USNESENÍ Č.5 - 17.8.2004 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.5 - 17.8.2004

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.5 - 17.8.2004

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 17.08.2004

TEXT UPRAVEN

Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

Bod 54/2004                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Evu Valachovou, Karla Turonyho, Josefa Čudu.

Bod 55/2004

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Karla Altmana a Ing. Ivana Bědajánka.

Bod 56/2004

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 22.06.2004 a konstatuje :

  • z bodů 32, 33, 34, 35, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53/2004 nevyplynuly žádné konkrétní úkoly
  • body 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42/2004 -  schválené prodeje probíhají nebo jsou již vyřízeny
  • bod 43/2004 – vlastníci pozemkových parcel s navrženou směnou souhlasí, v současné době probíhá geometrické zaměření
  • bod 46/2004  - akce schválené 1.úpravou rozpočtu probíhají
  • bod 47/2004 – stavební úpravy v nebytovém prostoru v č.p. 297 se projekčně připravují a jsou projednány s uživatelem
  • bod 51/2004 – seznamy byly rozděleny podle účelovosti majetku a komise je obdrží 17.8.2004

Bod 57/2004

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města v období od 22.6.2004 do 17.08.2004.

Bod 58/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje části pozemku č. 2707/10 v k.ú.Janovice nad Úhlavou.

Bod 59/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část pozemkové parcely č. 2707/10 v k.ú. Janovice nad Úhlavou paní Ivaně Karpíškové. Prodávaná část pozemkové parcely bude zaměřena podle doporučení rady města ze dne 01.07.2004. Veškeré výdaje spojené s prodejem hradí kupující.

Bod 60/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje části pozemkové parcely č. 24 v k.ú.Janovice nad Úhlavou.

Bod 61/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část pozemkové parcely č. 24 v k.ú. Janovice nad Úhlavou paní Ivaně Karpíškové. Veškeré výdaje spojené s prodejem hradí kupující.

Bod 62/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit

a)       od paní Terezie Mejcharové 1/56 lesních porostů na pozemkové parcele číslo 386/1 v k.ú. Petrovice nad Úhlavou a 1/58 lesních porostů na pozemkové parcele číslo 385 v k.ú. Petrovice nad Úhlavou za cenu 44 517,- Kč

b)       od paní Karoliny Sedláčkové 1/56 lesních porostů na pozemkové parcele číslo 386/1 v k.ú. Petrovice nad Úhlavou a 1/58 lesních porostů na pozemkové parcele číslo 385 v k.ú. Petrovice nad Úhlavou za cenu 44 517,- Kč.

Bod 63/2004

Zastupitelstvo města nesouhlasí se záměrem  „Stanovení dobývacího prostoru Bystřice nad Úhlavou“, který je navrhován v lokalitě v katastrálním území Petrovice nad Úhlavou. Zastupitelstvo města vyjadřuje nesouhlasné stanovisko k celkovému záměru těžby štěrkopísků v uvedené lokalitě. Důvodem nesouhlasného stanoviska je předpokládaný nepříznivý dopad plánované těžby na životní prostředí, především neúměrné zvýšení silniční dopravy a s tím související hluk a prašnost.

Vzhledem k tomu, že město Janovice nad Úhlavou je v současné době 5% společníkem firmy Klatovské štěrkopísky, s.r.o., rozhodlo zastupitelstvo města, aby účast ve firmě byla v souladu se společenskou smlouvou ukončena.

Bod 64/2004

Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s §2, odst.2) Nařízení vlády č.37/2004 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev  měsíční odměnu pro neuvolněné členy zastupitelstva města podle přílohy č.1 tohoto nařízení. Odměny se v souladu s tímto nařízením stanovují s platností od 01.01.2004.

Bod 65/2004

Zastupitelstvo města jmenuje komisi pro posouzení výsledků „Obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o využití areálu bývalých kasáren v Janovicích nad Úhlavou ve složení :

Mgr. Michal Linhart, starosta města

JUDr. Ivan Bretschneider, organizační zástupce vyhlašovatele

MVDr. Ladislav Vyskočil, člen rady města a předseda kontrolního výboru

Ing. Ivan Bědajánek, člen zastupitelstva města a předseda finančního výboru

Ing. Vincent Tringela, člen zastupitelstva města.

Bod 66/2004

Zastupitelstvo města zamítlo žádost manželů Kateřiny Divišové a Roberta Diviše o zrušení předkupního práva k bytu č.5 v č.p.279, který si odkoupili do osobního vlastnictví.

Bod 67/2004

Zastupitelstvo města schválilo termín mimořádného jednání zastupitelstva města dne 30.08.2004.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ