INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č.07 - KVĚTEN 2004 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č.07 - KVĚTEN 2004

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informační leták MěÚ č.07 - květen 2004

Informační leták Městského úřadu Janovice nad Úhlavou

7. vydání

Datum vydání : 3. května 2004

 

JAK POSTUPUJÍ PLÁNOVANÉ AKCE

 

Vážení občané,

v minulém vydání Informačního letáku jsme Vás informovali o tom, které akce jsou plánovány na rok 2004. Chceme Vás jen ve zkratce informovat o průběhu těchto prací :

·          kanalizace „Za řekou“ – výběrovým řízením byla jako zhotovitel vybrána firma Vodospol s.r.o. Klatovy; akce bude zahájena v červnu 2004

·          kanalizace a vodovod „Starý Dvůr“ – je zpracovávána projektová dokumentace, akce by mohla být zahájena v srpnu 2004

·          další akce v oblasti oprav kanalizací a vodovodů jsou ve fázi zpracování;  největší z těchto akcí je vybudování vodovodu do Dolní Lhoty – zastupitelstvo města rozhodlo na svém jednání 29.4., že tato akce bude zahrnuta do rozpočtu roku 2004 a urychleně zahájena

·          opravy místních komunikací – v dubnu proběhly plánované opravy s výjimkou ulic Mlýnská a Starý Dvůr – zde by se povrch komunikací zpevňoval až po dokončení budování kanalizace

V souvislosti s opravami komunikací se velmi často mezi občany objevil dotaz, proč se neopravuje také průtah městem od Náměstí směrem do Podsedek nebo nejhorší části Rohozenské ulice směrem ke škole. Všichni víme, že především úsek kolem kostela je v katastrofálním stavu. Tyto uvedené komunikace bohužel nejsou v majetku města, ale v majetku státu, který spravuje Správa a údržba silnic Klatovy. Na písemné upozornění města SÚS Klatovy sdělila, že je jí situace známa a bude ji urychleně řešit. Doufám, že všichni uznáte, že opravovat z prostředků městského rozpočtu cizí majetek by asi nebylo zrovna nejmoudřejší (POZN. STAROSTY MĚSTA).

·          úprava zeleně na Náměstí – jedná se o údržbu zeleně,která by měla zlepšit celkový vzhled Náměstí do doby realizace projektu celkového řešení dopravní situace ve směru Náměstí – Podsedky (bylo již zmiňováno v minulém Informačním letáku)

·          bylo dokončeno sportoviště v areálu Masarykovy ZŠ

·          rozšíření místního rozhlasu do okolních obcí bude zahájeno v prvním týdnu v květnu

 

INFORMACE Z rady a  ZASTUPITELSTVA

 

Co projednávala rada města

Rada města se od vydání březnového vydání Informačního letáku sešla na dvou jednáních. Projednávala především tyto záležitosti :

V oblasti bytové

·          rada rozhodla v souladu se směrnicí zařadit do seznamu žadatelů o přidělení bytu 7 žádostí, které Městskému úřadu v Janovicích nad Úhlavou zaslali Jan Vild (Klatovy), Tomáš Bartkowiak (Janovice nad Úhlavou), Pavel Reitmajer (Petrovice), Květoslava Kerberová (Janovice nad Úhlavou), Martin Linhart (Klatovy), Jan Krásnický (Janovice nad Úhlavou), Michaela Valková (Janovice nad Úhlavou)

·          rada rozhodla prodloužit p.Petru Fialovi nájemní smlouvu na byt č. 271/4

·          rada rozhodla o výši poplatku za správu bytů – v případě, že noví vlastníci bytových jednotek projeví zájem, aby správu bytů provádělo pro jejich dům Místní hospodářství s.r.o., je pro ně stanoven poplatek ve výši 100,- Kč za bytovou jednotku měsíčně

·          rada projednala otázku zahájení 2. kola prodeje bytů - doporučila zastupitelstvu ke schválení postup a navrhla výši prodejních cen

V oblasti pronájmu nebytových prostor

·          souhlasila rada s tím, aby nebytové prostory na koupališti (restaurace) byly v době letní sezóny pronajaty třetí osobě; o podnájemci a podmínkách nájmu rozhodne stávající nájemce p.Slavoj Baxa

V oblasti pronájmů pozemků

·          rada rozhodla o prodloužení nájemních smluv na pronájem pozemkových parcel v Rohozně a Dolní Lhotě; zájem o prodloužení projevili sami nájemci

·          rozhodla rada, že pronajme dvě zbývající pozemkové parcely v objektu bývalé školní družiny, a to paní Věře Králové a panu Miroslavu Kaplanovi, oba jsou občany Janovic nad Úhlavou

 

Dále rada města

·          schválila žádost firmy KOLONIÁL FERUS o příspěvek na provoz pojízdné prodejny, která zásobuje obec Plešiny

·          zrušila svým rozhodnutím sociální komisi – činnost této komise spočívala především v tom, že předávala dárky za město při významných životních výročích; tuto povinnost převzali zaměstnanci Městského úřadu

 

Co projednávalo zastupitelstvo města :

Zastupitelstvo města se sešlo na mimořádném zasedání 30.3. a na řádném zasedání 29.4.

Nejdůležitějším bodem mimořádného jednání bylo upřesnění rozhodnutí, ve kterém bylo rozhodnuto o převodu vojenského majetku. Toto usnesení ze dne 26.2.2004 bylo nutno upravit tak, aby vyhovovalo všem platným předpisům.

V souvislosti s plánovaným převodem majetku z vlastnictví Ministerstva obrany do vlastnictví města byla vypsána obchodní veřejná soutěž se zadáním : „ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU MAXIMÁLNÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÝCH KASÁREN V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU“.  Celý text zakázky je zveřejněn na internetových stránkách města na adrese www.janovice.cz nebo na adrese www.jaj.cz/kasarnajanovice (zde jsou informace včetně fotodokumentace.

V dalším průběhu jednání pak zastupitelstvo projednalo jednotlivé žádosti o změnu územního plánu města. Ze sedmnácti projednávaných žádostí bylo schváleno jedenáct.

V závěru jednání pak zastupitelstvo rozhodlo o postupu při prodeji volného bytu v č.p.283.

 

Na řádném jednání 29.4. byly projednány zejména tyto záležitosti :

·          zastupitelstvo města rozhodlo, že bude zahájena další část prodeje bytů a stanovilo tyto prodejní ceny pro stávající nájemníky :

                ► byt 2+1 v č.p. 279 a 280 za 90 000,- Kč, byt 3+1 v těchto č.p. za 110 000,- Kč

                ► byt 2+1 v č.p. 285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,299 za 95 000,- Kč, byt 3+1 v těchto č.p. za

                     115 000,- Kč

                ► byt 2+1 v č.p. 305 za 110 000,- Kč, byt 3+1 v tomto č.p. za 130 000,- Kč

                ► byt 3+1 v č.p. 355,356,357,358 za 140 000,- Kč, byt 4+1 v těchto č.p. za 150 000,- Kč

·          zastupitelstvo dodatečně rozhodlo, že do záměru prodeje budou zahrnuty i domy č.p. 271, 295, 296, 297, 298; město si ponechá v majetku pouze nebytové prostory v těchto domech

·          na základě doporučení legislativně právního oddělení Krajského úřadu v Plzni schválilo zastupitelstvo města novelu Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích (vyhláška má číslo 01/2004) a je platná od 15.5.2004; znění této vyhlášky je k dispozici na Městském úřadě nebo na www.janovice.cz

·          zastupitelstvo zamítlo žádost města Nýrsko o příspěvek na provoz Lékařské služby první pomoci v Nýrsku (LSPP); v souvislosti s tímto rozhodnutím doporučujeme občanům, aby v případě nutnosti využívali služeb LSPP Klatovy

·          zastupitelstvo rozhodlo o zahájení výstavby vodovodu do Dolní Lhoty

·          zastupitelstvo rozhodlo, že bude zahájena příprava stavebních parcel v lokalitě „Nad sídlištěm“

·          členové zastupitelstva se dohodli, že zatím odloží rozhodnutí o zahájení těchto investičních akcí :

-           plynofikace Spůle, Veselí a Dubové Lhoty

-           1. část rekonstrukce koupaliště

-           výstavba víceúčelového sálu (za městskou knihovnou)

                K projednání těchto akcí bude svoláno pracovní jednání členů zastupitelstva a k otázce plynofikace i

                schůzka s občany uvedených obcí.

 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA  
Vítáme nové občánky

Hodně zdraví a štěstí přejeme nově narozeným „občánkům“ Janovic nad Úhlavou. Jsou to  :

Zuzana Benýrová, narozena 10. února 2004

Nina Mária Valková, narozena 29. února 2004

 
Životní výročí

Blahopřejeme občanům, kteří v květnu a červnu 2004 oslaví svá významná životní výročí.

Přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí a radosti.

Terezie Pretlová ..... 94 let

Alois Seidl ..... 90 let

Růžena Kalivodová ..... 86 let

Rudolf Kolář ..... 80 let

Miroslav Mrvík ..... 75 let

Marie Koutníková ..... 75 let

Zdeňka Frolíková ..... 75 let

Vladimír Bechyně ..... 75 let

Anna Haramulová ..... 70 let

Oldřich Tichý ..... 70 let

Lidmila Burešová ..... 70 let

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Vzhledem k množícím se stížnostem, které docházejí na Městský úřad, upozorňujeme občany na platnost

Obecně závazné vyhlášky číslo 2/98 o čistotě, veřejném pořádku a životním prostředí.

 

Z uvedené vyhlášky citujeme výňatky, které se týkají nejčastějších problémů, na které je Městský úřad upozorňován :

 

CITACE čl. 2, odst.10)

Umísťování vraků silničních vozidel a jejich částí je na veřejném prostranství zakázáno.

Dlouhodobé nebo pravidelné parkování nákladních vozidel na veřejném prostranství lze jen po předchozím povolení Městského úřadu a na přesně vymezeném místě. Toto podléhá poplatku, který je stanoven ve vyhlášce o místních poplatcích.

CITACE čl. 3, odst 2, písm. f)

Zakazuje se jakékoliv znečisťování veřejného prostranství, zejména

    f) mytím a očisťováním motorových vozidel s výjimkou nezbytně nutného očistění skel, svítidel a SPZ čistou vodou.

CITACE čl. 3, odst.4)

Zakazuje se ponechat psy a jiná drobná domácí zvířata volně pohybovat po veřejném prostranství, vstupovat se zvířaty nebo je vpouštět na dětská hřiště a pískoviště a do jejich blízkého okolí. Na veřejném prostranství musí mít majitel nebo průvodce psa na vodítku.

 

Městský úřad vyzývá a žádá všechny občany, aby dodržovali nejen citovaná nařízení uvedené vyhlášky, ale veškeré obecně platné zásady, které povedou ke zlepšování pořádku, vzhledu a bezpečnosti.

VELMI DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME PŘEDEVŠÍM NA VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ PSY !!!!!

 

V souvislosti s udržování pořádku velmi děkujeme všem občanům, kteří se dobrovolně zapojili do „jarního úklidu“ veřejných prostranství v okolí svého bydliště.

 

Dále děkujeme těm občanům, kteří v rámci akce „dubnového sběru odpadu“ dodržovali všechna stanovená pravidla, zejména že ukládali sběr pouze na určená místa. Je potěšující, že takových byla převážná většina.

 

DĚKUJEME !!!!!

 

 

různé  
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ADRES

Městský úřad Janovice nad Úhlavou oznamuje změnu e-mail adres :

1. Oficiální adresa města (doručována současně starostovi, tajemníkovi a do sekretariátu) = mesto@janovice.cz

2. Starosta města (Mgr.Michal Linhart) = starosta@janovice.cz

3. Tajemník MěÚ (Bc.Jiří Šulc) = tajemnik@janovice.cz

4. Sekretariát (Iveta Rückerová) = sekretariat@janovice.cz

5. Stavební úsek (Jana Dudova) = stavebni@janovice.cz

6. Účetní (Jarmila Kelnerová) = ucetni@janovice.cz

7. Matrika (Eva Suttá) = matrika@janovice.cz

8. Místní hospodářství s.r.o. (Bc.Jiří Šulc - jednatel) = mhsro@janovice.cz

 

PRODEJ BYTU – NABÍDKA

Město Janovice nad Úhlavou nabízí k prodeji byt 2+1 v v č.p.283 v Janovicích nad Úhlavou. Prodejní cena schválená zastupitelstvem města je 400 000,- Kč.

Veškeré informace získáte na Městském úřadě v Janovicích nad Úhlavou, kde je možné domluvit i prohlídku bytu.

 

POZVÁNKA NA KONCERT

CHINASKI

KLATOVY – STADION POD HŮRKOU V sobotu 12.6.2004 od 19.00 hodin.

Předprodej vstupenek : PERGOLIA KLATOVY

Vstupné : 

180,- Kč v předprodeji

230,- Kč v den konání na místě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření starosty města k dopisu od neznámého pisatele

Vážení občané, v souvislosti s vybíráním místních poplatků řešil Městský úřad několik připomínek. Jedna z nich se týkala toho, že do některých rodin nebyla doručena vkladová složenka, na základě které měl být zaplacen poplatek za sběr komunálního odpadu.

Dne 12.3.2004 byl Městskému úřadu doručen dopis, který na tento problém upozorňuje. Vzhledem k tomu, že podpisy pisatelů tohoto dopisu jsou nečitelné a zpáteční adresa nebyla uvedena, nemohlo být na tento dopis odpovězeno. Volím proto tuto formu, kterou chci využít jednak jako odpověď pisateli dopisu a jednak i jako informaci pro ostatní občany.

 

TEXT DORUČENÉHO DOPISU

 

ODPOVĚĎ STAROSTY MĚSTA – OTEVŘENÝ DOPIS

 

Vážený pisateli dopisu,

schválením místního poplatku vzniká občanu – poplatníkovi poplatková povinnost. To v praxi znamená, že poplatník je bez jakékoliv výzvy nebo upozornění povinen ve vyhláškou stanoveném termínu a vyhláškou stanovené výši uhradit místní poplatek. Povinnost Městského úřadu rozesílat složenky nebo jinak upozorňovat na nutnost úhrady poplatku neexistuje.

I přesto se Městský úřad rozhodl, že se pokusí občanům pomoci tím, že jim bude zasílat vkladové složenky, které jim vždy na začátku kalendářního připomenou povinnost úhrady a výši stanoveného poplatku za sběr odpadu a za psa.

Složenky byly rozeslány podle evidence trvalého bydliště a evidence vlastníků nemovitostí. Je možné, že mohlo v některých případech dojít k nedoručení. Možností je mnoho a ne vždy musí být vina na straně Městského úřadu.

Jedinou prokazatelnou formou doručení složenky by byl doporučený dopis do vlastních rukou, tedy na tzv. „modrou doručenku“.  V případě rozesílání vkladových složenek nemá Městský úřad povinnost prokazovat doručení. Proto byla zvolena jiná forma roznášky složenek, při které samozřejmě ani odesílatel, ale ani adresát nemůže doložit odeslání nebo převzetí zásilky. Proto mi slova o „značné nesrovnalosti v evidenci“ a „nedůsledné kontrole“ připadají zbytečně silná a hlavně nepodložená. Stejně tak jako Vy tvrdíte, že Vám složenka nebyla doručena, mohu i já tvrdit, že všechny složenky byly z Městského úřadu odeslány. Takovými tvrzeními a vzájemným osočováním se ale nic nevyřeší. Myslím, že by bylo mnohem jednodušší, kdybyste, vážený pisateli tohoto dopisu, kontaktoval Městský úřad a problém by byl okamžitě vyřešen.

Závěrem bych chtěl Vás i všechny občany ujistit, že Městský úřad se bude snažit odstranit všechny nedostatky, které v souvislosti s místními poplatky nastaly. A Vás, vážený pisateli dopisu bych chtěl poprosit, zda byste nenašel jednodušší cestu k vyřešení problému. Ani tento, ani jiný dopis Vás totiž nezbaví poplatkové povinnosti dané vyhláškou.

 

Mgr. Michal Linhart, starosta města

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ