USNESENÍ Č. 01/2010 – 22.02.2010 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 01/2010 – 22.02.2010

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 01/2010 – 22.02.2010

Usnesení

z veřejného zasedání zastupitelstva města dne 22.02.2010

Usnesení č. 01/2010:

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Karla Altmana, Ing. Ivana Bědajánka a Mgr. Ingrid Kasíkovou.

Usnesení č. 02/2010:

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Milana Taichmana a Františka Kellnhofera.

Usnesení č. 03/2010:

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z veřejného zasedání 14.12.2009, kterou předložil Mgr. Michal Linhart, starosta města.

Usnesení č. 04/2010:

Zastupitelstvo města schvaluje Rozhodnutí starosty č. 01/2010 a č. 02/2010 ze dne 17.02.2010.

Usnesení č. 05/2010:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 54/2009 a č. 55/2009 vydaná v listopadu 2009 a rozpočtová opatření č. 56/2009 a č. 57/2009 vydaná v prosinci 2009.

Usnesení č. 06/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část p.p.č. 53/1, část p.p.č. 53/2 a část p.p.č. 53/3 to vše v k.ú. Dubová Lhota, zapsáno na LV 10001 v Katastru nemovitostí pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Výměry pozemkových parcel budou určeny geometrickým plánem. Kupní ceny prodávaných nemovitostí budou stanoveny znaleckým posudkem. Kupujícími jsou manželé Ludmila a Miloslav Roubíčkovi, Dubová Lhota 13, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Náklady spojené s prodejem hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí prodávající. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 07.12. do 22.12.2009.

Usnesení č. 07/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část p.p.č. 53/1, část p.p.č. 53/2 a část p.p.č. 53/3 to vše v k.ú. Dubová Lhota, zapsáno na LV 10001 v Katastru nemovitostí pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Výměry pozemkových parcel budou určeny geometrickým plánem. Kupní ceny prodávaných nemovitostí budou stanoveny znaleckým posudkem. Kupujícími jsou manželé Ludmila a a Petr Jeníkovi, Sirkařská 985/II, 342 01 Sušice. Náklady spojené s prodejem hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí prodávající. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 04.01. do 20.01.2010.

Usnesení č. 08/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 52/1 k.ú. Dubová Lhota, zapsáno na LV 10001 v Katastru nemovitostí pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupní cena prodávané nemovitostí bude stanovena znaleckým posudkem. Kupujícími jsou manželé Ludmila a Miloslav Roubíčkovi, Dubová Lhota 13, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Náklady spojené s prodejem hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí prodávající. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 07.12. do 22.12.2009.

Toto usnesení bude realizováno po zaměření a oddělení stavby regulační stanice plynu, která stojí na p.p.č. 52/1.

Usnesení č. 09/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 662/4 o výměře 56 m2 v k.ú. Dubová Lhota, zapsáno na LV 10001 v Katastru nemovitostí pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupní cena prodávané nemovitosti bude stanovena znaleckým posudkem. Kupujícím je pan Josef Nový, Dubová Lhota 8, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Náklady spojené s prodejem hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí prodávající. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 04.01. do 20.01.2010.

Usnesení č. 10/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 516/1 o výměře 3637 m2 v k.ú. Dubová Lhota, zapsáno na LV 10001 v Katastru nemovitostí pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupní cena za prodávanou nemovitost je stanovena ve výši 29.328,- Kč. Kupujícím je paní Marta Sabathilová, Dubová Lhota 2E, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Náklady spojené s prodejem hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí prodávající. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 08.12. do 23.12.2009.

Usnesení č. 11/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 122/2009 ze dne 14.12.2009. Důvodem zrušení je, že kupující nesplnil lhůtu na realizaci usnesení. 

Usnesení č. 12/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout nabídku Českých drah, a.s. na odkoupení p.p.č. 255/2 v k.ú. Spůle. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města jednáním o možnosti bezúplatného převodu.

Usnesení č. 13/2010:

Zastupitelstvo města schválilo upravený návrh zadání změny č. 4 územního plánu obce Janovice nad Úhlavou. Dále budou zpracovány tyto lokality:

4/1; 4/4;  4/6; 4/7; 4/11, 4/13; 4/14; 4/15; 4/16; 4/17; 4/19; 4/20; 4/21; 4/22; 4/23; 4/24.

Zastupitelstvo města pověřuje Úřad územního plánování odboru výstavby a územního plánování Městského úřaduv Klatovech dalším jednáním.

Zastupitelstvo města vyloučilo tyto lokality:

4/2; 4/3; 4/5; 4/8; 4/9; 4/10; 4/12; 4/18.

Usnesení č. 14/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Směrnici č. 01/2010, která stanovuje výši nájemného za pronájem nemovitostí v majetku města.

Usnesení č. 15/2010:

Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření s vodohospodářskou infrastrukurou města za rok 2009, který městu předložil provozovatel, firma VODOSPOL s.r.o. Zastupitelstvo města souhlasí s úhradou vykázané ztráty.

Usnesení č. 16/2010:

Zastupitelstvo města zamítlo žádost Pavla Wagnera, trvale bytem Sídliště 289, 340 21 Janovice nad Úhlavou, o prominutí pohledávky – úroků z prodlení.

Usnesení č. 17/2010:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním ovodu Policie ČR – obvodní oddělení Nýrsko za rok 2009.

Usnesení č. 18/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 358/1 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 357 a čp. 358 na st.p.č. 468 a st.p.č. 468 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 6773/121767 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedených stavebních parcelách. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 24.03.2005 Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a Petr Denk a Petra Denková - roz. Pechová, bytem Sídliště 358, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V–787/2005- 404, právní účinky vkladu vznikly dnem 18.04.2005.


V Janovicích nad Úhlavou dne 22.02.2010.

 

 

 

 

   MVDr. Ladislav Vyskočil, místostarosta, v.r.                                 Mgr. Michal Linhart, starosta, v.r.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ