INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č.10 - LEDEN 2005 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č.10 - LEDEN 2005

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informační leták MěÚ č.10 - leden 2005

Informační  leták Městského úřadu Janovice nad Úhlavou

10. vydání

Datum vydání : 31. leden 2005

 

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z UPLYNULÉHO ROKU

Vážení občané,

v prvním letošním vydání Informačního letáku se pokusíme shrnout to nejdůležitější, co se dělo v uplynulém roce. Z toho hlavního uvádíme :

STAVBY A OPRAVY

Opravily se některé místní komunikace v Dolní Lhotě, Petrovicích, Ondřejovicích a Janovicích.

Bylo dokončeno připojení dalších části splaškové kanalizace na ČOV. Jednalo se o část „Za řekou“ a část „Starý dvůr“ v Janovicích. Ve Starém dvoře byl vyměněn také původní vodovod.

Z důvodu větší bezpečnosti chodců byl upraven přechod pro pěší na hlavní silnici Klatovy – Nýrsko. V prosinci byla dokončena další část přístavby Městského úřadu. V části za budovou úřadu vyrostl nový sál, který již slouží pro sportovní i společenské akce.

V souvislosti s výstavbou sálu bylo potřeba vyřešit zázemí pro dělníky Městského úřadu. Na dílnu pro ně byla přestavěna bývalá uhelna u č.p. 298.

KASÁRNA

Převod majetku Ministerstva obrany do vlastnictví města se jednoznačně stal akcí číslo jedna a zaměstnal jak Městský úřad, tak členy zastupitelstva. Pro Vaši informaci stručně shrneme průběh celé záležitosti.

V lednu byla městu oficiálně sdělena informace o tom, že armáda ukončí svoji činnost v Janovicích nad Úhlavou k 31.3.2004. Bylo to rozhodnutí značně překvapivé, protože původně se odchod vojáků plánoval až v roce 2007. Bylo tedy třeba rychle jednat. Zastupitelstvo se sešlo na několika pracovních schůzkách, na nichž se všichni přiklonili k rozhodnutí majetek převzít. Toto rozhodnutí bylo odsouhlaseno usnesením dne 30.3.2004.

Zastupitelstvo dále rozhodlo, že způsob využití celého objektu se pokusí vybrat formou obchodní veřejné soutěže. Do této soutěže zaslali své návrhy tři zájemci. Návrhy posuzovala výběrová komise, kterou tvořili 4 členové zastupitelstva a právník najatý speciálně na toto výběrové řízení. Tato komise projednala všechny návrhy a své rozhodnutí předložila zastupitelstvu. Členové zastupitelstva, kteří měli také možnost návrhy prostudovat, s doporučením výběrové komise souhlasili. Jako nejpřijatelnější byl vybrán návrh na pronájem objektu bývalých kasáren, který předložila firma Develop-start spol. s r.o.

S touto firmou byla na základě usnesení zastupitelstva podepsána nájemní smlouva a firma se společně s městem podílela na  fyzickém předání majetku, ke kterému došlo v říjnu.

Od října 2004 je tedy město vlastníkem objektu kasáren a jeho nájemcem je firma Develop-start spol. s r.o.  Areál je střežen a postupně se nabízí k využití (tzv. do podnájmu) dalším uživatelům. V současné době je podepsáno a zastupitelstvem města schváleno 8 smluv na využití některých objektů. Zatím největší část zabere Okula Nýrsko, která využije 5 objektů ke skladování. V dalších případech se jedná především o drobné podnikatele.  Od poloviny února bude zahájena výroba hraček, která zaměstná asi 20 osob.

Hlavní přínos se očekává od německé firmy OLHO-Technik, která 5. ledna letošního roku podepsala s městem kupní smlouvu na odkoupení 3,5 ha volných pozemků v prostoru za bývalým „PDA“ .

Na těchto pozemcích začne na jaře budovat novou výrobní halu na výrobu vstřikovaných plastů. Výrobu chce zahájit do konce roku 2005. V první fázi zaměstná min. 100 zaměstnanců.

K plánované stavbě výrobního závodu OLHO-Technik bylo zahájeno zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv.EIA).  Veškerá dokumentace k tomuto řízení je k nahlédnutí do 14.2.2005 v sekretariátu Městského úřadu.

Dalším zájemcem o odkoupení pozemků za účelem výstavby nové výrobní haly je klatovská firma Intertell spol. s r.o., s níž byla podepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě na odkoupení pozemků.

PRODEJ BYTŮ

Prodej bytů nájemníkům byl zahájen v roce 2003. Celá akce je rozdělena na 4 etapy.

V 1. etapě, která proběhla v roce 2003, bylo k odkoupení nabídnuto 82 bytových jednotek a prodáno bylo 78.

V 2. etapě, která se v současné době dokončuje, bylo nabídnuto k odkoupení 97 bytových jednotek. Podle průběhu prodeje je předpoklad, že bude prodáno 90 bytových jednotek.

V 3. etapě bude nájemníkům nabídnuto k odkoupení 8 bytových jednotek v č.p. 295, 296 a 271.

4. etapa bude zahájena po dokončení stavebních úprav v č.p. 297 a bude se týkat posledních 8 bytových jednotek.

Převážná většina bytů na Sídlišti tedy získala nebo v nejbližší době získá nového vlastníka.

VÝKUP POZEMKŮ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

Jak jste byli průběžně informováni, je záměrem města připravit nad Sídlištěm, při výjezdu z Janovic na Klenovou, zasíťované stavební parcely. Podle územního plánu zde mělo vzniknout 26 rodinných domů. Prvním krokem k zahájení této akce bylo vykoupení pozemků a jejich převod do vlastnictví města. Bohužel ne všichni vlastníci přistoupili na nabídku města. V 1. etapě, která by měla být realizována v roce 2005,  vznikne tedy pouze 16 stavebních parcel.

MATEŘSKÁ ŠKOLA – NOVÉ VEDENÍ

Na podzim letošního roku proběhl konkurz na obsazení místa ředitelky Mateřské školy Janovice nad Úhlavou. Do konkurzního řízení se přihlásilo celkem 5 uchazeček. Konkurzní komise, která byla podle zákona sestavena ze zástupců města, Mateřské školy Janovice nad Úhlavou, České školní inspekce, Krajského úřadu a odborník ve stejné funkci, na kterou je konkurz vyhlašován, posoudila všechny doručené přihlášky, provedla konkurzní pohovory a výsledek konkurzu doporučila radě města ke schválení. Rada města s doporučením konkurzní komise souhlasila a s platností od 1. ledna 2005 jmenovala do funkce ředitelky paní Alenu Nosálovou.

PODPORA ČINNOSTI

Město Janovice nad Úhlavou podpořilo v roce 2004 finančními příspěvky zájmové organizace. Na činnost mládeže obdržely finanční dotaci TJ Sokol Janovice nad Úhlavou, Fotbalový klub Dukla Janovice nad Úhlavou a Nohejbalový klub Janovice nad Úhlavou. Dále město podpořilo činnost Svazu zdravotně postižených Klatovy, jehož členy je 7 našich spoluobčanů. Město se také podílelo na organizaci Dne dětí, Mikulášské besídky, koncem roku pak zorganizovalo tradiční setkání důchodců a před Štědrým dnem  vánoční koncert v kostele. Pravidelně je také podporována činnost Klubu důchodců.

 

DALŠÍ INFORMACE

Kiosek na autobusovém nádraží byl pronajat novému nájemci, kterým se stala paní Hana Machová z Veselí.

Na základě rozhodnutí rady a zastupitelstva byl zamítnut záměr těžby štěrkopísků v lokalitě Petrovice. K zápornému stanovisku představitelů města se připojili petičními akcemi také občané.

S firmou Vodospol s.r.o. byla na následujících 10 let prodloužena smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací.

Město Janovice nad Úhlavou společně s dalšími obcemi ležícími na toku Úhlavy vyzvalo Povodí Vltavy k úpravě manipulačního řádu vodního díla Nýrsko. Výsledkem této úpravy by mělo být trvalé snížení hladiny vody v přehradě o 1 m. jedná se o požadavek, který je v souladu s protipovodňovými opatřeními, ke kterému se však Povodí Vltavy staví záporně.

Byla projednána a schválena 2. úprava územního plánu, do které byla jako součást obce zahrnuta janovická kasárna pod novým názvem „Rozvojová zóna Janovice nad Úhlavou“.

 

HLAVNÍ PLÁNY NA ROK 2005 Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočet na rok 2005. Z těch nejdůležitějších akcí uvádíme především :

PLYNOFIKACE

Jednoznačně největší a finančně nejnáročnější akcí v roce 2005 bude plynofikace obcí Veselí, Spůle a Dubová Lhota. Investorem akce bude Západočeská plynárenská a.s. a město přispěje z rozpočtu částkou cca 7 mil. korun

VODOVODY A KANALIZACE

Největší akcí v této oblasti bude vybudování vodovodu do Dolní Lhoty. Dále se počítá s opravou kanalizačního sběrače na trase mezi ČOV a školou (s tím také související práce v Rohozenské ulici), dále s opravou dešťové kanalizace v ulicích U Papírny a Mlýnská.

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

V letošním roce jsou v Janovicích plánovány opravy místních komunikací U Papírny, Mlýnská a Starý dvůr. Jedná se o opravy po dokončení kanalizace.

Dále by se měla provizorně upravit plocha před Konzumem a chodník od Konzumu k sokolovně.

V souvislosti s komunikacemi bylo v lednu vyhlášeno poptávkové řízení na zpracování projektu dopravního řešení Sídliště a dopravního řešení oblasti od Náměstí ulicí Podsedky až k mostu přes Úhlavu.  Projekt by měl řešit dopravu vozidel, parkování i pohyb chodců.  Druhou, určitě náročnější částí takového projektu, bude zajištění finančních prostředků na jeho realizaci.

STAVEBNÍ PARCELY

Velkou investicí bude také příprava kompletně zasíťovaných stavebních parcel v lokalitě „ Nad Sídlištěm“ . O této akci již byla zmínka v předchozím článku.

Kromě těchto vyjmenovaných akcí bude samozřejmě probíhat spousta drobnějších prací, které souvisejí s běžným chodem a provozem obce. Rádi bychom v roce 2005 dokončili zmiňovaný prodej obecních bytů včetně založení společenství vlastníků v případech, kde tuto povinnost ukládá zákon.

 

INFORMACE PRO OBČANY
MATRIKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMUJE
Výměna občanských průkazů

Podle zákona č. 612/2004 Sb. jsou státní občané České republiky povinni vyměnit si občanské průkazy  v těchto termínech :

občanské průkazy vydané do 31. 12. 1994 musí být vyměněny do 31.12. 2005

občanské průkazy vydané do 31. 12. 1996 musí být vyměněny do 31.12. 2006

občanské průkazy vydané do 31. 12. 1998 musí být vyměněny do 31.12. 2007

občanské průkazy vydané do 31. 12. 2003 musí být vyměněny do 31.12. 2008

VÝMĚNA PRŮKAZŮ JE ZDARMA  !

Zažádat o nový občanský průkaz si můžete na Městském úřadě v Janovicích nad Úhlavou - u p. Sutté, přízemí  č.dveří 1.,  nebo na Městském úřadě v Klatovech v objektu bývalých kasáren „U tanku“ .

Zákonem stanovená lhůta pro výměnu výše uvedených občanských průkazů je jeden měsíc před stanoveným termínem výměny občanského průkazu.

Za nesplnění této a dalších povinností, vyjmenovaných v § 16, písm.a), zákona č. 328/1999 Sb. bude uplatněna sankce.

  

ZMĚNA VYHLÁŠKY O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Od 1. ledna platí novela vyhlášky o místních poplatcích, která na základě rozhodnutí zastupitelstva města stanovuje pro rok 2005 poplatek za provozování systému sběru odpadu ve výši 390,- Kč na osobu. Tento poplatek je splatný do konce února. Všem poplatníkům byla zaslána složenka s výší poplatku. Městský úřad se touto cestou ještě jednou omlouvá za to, že na první doručené složence byla uvedena chybná částka. Pokud Vám složenka nebyla doručena nebo došlo ve Vaší domácnosti ke změně počtu osob, nahlaste to Městskému úřadu.

V poplatku za provozování systému sběru odpadu jsou zahrnuty náklady na vývoz popelnic, na vývoz kontejnerů na tříděný odpad, na vývoz kontejneru umístěného vždy 1.týden v měsíci na dvoře MěÚ a na zajištění sběrné akce, která se koná ve všech obcích vždy na jaře a na podzim.

 

Další pravidelný roční poplatek – poplatek ze psů – zůstává beze změny. Jeho splatnost je do konce ledna.

 

Kompletní znění vyhlášky o místních poplatcích je k dispozici na Městském úřadě nebo na www.janovice.cz

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY.

V říjnu 2004 se narodil Jakub Majer,

v prosinci 2004 Andrea Fialová, Anna Spěváková a Tomáš Němeček.

 

Životní výročí

Blahopřejeme občanům, kteří v poslední době oslavili svá významná životní výročí.

Přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí a radosti.

Životní výročí oslavili :

Terezie Štauberová ..............  95 let                  Jindřich Pajer .................... 75 let

František Joachimsthaler .... 94 let                  Vladimír Haramul ............. 75 let

Marie Drábková ..................... 90 let                 Terezie Fialová .................. 75 let

Vojtěch Adam ………............... 85 let                 Jaroslav Bejvl ..................... 70 let

Zdenka Ferusová   …......….... 80 let                  Eva Krátká ........................  70 let

Josef Mazanec ……................. 80 let                 Danuška Jiříková .............. 70 let

                                                                             Regina Kolářová .................70 let

 

RŮZNÉ POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

V rámci pravidelných středečních setkání důchodců se uskuteční přednáška na téma

SOUČASNÉ OČNÍ CHOROBY A JEJICH LÉČENÍ (doplněno videoprodukcí a diapozitivy).

Přednášet bude MUDr. Michal Janek.

Přednáška se koná

ve středu 2. března od 17.00 hod. v malém sále Městského úřadu.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ