USNESENÍ Č. 06/2009 – 14.12.2009 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 06/2009 – 14.12.2009

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 06/2009 – 14.12.2009

USNESENÍ

z veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 14.12.2009

 

Usnesení č. 113/2009:

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Mgr. Ingrid Kasíkovou, Olgu Kastnerovou a Františka Kellnhofera.

Usnesení č. 114/2009:

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Rožně a Milana Taichmana.

Usnesení č. 115/2009:

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z veřejného zasedání 21.09.2009, kterou předložila Olga Kastnerová, předsedkyně kontrolního výboru.

Usnesení č. 116/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje rozhodnutí starosty č. 25/2009 – 27/2009 vydaná v období od 21.09.2009 do 14.12.2009.

Usnesení č. 117/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 50/2009 a 51/2009 vydaná v září 2009, č. 52/2009 a 53/2009 vydaná v říjnu a č. 54/2009 a 55/2009 vydaná v listopadu 2009.

Usnesení č. 118/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 2407/280 o výměře 180 m2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, který vznikne oddělením na základě geometrického plánu č. 724-111/2008 vyhotoveným Ing. Milanem Sedláčkem. Kupujícím je pan Miroslav Vacek, Tolstého 282, 339 01 Klatovy. Veškeré náklady související s prodejem hradí kupující. Daň z převodu nemovitosti hradí prodávající.

Záměr prodeje byl zveřejněn od 04.11.2009 do 20.11.2009.

Usnesení č. 119/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o prodej části p.p.č. 2597/4 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, kterou podal pan Jiří Oktábec,  Sídliště 281, 340 21 Janovice nad Úhlavou.

Záměr prodeje byl zveřejněn od 19.11.2009 do 04.12.2009.

Usnesení č. 120/2009:

V souladu s usnesením č. 98/2009 ze dne 21.09.2009 bere zastupitelstvo města na vědomí, že usnesení č. 86/2009 ze dne 20.07.2009 pozbylo dnem 14.12.2009 platnosti.

Usnesení č. 121/2009:

Zastupitelstvo města odložilo rozhodnutí o navrhované směně pozemkové parcely číslo 1925/1 o výměře 807 m2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, která je ve vlastnictví manželů Jiříkových, za pozemkovou parcelu číslo 1907 o výměře 527 m2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, která je ve vlastnictví Města Janovice nad Úhlavou.

Zastupitelstvo se bude návrhem zabývat po dokončení 4. změny územního plánu.

Usnesení č. 122/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 457 o výměře 6938 m2 v k.ú. Dubová Lhota, zapsáno na LV 10001 u katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je Jiří Chrobák, Jiráskova 675, 340 22 Nýrsko. Kupní cena bude stanovena podle znaleckého posudku. Náklady spojené s prodejem hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí prodávající.

Záměr prodeje byl zveřejněn od 19.11.2009 do 04.12.2009.

Usnesení č. 123/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 291/1 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 291 a čp. 292 na st.p.č. 323/1 a st.p.č. 323/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 619/5272 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedených stavebních parcelách. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 12.11.2004  Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a Helena Mařecová, bytem Sídliště 291, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V – 2780/2004 - 404, právní účinky vkladu vznikly dnem 12.11.2004.

Usnesení č. 124/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 355/2 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 355 a čp. 356 na st.p.č. 471 a st.p.č. 470 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 6774/121771 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedených stavebních parcelách. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 15.11.2004  Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a Ing. Marián Šrámko, bytem Sídliště 355, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V – 2807/2004 - 404, právní účinky vkladu vznikly dnem 16.11.2004.

Usnesení č. 125/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 267/3 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 267 na st.p.č. 295 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 11/42 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedených stavebních parcelách. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 04.09.2003  Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a manželé Václav Toman, bytem Lehom 18, Strážov, PSČ 340 21, a Květa Tomanová, bytem Sídliště 267, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V – 1739/2003 - 404, právní účinky vkladu vznikly dnem 09.09.2003.

Usnesení č. 126/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města na rok 2010 s celkovými příjmy ve výši 23.450.370,- Kč a s celkovými výdaji ve výši 23.450.370,- Kč. Návrh rozpočtu města na rok 2010 byl před projednáním zveřejněn na úřední desce od 27.11.2009 do 14.12.2009.

Usnesení č. 127/2009:

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření s vodohospodářskou infrastrukturou města za období leden – srpen 2009. Zprávu předložil VODOSPOL s.r.o.

Usnesení č. 128/2009:

Na základě projednání s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury, firmou VODOSPOL s.r.o., schvaluje zastupitelstvo města cenu vodného na rok 2010 ve výši 24,10 Kč bez DPH a cenu stočného na rok 2010 ve výši 24,96 Kč bez DPH.

Usnesení č. 129/2009:

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 03/2009 o místních poplatcích.

Usnesení č. 130/2009:

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 04/2009, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.

Usnesení č. 131/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 12/2009, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a Moto Čihánek, Klicperova 9, 339 01 Klatovy. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 92. Předmětem podnájmu je část p.p.č. 2407/182 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 132/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 15/2009, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a Radek Nový, Dešenice 159, 340 22 Nýrsko. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 93. Předmětem podnájmu je objekt evid. č. 19 na st.p.č. 641 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 133/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 17/2009, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a Zdeněk Kollros, Zahorčice 7, PSČ 340 21. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 94. Předmětem podnájmu je objekt evid. č. 12 na st.p.č. 650 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 134/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 19/2009, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a Asistenční záchranná služba o.s., Rozvojová zóna 500, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 95. Předmětem podnájmu je kancelář v objektu čp. 500 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 135/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 20/2009, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a KVM Impex s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 96. Předmětem podnájmu je objekt evid. č. 10 na st.p.č. 610 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 136/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 22/2009, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a ACTI PACK CZ, a.s., Rozvojová zóna 560, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 97. Předmětem podnájmu je objekt evid. č. 93 na st.p.č. 705 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 137/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje zřizovací listinu Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou, příspěvkové organizace města. Zřizovací listina je platná od 14.12.2009.

Usnesení č. 138/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje zřizovací listinu Mateřské školy Janovice nad Úhlavou, příspěvkové organizace města. Zřizovací listina je platná od 14.12.2009.

Usnesení č. 139/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo, že po uplynutí výpovědních lhůt stávajících smluv o pojištění, bude majtetek města pojištěn u Kooperativy pojišťovny, a.s.

Usnesení č. 140/2009:

Zastupitelstvo města bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Masarykovy základní školy za rok 2008/2009.

Usnesení č. 141/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2009.

Usnesení č. 142/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet  Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2010.

Usnesení č. 143/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo, že s platností od 01.01.2010 bude bytové a nebytové hospodářství považováno za vedlejší hospodářskou činnost.

Usnesení č. 144/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 23/2009, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a David Procházka, Kroměždice 29, Bolešiny, 339 01 Klatovy. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 98. Předmětem podnájmu je objekt evid. č. 88 na st.p.č. 710 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

 

 

Mgr. Michal Linhart, starosta, v.r.

 

MVDr. Ladislav Vyskočil, místostarosta v.r.                                        

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ