INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č.01 - PROSINEC 2002 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č.01 - PROSINEC 2002

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informační leták MěÚ č.01 - prosinec 2002

 

Informační leták Městského úřadu Janovice nad Úhlavou

1.vydání - prosinec 2002

Vážení občané !

Dostává se Vám do rukou první vydání Informačního letáku Městského úřadu v Janovicích nad Úhlavou. Hlavním úkolem tohoto letáku je přiblížit Vám ve stručnosti důležitá rozhodnutí z jednání rady a zastupitelstva města, informace Městského úřadu, oznámení apod. Tento leták bude vycházet nepravidelně podle množství informací, které bude potřeba Vám předat. Doufám, že tento způsob přispěje ke zlepšení informovanosti občanů.

                                                                                                                         Mgr.Michal Linhart, starosta města    

 

 

I.                     INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Nově zvolená rada města jednala dvakrát, 5.a 16.12., zastupitelstvo se po volbách sešlo jednou, 19.12. Z toho hlavního, co bylo projednáváno, připomínáme zejména :

1)       zahájení prací a jednání, které se týkají protipovodňových opatření :

-          základní práce, zejména čištění náhonů, struh, břehů a říčních koryt, budou zahájeny od ledna 2003

-          probíhají jednání s Povodím Vltavy, které je správcem toku řeky Úhlavy

-          bylo zahájeno jednání o vypracování projektu protipovodňových opatření pro Janovice a všechny okolní spádové obce

2)       vypracování plánu oprav místních komunikací a zpracování projektu parkovacích míst na sídlišti, Náměstí a na úpravu plochy před Konzumem

3)       výkup pozemků určených územním plánem pro výstavbu rodinných domů

4)       na radě i zastupitelstvu bylo projednáváno pokračování plynofikace (v r.2003 Dubová Lhota, v další etapě je v plánu Veselí a Spůle), dokončení kanalizace, rekultivace skládky

5)       v příštím roce provést celkové posouzení domů a bytů v majetku města a připravit dlouhodobý plán oprav

6)       zastupitelstvo zatím neschválilo navrhovanou cenu vodného (14,86 Kč bez DPH) a stočného (14,27 bez DPH); bude dále jednáno s firmou Vodospol

7)       byla projednána možnost rozšíření místního rozhlasu do všech okolních obcí

8)       postupně budou aktualizovány nebo nově vydány místní vyhlášky

 

 

II.                   INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU

1)       Na Městském úřadě v Janovicích nad Úhlavou dochází k těmto změnám :

a)       od 9.12.2002 byly zrušeny úřední dny pondělí a středa a MěÚ funguje pro občany takto :

-          pondělí 7.30 – 12.00, 12.30 – 17.00

-          úterý 7.30 – 12.00, 12.30 – 16.00

-          středa 7.30 – 12.00, 12.30 – 17.00

-          čtvrtek 7.30 – 12.00, 12.30 – 16.00

-          pátek 7.30 – 12.00, 12.30 – 14.00

b)       od 1.1.2003 bude MěÚ pracovat v tomto složení :

-          starosta města : Mgr.Michal Linhart

-          tajemník : funkce bude obsazena po výběrovém řízení v průběhu ledna

-          úsek ekonomický – účtárna : Jarmila Kelnerová

-          úsek stavební, pozemkový a investiční : Jana Dudová

-          úsek místního hospodářství (plní povinnosti bývalé Domovní správy) : Iveta Rückerová

-          matrika : Eva Suttá

-          úsek lesního hospodářství : Antonín Chroust (pro zájemce o odkoupení dřeva tel.603 951398)

-          technický úsek : Michal Oravec, Václav Tuček, Jaroslav Hodek, Jaroslav Uldrych

-          místní knihovna + úklid MěÚ : Helena Mařecová

-          MěÚ dále zaměstnává na dohodu odborného lesního hospodáře (povinnost ze zákona) : František Lamr

2)       Kromě vydávání tohoto informačního letáku a rozšíření místního rozhlasu nabízí MěÚ další možnost informování občanů :

-          základní informace mohou být občanům zasílány formou stručných zpráv na mobilní telefon nebo na e-mailovou adresu; zájemce žádáme, aby nahlásili číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu na MěÚ

-          v průběhu ledna by měly začít fungovat informační internetové stránky MěÚ na informačním serveru firmy ŠumavaNet.CZ

3)       Bude nutno zabývat se pořádkem na veřejných prostranstvích v Janovicích i okolních obcích. Součástí bude i rozmístění odpadkových košů v místech s největším pohybem obyvatel. Občanům, vlastníků psů, bude při zaplacení poplatku za psa vydána sada sáčků, které slouží ke sběru psích exkrementů.

4)       Dále se bude řešit zlepšení situace s tříděním odpadu. Uvažujeme o zvýšení počtu kontejnerů na plasty, zejména na sídlišti. V této souvislosti chceme požádat všechny občany, aby si dali práci a PET lahve určené k likvidaci zmačkali.

5)       Jako přílohu těchto informací Vám zasíláme leták Ministerstva vnitra související s přechodem kompetencí po zrušení okresních úřadů (obecním úřadem obce s rozšířenou působností je pro naše potřeby Městský úřad Klatovy)

 

III.                 OSADNÍ VÝBORY – informace pro občany

Podle §120 zákona č.128/2000 Sb. o obcích může zastupitelstvo města zřídit v jednotlivých obcích (částech obce) osadní výbory. Osadní výbor musí mít nejméně 3 členy a musí to být občané s trvalým pobytem v příslušné části obce. Předsedu i členy zvolí zastupitelstvo.

 

Podle §121 uvedeného zákona má osadní výbor tato práva :

-          předkládat zastupitelstvu, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce

-          vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě k rozhodnutí, pokud se týkají příslušné části obce

-          vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v příslušné části obce, orgánům města

Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva o slovo, musí mu být uděleno.

Pokud projevíte o tuto možnost zájem, obraťte se na členy zastupitelstva, kteří trvale bydlí v příslušných obcích, nebo přímo na starostu města.

Vážení občané !

V závěru dovolte, abych Vám jménem všech zvolených členů zastupitelstva města a jménem zaměstnanců Městského úřadu popřál hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů v novém roce.

 

                                                                                                                    Mgr.Michal Linhart, starosta města

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ