USNESENÍ Č. 03/2010 – 28.06.2010 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 03/2010 – 28.06.2010

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 03/2010 – 28.06.2010

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města dne 28.06.2010

Usnesení č. 41/2010:

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Karla Altmana, MVDr. Ladislava Vyskočila a Ing. Jaroslava Rožně.

Usnesení č. 42/2010:

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Mgr. Ingrid Kasíkovou a Františka Kellnhofera.

Usnesení č. 43/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo o odkladu realizace usnesení č. 25/2010 do 30.09.2010.

Usnesení č. 44/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo o odkladu realizace usnesení č. 27/2010 do doby dokončení 4. změny územního plánu města.

Usnesení č. 45/2010:

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z veřejného zasedání 26.04.2010, kterou předložila Olga Kastnerová, předsedkyně kontrolního výboru.

Usnesení č. 46/2010:

Zastupitelstvo města schvaluje Rozhodnutí starosty č. 11/2010 a 12/2010, která byla vydána v době od 27.04.2010 do 28.06.2010.

Usnesení č. 47/2010:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 03/2010 – 06/2010 vydaná v dubnu a květnu roku 2010.

Usnesení č. 48/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat

·        p.p.č. 1046/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou o výměře 8909 m2, zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální úřad Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou,  za kupní cenu 17.212,- Kč;

·        p.p.č. 146/1 v k.ú. Vacovy o výměře 4414 m2, zapsáno na LV 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální úřad Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou,  za kupní cenu 34.173,- Kč;

·        p.p.č. 198 v k.ú. Vacovy o výměře 5234 m2, zapsáno na LV 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální úřad Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou,  za kupní cenu 27.405,- Kč.

Kupujícím je pan Daniel Kaša, Rohozenská 353, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající, veškeré ostatní náklady hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 03.05.2010 do 21.05.2010.

Usnesení č. 49/2010:

Zastupitelstvo města zamítlo žádost o odkoupení p.p.č. 1046/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou o výměře 8909 m2, zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální úřad Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou, kterou podal Statek Beňovy s.r.o., se sídlem Beňovy 4, 339 01 Klatovy. Žadatel nesplnil podmínky vyhlášeného záměru prodeje.

Usnesení č. 50/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 173/1 v k.ú. Dolní Lhota o výměře 1838 m2, p.p.č. 174/1 v k.ú. Dolní Lhota o výměře 8729 m2, p.p.č. 174/2 v k.ú. Dolní Lhota o výměře 1077 m2, p.p.č. 174/3 v k.ú. Dolní Lhota o výměře 3451 m2, to vše zapsáno na LV 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální úřad Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. 

Kupujícím je pan Daniel Kaša, Rohozenská 353, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Kupní cena je stanovena ve výši 165.000,- Kč. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající, veškeré ostatní náklady hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 03.05.2010 do 21.05.2010.

Usnesení č. 51/2010:

Zastupitelstvo města zamítlo návrh Plzeňského kraje na bezúplatný převod p.p.č. 2402/8 o výměře 4160 m2, p.p.č. 2407/5 o výměře 4465 m2, p.p.č. 2446 o výměře 4443 m2, p.p.č. 2707/2 o výměře 2791 m2, p.p.č. 2772 o výměře 170 m2, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální úřad Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou, a  p.p.č. 274/5 o výměře 2414 m2, v k.ú. Petrovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální úřad Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou.         

Usnesení č. 52/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje bytové jednotky čp. 305/3. Prodej bude realizován prostřednictvím realitní kanceláře. Kupní cena je stanovena ve výši 800.000,- Kč.

Usnesení č. 53/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o změnu rozsahu využití nemovitosti v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou, kterou dne 26.05.2010 podala Městu Janovice nad Úhlavou obchodní společnost IMOWEST s.r.o.

Usnesení č. 54/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit obchodní společnosti SANGRAIL s.r.o. termín ke splnění závazku vyplývajícího z kupní smlouvy uzavřené dne 11.04.2007 mezi Městem Janovice nad Úhlavou a obchodní společnosti SANGRAIL s.r.o. Termín bude prodloužen do 11.04.2014, a to v případě, že obchodní společnost SANGRAIL s.r.o. uhradí před podpisem dohody o prodloužení Městu Janovice nad Úhlavou částku 630.000,- Kč. V případě, že nebude dohoda o prodloužení termínu uzavřena do 26.08.2010, toto usnesení se v plném rozsahu ruší.

Usnesení č. 55/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 277/3 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 276 a čp. 277 na st.p.č. 286/1 a st.p.č. 286/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 76/740 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedených stavebních parcelách. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli dne 18.12.2003 Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a manželé Dana a Ladislav Fintovi, bytem Sídliště 277, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V–2750/2003–404, právní účinky vkladu vznikly dnem 31.12.2003.

Usnesení č. 56/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo z důvodu nesplnění stanovených podmínek zrušit usnesení č. 32/2010 přijaté na veřejném zasední dne 26.04.2010.

Usnesení č. 57/2010:

Zastupitelstvo města zamítlo nabídku na využití chrániček na optické kabely na sídlišti v Janovicích nad Úhlavou, kterou Městu Janovice nad Úhlavou předložila spol. INVEST TEL, s.r.o.

Usnesení č. 58/2010:

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 09/2010, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a Top-Wooden-Toys s.r.o., Rozvojová zóna 507, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 103. Předmětem podnájmu je objekt evid. č. 19 na st.p.č. 641 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 59/2010:

Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet města k 31.12.2009 Zastupitelstvo města dále projednalo zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009.Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, vyjadřuje zastupitelstvo města souhlas s celoročním hospodařením a souhlas se zprávou bez výhrad.

 

 

 

 

V Janovicích nad Úhlavou dne 28.06.2010.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michal Linhart, starosta, v.r.

MVDr. Ladislav Vyskočil, místostarosta , v.r.                                             

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ