USNESENÍ Č.6 - 23.6.2005 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.6 - 23.6.2005

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.6 - 23.6.2005

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 23.06.2005

Bod 71/2005                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Ing. Ivana Bědajánka, Evu Valachovou a Václava Vojtu.

Bod 72/2005

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele Karla Altmana a Jiřího Lokaje.

Bod 73/2005

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 17.05.2005 a konstatuje :

·          z bodů 58, 59, 60/2005 nevyplynuly konkrétní úkoly

·          body 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68/2005 – z osmi podnájemních smluv bylo podepsáno účastníky smlouvy a městem ke dni 17.6.2005  6 smluv; jedna smlouva byla zaslána vlastníkovi podnájemce do zahraničí, u jedné smlouvy se dojednávají jiné podmínky

·          bod 69 a 70/2005 – smlouva o poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost v roce 2004 byla podepsána a zaslána Krajskému úřadu

Bod 74/2005

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období 21.04.2005 - 23.06.2005.

Bod 75/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 2407/127 v k.ú. Janovice nad Úhlavou o celkové výměře 189 m2 firmě OLHO-Technik Czech s.r.o. Kupní cena byla stanovena ve výši 180,- Kč za   1 m2, tj. celkem 34 020,- Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn od 3.5.2005 do 20.5.2005.

Bod 76/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 2843 v k.ú. Janovice nad Úhlavou o celkové výměře 113 m2 panu Janu Koblerovi, bytem 340 21 Janovice nad Úhlavou 56. Kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem č. 6451, který vypracoval Václav Řeřicha, Tajanov 42, 339 01 Klatovy, ve výši 3 660,- Kč. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí prodávající. Záměr prodeje byl zveřejněn od 20.5.2005 do 6.6.2005.

Bod 77/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat jiné stavby - ocelové montované přístřešky („ESO přístřešky“) v Rozvojové zóně v Janovicích nad Úhlavou, na p.p.č. st.p.č. 614, 620, 648, 651, 655, 659, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 697, 703, 704, 705, 711 to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou. Kupní cena byla stanovena ve výši 200,- Kč za 1 m2. Odstranění a prodej bude probíhat podle smlouvy o dílo a kupní smlouvy vypracované právním zástupcem města. Náklady spojené s odstraněním a prodejem hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn od 2.6.2005 do 17.6.2005.

Bod 78/2005

Zastupitelstvo města schvaluje termíny jednání zastupitelstva ve 2. pololetí roku 2005 takto : 25.8., 20.10., 22.12.

Zastupitelstvo města schvaluje termíny jednání rady ve 2. pololetí roku 2005 takto : 14.7., 1.9., 6.10., 3.11., 1.12.

Bod 79/2005

Zastupitelstvo města zamítlo žádost o příspěvek na budování přípojek plynu při plynofikaci obcí Veselí, Spůle a Dubová Lhota.

Bod 80/2005

Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města za rok 2004 bez výhrad a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2004.

Bod 81/2005

Zastupitelstvo města schvaluje vyúčtování hospodářské činnosti za rok 2004.

Bod 82/2005

Zastupitelstvo města schvaluje 1. úpravu rozpočtu na rok 2005 tak, jak byla doporučena finančním výborem a radou města s jedinou úpravou ve výdajové  položce „Doprava komunikace“. Položka je navýšena o 85 tis. Kč na zajištění příspěvku na dopravní obslužnost v roce 2005.

 

V Janovicích nad Úhlavou 23.06.2005.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ