USNESENÍ Č.13 - 16.12.2004 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.13 - 16.12.2004

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.13 - 16.12.2004

 

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 16.12.2004

TEXT UPRAVEN

Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

 Bod 124/2004                               

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Evu Valachovou, MVDr. Ladislava Vyskočila a Karla Turonyho.

Bod 125/2004

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Jiřího Lokaje a Ing. Jaroslava Rožně.

Bod 126/2004

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 29.11.2004 a konstatuje :

  • z bodů 115, 116 a 117/2004 nevyplynuly žádné konkrétní úkoly
  • bod 118 a 119/2004 – smlouvy založeny do evidence města
  • bod 120 a 121/2004 – rozhodnutí zastupitelstva byla písemně doručena
  • bod 122/2004 – vyhláška zveřejněna na úřední desce
  • bod 123/2004 – smlouva o budoucí kupní smlouvě podepsána 30.11.2004

Bod 127/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo, že město uzavře smlouvu o pojištění majetku města s Generali Pojišťovnou. Smlouva bude uzavřena prostřednictvím Generali Pojišťovny – oblastní pobočky Klatovy s platností od 1.1.2005.

Bod 128/2004

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období 21.10. – 16.12.2004.

Bod 129/2004

Zastupitelstvo města schvaluje 2. úpravu rozpočtu na rok 2004 tak, jak byla doporučena finančním výborem a radou města.

Bod 130/2004

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2005 tak, jak byl doporučen finančním výborem a radou města.

Bod 1312004

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje části pozemkové parcely číslo 2136/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Bod 132/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část pozemkové parcely číslo 2136/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou panu Oldřichu Švaříčkovi, bytem Janovice nad Úhlavou 210. Výměra prodávaného pozemku je cca 147 m2, přesná výměra bude určena geometrickým plánem. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Bod 133/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo přidělit Tělocvičné jednotě Sokol Janovice nad Úhlavou příspěvek ve výši 30 000,- Kč. Příspěvek je přidělen výhradně na činnost s mládeží v roce 2005.

Bod 134/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo na základě ustanovení zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který nabývá účinnosti dnem 1.1.2005, o zrušení Obecně závazné vyhlášky číslo 4/2003 o výši příspěvku rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny.

Bod 135/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo, že do akce plynofikace obce Dubová Lhota nebude zařazeno vedení hlavního řadu k nemovitosti č.p.9, jejíž vlastníkem je pan Josef Špirk.

Bod 136/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo, že na plynofikaci obcí poskytne z rozpočtu města v roce 2005 příspěvky Západočeské plynárenské ve výši :

  • 4 600 000,- Kč na akci Spůle a Veselí
  • 1 820 000,- Kč na akci Dubová Lhota.

Bod 137/2004

Zastupitelstvo města schvaluje plán řádných jednání zastupitelstva a rady města na 1.pololetí roku 2005 takto :

  • rada města  6.1., 3.2., 3.3., 7.4., 5.5., 2.6.
  • zastupitelstvo města 17.2., 21.4., 16.6.

Bod 138/2004

Zastupitelstvo města bere na vědomí inspekční zprávu o inspekci provedené v Masarykově základní škole Janovice nad Úhlavou ve dnech 20.- 24.9.2004.

Bod 139/2004

Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru provedení kontroly průběhu výkupu pozemků za účelem výstavby rodinných domů. Akci realizuje na základě pověření města Realitní kancelář Jiří Novotný Nýrsko. Zprávu o provedené kontrole předloží kontrolní výbor na nejbližším řádném jednání zastupitelstva města.

Bod 140/2004

Zastupitelstvo města zamítlo návrh paní Terezie Odehnalové a pana Jana Koblera, bytem Janovice nad Úhlavou č.p. 56, aby město vykoupilo jejich pozemkovou parcelu číslo 2625/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou za cenu 300,- Kč za jeden metr čtvereční. Toto rozhodnutí je v souladu s usnesením zastupitelstva města číslo 100/2003 ze dne 18.12.2003.

Bod 141/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo, že příprava stavebních parcel bude rozdělena na dvě etapy. 1. etapa, která nebude realizována na pozemkové parcele číslo 2625/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou,  bude pokračovat v souladu s projektem, o druhé etapě bude dále jednáno.

Bod 142/2004

Zastupitelstvo města souhlasí, aby se město zapojilo do realizace programů typu LEADER v rámci Místní akční skupiny Ekoregion Úhlava a jako svého zástupce  jmenuje starostu města.

Bod 143/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo, že město se odvolá proti rozsudku ve věci žalobců Kateřiny Divišové, Roberta Diviše a Rolanda Diviše proti Městu Janovice nad Úhlavou o ochranu osobnosti s náhradou nemajetkové újmy.

Bod 144/2004

Zastupitelstvo města pověřuje radu města dodatečným projednáním žádosti o příspěvek na činnost s mládeží, který podal oddíl JU-JITSU Janovice nad Úhlavou.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ