INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č.09 - LISTOPAD 2004 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č.09 - LISTOPAD 2004

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informační leták MěÚ č.09 - listopad 2004

Informační leták Městského úřadu Janovice nad Úhlavou

9. vydání

Datum vydání : 15. listopadu 2004

INFORMACE Z rady a  ZASTUPITELSTVA

Co projednávala rada města

Z  jednání rady, která probíhala od září do začátku listopadu uvádíme to nejdůležitější :

 • rada se zabývala především přípravou nájemní smlouvy na pronájem bývalých kasáren s firmou Develop-start, spol. s r.o., kterou pak 16.9.2004 schválilo zastupitelstvo
 • rada rozhodla prodloužit na dalších 10 let smlouvu o nájmu vodohospodářského majetku města s firmou Vodospol s.r.o.; Vodospol předložil vizi rozvoje a vývoje ceny vodného a stočného na následujících 10 let
 • rada vyhověla žádosti Svazu zdravotně postižených a poskytla tomuto svazu finanční dar, který bude využit pro členy, kteří jsou obyvateli Janovic
 • v průběhu října pracovala rada na výběru pojišťovny, která by měla od 1.1.2005 pojistit bývalý vojenský areál – výběr bude dokončen v listopadu
 • rada povolila uzavírku silnice pro konání rychlostní zkoušky při Mogul Šumava rallye (19.2.2005)
 • důležitým bodem, který se projednával v říjnu a listopadu, byly výsledky konkurzu na obsazení místa ředitelky Mateřské školy Janovice nad Úhlavou; k výběru byla v souladu s platnými zákony jmenována konkurzní komise, která 9.11. předala radě města ke schválení výsledky konkurzu; tyto výsledky rada projednala a podle platných předpisů předložila k odsouhlasení Krajskému úřadu – do funkce ředitelky byla navržena na základě výsledků konkurzu paní Alena Nosálová z Janovic

 

Co projednávalo zastupitelstvo města :

Zastupitelstvo města se v měsících září, říjen a listopad scházelo častěji (celkem 5 x), protože bylo nutno rozhodovat především o záležitostech, které se týkají bývalých kasáren :

 • zastupitelstvo schválilo konečné znění darovací smlouvy o převodu vojenského majetku do vlastnictví města a následně pak nájemní smlouvu na pronájem objektu bývalých kasáren, který byl pronajat firmě Develop-start
 • zastupitelstvo projednalo a schválilo celkem 6 podnájemních smluv v objektu bývalých kasáren; zatím se jedná především o skladovací prostory, dále pak o kovovýrobu, zámečnictví a ekologickou likvidaci autovraků  -  na poslední straně tohoto vydání je pro vás připraven situační plánek, kde si můžete prohlédnou stávající stav obsazenosti objektu

Co se týče využití objektu bývalých kasáren, vyhradilo si zastupitelstvo právo schvalovat všechny připravené záměry. Vlastní činnost (výroba, výstavba apod.) pak bude podléhat povolovacím řízením podle platných zákonů.

 

Z dalších projednávaných záležitostí opět uvádíme to nejdůležitější :

 • zastupitelstvo schválilo zadání změny č.2 územního plánu
 • zastupitelstvo rozhodlo, že do rozpočtu roku 2005 navrhne zařadit finance na plynofikaci obcí Veselí, Spůle a Dubová Lhota
 • zastupitelstvo ještě rozhodlo prodat pozemkovou parcelu v Dolní Lhotě paní Zdeňce Elblové a dále pak rozhodlo převzít bezúplatně od státu pozemek na Hvízdalce
CO SE ZROVNA DĚJE 

 

 • po kolaudaci kanalizace „Za řekou“ a vyřízení stavebního povolení na přípojky bude jednáno s vlastníky jednotlivých nemovitostí o připojení
 • rozběhly se práce na budování kanalizace a vodovodu ve Starém dvoře
 • probíhají intenzivní jednání s dvěma firmami, které by měly zájem o výstavbu moderních výrobních hal v objektu bývalých kasáren
 • další jednání probíhají se zahraničním výrobcem hraček, který má zájem o zahájení výroby od     1. ledna a počítá se zaměstnáním asi dvaceti žen
 • 2.12.2004 proběhne kolaudace nového víceúčelového sálu Městského úřadu – první veřejnou akcí v tomto sále bude tradiční setkání důchodců 19.12.2004 (pozvánka je na straně 3 tohoto letáku)

 

 

 

 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

 

Vítáme nové občánky

Hodně zdraví a štěstí přejeme

Elišce Pešlové, která se novým občánkem města stala 9.8.2004
 

 

 

 

Životní výročí

Blahopřejeme občanům, kteří v září, říjnu a první polovině listopadu 2004 oslavili svá významná životní výročí. Přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí a radosti.

Životní výročí oslavili :

Františka Mikulášová .............................. 85 let

Lidmila Němcová ................................. 80 let

Oldřich Dvorský ................................ 75 let

Václav Fürbacher ………................ 75 let

Václav Hodík   …......….............. 70 let

Anna Singerová ……..........… 70 let

Josef Trefanec .............… 70 let

 

Různé

 

POZVÁNKA DO DIVADLA

Janovičtí ochotníci spolu s TJ Sokol Janovice nad Úhlavou

 zvou na další divadelní představení, které se koná

v sobotu 4.12. 2004. 

Plánováno je odpolední i večerní představení v sokolovně.

Divadelní hra se zpěvy

 "Z českých mlýnů"

je určena dětem i dospělým, ale především milovníkům legrace a situační komiky. Hru o třech dějstvích s herci nastudoval a výpravu zajistil pan Oldřich Dvorský. Na jevišti se objeví více než 20 ochotníků, mezi nimi i nové tváře a možná i překvapivé talenty. V průběhu hry zazní několik písní s líbivými melodiemi.

Další důležité informace na plakátech; předprodej vstupenek ve stánku na autobusovém nádraží.

Těšíme se na vaši návštěvu !

 

 

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ

Městský úřad Janovice nad Úhlavou zve všechny důchodce na každoroční  

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ,  

které se v letošním roce bude konat v nově otevřeném víceúčelovém sále Městského úřadu

v neděli 19. prosince 2004 od 13.00 hodin.

Program zajišťuje Mateřská škola a Masarykova základní škola, k tanci a poslechu zahraje

tradiční chodská dechovka

STAVOVANKA.

 

 

POZVÁNKA NA DĚTSKOU MIKULÁŠSKOU BESÍDKU

Městský úřad Janovice nad Úhlavou

zve všechny zájemce na

DĚTSKOU MIKULÁŠSKOU BESÍDKU,

která se koná

v sobotu 27. listopadu 2004 od 14.00 hodin v Sokolovně v Janovicích nad Úhlavou.

Na programu, který zajišťuje Milena Kozáková,

jsou dětské soutěže, diskotéka a pro účastníky jsou připraveny drobné ceny.

 

 

BĚH TERRYHO FOXE -  VÝSLEDKY AKCE A PODĚKOVÁNÍ

TJ Sokol Janovice nad Úhlavou společně s Masarykovou ZŠ, Mateřskou školou, SDH Janovice nad Úhlavou, Junákem a Městským úřadem pořádali 18.9.20044 již 9. ročník „Běhu Terryho Foxe“.

Na startu běhu bylo registrováno 123 účastníků, kteří celkem věnovali částku 6 571,- Kč. Firmy a drobní podnikatelé věnovali na akci celkem 7 900,- Kč. Veškeré vybrané finance byly věnovány na výzkum léčby rakoviny.

Výbor pro organizaci Běhu Terryho Foxe děkuje všem účastníkům běhu a všem, kteří akci finančně podpořili

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ