USNESENÍ Č. 02/2010 – 26.04.2010 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 02/2010 – 26.04.2010

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 02/2010 – 26.04.2010

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města dne 26.04.2010

Usnesení č. 19/2010:

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Ing. Jaroslava Rožně, Milana Taichmana a MVDr. Ladislava Vyskočila.

Usnesení č. 20/2010:

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Karla Altmana a Ing. Ivana Bědajánka.

Usnesení č. 21/2010:

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z veřejného zasedání 22.02.2010, kterou předložila Olga Kastnerová, předsedkyně kontrolního výboru.

Usnesení č. 22/2010:

Zastupitelstvo města schvaluje Rozhodnutí starosty č. 03/2010 – 10/2010, která byla vydána v době od 23.02.2010 do 26.04.2010.

Usnesení č. 23/2010:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 01/2010 a č. 02/2010 vydaná v v 1. čtvrtletí roku 2010.

Usnesení č. 24/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 516/4 o výměře 985 m2 a p.p.č. 516/6 o výměře 340 m2, to vše v k.ú. Dubová Lhota, zapsáno na LV 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální úřad Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je paní Alena Kratochvílová, Dubová Lhota 10, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající, kupní smlouvu vypracuje právní zástupce města na náklady kupujícího, veškeré ostatní náklady hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 12.03.2010 do 29.03.2010.

Usnesení č. 25/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 2677 o výměře 107 m2, p.p.č. 2676/1 o výměře 1615 m2 a p.p.č. 2662/3 o výměře 1836 to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální úřad Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je pan Jiří Novák, Pod Lány 328, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Kupní cena je stanovena takto:

a)     cena za prodávané pozemkové parcely ve výši 16.936,- Kč;

b)     cena za porosty, které se nacházejí na prodávaných pozemkových parcelách, bude stanovena znaleckým posudkem, jehož vypracování zajistí kupující.

Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající, veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 09.03.2010 do 26.03.2010.

Usnesení č. 26/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o odkoupení části p.p.č. 941/4 v k.ú. Spůle, zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální úřad Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Žádost podala Ing. Karla Štěpáníková, Vilímovská 17, 160 00 Praha 6. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 10.02.2010 do 26.02.2010.

Usnesení č. 27/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část p.p.č. 65 (vznikne oddělením na základě geometrického plánu) v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální úřad Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je slečna Šárka Hostková, Podsedky 379, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající, veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 09.04.2010 do 23.04.2010.

Usnesení č. 28/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje těchto pozemkových parcel:

 • p.p.č. 1046/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou o výměře 8909 m2,
 • p.p.č. 1462 v k.ú. Janovice nad Úhlavou o výměře 15688 m2,
 • p.p.č. 146/1 v k.ú. Vacovy o výměře 4414 m2,
 • p.p.č. 198 v k.ú. Vacovy o výměře 5234 m2,
 • p.p.č. 173/1 v k.ú. Dolní Lhota u Klatov o výměře 1838 m2,
 • p.p.č. 174/1 v k.ú. Dolní Lhota u Klatov o výměře 8729 m2,                               
 • p.p.č. 174/2 v k.ú. Dolní Lhota u Klatov o výměře 1077 m2,
 • p.p.č. 174/3 v k.ú. Dolní Lhota u Klatov o výměře 3451 m2.                               

Usnesení č. 29/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje p.p.č. 386/33 v k.ú. Petrovice nad Úhlavou o výměře 1548 m2.

Usnesení č. 30/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje těchto pozemkových parcel:

 • p.p.č. 2402/8 v k.ú. Janovice nad Úhlavou o výměře 4160 m2,
 • p.p.č. 2407/5 v k.ú. Janovice nad Úhlavou o výměře 4465 m2,
 • p.p.č. 2446 v k.ú. Janovice nad Úhlavou o výměře 4443 m2,
 • p.p.č. 2707/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou o výměře 2791 m2,
 • p.p.č. 2772 v k.ú. Janovice nad Úhlavou o výměře 170 m2,
 • p.p.č. 274/5 v k.ú. Petrovice nad Úhlavou o výměře 2414 m2.                            

Usnesení č. 31/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 285/6 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 285 a čp. 286 na st.p.č. 319/1 a st.p.č. 319/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 38/359 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedených stavebních parcelách. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 28.07.2004 Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a Jan Reindl, bytem Sídliště 285, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V–1858/2004–404, právní účinky vkladu vznikly dnem 29.07.2004.

Usnesení č. 32/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 262/3 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 262 na st.p.č. 276 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 22/81 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedených stavebních parcelách. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli dne 24.11.2003 Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a manželé Jan Babica a Květoslava Babicová, bytem Sídliště 262, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V–2572/2003–404, právní účinky vkladu vznikly dnem 16.12.2003.

Zastupitelstvo města dále rozhodlo, že se předkupního práva vzdá pouze za úplatu ve výši 320.243,- Kč, kterou musí nejpozději do 28.06.2010 uhradit Městu Janovice nad Úhlavou současný vlastník bytové jednotky čp. 262/3 a žadatel o zrušení předkupního práva obchodní firma LUNAGAL, s.r.o., IČ 26759063, se sídlem Praha 6, České družiny 1636/22, PSČ 160 00.

Pokud obchodní firma LUNAGAL, s.r.o., IČ 26759063, se sídlem Praha 6, České družiny 1636/22, PSČ 160 00 částku 320.243,- Kč ve stanoveném termínu Městu Janovice nad Úhlavou neuhradí, bude toto usnesení č. 32/2010 zrušeno na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 28.06.2010.

Usnesení č. 33/2010:

Zastupitelstvo města vydává nesouhlasné stanovisko s výstavbou fotovoltaické elektrárny na pozemkových parcelách č. 137, 137/7, 137/8 a 137/9 v k.ú. Dolní Lhota. Žádost podala obchodní firma WSS ENERGY a.s. se sídlem Lochotínská 18, 301 00 Plzeň.

Usnesení č. 34/2010:

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 02/2010, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a Intertell spol. s r.o., Rozvojová zóna 556, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 99. Předmětem podnájmu je objekt evid. č. 13D na st.p.č. 609 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 35/2010:

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 03/2010, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a Petr Hurajt, Rozvoj 90, 339 01 Klatovy. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 100. Předmětem podnájmu je objekt evid. č. 58 – část B na st.p.č. 698 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 36/2010:

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 04/2010, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a Pavel Strejc, Dlažov 17, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 101. Předmětem podnájmu je objekt evid. č. 16D na st.p.č. 608/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 37/2010:

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 06/2010, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a Miloš Hrubý, Klatovská 375, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 102. Předmětem podnájmu je objekt evid. č. 67 (část 4 garáž) na st.p.č. 675 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 38/2010:

Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Masarykovy ZŠ Janovice nad Úhlavou za rok 2009 a dále schvaluje rozdělení hospodářského výsledku do fondů.

Usnesení č. 39/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku číslo 01/2010 o systému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).

Usnesení č. 40/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje bytové jednotky čp. 290/5. Prodej bude realizován prostřednictvím realitní kanceláře. Kupní cena je stanovena ve výši 650.000,- Kč.

 

 


V Janovicích nad Úhlavou dne 26.04.2010.

 

                                                                                              Mgr. Michal Linhart, starosta, v.r.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ