JANOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 01/2010 - ÚNOR 2010 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

JANOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 01/2010 - ÚNOR 2010

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Janovický zpravodaj č. 01/2010 - únor 2010

JANOVICKÝ ZPRAVODAJ

č. 01/2010

Datum vydání: únor 2010

 


 INFORMACE Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

V pondělí 22. února proběhlo první veřejné zasedání zastupitelstva města v roce 2010. Jako vždy Vás chceme seznámit s těmi nejdůležitějšími rozhodnutími zastupitelstva. Cele znění usnesení najdete na úřední desce města nebo na www.janovice.cz .

Rozhodnutí o převodech nemovitostí:

Zastupitelstvo rozhodlo prodat pozemky č. 53/1, 53/2 a 53/3 v Dubové Lhotě. Kupujícími jsou manželé Roubíčkovi a manželé Jeníkovi. Kupující si odkoupené pozemky rozdělí. Dále zastupitelstvo rozhodlo prodat manželům Roubíčkovým pozemek č. 52/1 v Dubové Lhotě.

Zastupitelstvo rozhodlo prodat pozemek č. 662/4 v Dubové Lhotě. Kupujícím je pan Josef Nový z Dubové Lhoty.

Zastupitelstvo rozhodlo prodat pozemek č. 516/1 v Dubové Lhotě. Kupujícím je paní Marta Sabathilová z Dubové Lhoty.

Zastupitelstvo rozhodlo v prosinci loňského roku o prodeji pozemku č. 457 v Dubové Lhotě. Kupujícím byl pan Jiří Chrobák z Nýrska, který měl zájem vybudovat zde rybník. Protože kupující nesplnil lhůtu na podepsání kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny, zastupitelstvo prodej zrušilo.

Zastupitelstvo zamítlo nabídku Českých drah na odkoupení pozemku pod místní komunikací (Veselí – silnice k nádraží). Zastupitelstvo je ochotno jednat pouze o bezúplatném převodu.

Rozhodnutí týkající se územního plánu:

   Hlavním bodem veřejného zasední bylo projednání změny územního plánu č. 4. V souladu s platnou legislativou shromáždil Městský úřad Janovice nad Úhlavou požadavky do úpravy územního plánu č. 4. Celkem bylo občany, právnickými osobami nebo přímo městem podáno 24 návrhů – většinou se jednalo o požadavky zařadit pozemky do zastavitelného území obce. Tyto požadavky byly předány Městskému úřadu Klatovy, který je ze zákona zpracovatelem územních plánů. K jednotlivým požadavkům se podle zákona vyjádřili všechny dotčené orgány a návrh buď doporučili k zařazení nebo, pokud byly v rozporu s platnou legislativou (např zasahují do ochranných pásem, chráněných oblastí apod.), k vyřazení. Úkolem zastupitelstva bylo projednat doporučení dotčených orgánů a rozhodnout, které požadavky budou zařazeny do změny územního plánu a které naopak vyřazeny. Schválené návrhy pak budou předány zpracovateli a definitivně zaneseny do územního plánu.

   Po projednání rozhodlo zastupitelstvo, že k dalšímu zpracování bude zařazeno 16 návrhů, 8 návrhů bylo vyřazeno. Pro případné zájemce uvádíme, že územní plán včetně schválených i zamítnutých návrhů je k nahlédnutí v kanceláři č. 5 Městského úřadu Janovice nad Úhlavou.

Ostatní rozhodnutí:

Zastupitelstvo vydalo Směrnici č. 01/2010, která stanovuje s platností od března novou výši nájemného za pronájem nebytových prostor. Nájemné se navyšuje o 30,- Kč za m2 . Nebytové prostory pro přímé podnikání (např. prodejní plochy…) se budou pronajímat za 380,- Kč za m2, ostatní plochy pak za 230,- Kč za m2. Toto stanovené nájemné bude každoročně upravováno o státem vyhlášenou inflaci.

Zastupitelstvo schválilo výsledek hospodaření s vodohospodářskou infrastrukturou (vodovod a kanalizace) za rok 2009.

Zastupitelstvo zamítlo žádost pana Pavla Wagnera o prominutí pohledávky (úroky z prodlení) ve výši 384.395,- Kč. Jedná se o dluh na nájemném a službách, který dlužník neřešil více než 7 let.

Zastupitelstvo rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytu čp. 358/1.

Dotace:

   Zastupitelstvo bylo seznámeno s tím, že město získalo na konci roku 2009 dvě dotace. Obě jsou určeny na odstraňování škod způsobených záplavovými dešti z června 2009. Od Plzeňského kraje získalo město dotaci ve výši 600.000,- Kč – za tyto prostředky budou opraveny poškozené komunikce v Petrovicích. Od Ministerstva pro místní rozvoj získalo město dotaci ve výši 1.183.000,- Kč – tato částka bude použita na čištění a obnovení odvodňovacích stok a na opravu poškozené komunikce v Ondřejovicích.

 

 PŘIPOMENUTÍ SPLATNOSTI MÍSTNÍHO POPLATKU

Městský úřad Janovice nad Úhlavou připomíná, že splatnost místního poplatku za komunální odpad a místního poplatku za psa je podle platné vyhlášky do konce února. Pokud jste neobdrželi složenku, pokud máte připomínky k vyměřené výši poplatku nebo při jakýchkoliv jiných nesrovnalostech se obracejte na účetní Městského úřadu Janovice nad Úhlavou paní Dagmar Miklarovou (tel. 376392295).

V případě, že nejste schopni ve stanovené lhůtě poplatky uhradit, nabízí městský úřad možnost posunutí splatnosti nebo rozložení platby do splátek. Tuto možnost můžete také dohodnout s paní Dagmar Miklarovou – s těmito požadavky ji kontaktujte nejpozději do 5. března.

 

 OPAKOVANÉ PODĚKOVÁNÍ

Vážení občané,

již v minulém vydání zpravodaje jsme děkovali těm z vás, kteří i po zavedení tzv. „chodníkového zákona“ nadále uklízíte sníh na chodnících před svými nemovitostmi.  Dovolte, abych toto poděkování zopakoval, protože se opravdu jedná o neocenitelnou pomoc při zabezpečení schůdnosti chodníků ve městě.

Samozřejmostí zůstává (jak praví zmíněný zákon), že za stav chodníků a případné způsobené škody,  je odpovědný vlastník, tedy v případě obecních chodníků město.    

DĚKUJEME. Mgr. Michal Linhart, starosta města

 

 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Přejeme hodně zdraví a štěstí všem ,,novým občánkům“ našeho města

                                            Johana Jiříková                            narodila se v lednu 2010

                                            Michaela Valdmanová                  narodila se v lednu 2010

 

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům,

kteří v měsíci lednu a únoru oslavili životní výročí

                                            Božena Joachimsthalerová, Spůle                           96 let

                                            Alois Seidl, Janovice nad Úhlavou                          90 let

                                            Věra Kodýtková, Janovice nad Úhlavou                  85 let

                                            Zdenka Ferusová, Janovice nad Úhlavou                85 let

                                            Terezie Fialová, Janovice nad Úhlavou                  80 let

                                             Vlasta Hellerová, Janovice nad Úhlavou                80 let

                                            Eva Krátká, Janovice nad Úhlavou                          75 let

                                            Danuška Jiříková, Janovice nad Úhlavou                75 let

                                            Regina Kolářová, Janovice nad Úhlavou                75 let

                                            Jaroslava Fialová, Veselí                                       70 let

                                            Karel Kroupar, Janovice nad Úhlavou                    70 let

                                            Anežka Krouparová, Janovice nad Úhl.                   70 let   

                                            Felix Nový, Janovice nad Úhlavou                           70 let                  

 


 

 BŘEZEN V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU

Akce pořádá Městská knihovna Janovice nad Úhlavou ve spolupráci s Městem Janovice nad Úhlavou

Hlavní organizátor: Eva Semelová, vedoucí městské knihovny


 

Městská knihovna Janovice nad Úhlavou

zve seniory a zájemce z řad veřejnosti na besedu

s básníkem, spisovatelem a vlastivědným pracovníkem Ondřejem Fibichem
„MÍSTNÍ POVĚSTI A ÚCTA KE KRAJINĚ DOMOVA“

středa 3. března od 17.00 hodin

v zasedacím sále městského úřadu


Městská knihovna Janovice nad Úhlavou
ve spolupráci se ZO ČZS Janovice nad Úhlavou

zve veřejnost na přednášku Jarky a Jana Papežových
na téma

„ZAHRADY S DUŠÍ“
 pátek 12. března od 17.00 hodin
v městské knihovně

 


Městská knihovna Janovice nad Úhlavou

zve zájemce na výtvarný seminář
„JARNÍ ZVONKOHRA“
úterý 16. března od 18.00 hodin

v městské knihovně
Kurzovné: 80,- Kč

 


Městská knihovna Janovice nad Úhlavou
zve zájemce na besedu s paní Helenou Matějkovou
na téma
„JARNÍ OČISTNÉ KŮRY“
úterý 23. března od 18.00 hodin

v městské knihovně
Vstup volný.

 


Městská knihovna Janovice nad Úhlavou
zve rodiče a děti do výtvarné dílny na
„MRAMOROVÁNÍ VAJÍČEK“
úterý 30. března od 17. 00 hodin

v městské knihovně.
Budete potřebovat: 30,- Kč na materiál, vyfouknutá bílá (světlá) vajíčka (10 ks)
Přihlášky předem do 26.3. v městské knihovně.


 SOUTĚŽE A VÝSTAVY

 

Městská knihovna Janovice nad Úhlavou

vyhlašuje

„VELKOU ČTENÁŘSKOU SOUTĚŽ SKŘÍTKA BODYSBÍRKA“

 od 1. března do 30. dubna

Soutěž je určena všem čtenářům do 15ti let. Soutěží jednotlivci a třídní kolektivy.

Vítězná třída získá dort skřítka Bodysbírka, nejlepší čtenáři odměnu.

INFORMACE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ.

 


Městská knihovna Janovice nad Úhlavou

připravila velikonoční skládanky pro nejmenší čtenáře do 6 let

„HODY, HODY, DOPROVODY“

 od 1. do 31. března

v městské knihovně

Pro každého je připravena sladká odměna.

1. dubna v 16.00 hodin bude vylosováno ze všech luštitelů 10 výherců,

kteří dostanou malé překvapení

 


Městská knihovna Janovice nad Úhlavou

zve na výstavu prací uživatelů denního stacionáře Klatovy

(Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně)
„CO NÁS BAVÍ“

od 1. do 31. března

v městské knihovně

Výstava bude prodejní.

 


Městská knihovna Janovice nad Úhlavou

zve na výstavu Ivoše Zeleného
 „VESELÉ VELIKONOCE“
 od 1. do 31. března

Jarní a velikonoční dřevěné dekorace budou vystaveny v prostorách městské knihovny.
 

Pozvánka na dubnové ochotnické divadlo 

Janovičtí ochotníci při TJ  SOKOL

srdečně zvou na legendární černobílou crazy komedii

"EVA  TROPÍ  HLOUPOSTI"

Kdy???           16. dubna od 19.30 hodin a 17. dubna od 15.00 a 19.30 hodin

Kde???           v sokolovně

Proč???          úsměvný děj + tanec + zpěv + známé tváře = jaro s dobrou náladou !!!


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ