INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č.08 - ZÁŘÍ 2004 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č.08 - ZÁŘÍ 2004

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informační leták MěÚ č.08 - září 2004

Informační leták Městského úřadu Janovice nad úhlavou

8. vydání

Datum vydání : 6. září 2004

 

Vážení občané,

po letní prázdninové přestávce Vám Městský úřad v Janovicích nad Úhlavou předkládá  další vydání informačního letáku, kde Vás chceme informovat o práci rady a zastupitelstva města i dalším dění. Doufám, že si v tomto vydání každý z Vás najde něco zajímavého.

Mgr. Michal Linhart, starosta města

 

INFORMACE Z rady a  ZASTUPITELSTVA

Co projednávala rada města

Rada města se od vydání posledního letáku sešla na čtyřech řádných a jednom mimořádném jednání. Projednala především tyto záležitosti :

V oblasti bytové

·          rada rozhodla v souladu se směrnicí zařadit do seznamu žadatelů o přidělení bytu 7 žádostí – jednalo se o žádosti, které podali :

Gabriel Valko, Janovice nad Úhlavou

Tomáš Veselý, Klatovy

Lucie Koptová, Janovice nad Úhlavou

Libuše Petrásková, Klatovy

Pavla Kopecká, Janovice nad Úhlavou

Milan Kraft, Janovice nad Úhlavou

Šárka Růžičková, Kozí - Běšiny

·          rada rozhodla pronajmout dva byty :

        služební byt v Masarykově ZŠ panu Patriku Mayerovi, který zastává funkci školníka a byt  

        č. 4  v  č.p.126 panu Václavu Šiškovi  (byt uvolnil p.Jiří Glaser)

V oblasti pronájmu nebytových prostor

·          rada souhlasila s pronájmem části hasičské zbrojnice v Ondřejovicích paní Janě Škachové ze Strážova – provozovala zde občerstvení   od 1.7. do 31.8.

·          rada projednala ukončení pronájmu kiosku na autobusovém nádraží (o ukončení požádal nájemce, paní Radka Kellnhoferová) a rozhodla, že dalšího nájemce vybere tzv. obálkovou metodou; nájemce byl vybrán na mimořádném jednání 27.8.2004 a stala se jím paní Hana Machová, Veselí 27

Hospodaření města

·          rada města projednala výsledek hospodaření města za rok 2003, zprávu o provedení přezkoumání hospodaření a dále pak návrh 1. úpravy rozpočtu na rok 2004 - uvedené dokumenty  rada doporučila zastupitelstvu ke schválení

·          v oblasti hospodaření rada dále rozhodla o přijetí dotace na splaškovou kanalizaci „Za řekou“ ve výši 3 926 640,- Kč a vzala na vědomí přijetí dvou dotací na projektovou dokumentaci, která souvisí s opravami kanalizace a přívodu vody (všechny dotace zajistil pro město provozovatel – firma Vodospol s.r.o.)

Další projednané záležitosti

·          rada projednala záležitosti týkající se Mateřské školy

-          vzala na vědomí oznámení ředitelky o ukončení pracovního poměru k 31.12.2004 a v souladu s platnými zákony  vyhlásila konkurz na obsazení uvolněné funkce a jmenovala konkurzní komisi

·          rada projednala studii, kterou zpracovalo Povodí Vltavy

              -     jedná se o studii, která vyhodnocuje povodeň v roce 2002 a jsou v ní zpracovány varianty

                           výše hladiny a rychlosti postupu povodňové vlny v případě trvalého snížení hladiny vodního  

                           díla Nýrsko

-          Povodí s trvalým snížením nesouhlasí, ale uvádí, že případné únosné snížení hladiny, které nebude mít vliv na kvalitu vody a nezpůsobí problémy v období sucha,  je 1 metr

-          rada dokument posoudila a jako povodňový orgán města doporučila z hlediska protipovodňové ochrany změnu manipulačního řádu a trvalé snížení hladiny vodního díla Nýrsko o 1 metr

·          rada vydala předběžný souhlas s vedením tratí rychlostních zkoušek při Mogul Šumava rallye v roce 2005

·          rada obsadila uvolněné místo v komisi výstavby a jmenovala jako člena pana Vladimíra Jiříka ze Spůle

·          rada projednala záměr stanovení dobývacího prostoru v lokalitě Petrovice, který předložila firma Klatovské štěrkopísky s.r.o. a vydala zamítavé stanovisko – podrobnější informace k této problematice jsou obsaženy v jednom z dalších článků tohoto letáku

Co projednávalo zastupitelstvo města :

Na jednání  22.6.2004 se projednávaly a schvalovaly především tyto záležitosti :

·          zastupitelstvo rozhodlo vyhlásit záměr prodeje bytů v domech č.p. 271, 295, 296, 297; v těchto domech si město ponechá pouze nebytové prostory (Spar, Česká pošta, Telecom, ZČE, skladové prostory)

·          zastupitelstvo rozhodlo prodat pozemkovou parcelu číslo 64 v k.ú Rohozno panu Karlu Tichému

·          zastupitelstvo rozhodlo prodat část pozemkové parcely číslo 25/2 v k.ú Janovice nad Úhlavou manželům Evě Semelové a Pavlu Semelovi

·          zastupitelstvo rozhodlo odkoupit od paní Anny Polákové, Luby 34, 339 01 Klatovy, pozemkovou parcelu číslo 615/2 v k.ú. Dubová Lhota; parcela je součástí hasičské zbrojnice

·          zastupitelstvo schválilo výsledek hospodaření za rok 2003 včetně provedeného auditu a 1. úpravu rozpočtu na rok 2004  

·          vzhledem k tomu, že v č.p. 297 je užíván nebytový prostor nájemníkem jako byt, rozhodlo zastupitelstvo, že zde budou provedeny stavební úpravy, na základě kterých bude tento prostor kolaudován jako byt; poté bude tento byt nabídnut stávajícímu nájemníkovi k odkoupení

·          zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci “Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko Klatovy“, které dne 21.6.2004 rozhodlo, že nájemcem a provozovatelem úpravny vody v Milencích a skupinového vodovodu bude nadále firma Vodospol s.r.o.

·          zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu pracovní skupiny o provedení studie, která se zabývala možností plynofikace obcí Veselí, Spůle, Dubová Lhota; zprávu předložil člen zastupitelstva města Ing. Jaroslav Rožeň, pověřený vedením pracovní skupiny; záležitost plynofikace bude dále projednávána a posuzována z hlediska efektivnosti celého projektu.

Na jednání  17.8.2004 se projednávaly a schvalovaly především tyto záležitosti :

·          zastupitelstvo rozhodlo prodat část pozemkové parcely č. 2707/10 v k.ú. Janovice nad Úhlavou a část pozemkové parcely č. 24 v k.ú. Janovice nad Úhlavou paní Ivaně Karpíškové

·          zastupitelstvo rozhodlo odkoupit od paní Terezie Mejcharové a od paní Karoliny Sedláčkové, podíly pozemků s lesními porosty, které se nachází v k.ú. Petrovice, kde vlastní město lesy

·          zastupitelstvo podpořilo stanovisko rady města a nesouhlasilo se záměrem  „Stanovení dobývacího prostoru Bystřice nad Úhlavou“, který je navrhován v lokalitě v katastrálním území Petrovice nad Úhlavou. a vyjádřilo nesouhlasné stanovisko k celkovému záměru těžby štěrkopísků v uvedené lokalitě

·          zastupitelstvo města zamítlo žádost manželů Kateřiny Divišové a Roberta Diviše o zrušení předkupního práva k bytu č.5 v č.p.279, který si odkoupili do osobního vlastnictví.

 

Na obou jednáních zastupitelstva byly projednávány otázky převodu vojenského majetku. O současném stavu převodu majetku i  o dalším využití objektu najdete informace v následujícím článku.

 

PŘEVOD VOJENSKÉHO MAJETKU V tomto článku chceme shrnout informace, které se týkají průběhu převzetí vojenského majetku do vlastnictví města a jeho dalšího využití.

Nejdříve informace o průběhu předávání.

30. března 2004 rozhodlo zastupitelstvo města, že do svého majetku převezme následující vojenské objekty :

·          kasárna

·          fotbalové hřiště

·          prameniště vody

·          tankovou cestu

Na základě tohoto usnesení zastupitelstva vydala vláda rozhodnutí, že Česká republika (Ministerstvo obrany)  předá formou darovací smlouvy výše uvedené objekty. Po schválení vládou připravilo Ministerstvo obrany návrh darovací smlouvy, který v srpnu doručilo městu. Město nechalo tento návrh smlouvy posoudit třem advokátním kancelářím a na základě těchto posouzení zpracovalo stanovisko ke smlouvě, které obsahovalo veškeré připomínky a doplnění k navrhované darovací smlouvě. Na základě těchto připomínek nyní Ministerstvo obrany zpracovává konečné znění darovací smlouvy, které bude předloženo zastupitelstvu k projednání a schválení. Po podpisu darovací smlouvy by pak proběhlo vlastní předání majetku. Závažným problémem je převod fotbalového hřiště, kde na část pozemku uplatňuje nárok restituent. Město má zájem převzít objekt i s tímto závazkem a v současné době jedná s Ministerstvem obrany o této možnosti.

Součástí převodu je kromě nemovitostí, tj. budov a pozemků, i movitý majetek. Seznam tohoto majetku, což je např. vybavení budov, nábytek apod., byl městu předán a v současné době jej posuzuje komise, kterou jmenovalo zastupitelstvo města. Vybraný majetek převezme město současně s budovami a pozemky.

A nyní několik informací k budoucímu využití vojenského areálu.

Poté, co město rozhodlo, že vojenský majetek převezme, sešlo se zastupitelstvo na několika pracovních jednáních, kde se projednávaly možnosti budoucího využití areálu.

V souvislosti s využitím areálu vyhlásilo město obchodní veřejnou soutěž o nejlepší návrh na využití objektu kasáren (pro zájemce – text zadání této soutěže je zveřejněn na www.janovice.cz). Ve stanoveném termínu do 16.8.2004 doručily své návrhy 3 firmy, a to

·          VÍTKOV, a.s. Praha 

·          DEVELOP - START, spol. s r.o.  Plzeň,

·          EMP – CENTAURI, společnost s ručením omezeným Klatovy

Zastupitelstvo města jmenovalo na svém jednání 17.8.2004 výběrovou komisi, která měla za úkol doručené návrhy posoudit a předložit zastupitelstvu zprávu s doporučením nejlepšího návrhu.  Členy komise byli Mgr. Michal Linhart, Ing. Ivan Bědajánek, MVDr. Ladislav Vyskočil, Ing. Vincent Tringela a advokát JUDr. Ivan Bretschneider, který vykonával funkci organizačního a právního zástupce města pro vyhlášenou soutěž. Tato komise posoudila všechny předložené návrhy a shodla se, že za nejvhodnější návrh, který  nejvíce vyhovuje představám města, považuje návrh předložený firmou Develop – start, spol. s r.o.  Plzeň. Komise doporučila zastupitelstvu 30.8.2004, aby areál kasáren byl svěřen do nájmu a k dalšímu využití  této firmě. Zastupitelstvo města tento návrh odsouhlasilo. Nyní bude následovat jednání s uvedenou firmou o podmínkách nájemní smlouvy.

Všichni doufáme, že veškeré plánované záměry budou přínosem pro město a rozvoj opuštěného areálu  přinese především nová pracovní místa pro občany Janovic i okolí.

 

ZÁMĚR TĚŽBY ŠTĚRKOPÍSKŮ

Základní informace :

Záměr těžby štěrkopísků v oblasti kolem řeky Úhlavy mezi Bystřicí a Petrovicemi má společnost Klatovské štěrkopísky s.r.o.  Firmu tvoří 3 společníci. 90% podíl vlastní firma Donau-Kies Bohemia, s.r.o., 5% Ing. František Svoboda a 5% společníkem této firmy je v současné době i Město Janovice nad Úhlavou. Vzhledem k tomu, že stanovisko rady města i zastupitelstva města k plánované těžbě je záporné, rozhodlo zastupitelstvo, že svůj podíl ve firmě nabídne ostatním dvěma společníkům a ukončí svoji účast ve firmě.

V červenci letošního roku byly městu doručeny obsáhlé podklady k posouzení vlivů na životní prostřední podle zákona 100/2001 Sb. Do 18.8.2004 se musely k oznámenému záměru s názvem „Stanovení dobývacího prostoru Bystřice nad Úhlavou“  vyjádřit samosprávné orgány města, tj. rada a zastupitelstvo. Jak již bylo uvedeno rada i zastupitelstvo vydaly zamítavé stanovisko. Důvodem nesouhlasného stanoviska je předpokládaný nepříznivý dopad plánované těžby na životní prostředí, především neúměrné zvýšení silniční dopravy a s tím související hluk a prašnost.

Různými formami petic, podpisových akcí  a písemných prohlášení podpořilo stanovisko rady a zastupitelstva celkem 220 občanů a 2 myslivecká sdružení.

Další vývoj celé záležitosti bude znám po zpracování výše zmiňovaného posouzení.

 

CO SE ZROVNA DĚJE 

V každém informačním letáku se Vás snažíme informovat o probíhajících stavbách, úpravách a dalších větších akcích v Janovicích. Pokusíme se o výčet toho nejdůležitějšího, co je právě teď aktuální :

·          probíhá budování kanalizace „Za řekou“

·          další „kanalizační“ akce měla být zahájena ve Starém Dvoře, kde se projektová dokumentace trochu pozdržela kvůli nedořešenému dědickému řízení jednoho z vlastníků pozemku

·          akce budování vodovodu do Dolní Lhoty je ve fázi zpracovávání projektové dokumentace

·          v srpnu proběhla rekonstrukce přechodu pro pěší na silnici u restaurace Kulatá bába; k převzetí stavby dojde po osázení záhonů; tato úprava a zúžení komunikace byla udělána především pro zlepšení bezpečnosti přecházejících chodců, zejména dětí

·          v září dojde k opravě komunikace v zatáčce pod kostelem v Janovicích

·          koncem srpna byla zkolaudována nová dílna pro zaměstnance městského úřadu ; dílna byla vybudována z bývalé uhelny u domu č.p.298

·          v prostoru za městským úřadem probíhá kompletní rekonstrukce víceúčelového sálu (sportovně – kulturní zařízení) – práce budou dokončeny do 30.11.2004

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vítáme nové občánky

Hodně zdraví a štěstí přejeme nově narozeným „občánkům“. Jsou to  :

Barbora Tomanová, narozena 9. dubna 2004

Dominik Makás, narozen 22. května 2004

Miroslav Vachoušek, narozen 21. června

Štěpán Hrach, narozen 24. července 2004

Adéla Řepišťáková, narozena 29. července 2004

Eliška Pešlová, narozena 9. srpna 2004

Michal David, narozen 21. srpna 2004

 
Životní výročí

Blahopřejeme občanům, kteří v červenci a srpnu 2004 oslavili svá významná životní výročí.

Přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí a radosti.

Karel Idlbek ..... 85 let

František Mundl ..... 85 let

Jozef Šaliga ..... 85 let

Anna Boučková ..... 75 let

František Krátký ..... 75 let

Marie Hrabíková ..... 70 let

Marie Kuželíková ..... 70 let

Marie Mauksová ..... 70 let

 

 

různé
PODĚKOVÁNÍ

Městský úřad Janovice nad Úhlavou dodatečně děkuje všem organizátorům a sponzorům za uskutečnění „Maškarního bálu pro děti“, který se konal v sokolovně v Janovicích :

Hlavní organizátoři : Milena Kozáková, Helena Mařecová, Václav Kozák, 1.dívčí skautský oddíl „Radost“ , Městský úřad Janovice nad Úhlavou, Městská knihovna Janovice nad Úhlavou a TJ Sokol Janovice nad Úhlavou.

Sponzoři akce : Českomoravská stavební spořitelna-Milena Kozáková, Mondena spol. s r.o., Truhlářství-Václav Mixan, Zámečnictví-Jan Babica, Stahl-stěhovací služba spol. s r.o., Stavtes-Karel Čech, Spar-Lukešová, Restaurace Kulatá bába, Restaurace Jelenka, Autodoprava-Petr Jakl, Top Color spol. s r.o., Smíšenka-Tomáš Hodek, Instalatérství-Tomáš Hodek.

 

POZVÁNKA NA BĚH TERRYHO FOXE

Tělocvičná jednota Sokol Janovice 18.9.2004 zve všechny občany na sportovně – humanitární akci

„Běh Terryho Foxe“,

která se koná v sobotu 18. září na Náměstí v Janovicích nad Úhlavou.

Prezentace od 9.00 hodin, start v 10.00 hodin.

Součástí celé akce bude vystoupení mažoretek a doprovodný program pro děti.

Na organizaci akce se společně s TJ Sokol podílejí : Městský úřad Janovice nad Úhlavou, Masarykova ZŠ Janovice nad Úhlavou, Mateřská škola Janovice nad Úhlavou, SDH Janovice nad Úhlavou a Junák Janovice nad Úhlavou.

 

POZVÁNKA K PŘÍJEMNÉMU POSEZENÍ

Restaurace KULATÁ BÁBA zve k příjemnému posezení do nově otevřeného salonku s barem, který se nachází v útulném podkroví.

OTEVŘENO KAŽDÝ PÁTEK A SOBOTU OD 19.00 HODIN !!!

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ