kasáren. S tímto dokumentem se postupně seznámila rada i zastupitelstvo a 25.8. byla na veřejném zasedání zastupitelstva také k dispozici přítomným občanům.

A co hlavního se v současné v Rozvojové zóně děje a co se připravuje :

finišuje dostavba výrobního areálu OLHO-Technik Czech s.r.o., kde bude v listopadu spuštěn zkušební provoz a nejpozději v lednu 2006 bude zahájena výroba; v první fázi zaměstná tento podnik asi 100 lidí

→ v souladu s rozhodnutím zastupitelstva probíhají jednání o prodeji jedné z ubytovacích budov za účelem vybudování cca 32 bytů 3+1; tyto byty budou po dokončení prodávány do osobního vlastnictví

zastupitelstvo vyčlenilo v rozpočtu finanční prostředky na projektovou dokumentaci k vybudování bydlení pro starší občany (penzion pro důchodce apod.) – k těmto účelům plánuje město využít další z bývalých ubytovacích objektů a pokud to bude možné k financování využít státní dotaci

v současné době probíhá jednání se dvěma většími firmami, které by měly zájem přesunout své podnikání do Janovic nad Úhlavou

vzhledem k postupnému rozvoji areálu a s tím souvisejícím nárůstem dopravy projednává město s Plzeňským krajem možnost vyřešení dopravní situace na křižovatce silnic „nýrská“ a „strážovská“, která je velmi nepřehledná.

Pro Vaši informaci ještě uvádíme, kdo v současné době v Rozvojové zóně podniká :

OKULA a.s. Nýrsko – skladovací prostory

EVA FIŠEROVÁ, Janovice nad Úhlavou – likvidace autovraků, pneuservis, opravy motorových vozidel

HEROS – hračky s.r.o. – montáž dřevěných hraček

IVECO MAGIRUS FIRE TECHNIC s.r.o. – pronájem kanceláří pro činnost firmy

OLHO-Technik Czech s.r.o. - pronájem kanceláří pro činnost firmy

BEW International spol. s r.o. – prodej nábytku

ROYAL J&J spol. s r.o. – ubytovna

AUTODOPRAVA-Petr Jakl – automobilová doprava

VÁCLAV HOFMAN, Božtěšice – občerstvení, prodej hotových jídel, pekárna

JIŘÍ LOKAJ, Dubová Lhota – polygrafické práce

FRIAMI s.r.o. - ubytovna

MILAN MAJER, Klatovy – provozování motokár

AUTOBENEX-JITKA VESELÁKOVÁ, Nýrsko – úpravy motorových vozidel

MARTIN URBAN, Plzeň – výkup kovového šrotu.

 

Janovice nad Úhlavou a okolní obce (stav největších akcí zařazených do rozpočtu města)

Zasíťování pozemků v lokalitě „Obytná zóna – Klenovská ulice“

V srpnu byla vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele, jejíž výsledek bude znám do konce října. Současně je vyřizováno stavební povolení. Po výběru dodavatelské firmy s ní bude dohodnuto, zda lze s pracemi začít ještě v letošním roce nebo zda budou stavební parcely připraveny na jaře příštího roku. Po dokončení této akce bude v uvedené lokalitě připraveno 16 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů. 

Oprava kmenové stoky splaškové kanalizace mezi základní školou a čistírnou odpadních vod a připojení fotbalového hřiště a koupaliště na čistírnu odpadních vod

Tyto akce, které opět vylepší odkanalizování Janovic, budou provedeny  do konce letošního roku.

Oprava komunikací

Vzhledem k tomu, že byly dokončeny opravy kanalizace v ulicích Mlýnská, U Papírny a Starý dvůr, bude zde v říjnu provedena také oprava povrchu.

Kromě těchto tří ulic v Janovicích byla v srpnu provedena oprava komunikace ve Vacovech. Na tuto akci získalo město dotaci od Plzeňského kraje. 

Plynofikace obcí Veselí, Spůle a Dubová Lhota

V současné době probíhá stavební řízení na akce Veselí a Spůle, dokončuje se projektová dokumentace pro Dubovou Lhotu.  Po  vydání  stavebního  povolení   bude   celá  akce   předána   investorovi,    kterým je Západočeská plynárenská a.s. Město na základě smlouvy na akci přispívá částkou 4 600 000,- na plynofikace Veselí a Spůle a 1 820 000,- na plynofikaci Dubové Lhoty. Akce bude realizována na jaře příštího roku.

Vodovod v Dolní Lhotě

Vybudování vodovodu v Dolní Lhotě je kompletně připraveno a na stavbu je vydáno stavební povolení. V současné době se řeší pouze způsob financování, protože stále existuje možnost získání státní dotace. Okamžitě po dořešení způsobu financování bude stavba zahájena. Stavba bude realizována nejpozději na jaře příštího roku.

Dětské hřiště

S ohledem na značné zpřísnění předpisů na provoz dětských hřišť a pískovišť je nutné postupně odstranit stávající nevyhovující prvky (pískoviště, skluzavky, apod.). Místo nich vyroste ještě na podzim na sídlišti centrální dětské hřiště pro veřejnost. Postupně je pak možnost postupně přidávat jednotlivé menší herní prvky na další místa.

Zastupitelstvo města vybudování takového dětského hřiště zařadilo do letošního rozpočtu a shodlo se na tom, že bude umístěno na veřejném prostranství, přibližně v místě, které je ohraničeno na obrázku. Hřiště bude oploceno a provozováno městem podle provozního řádu. Přípravné práce již byly zahájeny. 

Projektová dokumentace na úpravu komunikací a parkování na sídlišti

Městu byla předána kompletní projektová dokumentace. Zájemcům z řad občanů nabízíme možnost si tento projekt prohlédnout. Projektová dokumentace bude pro zájemce k dispozici v jednacím sále Městského úřadu v Janovicích nad Úhlavou v pondělí 26. září od 16.00 do 18.00 hodin.

 

TÝDEN KNIHOVEN

VELKÉ ŘÍJNOVÉ ČTENÍ       3.10.

Připomeneme si jedinou ženu, která se dostala v anketě „Největší Čech“ do první desítky – Boženu Němcovou. Čtení zahájíme četbou z Babičky, která byla vydána před 150 lety a v loňské anketě o nejoblíbenější knihu obsadila 5. místo. 

PROVÁZKIÁDA  3. -7.10.

Navažte přátelství s knihovnou. Projevte  vztah ke své knihovně a přineste nám provázek ( maximálně   0,5 m ). Provázek můžete různě vyzdobit, třeba lístečky s odkazem na Babičku.

SOUTĚŽ PRO DĚTI O NEJHEZČÍ ZÁLOŽKU DO KNIHY    3. -7.10.

Udělejte záložku do knihy z jakéhokoli materiálu – z papíru, tkanou, z korálků nebo vyšívanou. Fantazii se meze nekladou.

ZVEME VŠECHNY OBČANY PŘIJĎTE SI PROHLÉDNOUT SVOJI KNIHOVNU

V „Týdnu knihoven“ od 3. do 7.října  nově přihlášení čtenáři neplatí poplatky a hříšníkům jsou odpuštěny pokuty.

Příspěvek připravila : Helena Mařecová, knihovnice Městské knihovny Janovice nad Úhlavou

 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Městský úřad Janovice nad Úhlavou přijme pracovníka na úklid města a údržbu veřejné zeleně. Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou s nástupem od 1.1.2006. Platové zařazení ve 3. platové třídě podle přílohy 3 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb. Písemné žádosti zasílejte nejpozději do pátku 7.10.2005 na adresu : Městský úřad, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou. V žádosti uveďte :  jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, průběh dosavadního zaměstnaní.

POZVÁNKA
SVAZ JU JITSU ČECH pořádá seminář JU JITSU v České republice. Seminář proběhne v sobotu 24. 9. od 9.00 do 17.00 a v neděli 25.9. od 9.00 do 15.00 v tělocvičně Masarykovy ZŠ Janovice nad Úhlavou. Zájemci o účast se mohou informovat u Ing. Jána Drobeny na tel. 728 327339. Seminář je po celou dobu konání volně přístupný pro diváky. Vstupné je 50,- Kč.

 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Přejeme hodně zdraví a štěstí všem „novým občánkům“ našeho města :

                                               Jan Bastl                     nar. 10.6.2005

                                               Matěj Štampach         nar. 11.6.2005

                                               Miroslav Pittner                      nar. 4.7.2005

                                               Tereza Bufková                      nar. 18.7.2005

 

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům,

kteří v červenci, srpnu oslavili významná životní výročí :

                                               Anna Taušková                       70 let

                                               Bohuslav Jerman        70 let

                                               Josef Groh                  75 let

                                               Milada Hessová                      75 let

                                               Václav Kofl                 75 let

                                               Antonín Polák             75 let

                                               Markéta Bódišová      85 let

                                               Anna Drudíková                     85 let                                                

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ