USNESENÍ Č.10 - 10.11.2005 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.10 - 10.11.2005

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.10 - 10.11.2005

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 10.11.2005

Bod 127/2005                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Karla Altmana a Mgr. Ingrid Kasíkovou.

Bod 128/2005

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele Ing. Vincenta Tringelu a Evu Valachovou.

Bod 129/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo na základě návrhu hodnotící komise přidělit veřejnou zakázku „JANOVICE NAD ÚHLAVOU – OBYTNÁ ZÓNA, KLENOVSKÁ ULICE“ vybranému uchazeči, kterým je firma Lesní stavby spol. s r.o., se sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko.

Bod 130/2005

Zastupitelstvo města schvaluje úpravu čl. V. kupní smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města č. 123/2005 ze dne 20.10.2005, takto :

„Kupující se zavazuje, že nejpozději do jednoho roku od podpisu této kupní smlouvy oběma smluvními stranami vybuduje v budově bez čp/če na st.p.č. 631 v k.ú. Janovice nad Úhlavou 30 bytových jednotek,  které budou ve lhůtě jednoho roku ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami připraveny k prodeji třetím osobám, a to za cenu 10 831,- Kč (slovy deset tisícosmsettřicetjedna korun českých) včetně DPH za 1 m2 s odůvodněnou odchylkou maximálně do výše 3%. Kupní cena za 1 m2 může být navýšena o odchylku maximálně do výše 3% pouze v případě, že se v průběhu stavby objeví skryté závady budovy, které nemohly být prokazatelně objeveny při prohlídce budovy, kterou prováděl kupující za účelem stanovení kupní ceny bytové jednotky. Případná odchylka musí být doložena, zdůvodněna a zaznamenána ve stavebním deníku a odsouhlasena stavebním dozorem.“

Bod 131/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo, že kupní cena za prodej st.p.č. 504 a stavby na ní stojící v k.ú. Janovice nad Úhlavou, jejichž prodej byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 51/2005 a 52/2005 ze dne 21.4.2005, se stanovuje na 30 000,- Kč.

Bod 132/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat st.p.č. 696 a stavbu na ní stojící v k.ú. Janovice nad Úhlavou za kupní cenu 350 000,- Kč, st.p.č. 699 a stavbu na ní stojící v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV č. 1 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou za kupní cenu 200 000,- Kč a část p.p.č. 2407/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV č. 1 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou, jejíž výměra bude stanovena geometrickým plánem, za kupní cenu 300,- Kč za jeden metr čtvereční. Kupujícím je pan Vlastimil Lagron, bytem Studentská 150, 339 01 Klatovy. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn od 19.10.2005 do 4.11.2005.

Bod 133/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat st.p.č. 802 a stavbu na st.p.č. 802, přilehlou pozemkovou parcelu č. 2846/2, st.p.č. 623 a stavbu na st.p.č. 623, st.p.č. 620 a stavbu na st.p.č. 620, st.p.č. 803, 627 a 621 a st.p.č. 803, 627 a 621 a přilehlou pozemkovou parcelu č. 2407/131, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV č. 1 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou za celkovou kupní cenu 4.000.000,- Kč. Kupujícím je ARBO, spol. s r.o., Hřbitovní 757, 339 01 Klatovy. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn od 25.8.2005 do 20.9.2005 a doplněný záměr od 7.10.2005 do 24.10.2005.

Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo schválit konečné znění kupní smlouvy.

Bod 134/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit cenu vodného na rok 2006 ve výši 17,71 Kč a stočného na rok 2006 ve výši 16,25 Kč. Schválené ceny jsou uvedeny bez DPH.

Bod 135/2005

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí usnesení rady města o likvidaci Místního hospodářství Janovice nad Úhlavou s.r.o., kterou notářským zápisem provedla rada města dne 10.11.2005 – usnesení 77/2005.

 

V Janovicích nad Úhlavou 10.11.2005.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ