INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č.11 - DUBEN 2005 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č.11 - DUBEN 2005

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informační leták MěÚ č.11 - duben 2005

Informační leták Městského úřadu Janovice nad Úhlavou

11. vydání

Datum vydání : 30.duben 2005

 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

RADA MĚSTA

 • bytové záležitosti

-           rada města přidělila jeden byt - jednalo se o byt v Masarykově základní škole

-           vyřadila šest žádostí ze seznamu žadatelů o byt (žadatelé nesplnili podmínky směrnice)

 • pronájmy za účelem podnikatelské činnosti 

-           v 1. patře objektu Mateřské školy (nad prodejnou p. Vráblíka) vznikla prodejna nábytku, kterou provozuje p. Ladislav More

-           ve zdravotním středisku bude p. Eva Oravcová provozovat pedikúru

-           před restaurací ORPA BAR povolila rada letní obslužnou zahrádku, kterou bude provozovat p. Ladislav Řehůřek

 • na svém posledním jednání v dubnu rada rozhodla, že město bude na základě požadavku rady města Klatovy přispívat při zařazení občana ze spádové oblasti Janovic nad Úhlavou do sociálního zařízení (domov důchodců, penzion); jedná se o jednorázový příspěvek ve výši pětinásobku provozních nákladů za uplynulý kalendářní rok
 • na všech jednáních projednávala rada také žádosti o odkoupení pozemků; doporučení, která učinila, pak předkládala zastupitelstvu města.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Co projednávalo a o čem rozhodlo zastupitelstvo 24.2.2005 :

 • zamítlo žádosti p. Václava Pankratze a manželů Petruškových o odkoupení pozemků  v Janovicích nad Úhlavou
 • rozhodlo o  prodeji pozemku v Dubové Lhotě p. Martě Sabathilové
 • na základě žádosti firmy Intertell spol. s r.o. vyhlásilo záměr prodeje pozemků v Rozvojové zóně
 • dokončilo schvalování změny číslo 2 územního plánu
 • schválilo další dvě podnájemní smlouvy v Rozvojové zóně – objekty si pronajali p. Václav Hofman (zřízení občerstvení) a Autodoprava-Petr Jakl (garážování vozidel)
 • schválilo příspěvek na činnost Lékařské služby první pomoci v Nýrsku (provozní doba této služby uvedena dále v tomto letáku)
 • na rok 2005 schválilo cenu vodného ve výši 16,81 Kč a cenu stočného 15,36 Kč (ceny bez DPH)
 • schválilo smlouvu o výpůjčce fotbalového hřiště pro FK Dukla Janovice nad Úhlavou.

Co projednávalo a o čem rozhodlo zastupitelstvo 31.3.2005 (svoláno mimořádně) :

 • schválilo další podnájemní smlouvy v Rozvojové zóně – objekt si pronajal p.Jiří Lokaj (polygrafické práce)
 • schválilo kupní ceny bytů, aby mohlo být zahájeno poslední kolo prodeje.

Co projednávalo a o čem rozhodlo zastupitelstvo 21.4.2005 :

 • na základě žádosti stávajících nájemců rozhodlo prodat pozemky a zahradní domek v bývalé školní družině – o odkoupení požádali p. Vladimír Hostek, p. Jaroslav Vojta, p. Věra Králová,          p. Zdeňka Pálková a p. Miroslav Kaplan
 • za účelem realizace budoucího podnikatelského záměru rozhodlo prodat pozemky v Dolní Lhotě a zároveň schválit pořízení změny číslo 3 územního plánu (pozemky za účelem podnikání využijí     p. Petr Říha a p. Josef Petrmichl
 • schválilo úpravu Směrnice o poskytování dotací na činnost mládeže.

 CO SE PRÁVĚ DĚJE

 • zahájena úprava prostoru proti Konzumu v Podsedkách, na kterou naváže oprava chodníku směrem k sokolovně
 • probíhají drobné venkovní úpravy bývalé radnice
 • dokončuje se splašková kanalizace a oprava dešťové kanalizace v ulicích Mlýnská, U Papírny, Nádražní a splašková kanalizace ve Starém dvoře
 • zpracovávají se projektové dokumentace

-           celkového dopravního řešení Sídliště, Harantovy ulice a trasy od Náměstí k sokolovně

-           zasíťování stavebních parcel

-           plynofikace Veselí, Spůle a Dubové Lhoty

-           vodovodu do Dolní Lhoty

 • zahájeno poslední kolo prodeje obecních bytů – k prodeji se nabízí posledních 16 bytů, v prvních dvou kolech bylo k prodeji nabídnuto celkem 188 bytů, prodáno bylo 172 bytů, 4 prodeje ještě probíhají
 • firma Flanders Invest koupila bytovku u příjezdové silnice Klatovy – Janovice nad Úhlavou; v 1.polovině roku 2006 zde bude dokončeno 38 bytových jednotek – zájemci o bydlení se mohou pro informace obrátit na Realitní kancelář Šumava Klatovy (pan František Polák), která bude byty prodávat
 • poslední dění v Rozvojové zóně

-           městem schváleno 11 podnájemních smluv

-           vydáno stavební povolení a zahájeny práce na výstavbě výrobního závodu OLHO-TECHNIK

-           probíhá rekultivace prostoru bývalé střelnice a přilehlého území – o koupi těchto pozemků za účelem výstavby výrobního závodu projevila předběžně zájem výše zmíněná firma Flanders Invest.

 

RŮZNÉ INFORMACE
MATRIKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZNOVU PŘIPOMÍNÁ OBČANŮM Výměna občanských průkazů

Podle zákona č. 612/2004 Sb. jsou státní občané České republiky povinni vyměnit si občanské průkazy    v těchto termínech :

občanské průkazy vydané do 31. 12. 1994 musí být vyměněny do 31.12. 2005

občanské průkazy vydané do 31. 12. 1996 musí být vyměněny do 31.12. 2006

občanské průkazy vydané do 31. 12. 1998 musí být vyměněny do 31.12. 2007

občanské průkazy vydané do 31. 12. 2003 musí být vyměněny do 31.12. 2008

VÝMĚNA PRŮKAZŮ JE ZDARMA !

Zažádat o nový občanský průkaz si můžete na Městském úřadě v Janovicích nad Úhlavou – u p. Sutté, přízemí  č.dveří 1.,  nebo na Městském úřadě v Klatovech v objektu bývalých kasáren „U tanku“ .

Zákonem stanovená lhůta pro výměnu výše uvedených občanských průkazů je jeden měsíc před stanoveným termínem výměny občanského průkazu.

Za nesplnění této a dalších povinností, vyjmenovaných v § 16, písm.a), zákona č. 328/1999 Sb. bude uplatněna sankce.

  

PROVOZ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI NÝRSKO

Od pondělí do pátku v době od 16.00 do 22.00 hodin a v sobotu a v neděli

v době od 8.00 do 22.00 hodin je ve službě lékař.

Po 22.00 slouží pouze zdravotní sestra.

 

NABÍDKA PRO ZAHRÁDKÁŘE

Město Janovice nad Úhlavou nabízí k pronájmu 3 zahrádky v oblasti za zdravotním střediskem. Informace získáte na Městském úřadě v Janovicích nad Úhlavou
 

PODĚKOVÁNÍ

19.3.2005 se konal DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL. Město Janovice nad Úhlavou děkuje všem organizátorům, především p. Mileně Kozákové.

Na akci se sponzorsky podíleli :

Českomoravská stavební spořitelna-Milena Kozáková, Mondena s.r.o., Truhlářství-Václav Mixan, Zámečnictví-Jan Babica, Stavtes-Karel Čech, SPAR-Lukešová, Autodoprava-Petr Jakl, Top Color s.r.o., Novinový stánek-Hana Machová, Tipsport.

ÚSPĚCH MLADÝCH JANOVICKÝCH SPORTOVCŮ

Vážení sportovní přátelé, chtěl bych se s Vámi rozdělit o zážitky z turnaje Street Fighting Ji Jitsu, který se konal 23.04.2005 v Dolních Beřkovicích. Za oddíl Ji Jitsu Janovice nad Úhlavou se zúčastnila čtyřčlenná výprava, složená z vedoucího trenéra a závodníka Jána Drobeny a bojovníků Vladimíra Drobeny, Jana Drobeny a Marka Myšky. Naše výprava si na tomto turnaji počínala velice zdařile. V silné konkurenci získala pro náš oddíl a město Janovice nad Úhlavou celkem 4 medaile. Vladimír Drobena získal zlatou medaili ve váhové kategorii do 60 kg, Marek Myška také zlatou medaili ve váhové kategorii do 80 kg, Jan Drobena ml. stříbrnou medaili ve skupině chlapci a v mužích ve váhové kategorii 100+ kg získal Ján Drobena bronzovou medaili. Celodenní turnaj probíhal ve sportovním duchu za účasti bojovníků z celé republiky. Tímto bych chtěl našim závodníkům popřát mnoho dalších sportovních úspěchů, poděkovat zastupitelstvu města a vedení základní školy za pochopení pro tento sport a zároveň pozvat širokou sportovní veřejnost města na seminář v tomto sportovním odvětví, který se uskuteční koncem roku v tělocvičně Masarykovy základní školy v Janovicích nad Úhlavou.

Příspěvek připravil vedoucí trenér „sensei“ Ján Drobena.

BLAHOPŘEJEME !

 

ŽÁDOST VŠEM OBČANŮM

Městský úřad má v úmyslu zorganizovat v rámci letošní pouti výstavu historických fotografií. Dovolujeme si touto cestou požádat všechny, kteří vlastní jakékoliv starší fotografie Janovic nad Úhlavou a jsou ochotni je pro tuto příležitost zapůjčit, aby je laskavě doručili na Městský úřad v Janovicích nad Úhlavou. Na zapůjčené fotografie bude vydáno potvrzení o převzetí.

 

POZVÁNKA STAVĚNÍ MÁJE

Sbor dobrovolných hasičů zve všechny občany na tradiční stavění máje, které proběhne

v sobotu 30. dubna v 18.00 hodin na Náměstí v Janovicích nad Úhlavou.

 

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Hledáte ubytování ? V Rozvojové zóně – areálu bývalých kasáren začala fungovat nová ubytovna, která nabízí 16 dvoulůžkových a 1 čtyřlůžkový pokoj.

Provozovatelem ubytovny je firma Royal J&J, s.r.o., Tichonická 1062/22, 104 00 Praha 10.

Tel. : 602202452 nebo 602444795

Fax : 267711877

E-mail : vesela.jana@tiscali.cz

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Přejeme hodně zdraví a štěstí všem „novým občánkům“ našeho města :

                                  Alena Beitlerová                              nar. 19.01.2005 Tomáš Kellnhofer                   nar. 25.01.2005 Adam Eigner                           nar. 30.01.2005

Vendula Weberová                 nar. 04.02.2005

Melisa Gumanová                   nar. 14.02.2005

Tomáš Haas                            nar. 24.02.2005

Aneta Löffelmanová               nar. 25.02.2005

Ondřej Kellnhofer                   nar. 08.03.2005

Tomáš Hodek                         nar. 26.03.2005

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům,

kteří v prvním čtvrtletí letošního roku oslavili významná životní výročí.

Božena Joachimsthalerová                91 let

Alois Seidl                                          85 let

Jan Baloun                             85 let

Marie Joachimsthalerová       85 let

Věra Kodýtková                      80 let Josef Říha                                80 let Miroslav Martin                        80 let Vlasta Hellerová                     75 let

Libuše Jandová                      75 let

Jiřina Mistríková                     75 let

Eliška Šípová                          70 let

Antonie Pavlíčková                            70 let

Marie Hlůžová                         70 let

Eliška Straková                      70 let

POZVÁNKA NA „KVĚTNOVÉ DNY“

 

Od 20.00 hodin se koná v sokolovně v Janovicích nad Úhlavou posezení pro milovníky swingu. K poslechu nebo i k tanci zahraje skladby Duke Ellingtona,  Louise Armstronga,  Joe Zawinula,  Jerry Graye,  Count Basie aj.

Přijďte se pobavit a poslechnout si kvalitní hudbu.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !   VSTUP ZDARMA !

 

 

 

14.45 – 15.00 hodin

Slavnostní položení věnce k pamětní desce na staré radnici na Náměstí doplněné krátkým projevem starosty města.

 

15.00 – 15.20 hodin

 

Vzpomínková jízda historických vojenských vozidel, kterou pořádá Military car club Plzeň, bude mít také krátkou zastávku v Janovicích nad Úhlavou. Konvoj přijede po silnici od Klatov a v době cca od 15.00 do 15.20 hodin budete mít možnost prohlídky.

 

Jsme si vědomi, že takto časné odpoledne možná nebude některým z Vás vyhovovat, bohužel jsme nuceni přizpůsobit se programu Military car clubu, který je vázán programem oslav v Plzni.

 

 

K atmosféře slavnostních dnů přispějí také janovičtí ochotníci, kteří doplní program nově nastudovanou divadelní hrou – komedií Františka Ringo Čecha

Představení se uskuteční v sokolovně v Janovicích nad Úhlavou,

začátek je ve 14.30 a 19.30 hodin.

Předprodej vstupenek v novinovém stánku na autobusovém nádraží.

 Upozornění

Z důvodu příjezdu konvoje historických vozidel bude v pátek 6.5.2005 v době od 14.00 do 16.00 hodin uzavřeno autobusové nádraží. Linkové autobusy budou v tuto dobu zastavovat před restaurací ORPA BAR v Klenovské ulici.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ