USNESENÍ Č. 04/2010 – 30.08.2010 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 04/2010 – 30.08.2010

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 04/2010 – 30.08.2010

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města dne 30.08.2010

 

Usnesení č. 61/2010:

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Františka Kellnhofera a MVDr. Ladislava Vyskočila.

Návrh usnesení č. 62/2010:

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Karla Altmana a Mgr. Ingrid Kasíkovou.

Usnesení č. 63/2010:

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z veřejného zasedání 28.06.2010, kterou předložila Olga Kastnerová, předsedkyně kontrolního výboru.

Usnesení č. 64/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo odložit projednání žádosti firmy SANGRAIL s.r.o. Důvodem je nepřítomnost zástupce firmy na veřejném zasedání.

Usnesení č. 65/2010:

Zastupitelstvo města schvaluje Rozhodnutí starosty č. 13/2010 – 19/2010, která byla vydána v době od 29.06. do 30.08.2010.

Usnesení č. 66/2010:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 09/2010 – 10/2010 vydaná v červnu a červenci roku 2010.

Usnesení č. 67/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 412/3 v k.ú. Vacovy o výměře 497 m2, zapsáno na LV 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální úřad Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem.

Kupujícím je pan Milan Vacovský, Točník 105, 339 01 Klatovy. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající, veškeré ostatní náklady hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 03.08.2010 do 20.08.2010.

Usnesení č. 68/2010:

Zastupitelstvo města zamítlo žádost o odkoupené části p.p.č. 2660/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, kterou podali manželé Jiří a Dagmar Keřlíkovi, Spůle 61, 340 21 Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 69/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo, že Město Janovice nad Úhlavou a manželé Václav Šiška a Jaroslava Šišková, oba bytem Náměstí 126, 340 21 Janovice nad Úhlavou, uzavřou smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je užívání a následný prodej bytové jednotky čp. 305/3 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st.p.č. 389 v k.ú. Janovice nad Úhlavou. Kupní cenu stanovilo zastupitelstvo ve výši 620.000,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 13.08. do 30.08.2010.

Usnesení č. 70/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje pozemkových parcel číslo 160/1, 160/2, 161, 516/1, 516/2, 663, 666/5, to vše v k.ú. Dubová Lhota, zapsáno na LV 1001 v katastru nemovitostí vedeného u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 71/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemkovou parcelu číslo 55 v k.ú. Dubová Lhota, zapsáno na LV 1001 v katastru nemovitostí vedeného u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je pan Pavel Roubíček, Tyršova 115, 339 01 Klatovy. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající, veškeré ostatní náklady hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 03.08.2010 do 20.08.2010.

Usnesení č. 72/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout nabídku na odkoupení p.p.č. 370/1 k.ú. Veselí nad Úhlavou. Nabídku městu učinil Státní statek Jeneč, st. podnik v likvidaci.

 

 

V Janovicích nad Úhlavou dne 30.08.2010.

 

 

 

Mgr. Michal Linhart, starosta, v.r.

MVDr. Ladislav Vyskočil, místostarosta, v.r.                                        

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ