JANOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 02/2010 - KVĚTEN 2010 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

JANOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 02/2010 - KVĚTEN 2010

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Janovický zpravodaj č. 02/2010 - květen 2010

 

JANOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 02/2010

Datum vydání: květen 2010

 

 

 INFORMACE Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

V pondělí 26. dubna proběhlo další veřejné zasedání zastupitelstva města. V tomto Zpravodaji uvádíme nejdůležitější rozhodnutí  zastupitelstva. Celé znění usnesení najdete na úřední desce města nebo na www.janovice.cz .

Rozhodnutí o převodech nemovitostí:

Ÿ Zastupitelstvo rozhodlo prodat pozemky č. 516/4 a 516/6 (louky) v Dubové Lhotě. Kupujícím je paní Alena Kratochvílová z Dubové Lhoty.

Ÿ Zastupitelstvo rozhodlo prodat pozemeky č. 2667, 2676/1 a 2662/3 (ovocný sad) v Janovicích n.Ú. Kupujícím je pan Jiří Novák z Janovic nad Úhlavou, Pod Lány.

Ÿ Zastupitelstvo rozhodlo prodat část pozemku č. 65 v Janovicích nad Úhlavou (pozemek k výstavbě rodinného domu). Kupujícím je slečna Šárka Hostková z Janovic nad Úhlavou, Podsedky.

Ÿ Zastupitelstvo zamítlo žádost o odkoupení části pozemku na návsi v obci Spůle. Žádost podala paní Karla Štěpáníková, která vlastní domek – bývalou kampeličku.

Ÿ Zastupitelstvo rozhodlo, že vyhlásí záměr prodeje některých zemědělských pozemků v Janovicích nad Úhlavou, Vacovech a Dolní Lhotě. Soupis pozemků bude zveřejněn na úřední desce a na www.janovice.cz . Dále zastupitelstvo rozhodlo, že vyhlásí záměr prodeje pozemku č. 386/33 v Petrovicích.

Ÿ Zastupitelstvo rozhodlo, že nabídne Plzeňskému kraji k odkoupení pozemky, které se nachází pod krajskými komunikacemi a jsou ve vlastnitví města.

Ÿ Zastupitelstvo rozhodlo, že vyhlásí  záměr prodeje bytu čp. 290/5 na sídlišti v Janovicích nad Úhlavou. Až bude byt připraven, bude záměr zveřejněn na úřední desce a na www.janovice.cz . Byt bude prodáván prostřednictvím realitní kanceláře.

Ostatní rozhodnutí:

Ÿ Zastupitelstvo vydalo nesouhlasné stanovisko k žádosti o výstavbu fotovoltaické elektrárny na pozemcích v katastru Dolní Lhota.

Ÿ Zastupitelstvo schválilo 4 nové podnájemní smlouvy v Rozvojové zóně. U všech smluv se jednalo o prostory ke skladování nebo garážování.

Ÿ Zastupitelstvo schválilo výsledek hospodaření Masarykovy ZŠ za rok 2009.

Ÿ Zastupitelstvo rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytům čp. 285/6 a 262/3.

Ÿ Zastupitelstvo vydalo upravenou vyhlášku o odpadech. Vyhláška má číslo 01/2010 a je k dispozici na www.janovice.cz  nebo na městském úřadě.

 

 AKTUÁLNĚ

Informace o dostavbě hasičské zbrojnice

Po dohodě mezi firmou Lesní stavby s.r.o a městem byl stanoven konečný termín dostavby hasičské zbrojnice v Janovicích nad Úhlavou do 30. září letošního roku. Slavnostní otevření je předběžně plánováno na polovinu října.

Stávající hasičskou zbrojnici budou i nadále využívat janovičtí hasiči.

 

Využití přidělených státních dotací

Již v minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o tom, že město uspělo se žádostí o státní dotaci na obnovování systému protipovodňových opatření. O dotaci město žádalo po záplavách 30. června 2009. Teprve v dubnu letošního roku potvrdilo Ministerstvo pro místní rozvoj konečným rozhodnutím přidělení dotace ve výši 945tis. Kč.

Za přidělenou dotaci bude opravena poškozená komunikace v Ondřejovicích a především vyčištěny některé odvodňovací stoky.

 

Další dotace ve výši 562tis. Kč, kterou město získalo od Státního zemědělského intervenčního fondu, bude využita na opravu kanalizace v části Janovic nad Úhlavou, a to mezi ulicemi Klenovská a Hradčanská.

 

Zrušení „cykloareálu“

Zastupitelstvo města se rozhodlo, že bude zrušen areál, který měl původně sloužit pro cyklisty „bikery“ – jedná se o terénní úpravy, které byly před několika lety vytvořeny vedle betonových prvků na skate. Bohužel tento areál je zcela nevyužíván a spíš ničen vandaly. Město není ochotno nést dále náklady na údržbu tzv. pro nikoho. V areálu bude samozřejmě zachován skatepark a hřiště na streetball.

 

 SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

v poslední době se ke mně dostala spousta dotazů, které se týkají problémů kolem bývalé posádkové ubytovny, lépe řečeno problémů s některými ubytovanými.

 

Pokusím se shrnout ty nejčastější dotazy:

   Ÿ Proč město budovu ubytovny prodalo?

   Ÿ Proč město dovolilo, aby se do ubytovny nastěhovali „TAKOVÍ LIDÉ“?

   Ÿ Proč je město nevystěhuje nebo proč s TÍM něco nedělá?

   Ÿ Když už tady taková ubytovna je, proč si ji město neprovozuje samo, aby z toho aspoň něco mělo?

 

Na základě těchto dotazů jsem se rozhodl, že zveřejním ve zpravodaji následující vyjádření, kterým bych rád  vše objasnil a uvedl na pravou míru.

S vysvětlením musím začít již v roce 2004. V říjnu tohoto roku převzalo město od Ministerstva obrany do vlastnictví celý areál bývalých kasáren až na jednu výjimku. Tou byla právě budova bývalé posádkové ubytovny. Proč zrovna tato budova byla z převodu do vlastnictví města vyřazena, nikdo neví. Ani Ministerstvo obrany to nepovažovalo za nutné vysvětlovat. Necelý rok poté nabídlo Ministerstvo obrany městu, aby si budovu odkoupilo za cenu 10,6 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že 45 hektarů bývalých kasáren se všemi budovami bylo městu předáno bezúplatně, přišla logicky tato nabídka tehdejšímu zastupitelstvu zcela nesmyslná a odmítlo ji. Při rozhodování nešlo jen o zmíněných 10,6 milionů, ale také o to, že podobných budov mělo město v areálu bývalých kasáren „na krku“ již dost. Ministerstvo obrany vyhlásilo tedy veřejnou soutěž na prodej a majitelem se za výrazně nižší cenu stala obchodní firma MADNAT s.r.o., která budovu odkoupila. Tato firma se následně rozhodla, že budovu bude využívat jako ubytovnu, kam se mimo jiné nastěhovali také lidé, kteří jsou údajně v hmotné nouzi a za které ubytování hradí stát.

 

Tím, co jsem napsal, jsem chtěl pouze vysvětlit, že město bývalou posádkovou ubytovnu nikdy nevlastnilo, a tudíž nikdy neprodalo. Ubytovna je soukromým majetkem obchodní společnosti, která ji využívá v souladu se zákonem, a město tedy nemá naprosto žádný vliv na to, kdo zde bude, či nebude bydlet.

 

Věřte, že i já patřím rozhodně k těm, kteří jsou s využitím této ubytovny (a nejen této, ale např. i ubytovny na Náměstí v čp. 33) nespokojen. Někteří ubytovaní přinesli do města určitě víc problémů, víc zásahů Policie ČR, zkrátka víc negativního než pozitivního. V současné době nezbývá nic jiného než intenzivnější spolupráce s Policií ČR, případně se znovu začít zabývat myšlenkou zřízení Městské policie, jejíž provoz  je ale na tak malé město finančně velmi nákladnou záležitostí.

 

Vás, občany města, mohu požádat o jediné. Nebuďte k negativním jevům lhostejní, všímejte si a v případě nutnosti se nebojte obrátit na Policii ČR nebo alespoň informujte městský úřad.

 

Můžeme snad jen doufat, že se některým (třeba většině) ubytovaným v Janovicích nad Úhlavou přestane líbit a že si snad někdy najdou krásnější místo ke svému velmi zvláštnímu způsobu žití a tam se přestěhují. Osobně jim rád popřeju hodně štěstí zase někde jinde!

                                                                                                                Mgr. Michal Linhart, starosta města

 

  NABÍDKA ČESKÉ POJIŠŤOVNY

Oznamujeme občanům, že od 1.května 2010 si zástupce České pojišťovny pan Bc. Stanislav Kalivoda pronajal v Městské knihovně Janovice nad Úhlavou

MÍSTO K VYŘIZOVÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ PRO POJIŠTĚNCE ČESKÉ POJIŠŤOVNY.

Otevřeno bude  každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 hodin.

          

 UPOZORNĚNÍ HASIČŮ

POZOR na pálení a vypalování suché trávy.

Jaro je tady. Co je důležité? Při pálení staré vyhrabané trávy dejte pozor na vítr, zabezpečte si dostatek vody pro případ rozšíření ohně.

Nezapomeňte nahlásit pálení předem. Nahlášení můžete provést prostřednictvím Městského úřadu Janovice nad Úhlavou, tel. 376392295.

Za vypalování trávy a neohlášené pálení může být vyměřena pokuta:

občanům až do výše 25.000,- Kč,

právnickým osobám až do výše 250.000,- Kč.

                                                                                                      Příspěvek připravil Petr Nový, preventista obce.

 

 

 

 

 PODĚKOVÁNÍ MASARYKOVĚ ZŠ

V jednacím sále Městského úřadu probíhají drobné úpravy. V rámci těchto úprav požádalo město Masarykovu ZŠ o pomoc při výzdobě. Žáci školy pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Gavlasové vytvořili nádherné dílo – keramický „ZPÍVAJÍCÍ STROM“. 

Touto cestou děkuji všem, kteří se o vytvoření tohoto díla zasloužili.

Mgr. Michal Linhart, starosta města

  

 

 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURZU

Vzhledem k tomu, že stávající ředitel Masarykovy ZŠ pan Mgr. Václav Kocík požádal o uvolnění z funkce ředitele školy, byl Městem Janovice nad Úhlavou, které je zřizovatelem školy, vyhlášen

 

KONKURZ NA OBSAZENÍ FUNKCE ŘEDITELE

MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JANOVICE NAD ÚHLAVOU.

 

Přihlášky do konkurzu je možno podávat do 21. května 2010. Veškeré podrobnosti o vyhlášeném konkurzu jsou zveřejněny na úřední desce města a na www.janovice.cz .

 

 INFORMACE MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Odpověď na dotaz mnohých návštěvníků knihovny: „Co udělat s knihami, které nemám kam dát?“

Pokud máte doma knihy, které je vám líto vyhodit, můžete je přinést do naší knihovny, kde budou uloženy do knihovního fondu. Stále jsou potřeba dětské knihy (povinná četba), romány pro ženy, válečné romány, detektivky, povinná četba pro střední školy a pod. Také pro naši knihovnu potřebujeme knihu Karla Čapka R.U.R., která byla zcizena, 1. díl trilogie J. H. Týneckého Antikrist a knihy Karla Klostermanna.

Bližší informace v Městské knihovně Janovice nad Úhlavou. 

 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Přejeme hodně zdraví a štěstí všem ,,novým občánkům“ našeho města

                                            Romana Kimová                             narodila se v březnu 2010

                                            Linda Ptáková                                 narodila se v březnu 2010

                                            Nela Löffelmanová                         narodila se v březnu 2010

                                            Martin Maštalíř                               narodil se v březnu 2010

                                   

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům,

kteří v měsíci březnu a dubnu oslavili významná životní výročí

                                            Marie Joachimsthalerová, Spůle                         90 let

                                            Jaroslava Martincová, Janovice nad Úhlavou      85 let

                                            Miroslav Martin, Janovice nad Úhlavou               85 let

                                            Josef Říha, Janovice nad Úhlavou                       85 let

                                            Jiřina Mistríková, Janovice nad Úhlavou             80 let

                                            Ivo Svoboda, Janovice nad Úhlavou                    80 let

                                            Eliška Šípová, Janovice nad Úhlavou                   75 let

                                            Antonie Pavlíčková, Janovice nad Úhlavou          75 let

                                            Marie Hlůžová, Veselí                                           75 let

                                            Eliška Straková, Janovice nad Úhlavou                 75 let

                                            Jaroslava Pálková, Janovice nad Úhlavou             70 let

                                            Anežka Krouparová, Janovice nad Úhl.                  70 let   

                                            Karel Kurc, Dolní Lhota                                         70 let                  

 

 POZVÁNKA ZÁJEZD

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu organizuje zájezd

na HOBBY do Českých Budějovic.

Datum konání zájezdu: sobota 15. května 2010; odjezd v 7:00 hodin z autobusového nádraží v Janovicích nad Úhlavou.

Přihlásit se můžete do 7. května u paní Evy Sutté – Městský úřad Janovice nad Úhlavou, kancelář č. 1.

Při přihlášení musí zájemci zaplatit:

člen ČZS - 200,- Kč

nečlen ČZS - 250,- Kč

 

 

 

 POZVÁNKA NA KONCERT

Galerie Klenová vás srdečně zve na žesťový koncert.

 

V neděli 2. května zahrají v purkrabství hradu Klenová

 

profesoři z americké Nebrasky

„BRASS QUINTET“

a

žesťové kvinteto žáků ZUŠ Klatovy.

 

Začátek ve 14 hodin.

 

Vstupné 80,- a 40,-korun.

Vstupenka platí i na prohlídku hradu a zámku.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ