INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č.03 - KVĚTEN 2003 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č.03 - KVĚTEN 2003

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informační leták MěÚ č.03 - květen 2003

 

 

 

 

 

 


Informační leták Městského úřadu Janovice nad Úhlavou

3. vydání

Datum vydání : 29.05.2003

 

 

Vážení občané,

po dvou měsících Vám opět přinášíme informace, které pro Vás připravuje Městský úřad v Janovicích nad Úhlavou.

                                                                                                                         Mgr.Michal Linhart, starosta města

I.

Z jednání rady a zastupitelstva města

Rada města

Od vydání posledního Informačního letáku jednala rada města 3 x .

Bytové záležitosti

Rada města projednala 3 žádosti o prodloužení nájemních smluv, které po prošetření bytovou komisí schválila v souladu se směrnicí rady města. Dále na doporučení bytové komise přidělila jeden byt v č.p.297.

Schválila výši volného nájemného u nově sepisovaných smluv na 31,-Kč za m2 (dvojnásobek regulovaného nájmu).

Rozhodla, že nájemní smlouvy se budou uzavírat max.na dobu dvou let; po uplynutí nájmu je možnost upravit výši nájmu a smlouvu prodloužit, pokud nájemník plní podmínky smlouvy.

Projednala záměr města prodat byty v majetku města a navrhla zastupitelstvu zahájit prodej bytů v majetku města.

Nebytové prostory

Na základě rozhodnutí rady města byly p.Monice Kubíčkové pronajaty prostory ve zdravotním středisku za účelem zřízení kadeřnické provozovny – provoz byl zahájen.

Byl prodloužen nájem na další dva roky paní Dagmar Lukešové - SPAR.

Pozemky

Rada provedla výběrové řízení (obálkovou metodou) a na základě nejvyšší nabídnuté ceny  pronajala pozemek 2693/10 v Janovicích nad Úhlavou panu Vlastimilu Oravcovi. Na pozemku bude zřízena zahrádka.

Pronajala část pozemku 2707/1společnosti Černá liška za účelem zřízení letní předzahrádky u restaurace U Koblerů.

Pronajala část pozemku 2707/23 firmě Rubáš – Skřivánek, Barman Club za účelem zřízení letní předzahrádky u restaurace Barman Club.

Ostatní záležitosti

Z ostatních rozhodnutí je pro občany nejdůležitější, že rada města povolila uzavření Mateřské školy v době letních prázdnin :

MŠ bude uzavřena v době od 21.7. do 1.8.2003.

 

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města se sešlo na jednom mimořádném jednání 24.4. a na jednom řádném jednání 22.5.2003.

Mimořádné jednání 24.4.bylo svoláno hlavně proto, aby byly schváleny dotace, které město obdrželo. Jedná se od dotaci Státního fondu životního prostředí ve výši 178 600,-Kč, která byla použita na opravy po povodni provedené u Top Coloru. Druhou dotaci ve výši 60 000,-Kč poskytlo Ministerstvo kultury na počítačové vybavení nově zřizované knihovny.

Dále zastupitelstvo zamítlo přispívat finančně na provoz lékařské služby první pomoci v Nýrsku a schválilo příspěvek na lékařskou službu první pomoci pro děti a dorost, která bude fungovat v Klatovech.

Mimořádné zastupitelstvo ještě schválilo zřízení prvního osadního výboru, který vznikl pro obce Dolní Lhota a Vacovy.

Byla také prodána část pozemku v Ondřejovicích. Kupujícím je paní Anna Čížková, která již pozemek delší dobu užívá.

Řádné jednání 22.5.projednalo několik závažných záležitostí :

  1. Zastupitelstvo rozhodlo, že bude zahájen prodej bytů v domech na Sídlišti v Janovicích. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí je, že při současné výši regulovaného nájmu není ve finančních možnostech města řádně udržovat domy a byty. Nejdříve budou prodávány byty v domech, jejichž záměr prodeje schválilo již předchozí zastupitelstvo. Jedná se o tato čísla popisná

        260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,272,273,274,276,277,278,281,282,283,284.

        Protože město má zájem, aby byty koupili především stávající nájemníci, byla stanovena prodejní cena, která je

        výrazně nižší, než cena odhadní. Město bude stávajícím nájemníkům nabízet byty za tyto ceny :

-          byt 1+1 za   70 000,- Kč

-          byt 1+2 za   90 000,- Kč

-          byt 1+3 za 110 000,- Kč

Všichni nájemníci, kterých se 1.kolo prodeje týká budou písemně osloveni.

Volné byty v majetku města, budou nabízeny ve veřejné soutěži za tržní cenu a prodány tomu, kdo nabídne cenu nejvyšší. Základní ceny, za které budou volné byty nabízeny, stanovilo zastupitelstvo města takto :

-          byt 1+1 ... 400 000,- Kč

-          byt 1+2 ... 500 000,- Kč

-          byt 1+3 ... 600 000,- Kč

  1. Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích. Tato vyhláška upřesňuje všechny poplatky, které město od 1.7.2003 bude vybírat. Celé znění vyhlášky je k dispozici v podatelně městského úřadu a Vám zasíláme přílohu této vyhlášky, která stanovuje výši vybíraných poplatků. Největší změnou je poplatek za komunální odpad. Od 1.7.2003 se ruší lístky na popelnice a bude vybírán poplatek za osobu. Výše poplatku bude vždy stanovena podle skutečných nákladů na likvidaci veškerých odpadů za předchozí kalendářní rok (výpočet částky je uveden v příloze, kterou Vám zasíláme). Rozhodnutí zastupitelstva o změně poplatku je vedeno snahou, aby se všichni občané podíleli na nákladech spojených s likvidací veškerého odpadu, tj. běžného komunálního, tříděného velkoobjemového, nebezpečného.

Žádáme občany, aby se s novou vyhláškou seznámili a řádně plnili svoji povinnost, kterou jim ukládá zákon.

  1. Zastupitelstvo města dále rozhodlo, že bude založena společnost s ručením omezeným, která bude provozovat tepelné hospodářství města a zabezpečovat veškerou hospodářskou činnost města. Návrh na založení v současné době zpracovává právní zástupce města.

 

II.

DALŠÍ INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Práce související s protipovodňovými opatřeními a odstraňováním škod

V současné době se dokončují práce, které by měly alespoň částečně zmírnit nebezpečí při případných povodňových problémech. Jen pro Vaši informaci – kde všude se pracovalo :

-          Janovice – čištění Úhlavy a Jelenky, náhon u Špirkova mlýna, čištění odtokových stok za Sídlištěm, pod Amerikou, v oblasti za školou

-          další práce byly prováděny v Ondřejovicích, Hvízdalce, Spůli, Rohozně, Veselí, Dolní Lhotě

-          v plánu je ještě oprava propustků v Plešinech a Dubové Lhotě

-          v době letních prázdnin bude provedena rekonstrukce omítky v Masarykově ZŠ

Město požádalo o dotaci, kterou poskytuje Fond solidarity Evropské unie na odstraňování povodňových škod. V pondělí 2.6.2003 bude žádost posouzena. Je tedy šance dostat alespoň část vynaložených prostředků zpět do rozpočtu města.

Krajský úřad bohužel stále nevyřídil požadavky soukromých vlastníků budov poničených povodní. O finance požádalo město prostřednictvím povodňového fondu. Největším problémem je, že pokud vlastníci finance obdrží, musí je vyčerpat do konce kalendářního roku.

Místní rozhlas

Podle plánu byl zahájen provoz místního rozhlasu v Rohozně, Dolní Lhotě a Spůli a rozšířen provoz na Veselí a v Janovicích. Další rozšiřování je plánováno, ale vzhledem k finančním možnostem nejdřív v příštím roce.

V souvislosti s provozem místního rozhlasu žádáme občany, aby městskému úřadu hlásili případné poruchy. Urychlí se tím jejich odstraňování.

Opravy komunikací

Jsme si vědomi, že stav místních komunikací trápí jak Janovice, tak většinu okolních obcí. Bohužel finanční možnosti zatím nedovolují rozsáhlejší rekonstrukce. Město je většinou závislé na dotacích, jejichž přidělení je velmi nejisté.

Z toho, co plánujeme nejdřív, uvádíme :

-          v červnu bude zahájena oprava části Hradčanské ulice v Janovicích, na které se podílí Západočeská energetika

-          následovat bude oprava komunikace v Petrovicích a drobné opravy těch nejhorších míst v místním obvodu Janovic

-          dotace jsou požadovány na rekonstrukci komunikace v Podsedkách (od Lékárny směrem k řece), na rekonstrukci komunikací na Sídlišti a na rekonstrukci Náměstí

Knihovna

Knihovna v prostoru bývalé restaurace „Na radnici“ byla zkolaudována a zbývá ji vybavit nábytkem. Zahájení provozu zatím neuvádíme, protože i vybavení nábytkem bude značně finančně náročné.

Kontejner na odpad

Od 1.června chce městský úřad zlepšit možnosti pro likvidaci odpadů. Na dvoře městského úřadu bude umístěn kontejner, kam se může umístit odpad. Odpad nesmí patřit mezi nebezpečný, tj.nesmí se vyhazovat barvy, oleje, lednice, televize, mrazáky apod.

Občan,který odpad přiveze, je povinen oznámit při příjezdu na úřadě, přivezení odpadu.

Kontejner bude umísťován vždy první týden v měsíci v pracovní době městského úřadu, tedy v pondělí a ve středu od 7.30 do 17.00, v úterý a ve čtvrtek od 7.30 do 16.00 a v pátek od 7.30 do 14.00. Ve výjimečných případech, pokud občan nemá jinou možnost, lze dohodnout termín mimo stanovenou dobu.

V ZÁVĚRU PŘIPOMÍNÁME DŮLEŽITÉ TERMÍNY :

Referendum o přistoupení České republiky do Evropské unie

13.a 14.června

 

Pouť v Janovicích nad Úhlavou

neděle 22.června

 

Umístění kontejneru na odpad na dvoře městského úřadu

od 1.června

 každý první týden v měsíci

 

Zahájení výběru paušálního poplatku

za provoz systému sběru odpadu (podle zahájení platnosti vyhlášky)

od 1.července

 

Uzavření Mateřské školy v Janovicích nad Úhlavou

od 21.července do 1.srpna

 

PŘÍLOHY :

1.       Informace pro občany o konání referenda o přistoupení ČR k EU.

2.       Oznámení o době a místě konání referenda o přistoupení ČR k EU.

3.       Příloha k obecně závazné vyhlášce „O místních poplatcích“, která stanovuje výši poplatků od 1.7.2003.

 

 

 

KONTAKT :

Městský úřad, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou

Telefon : 376392295

Fax : 376382394

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ